Sunteți pe pagina 1din 5

………………………………………. …………………………..

Probǎ deevaluare SUMATIVĂ

Manifestarea relaţiilor dintreoameni în diferitesituaţii

1. Alegevarianta corectǎdintre cele datemai jos:

În fiecare zi, o persoanǎintrǎ înrelaţie cu:


a) membrii familiei, prieteni, vecini, dar şi cu persoanenecunoscute;
b) persoanedepetoate continentele lumii;
c) numaicu autoritǎţile.

În relaţiile normale dintreoameni, oriceproblemǎ:


a) ebine sǎ fie împǎrtǎşitǎcelor apropiaţi, cas-o rezolve ei;
b) se rezolvǎ prin comunicarecivilizatǎ, deschisǎ şipoliticoasǎ;
c) duceîn mod obligatoriula un conflict.

Rolul autoritǎţilor într-ocomunitateeste de:


a) alua mǎsurile necesarepentru satisfacereaintereselor publice;
b) adirija toate activitǎţile dintr-un oraş;
c) a facelegǎturadintre comunitateşi conducereaţǎrii.

Situaţii-limitǎînseamnǎ:
a) cǎzǎturi, lipsǎ dehotǎrâre, minciunǎ;
b)catastrofe, accidente,violenţǎ, moarte, boalǎ;
c)egoism, prefǎcǎtorie,agresivitate, insucces.

Dacǎ o persoanǎ areo problemǎ şi ne cereajutorul trebuie:


a) sǎo tratǎm cu indiferenţǎ;
b) sǎîncercǎm sǎ o ajutǎm,iardacǎnu stǎîn putereanostrǎ, sǎ apelǎm la altcineva;
c) sǎ-i promitem cǎfacem tot posibilul, apoi sǎ nevedem de treburilenoastre.

2. Completează spaţiile punctate, folosindcuvintele din paranteză:


Înprimăvaraacestuian,caurmareatopiriizăpeziişiaunorploimari,apeles-aurevărsat
pestemaluriprovocând........................................Locuitoriidintoată ţara auoferitajutor
persoanelor...............................................trimiţându-lecelormicicaiete, cărţi,haine, jucării. Trebuiesă
învăţămde micisă ne comportămastfelîncâtsă facemfaţăunor ...................................naturale
sauaunormomente de..................................... din viaţa noastră.
(criză, solidaritate, inundaţii, sinistrate, catastrofe)

3. Stabileşteinstituţiile cărora s-arputea adresapersoanele însituaţiile prezentate:

a) Casapădurarului aluat foc. Gigel a anunţat .......................................


b) Narcisaareşase ani. Pentru aînvăţacarte, părinţiitrebuie s-o înscrie la......................................
c) Jucând fotbal, Marian şi-a fracturat un picior. Pentru ase vindeca, el trebuiedus la........................
d) Mătuşata areun bebeluş.Pentru adeclara copilul, unchiul tău trebuie sămeargăla ..........................
e) Nişte răufăcători i-au furat Anei telefonul mobil.În această situaţie, easevaadresa.........................

4. Scrie denumirea instituţiei reprezentată depersoana dinimagine:

---------------------- ------------------------------ ---------------------------- ----------------------------

5. Alcătuieştecâteunenunţcufiecaredintrecuvintele:întrajutorare,autoritate,toleranţă, conflict.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

7. Rezolvă corect și află cuvântul ascuns în labirint.

S F
Z
T

O A
C

E
R

P N

I I

Timp de lucru: 45 min.


Toate subiectele sunt obligatorii!
OBIECTIVE OPERATIONALE:

O.1. – sǎ aleagǎvariantacorectǎdintrecele date;


O.2. – sǎ completezetextullacunar, folosindcuvinteledintreparanteze;
O.3.-sǎstabileascǎ instituţiile căroras-ar putea adresapersoaneleîn situaţiile
prezentate; O.4.-sǎscriedenumireainstituţiei reprezentatădepersoanadin imagine;
O.5. – sǎ alcǎtuiascǎenunţuri cu cuvintedate;
O.6.- identifică cuvântul din labirint;

DESCRIPT ORI DEPE RFORMANŢ Ǎ:

Calif./ Foartebine Bine Suficient


Item
I.1 Alege toate variantele Alege4variantecorectede Alege2-3 variantecorectede
corectederǎspuns rǎspuns rǎspuns
I.2 Completeazǎtextullacunar Completeazǎ textul lacunar Completeazǎ textul lacunar
corect cu 3 variantecorecte cu 2 variantecorecte

I.3 Stabileşte corect toate Stabileştecorect4instituţii Stabileştecorect2-3instituţii


instituţiile în situaţiile în situaţiile prezentate în situaţiile prezentate
prezentate
I.4 Scrie corect toate Scrie corect 3 dintre Scrie corect 2 dintre
denumirile instituţiilor denumirile instituţiilor denumirile instituţiilor

I.5 Alcǎtuieşte corect toate Alcǎtuieşte corect 3 Alcǎtuieşte corect 2


propoziţiile propoziţii propoziţii

I6 Stabilește traseul corect, Găsește drumul, dar nu este


Identifică un traseu, dar
astfel identificând cuvântul atent să noteze cuvântul cuvântul nu îl alcătuiește corect
descoperit;