Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘ BREAZA
PROIECT DIDACTIC
DATA: 23.03.2015
CLASA: a V-a
PROFESOR: Radu Iulia-Ionelia
DISCIPLINA: Matematicǎ
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Fracții zecimale
SUBIECTUL LECŢIEI: Ordinea efectuării operațiilor - Recapitulare
SCOPUL LECŢIEI: Consolidarea deprinderilor de rezolvare a exercițiilor cu fracții zecimale și a problemelor ce se rezolvă cu ajutorul fracțiilor
zecimale. 
DURATA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII: 50 de min
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
C. S. 3: Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii
zecimale.
C. S. 5: Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:


 Să efectueze calcule (adunări, scăderi, înmulţiri, împărțiri, ridicări la putere ) cu fracţii zecimale;
 Să rezolve probleme practice făcând apel la cunoștințele teoretice;
 Să aplice corect ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor.
TIPUL ŞI VARIANTA DE LECŢIE: Lecţie de recapitulare şi consolidare a cunoştinţelor.
METODE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul în echipe, învățarea prin descoperire.
RESURSE MATERIALE: manual, culegere, fişă de lucru, caiet, tablă, programa şcolară.
TIPUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual
ANTICIPAREA DIFICULTĂŢILOR: Unii dintre elevi vor efectua calculele mai lent.
BIBLIOGRAFIA: manual, culegere, programa şcolară
FORMA DE EVALUARE: observare sistematică, observare curentă, aprecieri verbale, autoevaluare
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Activităţi ale profesorului Activităţi ale elevilor Metode Evaluare
Moment Verificarea prezenţei elevilor şi a condiţiilor Elevii își pregătesc caietele, cărțile și Conversaţia
organizatoric optime necesare desfăşurării lecţiei culegerile
( 2 minute)
Captarea atenţiei Verificarea frontală a temei, calitativ şi Prezintă caietele Conversaţia orală
( 2 minute) cantitativ (prin sondaj) Explicaţia frontală
Verificarea și reactualizarea cunoștințelor
predate anterior
Anunţarea temei şi a În această oră ne propunem următoarea temă: Conversaţia
obiectivelor Ordinea efectuării operațiilor - Recapitulare
( 2 minute)
Reactualizarea şi Se realizează verficarea nivelului de Răspund la întrebări Conversaţia orală
fixarea cunoştinţelor aprofundare a cunoștințelor asimilate orele Explicaţia frontală
( 4 minute) anterioare despre ordinea efectuării
operațiilor, elevii răspunzând la următoarele
întrebări: Operațiile de ordinul I: adunarea și Activitate frontală
Dirijarea învățării  Ce tipuri de operații cunoașteți? scăderea
(25 minute) Operațiile de ordinul al II-lea:
înmulțirea și împărțirea
Operațiile de ordinul al III-lea:
ridicarea la putere.

Observaţia Aprecierea
 Care este ordinea efectuării Într-un exercițiu în care întâlnim Conversaţia euristicǎ raspunsurilor
operațiilor cu fracții zecimale? operații de același ordin, acestea vor
fi efectuate în ordinea în care sunt
scrise.

Într-un exerciţiu fără paranteze se


efectuează mai întâi ridicările la Observarea
putere, apoi înmulţirile şi împărţirile, sistematica
apoi adunările şi scăderile.

Într-un exerciţiu cu paranteze se


efectuează mai întâi operaţiile dintre
parantezele rotunde, apoi cele dintre Exercițiul
Este propusă elevilor spre rezolvare o fişă de parantezele pătrate, apoi cele dintre Activitate individuală
lucru. Elevii vor lucra atât individual cât şi acolade. Activitate frontală Observare
frontal. Aceștia vor ieși pe rând la tablă. Ascultă indicaţiile profesorului şi Problematizare curenta
Profesorul va monitoriza activitatea acestora. rezolvă exercițiile la tablă; notează în Conversația
caiete

Obținerea Elevii vor fi împărțiți în 4 grupe. Profesorul Rezolvă exercițiul propus pe fișa de Activitate pe grupe orală
performanței și va alege pentru fiecare grupă câte un lider. lucru a grupei. Activitate frontală frontală
asigurarea Liderul va coordona activitatea grupei,
feedback-ului împărțind sarcini fiecărui membru. Fiecare Exercițiul
( 10 minute) grupă va primi spre rezolvare un exercițiu. Învăţarea prin
Aceștia vor rezolva exercițiile propuse și vor Redactează posterul. descoperire
transcrie rezolvarea pe foi de flipchart.
Profesorul monitorizează activitatea fiecărei
echipe, observă şi intervine ori de câte ori Ascultă indicaţiile profesorului şi Conversația
este nevoie. Produsele realizate de elevi sunt rezolvă exercițul propus la tablă.
expuse ca într-o galerie, urmând să fie
evaluate și discutate de către toți elevii,
indiferent de grupul din care fac parte. După
turul galeriei se propune spre rezolvarea
următorul exercițiu:
2
[ ( a+1,009001 ) :b ] ∙ c+ d, unde a , b , c , d
reprezintă rezultatele obținute de grupa A, B,
C, respectiv D.
Retenție și transfer Se va face o scurtă recapitulare a Îşi însuşesc tema şi obiectivele Conversatia, evaluare
(2 minute) cunoştinţelor dobândite. lecţiei; problematizarea frontala
Concluzii şi Se formulează aprecieri şi concluzii Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute Conversaţia Aprecieri
enunţarea temei referitoare la lecţie. de către profesor și notează tema Explicaţia verbale
pentru acasă Tema pentru acasă: pentru ora viitoare.
( 3 minute) Exerciţiile nerezolvate din fişa de lucru. Cer lămuriri referitoare la temă.
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘ BREAZA
Fișă de lucru
1. Transformați fracțiile ordinare în fracții zecimale:
8 22 41 76 11
; ; ; ; .
100 1000 2 25 9

2. Transformați fracțiile zecimale în fracțiile ordinare:


0,2; 15,29; 0,(25); 4,(37); 8,23(7).

3. Efectuați:
a) 0,239 + 45,29;
b) 7 – 3,71 + 5,2;
c) 0,(6) + 2,(5) + 4,(3) – 3,(9).

4. Rezolvați ecuația:
a) x – 5,56 = 7,3;
b) x : 1,37 = 4,33.

5. Efectuați scriind rezultatul sub forma unei singure puteri:


a) 2,37 ∙2,3 2 :2,36 ;
2
5
b) 4,5 17 : 4,53 ∙ 4,53 : ( 4,5 2) ;
c) 9,75 ∙ 9,752 ∙ 9,753 ∙ …∙ 9,75100 ;
8
d) [ ( 1,213 ) 4 ] ∙1,2112.

6. Efectuați:
a) ( 2,5+12,23 ) + ( 7,77+54,727 )+(7,5+ 45,273);
b) 81,735−10,3−20,95−1,2.

7. În trei zile s-au vândut 12,56kg, 41,275kg și 29,11kg de cafea, care costă 10lei/kg. Calculați suma
încasată din vânzarea cafelei?

8. Amalia cumpără 3 caiete a 1,2 lei fiecare, 6 creioane a 0,5 lei fiecare şi un penar care costă 6,7 lei.
Aflaţi suma pe care o plăteşte Amalia.

9. Maria a economisit în vacanța de vară 175 lei. Dorește să îi cumpere mamei un cadou de 56,86 lei și
surorii ei un cadou care costă de două ori mai mult decât al mamei. Câți bani rămân din economiile ei?

10. Un biciclist parcurge în prima zi 23,174 km, a doua zi cu 3,8 km mai mult, iar în a treia zi cu 25,18 km
mai puțin decât în cele 2 zile.
a) Câți kilometri a parcurs a doua zi?
b) Câți kilometri a parcurs a treia zi?
c) Câți kilometri a parcurs în cele trei zile?

SUCCES!
Prof. Radu Iulia
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘ BREAZA
d) Câți kilometri mai are de parcurs pentru a termina traseul de 100km?

Grupa A
a =0,13 +2,32−0,013

Grupa B
0
b = 2,54+ ( 123,342 – 12,32 ) −1,08 :2

Grupa C

c = [ 0,8+ 4 ∙ ( 0,34 ∙10+1,2 :2 ) ] :0,168

Grupa D
0

d = [ ( 1,34 :1,32 :1,3+ 1,33 ∙ ( 3,12−32 ) ∙ 102 ) ] :0,13

SUCCES!
Prof. Radu Iulia