Sunteți pe pagina 1din 3

Teste de evaluare/autoevaluare a cunoştinţelor

TEMA: FAZELE PROIECTULUI


CONCEPȚIA PROIECTULUI I

Stimați studenți, sarcinile vor fi realizate în format scriptic și expediate pe poștă


Cel tîrziu pînă la sfârșitul orei conform orarului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Răspundeţi adevărat (dacă consideraţi ca propoziţia este adevărată) sau fals
(dacă consideraţi ca propoziţia este falsă), argumentați în scris răspunsul:
a. Planificarea face loc instalării haosului, hazardului.-Fals, deoarece absența planificării
ar face loc instalării haosului, hazardului, deoarece în asemenea condiții organizația ar
trebui să aibă o reacție defensivă, iar succesul ar fi doar o probabilitate, un rezultat al
unui complex de întîlniri favorabile.
b. Planificarea exprimă un ansamblu de acţiuni coerente prin care se urmăreşte dirijarea
activităţii corespunzător anticipărilor determinate ştiinţific în cadrul unui plan.- Fals, deoarece
planificarea urmărește dirijarea activității economice...
2. Identificați o problemă din cadrul localității, argumentând necesitatea
soluționării acesteia, în baza următoarelor criterii:
 De ce este aceasta o problemă?
 Cine este afectat de aceasta?
 A cui problemă este?
 Care este impactul problemei asupra beneficiarilor organizaţiei?
 Este urgentă rezolvarea ei şi de ce?
 Este problema rezolvabilă cu resursele disponibile?
 Ce s-ar întâmpla dacă problema nu este rezolvată?
 În ce stadiu se va afla problema după terminarea proiectului?
Problema: Satul meu necesită aprovizionare cu apă și canalizare.(sat.Octeabriscoe, r.Sângerei)
Aceasta este o problemă deoarece, accesul la apă curată și igienă este o precondiție pentru o viață
sănătoasă. Locuitorii satului au acces doar la apă din fântâni care cunoaștem că nu tot timpul este de cea
mai înaltă calitate, fântânile nu întrunesc normele de siguranță din cauza factorilor naturali sau a factorilor
provocați de om, apa necesită a fi filtrată- fiind costuri suplimentare ce nu fiecare locuitor își permite. O
altă idee de ce oamenii necesită aprovizionarea cu apă și canalizare este că, aceștia au nevoie cantități
mari de apă pentru folosirea mașinilor de spălat, duș, pentru udarea gradinilor pentru o bună creștere a
plantelor cultivate, etc., ceea ce dovedește că apa din fântână nu poate fi utilizată direct, adică necesită
aprate speciale (pompe de apă, sau cu căldarea) și cantitatea apei nu este deajuns la un număr mare de
locuitori.
Sunt afectați de această problemă toți locuitorii satului, 312 de gospodării.
Consider că este o problemă a autorităților publice locale(consiliul local+ primar), pentru că ei
sunt aleșii locali, ce lucrează pentru realizarea intereselor societății.
Potrivit specialiștilor, în urma testării apei, este observat impactul negativ al apei asupra sănătății
beneficiarilor - boli umane, produse ca urmare directă a calităţii apei, ce pot fi clasificate în:
- boli cauzate de infecţii răspândite prin consum de apă infectată (diareea, febra tifoidă, hepatita A,
salmoneloza);
- boli cauzate de infecţii transmise prin animale acvatice (bilharioza);
- boli cauzate de infecţii răspândite prin insecte cu stagii acvatice (malarie, oncocercoză);
- boli cauzate de infecţii transmise prin animale acvatice nevertebrate.
Este destul de urgentă rezolvarea problemei date, deoarece, o altă influenţă directă a apei asupra sănătăţii
populaţiei - serie întreagă de boli netransmisibile sunt considerate astăzi ca fiind determinate sau
favorizate de compoziţia chimică a apei:
- guşa endemică;
- caria dentară;
- afecţiunile cardiovasculare;
- methemoglobinemia;
- intoxicaţiile cu plumb;
- intoxicaţiile cu cadmiu.
Problema apei potabile nu poate fi rezolvată din sursele bugetului local, din cauza insuficienței surselor
bănești. Ar fi posibilă rezolvarea problemei date cu atragerea investițiilor și finanțărilor a diferitor
ONG-uri, organizații, etc..
Dacă problema nu va fi rezolvată, ca urmare locuitorii satului riscă a fi bolnavi de diferite maladii
transmisibile sau netransmisibile, diferite intoxicații cu metale, și in cele mai rele cazuri –decesul pers. în
etate ca urmare a afecțiunilor cardiovasculare.
După finalizarea proiectului, problema se consideră rezolvată. Reparațiile proiectului care vor fi nevoie,
își vor asuma cheltuielile singuri gospodăriile sau cu ajutorul administrației publice locale.
Descoperiți problema, analizând: Problema- Lipsa aprovizionării cu apă si canalizare duce la
poluarea mediului și apariția diferitor boli
• Cine sunt componenţii/membrii grupurilor-ţintă?
-locuitorii satului(312 gospodării)-pers. fizice sau juridice care sunt vizate de
proiect
-instituţiile publice din localitate- Oficiului Medicului de Familie, Oficiul poștal și
angajaţi ai grădiniţei de copii
-factorii decizionali din localitate – reprezentanţii primăriei, membrii locali ai
Comitetului de implementare a proiectului și unii consilieri din Consiliul Local
-agenții economici
• Doreşte oare comunitatea acest proiect?
-efectuarea unui sondaj de opinie.
• Care ar fi soluţiile lor?
Elaborarea unui interviu sau chestionar pentru consumatorii serviciilor publice
Reabilitarea sondei vechi de apă
Construcția unei fântâni artezene
Construcția unui sistem de canalizare
Conectarea la sistemul central de canalizare
• Ce are el nou, inovator (proiectul)?
Tehnologii noi de epurare a apei
Ușurarea nevoilor casnice a sătenilor
Tarif comun unic pentru întreaga zonă de deservire
Modernizarea serviciilor publice locale
3. Realizați analiza SWOT în baza problemei identificate:
Puncte tari Puncte slabe
 Angajamentele asumate de către  Strategia privind aprovizionarea cu apă şi
Republica Moldova în procesul de canalizarea localităţilor din Republica
negociere a Acordului de Asociere cu Moldova din 2007 nu este realistă şi trebuie
UE, ce presupune armonizarea să fie revizuită
legislaţiei şi standardelor naţionale la  Lipsa de coerenţă a politicilor, documentele
cele comunitare strategice şi politice nu sînt coordonate
 Domeniul serviciilor publice de suficient
alimentare cu apă şi canalizare a suferit  Responsabilitatea pentru politica Guvernului
transformări majore în ultimii ani, din în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei o
punct de vedere atît tehnic, cît şi poartă mai multe instituţii, capacitatea cărora
instituţional trebuie consolidată şi îmbunătăţită
 S-a reuşit sensibilizarea opiniei publice activitatea de coordonare
privind importanţa dezvoltării  Finanţarea investiţiilor în domeniul
domeniului alimentării cu apă şi alimentării cu apă şi sanitaţiei este incertă şi
sanitaţiei, aceste servicii fiind plasate fragmentată în mai multe canale de finanţare
în sfera activităţilor de interes  Insuficienţa fondurilor faţă de necesităţile
economic general, care urmează să aibă locale şi regionale
un rol decisiv în îmbunătăţirea calităţii  Capacităţile autorităţilor publice locale în
vieţii tuturor cetăţenilor şi în elaborarea şi implementarea proiectelor sînt
combaterea sărăciei slab dezvoltate
 Disponibilitatea organizaţiilor  Existenţa unor proiecte de investiţii prea
financiare internaţionale şi a ţărilor mici şi fragmentate
donatoare de a acorda asistenţă tehnică  Lipsa unor indicatori de monitorizare agreaţi
şi financiară, inclusiv resurse de părţile interesate;
investiţionale Lipsa bazelor de date integrate pentru un proces
decizional bine informat

Oportunităţi Amenințări
 Problema aprovizionării cu apă potabilă  Ameninţările schimbărilor climatice asupra
este vitală şi face parte din priorităţile resurselor de apă din Republica Moldova din
naţionale, fiind considerată, în acelaşi punct de vedere atît al cantităţii, cît şi al
timp, factor de îmbunătăţire a calităţii calităţii
vieţii şi de reducere a sărăciei  Mediul economic nefavorabil care continuă
 Dezvoltarea infrastructurii sectorului să umbrească beneficiile economice, sociale
alimentare cu apă şi sanitaţie poate fi o şi de mediu provenite în urma investirii în
investiţie care generează o rentabilitate domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei;
economică mai importantă decît orice alt  Necorespunderea politicilor naţionale în
tip de investiţie publică şi reprezintă, domeniul apei cu resursele, capacitatea şi
prin urmare, o alocare optimă a mijloacele locale disponibile
investiţiilor publice de capital;  Lipsa unei strategii realiste de finanţare a
 Crearea în sectorul alimentare cu apă şi domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei ca
sanitaţie a unui cadru legal şi un punct de referinţă pentru planificarea
instituţional favorabil, bazat pe multianuală şi pentru bugetarea durabilă;
principiile pieţei;  Necesitatea identificării soluţiei pentru
 Sporirea eficienţei şi rentabilităţii consolidarea capacităţii Ministerului
domeniului alimentării cu apă şi Mediului de armonizare a procedurilor în
sanitaţiei, precum şi îmbunătăţirea programarea, achiziţionarea, disbursarea
performanţelor de mediu şi indicatorilor plăţilor şi monitorizarea investiţiilor
de sănătate;  Insuficienţa capacităţilor instituţionale ale
 Creşterea capacităţii domeniului autorităţilor publice locale în elaborarea şi
alimentării cu apă şi sanitaţiei de a implementarea proiectelor investiţionale
absorbi asistenţa financiară şi tehnică;  Mobilizarea resurselor locale pentru
 Mobilizarea largă a suportului intern şi investiţii de capital în domeniul alimentării
internaţional pentru punerea în aplicare cu apă şi sanitaţiei este destul de redusă, iar
a politicilor din domeniul alimentării cu capacitatea de absorbţie a unor agenţii
apă şi sanitaţiei şi a strategiei de sectoriale şi a sectorului privat este slab
dezvoltare; dezvoltată din cauza insuficienţei resurselor
 Încurajarea activităţilor autorităţilor umane, procedurilor de achiziţii şi a altor
publice locale prin delegarea constrîngeri logistice
competenţelor ca rezultat al  Necesitatea soluţionării problemei instruirii
implementării reformei de personalului din autorităţile publice centrale şi
descentralizare şi regionalizarea locale referitor la atractivitatea, programarea şi

S-ar putea să vă placă și