Sunteți pe pagina 1din 2

1. Cum se va calcula termenul de prescriptie?

Pentru calcularea corectă a termenelor este nevoie de stabilit momentele sale de început şi de sfîrşit.
Termenele, determinate prin perioade de timp (ani, luni sau zile), se calculează după regulile stabilite de
lege. Pentru calcularea corectă a termenelor este nvoie de stabilit momentele sale de început şi de sfîrşit.
Termenele, determinate prin perioade de timp (ani, luni sau zile), se calculează după regulile stabilite de
lege. Începutul termenului se stabileşte după regula indicată în al.1 art.261, potrivit căruia, termenele în
dreptul civil încep a curge din ziua următoare după data calendaristică sau survenirea evenimantului,
care determină începutul acestora. Această regulă se referă şi la calcularea termenelor în ore şi minute –
termenul începe a curge de la unitatea următoare.Ziua care marchează începutul calculării termenului nu
se ia în considerare la calculare.Toate aceste reguli de calculare a termenelor poartă un caracter
imperativ. De la regulile cuprinse in art. 264 alin. (1)-(3) din Codul civil există o exceptie ce se referă la
situatia in care ultima zi a termenului este una de odihnă. In acest caz, la in care conform art. 265, dada
ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sambata sau o zi care, in conformitate cu legea in
vigoare, la executarii obligației este zi de odihnă, termenul expira in urmatoarea zi lucratoare. Art. 264
alineatele (4)-(6) sunt destinate să reglementeze calcularea termenului care expiră la sfarsitul ultimei sale
zile. Astfel, regula este că termenul si expiră la ora 24 a ultimei sale zile. Dacă actiunea trebuie savarsita
la o organizatie, termenul expiră la ora când această organizatie, in conformitate cu normele stabilite,
incheie programul de lucru. De exemplu, cererea in instanță de judecată va putea fi inaintată până la ora
17 sau 18, adică până in momentul in care instanta incheie programul de lucru. Pe de altă parte, conform
art. 264 alin. (6) "documentele depuse ofiile postale sau telegraice pand la ora 24 a ltimei zile a
termenului se considera depuse in termen. Echivaleaza cu depunerea la posta transmiterea textului de
document prin teletaip fix prin alte mijloace de comunicatie".

2. Ce presupune termenul de prescriptie si de ce este nevoie de termene de prescriptie pentru apărarea


unor drepturi subiective civile?

Termenul de prescriptie presupune acel interval de timp inauntrul caruia persoana poate sa-si exercite
dreptul la actiune, dar si sa aiba temei juridic de a cere executarea silita a obligatiilor neexecutate
benevol sub sanctiunea pierderii acestor drepturi de catre titularul lor. Astfel, putem spune ca acesta este
un termen de aparare care intervine exclusiv in cazul neexecutarii benevole a obligatiilor. De asemenea
termenul de prescriptive constituie un termen legal,adica prevazut expres de lege ,avind un caracter
imperative care nu poate fi negociat de catre parti.

Este nevoie de termene de presciptie pentru satisfacerea cerintelor si apararii interesului incalcat ,anume
in acest mod dreptul subiectiv al persoanei va exista intotdeauna, Insa,posibilitatea satisfacerii cerintelor
de aparare a acestuia este limitat in timp si spatiu prin termenul de prescriptie extinctiva .De mentionat
este ca expirarea termenului de prescriptive extinctive nu atrage prin sine incetarea dreptului subiectiv si
nu stinge dreptul persoanei la actiune, in conformitate cu aticolul 281 al Codului Civil. Datorită termenilor
de prescipție creditorul își poate valorifica drepturile subiective în intervalul de timp stabilit de legiuitor
acesta fiind unul general de 3 ani.
3. Dacă instanta a decis corect, care au fost normele legale pe care si-a argumentat decizia.

Instanța de judecată a respins legal cererea de chemare în judecată împotriva lui Vasile și Ion în baza
art. 166 Care prevede Forma şi cuprinsul cererii de chemare în judecată, pentru că confrom codului de
procedură civilă nu există circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile
şi probele de care acesta dispune în momentul depunerii cererii, dat fiind faptul că debitorii sunt solidari,
contractual prevede îndeplinirea obligațiilor de către oricare din debitori. Atîta timp cît Daniel nu a ținut
cont de necesitatea implicării tuturor participanților în procesși a restiuit suma integral, în acest context au
fost stinse drepturile și obligațiile contractuale. Deasemenea, în conformitate cu art. 541, alin.(1) În cazul
în care creditorul intentează o acţiune contra unuia din debitorii solidari pentru partea acestuia, nu se
prezumă renunţarea la solidaritate în favoarea acelui debitor dacă acel debitor nu a recunoscut acţiunea
sau dacă nu s-a pronunţat o hotărîre definitivă prin care este admisă acţiunea. (2) Chemarea în judecată
a unui debitor solidar nu exclude dreptul creditorului de a chema în judecată ceilalţi debitori solidari.