Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 18 MARTIE 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a


Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei
Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art.129, art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.1-2, art.134
alin.4, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei extraordinare domnul primar
DUMITRAȘ CORNEL, doamna BRONŢ DACIANA secretar general al U.A.T., precum și următorii
consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-MIRCEA,
BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL,
HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN,
STRUTINSCHI RODICA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ CRISTIAN-
MARIAN, USVAT VIORICA și VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi 15 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 42 din data de 18 martie
2020, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr.2202/18.03.2020, când le-a
fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor și obligațiilor prevăzute în


contractul de concesionare nr. 3 din 20.04.2007, către doamna Pop Livia;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul
Consiliului Local Periam

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam

Secretarul general al U.A.T. Comuna Periam, doamna Bronţ Daciana, supune la vot Procesul-
verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare a Consiliului Local Periam, care a avut loc în
data de 27.02.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).
Doamna consilier local Strutinschi Rodica, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, președintele comisiei II, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, cererea domnului Dr. Rasici Dalibor,
cererea doamnei Pop Livia, raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal, Proiectul de
hotărâre nr. 1/18.03.2020 privind aprobarea cesionării drepturilor și obligațiilor prevăzute în
contractul de concesionare nr. 3 din 20.04.2007, către doamna Pop Livia și avizul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/18.03.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/18.03.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

1
II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi.
Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor:
referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate -
inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr. 2/18.03.2020 privind rectificarea bugetului
local al Comunei Periam pe anul 2020 și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/18.03.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/18.03.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (15 voturi).

În încheiere, nemaifiind alte probleme de discutat, doamna consilier local Strutinschi Rodica,
preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise
lucrările şedinţei extraordinare cu convocare de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar General U.A.T.,
STRUTINSCHI RODICA BRONŢ DACIANA

S-ar putea să vă placă și