Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEINAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BOTOŞANI


SEMINARUL TEOLOGIC „SF. IOAN IACOB” DOROHOI
GRĂDINIŢA CU P.P. NR.6
Municipiul D O R O H O I, Judeţul B O T O Ş A N I
Str. Poştei nr.14 Dorohoi, 715200/Tel /fax 0231/611967;
email:semdorohoi@yahoo.com; www.seminaruldorohoi.ro;
Nr. ............... din...........................

AVIZAT,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
Prof.GABRIEL HÂRTIE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE


AL CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE ECOLOGIE
ŞI PROTECŢIE A MEDIULUI
„SĂ ÎNVĂŢĂM DE LA CEI MICI!”
Ediția a IX-a

ORGANIZATORI: Grădiniţa cu P.P.nr. 6 Dorohoi, structură a Seminarului Teologic


Liceal “Sf.Ioan Iacob” Dorohoi.
Concursulinterjudețean de ecologieșiprotecție a mediului „Să învăţăm de la cei mici!”
are un caracter educativ şi oferă copiilor şi cadrelor didactice posibilitatea de a se implica
activ şi direct în acţiuni instructiv-educative de protejare şi ocrotire a naturii, conştientizând
responsabilităţile acţiunilor lor şi întelegând nevoile de protecţie a mediului, precum şi
aplicarea soluţiilor de re-echilibrare şi stabilizare a mediului natural reprezentând o nevoie şi
o datorie a societăţii actuale, o provocare globală.
SCOPUL:
Educareacopiilorîn spiritual uneiatitudiniresponsabilefaţă de natura înconjurătoare,
protejarea şi ocrotirea acesteia, amenajarea spaţiului ambiental cu lucrări originale
confecţionate din materiale reciclabile.
OBIECTIVE:
-Promovareaconcursului,,Săînvățăm de la ceimici!” înunitateşiîn 30 de unităţişcolare din
judeţşi din ţară,înperioadaianuarie 2020- iunie 2020;
-Stimulareacopiilorpentru a desfășuraactivități cu caracter experimental șidemonstrativprin
care săcontribuie la păstrareasănătățiimediului;
-Organizarea înperioada 24februarie2020-31 martie2020 a unui concurs interjudețean, cu
participarea unui număr de 222de preşcolarişişcolariîndrumaţi decătre74 de cadre didactice,
din 30unităţişcolare;
-Diseminarearezultatelorproiectuluiîn 30 deunitățișcolare.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:24 februarie 2020- 31 martie 2020


CATEGORII DE VÂRSTĂ:
 preşcolari
 elevi de la claselepregătitoareșiI-IV

SECŢIUNILE CONCURSULUI:
 jucării şi obiecte decorative
 colaje
 desene
Lucrările/obiectele pot fi confecţionate în tehnici de lucru la alegere şi obligatoriu din
materiale reciclabile.Sunt admise suporturi şi dimensiuni la alegere.

PRECIZĂRI:
Toatelucrările vor fi etichetate pe verso(numele şi prenumele copilului, titlul lucrării,
secţiunea, grupa/clasa, coordonator, instituţia de provenienţă), cadrele didactice vor putea
participa cu maxim 3 lucrări.
Model de etichetă:
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului :
Grădiniţa/Şcoala:
Grupa/Clasa:
Titlul lucrării:
Secţiunea:
Îndrumător:

Expedierea lucrărilor:
Plicul cu lucrările copiilor va cuprinde :
 fișa de înscriere (Anexa 1);
 lucrările pe secţiuni;
 acordul de parteneriat (Anexa 2) în două exemplare cu semnătura şi ştampila unităţii
şcolare partenere;
Plicurile se trimit la adresa grădiniţei sau se depun personal la sediul unităţii:str.Grigore
Ghica, nr.51,loc.Dorohoi, jud.Botoșani.

PARTENERI:
 I.S.J. Botoşani
 Primăria Dorohoi- sponsorizări
 Ocolul Silvic Dorohoi-sprijin de specialitate
 Clubul Copiilor Dorohoi-sprijin de specialitate
 Casa Municipală de Cultură Dorohoi - panouri

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
 Concursul se adresează copiilor din grădiniţe și şcoli.
 Lucrările practice(jucării, tablouri, decoraţiuni interioare, desene) vor fi jurizate pe
categorii de vârstă şi se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni.
 Expoziţia va cuprinde lucrările care au obţinut premiile I,II,III şi menţiuni.
 Diplomele, adeverințeleșiacordurile de parteneriatvor fi trimisepe e-mail.
 Nu se percepe taxă de participare.
ATRIBUŢIILE APLICANTULUI:
Coordonatoriiproiectului:
 sunt răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a concursului şi de aplicarea întocmai
a prezentului regulament;
 asigură logistica necesară desfăşurării concursului;
 asigură promovarea concursului şi diseminarea informaţiilor.

ATRIBUŢIILE PARTICIPANŢILOR:
Participanţii la proiect:
 Respectă termenul şi locul de trimitere al lucrărilor;
Termen limită pentru trimiterea lucrărilor:20 MARTIE 2020 (data poştei)
 Jurizarealucrărilor: 30MARTIE 2020
 Organizareaexpoziţiei finale (la Casa Municipală de Cultură Dorohoi): 31MARTIE 2020
 Donarealucrărilor către Fundația Star Of Hope: 30 IUNIE 2020
 Trimitereadiplomelorşi adeverinţelor: 15 IUNIE 2020

EVALUARE:
 Mediatizarearezultatelorînpresa locală şi judeţeană;
 Acordareapremiilorpecategorii de vârstă(locul I,II,III şi menţiuni) şi diplome pentru toţi
participanţii;
 Realizareaportofoliului: ,,Să învăţăm de la cei mici!”;realizarea revistei eco- ,,Prichindel
ecologist!”, nr.10;
 Pliante, CD-uri cu secvenţe din timpul derulării proiectului;
 CD cu imnul ecologic;
 Albume cu fotografii din activităţile realizate;
 Expoziţia cu jucării, obiecte, măşti din materiale reciclabile;
 Raport final care va fi adus la cunoştinţă tuturor celor implicaţi subliniindu- se realizările.

ECHIPA DE PROIECT:
 Prof.DupuMariela,coordonatorGrădinița cu P.P. nr.6 Dorohoi.
Date de contact: 0757342584
 Prof.Șotropa Monica
Date de contact:0743732658

COORDONATORI PROIECT,DIRECTOR,
Pr.prof.MUHA CONSTANTIN
Prof. DUPU MARIELA

Prof. ŞOTROPA MONICA


ANEXA 1

Fișă de înscriere
„Să învățăm de la cei mici”
Unitatea de învăţământ: ....................................................................................

Localitatea/judeţul: ............................................................................................

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ......................................

Adresa de e-mail ................................................................................

Numar de telefon...............................

Nr. Numele şi prenumele Titlul lucrării Secţiune


crt.
1.

2.

3.

Cadru didactic, Semnătura,


ANEXA 2

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ,,SF. IOAN IACOB” ȘCOALA/GRĂDINIȚA...........................................................


GRĂDINIȚA CU P.P. NR.6 DOROHOI ...................................................................................................
Str. GrigoreGhica, nr.51 Str. …………….........................., nr...........................
Jud.BotoșaniJud. .........................................................
Telefon: 0231611810 şiTelefon: ...................................................
Email: gradinita6dorohoi@yahoo.com Email: .....................................................
Nr. ...........din......................... Nr. .....................din.................................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiatîntre:

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 DOROHOI cu sediulîn str.


GrigoreGhica, nr.51, reprezentatăprin pr. prof. CONSTANTIN MUHA încalitate de
directorși prof. MARIELA DUPU încalitate de coordonatorstructură
și
ȘCOALA/GRĂDINIȚA......................................................................Loc......................,
Jud......................................Str..........................................., nr. ..........,
reprezentatăprin .............................................................................. încalitate de director.

ART.1- OBIECTUL PARTENERIATULUI


ObiectulprezentuluiAcord de parteneriatîlconstituiecolaborareapărților,
stabilirearolurilorșiresponsabilitățilorpartenerilorîncadrulactivitățilorproiectului-
concurs,,Săînvățăm de la ceimici!”.
ART.2- DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
Activitățile se vordesfășuraînperioadaianuarie 2020 – iunie 2020.
ART.3- DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
GRĂDINIȚA NR. 6 DOROHOI
-sădelegecadreledidactice:Monica Șotropa,AlinaJulinschi, SimonaPojoga,
FlorentinaGrigoraș, Daniela AconstantineseișiMădălina Iftodi;
-săasigurecadrulnecesardesfășurăriiactivitățilorprinoferireaspațiuluișiinstrumentelor de
lucrunecesare;
-săsprijineșisăîndrumecopiiiînîndeplinireatuturoractivitățilorpropuse;
-sărealizezeevaluareafinală a activităților.
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT se obligă:
-sădelegepersoanele de contact pentrubunacolaborareîntreinstituții;
-să participle cu lucrărișisărespectetemenullimită de trimitere a acestora;
-săoferesprijinreciprocînorganizareașidesfășurareaactivităților.
ART. 4 – DISPOZIȚII FINALE
Prezentulparteneriat a fostîncheiatastăzi ..........................., îndouăexemplare cu putere
de original, câteunulpentrufiecare parte.

SeminarulTeologicLiceal,,Sf. IoanIacob” DorohoiȘcoala/Grădinița...........................................


Director, Director,
Pr. Prof. MuhaConstantin