Sunteți pe pagina 1din 2

HOTĂRÂRE

Nr. 6 din 3 martie 2005

Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România întrunit în


şedinţa din 3 martie 2005,

în baza art.7, alin (4)-9, din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea


Registrului Urbaniştilor din România aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1519
din 16 septembrie 2004,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data de 1 iulie a.c. se aplică tarifele de exercitare a dreptului de


semnătură, aplicate pe categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, aşa cum sunt prezentate în ANEXA nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Achitarea tarifului pe categorii de documentaţii se face de către


coordonatorul documentaţiei de amenajare a teritoriului, sau de urbanism, după
caz, la data înregistrării documentaţiei la autoritatea administraţiei publice locale
care avizează şi aprobă documentaţia.
(2) Plata se face cu ordin de plată în contul IBAN
RO48TREZ7025025XXX005839, deschis la TREZORERIA SECTOR 2
BUCURESTI, C.I.F. 17244352, la cursul BNR leu/Euro din data plăţii.
(3) Analiza şi promovarea documentaţiei supuse avizării /aprobării se face după
prezentarea dovezii de achitare a tarifului de exercitare a dreptului de semnătură.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa autorităţilor administraţiei


publice locale – Consiliile judeţene, Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor,
sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor, precum şi Ordinului Arhitecţilor
din România, Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, Asociaţiei
Arhitecţilor Şefi de Judeţe şi Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii şi va fi
publicată în Monitorul Registrului Urbaniştilor din România.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Secretariatul


Registrului Urbaniştilor din România.

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. arh.


Sandu ALEXANDRU

Extras din ANEXA


la Hotărârea nr. 6 din 03.03.2005
TARIFE

pentru exercitarea dreptului de semnătură aplicat pe categorii de


documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism.

1. PLANURI DE AMENAJAREA TERITORIULUI

1.1. judeţean 500 €


1.2. zonal 500 €
1.3. naţional 1000 €

2. PLANURI URBANISTICE

2.1. plan urbanistic de detaliu 50 €


2.2. plan urbanistic zonal
- până la 5 ha 200 €
- între 5 şi 20 ha 300 €
- între 20 şi 50 ha 400 €
- peste 50 ha 500 €

2.3. plan urbanistic general

- comune 50 €
- oraşe 100 €
- municipii rangul II 250 €
- municipii rangul I 500 €
- municipiul Bucureşti 1000 €

PREŞEDINTE,

prof. univ. dr. arh.


Alexandru SANDU