Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Facultatea de drept

REFERAT

„Magazinul duty-free. ”

A studentei anului IV,

Carazan Olga, grupa 401

A verificat: Pântea Andrei

Chișinău 2020
1
Cuprins:

Noțiuni generale despre magazinul duty-free. ....................................................... 3


Magazinul duty-free diplomatic ............................................................................. 6
Plasarea mărfurilor în magazinul duty-free. Modul de comercializare în
magazinele duty-free. ............................................................................................ 7
Concluzie .............................................................................................................. 11
Bibliografie/Webografie: ...................................................................................... 12

2
Noțiuni generale despre magazinul duty-free.

Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere


vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special
amenajate, amplasate în aeroporturile internaționale, la bordul aeronavelor sau la
punctele internaționale de trecere a frontierei de stat, precum și în locurile
specificate la art.97(1).1

Dacă este cazul să facem referire la standardele europene cu privire la


magazinele duty-free, atunci putem afirma, că în legislaţia comunitară un magazin
duty-free este privit drept o categorie deosebită a antrepozitului vamal, cu unele
particularităţi specifice. Drept tangenţe comune pot fi arătate următoarele:

- mărfurile străine se introduc fără achitarea drepturilor de import şi fără aplicare


măsurilor de politică economică;
- pot fi introduse şi mărfuri autohtone, dar cu condiţia că sunt destinate
exportului;
- durata aflării mărfurilor în antrepozitul respectiv nu este limitată în timp;
- pe întreaga durata de aflare în antrepozit, mărfurile nu pot fi supuse
operaţiunilor care le schimbă starea (cu excepţia operaţiunilor simple, care nu
provoacă schimbarea codului din Nomenclatura de Mărfuri la care se clasifică);
- mărfurile aflate în antrepozit pot fi revîndute altor persoane, chiar pe timpul
sejurului lor.
Totodată, particularitatea de bază, care deosebeşte un magazin dutyfree de un
antrepozit vamal, este scopul său comercial - magazinele duty-free se creează nu
pentru depozitarea mărfurilor, ci pentru comercializarea lor.

Aşadar, prin magazine duty-free înţelegem locuri speciale, avînd statut de


magazine licenţiate de Camera de Licenţiere, amplasate în aeroporturi in-
ternaţionale în locuri special amenajate, situate în punctele de control pentru
trecerea frontierei de stat, la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de
trecere a frontierei de stat, în care se vînd mărfuri cu amănuntul, în valută sau în lei
moldoveneşti, provenite din import, precum şi mărfuri autohtone, persoanelor care
călătoresc înspre o destinaţie internaţională.

Magazinul duty-free poate fi înfiinţat numai de o persoană juridică, care deţine


licenţă pentru genul dat al activităţii de întreprinzător. Licenţa pentru funcţionarea

1
Codul Vamal al Republicii Moldova nr.1149- XIV din 20.07.2000
3
magazinului duty-free se eliberează de către Camera de Licenţiere, cu autorizarea
BNM pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină.

Aşadar, autorizarea activităţii unui magazin duty-free se efectuează în mai


multe etape:

1. Obţinerea autorizării BNM pentru comercializarea mărfurilor în valută.

Respectiva autorizaţie se eliberează în conformitate cu Condiţiile de


activitate a magazinelor "duty-free" cu valută străină", aprobate prin Instruc-
ţiunea Băncii Naţionale a Moldovei nr.10018-25 din 2 august 1994 (proce-sul-
verbal nr.35).2

2. Obţinerea avizului de funcţionare, eliberat de Serviciul Vamal

Pentru obţinerea avizului de funcţionare, persoana juridică solicitantă va


depune la Serviciul Vamal o cerere care trebuie să conţină următoarele
elemente:

- denumirea persoanei juridice, forma şi sediul acesteia;


- codul fiscal al persoanei juridice solicitante;
- denumirea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat în care
este sau se amplasează magazinul pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei;
- datele personale ale celor care reprezintă persoana juridică, respectiv:
numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul actual, funcţia deţinută;
-conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută şi în lei. La
cererea se anexează următoarele documente:
-actele constitutive ale persoanei juridice;
-cazierul judiciar al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică;
-date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizaţiei,
respectiv: amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafică;
-acordul pentru desfăşurarea activităţii de comercializare dat de deţinătorul
legal al spaţiului în care se va desfăşura activitatea;
-contractul de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcţia sau a
clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial; sau
-autorizaţia de construire (în caz de necesitate) eliberată de autoritatea
competentă;
-avizul biroului vamal, în original, pe planurile şi pe schiţele de amplasare a

2
Instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei nr.10018-25 din 2 august 1994
4
construcţiilor existente, sau care vor fi destinate magazinului duty-free, precum
şi avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de
organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a magazinului duty-free;
-avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor în aeroporturile
internaţionale, pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free la
bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extern de pasageri.
Pentru obţinerea avizului de comercializare a mărfurilor în regim dutyfree la
bordul aeronavelor, la cererea se anexează următoarele documente:

- actele constitutive ale persoanei juridice solicitante;


- avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de
organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care
vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care
efectuează curse în trafic extern de pasageri;
- contractul de aprovizionare a aeronavelor, încheiat cu companiile aeriene
autorizate să desfăşoare curse în trafic extern de pasageri (în copie);
- cazierul judiciar al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică.

3. Obţinerea licenţei de funcţionare de la Camera de Licenţiere

Avizul Serviciului Vamal se transmite Camerei de Licenţiere împreună cu


întreaga documentaţie. Aceasta analizează documentele prezentate şi adoptă decizia
definitivă. Decizia se adoptă în cadrul şedinţelor speciale, cu participarea
reprezentantului Serviciului Vamal.

În cazul luării unei decizii pozitive, solicitantului i se eliberează Licenţa de


funcţionare a magazinului duty-free. Licenţa se eliberează solicitantului numai după
plata taxei pentru eliberarea acesteia, stabilite conform legislaţiei în vigoare. în baza
alin.(l) al art. 18 al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător, taxa pentru eliberarea licenţei respective constituie 2500 lei. Termenul
de valabilitate a licenţei de activitate a magazinului dutyfree (amplasat în aeroportul
internaţional sau la bordul navei aeriene, precum şi a celui amplasat în punctele de
trecere auto a frontierei) este de 5 ani.

Totodată, licenţa poate fi anulată, retrasă sau suspendată de Camera de Licenţiere


în baza materialelor referitoare la încălcarea prevederilor legislaţiei vamale,
prezentate de către organul vamal, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

5
Magazinul duty-free diplomatic

Magazinele duty-free se pot clasifica atît după criteriul locului său de amplasare
(amplasate în aeroporturi internaţionale, la bordul navelor aeriene sau în alte locuri),
precum si în funcţie de persoanele pe care le deservesc. Reie-şind din acest ultim
criteriu deosebim:

-magazine duty-free care deservesc persoanele care călătoresc înspre o destinaţie


internaţională şi părăsesc ţara, precum şi pasagerii şi membrii echipajelor
aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri;
-magazine duty-free pentru anumite categorii de persoane străine cu statut
diplomatic - aşa numitul "magazin duty-free diplomatic". Astfel, magazinul duty-free
diplomatic poate deservi doar următoarele categorii de persoane:
a)agenţii diplomatici, funcţionarii consulari străini în Republica Moldova, precum
şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei, şi care nu sunt cetăţeni ai
Republicii Moldova;
b)personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice, angajaţii consulari
ai oficiilor consulare în Republica Moldova, precum şi membrii lor de familie care
locuiesc împreună cu ei, şi care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova;
c)reprezentanţii altor state, membrii delegaţiilor parlamentare şi guvernamentale,
precum şi membrii delegaţiilor străine care participă în Republica Moldova la
tratative interstatale, la conferinţe sau adunări internaţionale, la alte misiuni
oficiale;
d)agenţii diplomatici, funcţionarii consulari, membrii lor de familie, precum şi
persoanele indicate la punctul precedent, care tranzitează Republica Moldova;
e)angajaţii organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, reprezentanţelor
statelor străine de pe lîngă ele, precum şi personalul acestor organizaţii şi
reprezentanţe, stabilit prin acordurile internaţionale la care Republica Moldova este
parte.
Licenţierea funcţionării magazinului duty-free pentru deservirea corpului
diplomatic se efectuează de către Camera de Licenţiere, cu autorizarea BNM pentru a
vinde mărfurile contra valută străină. Suplimentar se solicită avizul Ministerului
Afacerilor Externe si Integrării Europene, care avizează necesitatea şi amplasarea
acestui magazin.

Ca şi în magazinele duty-free de competenţă generală, în magazinele duty-free


diplomatic se pot vinde cu amănuntul mărfuri provenite din import, precum şi din
producţia internă. Totuşi, pentru asigurarea respectării exigenţelor legale speciale
6
referitor la acest magazin, legislaţia vamală stabileşte următoarele particularităţi ale
magazinului duty-free diplomatic:

1) Potrivit art. 97 al Codului Vamal cantitatea acestor magazine este limitată la un


singur magazin pe republică şi care, respectiv, poate fi înfiinţat numai în
municipiul Chişinău. Concomitent, nu există necesitatea ca acest magazin să
fie amplasat în aeroport internaţional sau pe bordul navei aeriene.
2) deoarece aici se impune calitatea de diplomat al cumpărătorului, co-
mercializarea mărfurilor în magazin se face pe baza carnetelor de identitate
CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene.
3) sunt impuse restricţii cantitative la comercializare:

a)vînzarea mărfurilor se admite numai în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu


amănuntul, destinate uzului personal şi familial, fără a fi utilizate în scopul vînzării.
Totodată, legislaţia în vigoare nu stabileşte careva parametri sau criterii concrete pentru a
determina ce cantitate de mărfuri este destinată uzului personal;
b)în cazul în care se solicită procurarea mărfurilor în cantităţi mai mari (de
exemplu, pentru organizarea unor prezentări sau întîlniri oficiale la ambasadă sau
consulat), comanda urmează a fi întocmită în scris şi în prealabil, iar apoi urmează a fi
obţinut avizul respectiv al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
1)comercializarea mărfurilor se efectuează numai contra valută
străină, fără să fie prevăzută posibilitatea vînzărilor contra lei moldove
neşti (pct. 356 lit. b al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova)2.

Plasarea mărfurilor în magazinul duty-free. Modul


de comercializare în magazinele duty-free.

Introducerea mărfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere


vamală. Pe timpul depozitării în depozitul duty-free sau expunerii spre vînzare,
mărfurile sunt scutite de la garantarea obligaţiei vamale.

Destinaţia de duty-free este o destinaţie care se utilizează de către persoanele


interesate ,fără obţinerea în prealabil a vreunei autorizaţii speciale de utilizare, acordate
de către organele vamale sau alte organe abilitate. Consimţămîntul organelor vamale se
7
manifestă la validarea declaraţiei vamale de plasare nemijlocită a mărfurilor sub
destinaţie.

Prin intermediul magazinelor duty-free pot fi vîndute orice fel de mărfuri, străine
sau autohtone, cu excepţia:

a)mărfurilor prohibite introducerii în şi scoaterii din Republica Moldova;


b)mărfurilor interzise spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova.
c)alte mărfuri stabilite de legislaţie.
Modul de plasare a mărfurilor în magazine duty-free se deosebeşte sub aspectul
procedurii, pentru mărfurile străine şi pentru cele autohtone.

1. Vămuirea mărfurilor străine.

Potrivit pct. 362 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de


Codul Vamal al Republicii Moldova, aprovizionarea cu mărfuri străine a magazinelor
duty-free se poate face:

- direct din străinătate (import, reimport);


- din zonele libere (destinaţia de zonă liberă sau perfecţionare activă în interiorul zonei
libere);
- din ţară (atunci cînd se află în regim vamal de antrepozitare).
Prin urmare, nu pot fi plasate direct în duty-free mărfurile străine aflate pe teritoriul
Republicii Moldova, în regim de admitere temporară.

O altă situaţie este cazul mărfurilor străine, anterior plasate în regim de perfecţionare
activă cu suspendare. Dat fiind faptul, că se permite introducerea mărfurilor din
antrepozite şi din zone libere, considerăm că este legală şi plasarea, în magazin duty-free,
a produselor compensatoare obţinute în rezultatul perfecţionării active, în cadrul unui
antrepozit vamal sau unei zone libere.

Plasarea în magazin duty-free a mărfurilor străine se realizează prin depunerea,


la organele vamale, a declaraţiei vamale avînd înscris în rubrica 37 codul vamal
extins ""96". în temeiul acestei declaraţii, mărfurile se pot afla in depozitul special
al magazinului duty-free, sau se pot afla în săli comerciale, fiind expuse spre
vînzare.

După cum am mai menţionat, un magazin duty-free este privit de legislaţia


moldovenească ca o categorie specială a antrepozitului vamal. Prin urmare, analogic
cu un regim de antrepozit, destinaţia vamală de duty-free urmează a fi încheiată în

8
modul stabilit. Astfel, pentru mărfurile străine respective, care au fost vîndute în
cursul unei luni, se depune lunar cîte o singură declaraţie vamală de reexport (codul
vamal extins "3196"), prin care mărfurile se scot din evidenţa deţinătorului
magazinului şi a organului vamal. Totuşi, în cazul unui magazin duty-free
diplomatic, încheierea se efectuează prin depunerea declaraţiei de import, dat fiind
faptul, că mărfurile respective au fost consumate de către persoanele abilitate pe
teritoriul republicii. Datorită facilităţilor la achitarea drepturilor de import, pe care
la acordă diplomaţilor legislaţia naţională şi internaţională, drepturile de import
pentru respectiva operaţiune, nu se încasează3.

Declaraţia vamală unică se depune pentru mărfurile provenite de la acelaşi


furnizor. Declaraţia se depune în primele 10 zile ale lunii, pentru întreaga cantitate
de mărfuri vîndută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal în a cărui rază de
competenţă funcţionează magazinul. La declaraţiile vamale se anexează listă
specificativă, în care se evidenţiază numerele bonurilor fiscale şi ale facturilor în
baza cărora au fost vîndute mărfurile ce fac obiectul acestora.

2. Vămuirea mărfurilor autohtone.

Potrivit alin. (3) al art. 94 al Codului Vamal mărfurile autohtone livrate la


magazinele duty-free pentru comercializare, sunt plasate sub regimul vamal de
export. în legătură cu această normă trebuie să enunţăm următoarele:

1) La mărfuri autohtone se referă:

a)mărfurile din producţia internă;


b)mărfurile străine, care au obţinut statut de mărfuri moldoveneşti, în rezultatul
prelucrării suficiente (plasate în regim de perfecţionare activă sau transformare sub
control vamal) sau importului şi plasării în circulaţie liberă.
2) Codul Vamal nu specifică la ce etapa mărfurile nominalizate, livrate la
magazinele duty-free pentru comercializare, se plasează în regim de export.
Concomitent, o marfă autohtonă, ce se expune într-un magazin dutyfree, în acest
moment nu traversează nici o frontieră de stat şi, prin urmare, obligaţia depunerii
unei declaraţii vamale, nu apare.

In acest context, potrivit legislaţiei naţionale, mărfurile autohtone se introduc în


magazinele duty-free nu în baza declaraţiei vamale, dar pe baza documentelor de
provenienţă a acestora de la furnizorul intern. O copie de pe aceste documente se
transmite biroului vamal în a cărui rază de competenţă funcţionează magazinele. în

9
temeiul acestor documente mărfurile se pot afla în depozitul special al magazinului
duty-free, sau se pot afla în săli comerciale, fiind expuse spre vînzare.

Ulterior, analogic procedurii de încheiere a destinaţiei pentru mărfurile străine,


pentru mărfurile autohtone vîndute în cursul unei luni, se va depune lunar cîte o
singură declaraţie vamală de export, pentru mărfurile provenite de la acelaşi
furnizor. Declaraţiile vamale de export se depun în primele 10 zile ale lunii, pentru
întreaga cantitate de mărfuri vîndută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal în a
cărui rază de competenţă funcţionează magazinul. La declaraţiile vamale se
anexează o listă specificativă în care se evidenţiază numerele bonurilor fiscale, sau
ale facturilor în baza cărora au fost vîndute mărfurile ce fac obiectul acestora.

Legislaţia vamală stabileşte unele cerinţe speciale atît faţa de bonurile fiscale,
cît şi faţa de facturile fiscale, care se eliberează la vînzarea mărfurilor prin magazin
duty-free. Astfel, bonurile fiscale trebuie să conţină următoarele date:

- denumirea persoanei juridice autorizate şi codul fiscal;


- numărul bonului fiscal (numerele se dau în ordine crescătoare);
- identitatea cumpărătorului: numele şi prenumele, felul şi numărul documentului
de trecere a frontierei de stat;
- numărul cursei, în cazul transportului aerian; -felul bunului
vîndut;
- unitatea de măsură;
- cantitatea;
- valoarea unitară şi totală;
- data vînzării.

Facturile sunt documente fiscale care se utilizează pentru produse de folosinţă


îndelungată, cum ar fi: 'aparatură foto, aparatură electronică, aparătură electrocasnica
etc. Pe lîngă informaţiile conţinute în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia în
plus marca, tipul, seriile produselor vîndute, precum şi alte elemente cerute de
reglementările în vigoare.

Şi bonurile fiscale, şi facturile trebuie să aibă imprimat pe ele textul «DUTY-


FREE».

De asemenea, legislaţia vamală prevede unele reguli specifice referitor la modul


de comercializare a mărfurilor în duty-free:

1)Mărfurile pot fi comercializate cumpărătorilor numai în cantităţi destinate


uzului personal, sau în cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.

10
2)Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje.
3)Vînzările de mărfuri din magazinele duty-free diplomatice se pot face numai
pe baza carnetelor de identitate CD eliberate de Ministerul Afacerilor Externe si
Integrării Europene.
Totuşi, după cum am menţionat mai sus, reprezentanţele diplomatice pot
cumpăra mărfuri din magazinele duty-free diplomatice, pe bază de comenzi, cu
avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe si Integrării Europene. Comanda
se întocmeşte în 3 exemplare:

- un exemplar al comenzii se reţine de Ministerul Afacerilor Externe si


Integrării Europene.

-al doilea exemplar se păstrează la magazinul duty-free care a vîndut marfa.

- al treilea exemplar se restituie reprezentanţei diplomatice.


Comanda trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- denumirea reprezentanţei diplomatice;
- numele, prenumele şi numărul documentului de identitate al persoanei
împuternicite de reprezentanţa diplomatică, să efectueze cumpărăturile;
- denumirea, unitatea de măsură şi cantitatea mărfurilor solicitate spre
cumpărare;
- data emiterii comenzii;
- semnătura şefului reprezentanţei diplomatice.
După onorarea parţială sau totală a comenzii, magazinul confirmă, sub
semnătura persoanei abilitate, pe exemplarele doi şi trei, felul şi cantitatea
mărfurilor vîndute.

Concluzie

Reieșind din cele expuse, am ajuns la concluzia că magazinul duty-free este privit
drept o categorie deosebită a antrepozitului vamal, fiind foarte important pentru
economia țării, aducînd un venit statului. De asemenea magazinul duty – free este
important si prin faptul că comercializează mărfuri atît de proveniență străină, cît și
mărfuri autohtone, sub supravegherea vamală, astfel garantîndu-se autenticitatea și
originalitatea lor.

11
Bibliografie/Webografie:

1. Codul Vamal al Republicii Moldova, nr.1149-XIV din


20.07.2000.
2. http://biblioteca.regielive.ro/referate/comert/magazinele-
duty-free-12931.html
3. https://ru.scribd.com/doc/193059087/Duty-free
4. Aurel Teodor Moldovan, Drept Vamal Curs Universitar,
București 2006.

12