Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI
PRIMĂRIA SATULUI PLOP-ŞTIUBEI
MD- 4321 S.Plop-Ştiubei, rn. Căuşeni, tel/fax .59/285, mob: 068781748

Ședința Echipei Multidisciplinare

Proces – verbal nr. 11, din 10 septembrie 2018

Total membri comisiei – 7, din ei prezențți – 7

BARCARI Iurie – primarul satului, preşț edintele şț edințței


Leontean Ala – asistent social, secretarul şț edințței EMD
Popov Gheorghe – şț ef de post
Gutov Anatolie – consilier local
Popov Gheorghe – şț ef de post
Donțțu Elizaveta – lucrăă tor medical
Caraman Olga – lucrăă tor social
Guja Mariana – lucrăă tor social

Ordinea de zi:
1. Cu privire la organizarea şț i funcțționarea Serviciului social de suport monetar, adresat
familiilor/persoanelor defavorizate din cadrul APL Plop-Şț tiubei şi înaintarea dosarelor
spre Serviciul dat.
Raportor Ala Leontean – asistent social comunitar, secretarul comisiei:
Stimațți membri ai comisiei, vreau săă văă aduc la cunoşț tințțăă căă În baza Legii asistențței
sociale nr.547 – XV din 25.12.2003, aprobat prin Hotăă rîrea de Guvernului nr.705 din 20 octombrie
1995, cu modificăă rile şț i comletăă rile ulterioare, Legea nr.123 din18.06.2010 cu privire la serviciile
sociale cu modificăă rile şț i completăă rile ulterioare, Regulamentul-cadru privind organizarea şț i
funcțționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate,
aprobat prin H.G. RM nr.716 din 18.07.2018, Deciziei Consiliului raional Căă uşț eni nr.4/4 din
03.08.2018 cu privire la instituirea serviciului a fost aprobat Regulamentul cu privire la
organizarea şț i funcțționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor
defavorizate.
Scopul serviciului constăă în susțținerea familiei/persoanei defavorizate, pentru

prevenirea/diminuarea/depăă şirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii


sociale în baza necesităă țților identificate.
Obiectivele Serviciului sunt:
1) facilitarea depăă şț irii situațției de dificultate cu care se confruntăă familia/persoana defavorizatăă ;
2) acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităă țților
identificate;
3) prevenirea excluziunii sociale şț i/sau instituțționalizăă rii membrilor familiei/persoanei
defavorizate;
4) asistarea familiei/persoanelor defavorizate în scopul valorificăă rii suportului monetar, conform
necesităă țților.
Organizarea şi func ţionarea Serviciului este asiguratăă de managerul Serviciului în colaborare
cu specialişț tii structurii teritoriale de asistențțăă socialăă .
V Activitatea Serviciului se realizeazăă în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şț i
ale deciziei consiliului raional/municipal privind instituirea Serviciului. V Serviciul colaboreazăă
cu Comisia pentru protecțția persoanelor aflate în situațții de dificultate.
V Şedinţele Comisiei se convoacăă planificat sau la necesitate de căă tre preşț edintele acesteia.
V Comisia elibereazăă aviz pentru acordarea/neacordarea suportului monetar
familiilor/persoanelor defavorizate, în baza Raportului de evaluare a situațției familiei/persoanei
defavorizate şț i a recomandăă rilor echipei multidisciplinare.
V Avizul pozitiv pentru acordarea suportului monetar va conțține informațții cu privire la măă rimea
(suma exprimatăă în lei), destinaţia şi perioada de acordare (exprimatăă în luni) a suportului.
Secțțiunea a 2-a Acordarea suportului monetar
V Cuantumul suportului monetar nu va depăă şț i suma de 6 000 lei.
V Suportul monetar se acordăă printr-o singurăă platăă sau printr-o platăă lunarăă , pentru o perioadăă
determinatăă , dar nu mai mare de 6 luni.
V În cazul plăă țților lunare pentru o perioadăă determinatăă , dar nu mai mare de 6 luni, suma plăă țții
lunare va fi calculatăă proporțțional număă rului de luni şț i cuantumului suportului monetar.
V Suportul monetar se acordăă o singurăă datăă pe parcursul anului în curs (indiferent dacăă este o
singurăă platăă sau o platăă lunarăă ).
V Achitarea suportului monetar se va efectua prin intermediul prestatorului de servicii de platăă
desemnat de beneficiar, conform legislațției în vigoare.
V Titularul suportului monetar este persoana solicitantăă , iar beneficiarul acestuia –
familia/persoana defavorizatăă .
V Suportul monetar se acordăă beneficiarului pentru reparațția locuințței şț i/sau
reparațția/construcțția sobei, adaptarea locuințței la necesităă țțile familiei/persoanei defavorizate,
procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şț i pentru încăă lzire în sezonul rece,
procurarea mobilierului adaptat la necesităă țți, precum şț i alte necesităă țți stabilite în planul
individualizat de asistențțăă.

Membrii comisiei au propus, săă fie evaluat dosarul familiei Antohi Mariana, pentru a fi inclus în
acest serviciu social de suport monetar.

1. Antohi Mariana, este solitarăă , singuraticăă , nu are sustinăă tori legali, nu are copii. Locueşte în
săă răă cie extremăă , în casa păă rinţilor. Condiţiile de trai ale beneficiarei sunt neadecvate, sunt
insalubre. Beneficiara are grad accentuat de dizabilitate şi este foarte bolnavăă , are probleme de
săă năă tate ce ţin de bunăă starea mintalăă . Venitul este constituit din pensia de dizabilitate în cuantum
de 1081 lei lunar şț i 120 lei suportul de stat, venit insuficient, care nu acoperăă cheltuelile şț i nevoile
de bazăă a solicitantei. Beneficiara Antohi la moment are nevoie de lemne pentru defoc pentru
iarnăă .

Membrii comisiei au propus ca dosarul familiei date, săă fie înaintat spre Serviciul social de
suport monetar. Motivul fiind căă situaţia în familie este foarte grea, persoana este încadratăă în
grad de dizabilitate accentuat şi este singuraticăă . Lipseşte strictul necesar, produsele alimentare
limitate şi în odăă i este frig, nu sunt lemne pentru încălzire.

S-a decis:
1. Dosarul cet. Antohi Mariana Filip, săă fie înaintat spre serviciul social de suport monetar, pentru
a putea beneficia de suport financiar în cuantum de 6000 lei. Banii vor fi folosiţi pentru asigurarea
familiei cu lemne de foc şi produse alimentare.

Au votat pentru -7; împotrivăă —0; s-au obţinut—0

Preşț edintele şț edințței: _______________ Iurie BARCARI

Secretarul şț edințței: _______________ Ala Leontean

Şef de post _______________ Gheorghe Popov

Consilier local ________________ Anatolie Gutov

Lucrăă tor medical ________________ Elizaveta Donţu

Lucrăă tor social ________________ Olga Caraman

Lucrăă tor social ________________ Mariana Guja