Sunteți pe pagina 1din 11

un proiect de intervenție pentru o problematică comună unui grup de vârstnici.

Înainte de a aborda problematica reieșită din cerința mai sus amintită, dorim să precizăm, că
atunci când dorim să abordăm perioada vârstnică, vom avem în atenție persoanele cu vârsta
curpinsă între „60 la 74 de ani“ (Gîrleanu-Șoitu, 2019, p.181). Dacă alegem să abordăm studiul
lui Sodexho (1999) vom supune atenției noastre grupele de persoane active (60-70 ani și care au
stare de sănătate bună și cel mai important, dispun de resurse materiale), fragilii (cei care au
împlinit vârsta de de 65 de ani, dar rămân autonomi), precum și dependenții (aici ne vom referi la
persoanele care beneficiază de cuceririle medicinei pentru a supravieții). În fond ceea ce ne
interesează în studiul nostru este dihotomia dependență versus autonomie. Când facem referire la
dependentă, va trebui avut în atenție incapacitatea funcțională psihică și fizică a persoanei de a-și
asuma, fără ajutor, acțiuni cotidiene. Persoanele care se află în această stare fie sunt cele
orientate spre anumite instituții cu domeniu de activitate specific, fie sunt menținute la
domiciliu, dar primesc o formă de sprijin specific. Dependența persoanelor vârstinice este
problemă a societății în totalitatea ei, și cu toate că acesta este o problemă a familiei, de cele mai
multe ori acesta nu și-o poate asuma în totalitate, societății rămându-i de cele mai multe ori
sarcina să o rezolve. Ceea ce ar atrage analiza cazuui, a speței în sine este faptul că dependența
poate fi analizată ca fiind redusă (costurile sunt încadrate într-o parte a salariului minim) și
puternică (încadrându-se în câteva salarii, iar familia nu mai poate suporta singură cheltuielile în
cauză).
Având în atenție faptul că la noi în țară gradul de dependență al persoanei vârstnice se
realizează în conformitate cu H.G. 886/2000 și ordinul 491/180/2003, vom afirma că,
dependența este diferită de la caz la caz și că fiecare caz în parte este unic, neexistând o soluție
magică care poate fi aplicată de fiecare dată, acest aspect trebuie corelat cu faptul că pentru
persoana care primește sprijin va trebui vor trebui flexibilizate resursele concomitent cu
diminuarea rolului reprezentanților sectorului formal (HSMO, London, 9). În fapt managementul
îngrijirii trebuie înțeles ca fiind procesul prin care serviciile sunt adecvate nevoilor individuale.
Atunci când persoana solicită ajutorul specializat, aceasta este orientată, i se evaluează propriile
nevoi și i se face un plan de îngrijire, unde îi sunt specificate nivelurile agreate pentru serviciile
care i se vor acorda.

2
Plan individual de îngrijire și asistență socială a persoanei vârstnice

Data realizării: 13/05/2019


Nr. de înregistrare a cazului: 22/12.05.2019
A. DATE DESPRE CAZ
 Numele și prenumele: P.M., persoană semidependentă.
 Data nașterii: 03.01.1950. Vârsta: 69 ani. CNP: 2500103XXXXX1
 Adresa: str. Speranței, nr. 7, loc. Săucești, jud. Bacău.
 Motivul întocmirii planului de servicii: monitorizarea persoanei conform H.G. 886/2000
coroborat cu ordinul 491/180/2003.
 Managementul de caz care asigură coordonarea metodologică a a responsabilului de caz:
D.B.
 Responsabil de caz: D.B.
 Membrii echipei și instituția din care provin: P.I., P.D., M.M./U.A.T. Săucești, BACĂU
B. PRESTAȚII.
Tipul Cuantumul Instituția Data începerii Perioada de
acordare
Sprijin material 395 UAT Săucești 02.07.2019 o singură dată
pentru alimente
sub formă de
tichete sociale

C. SERVICII PENTRU BENEFICIAR


Tipul Instituția Obiective Data Perioada Persoana
responsabil specifice începerii de responsabilă
ă desfășurare
Consiliere SPAS Consiliere pentru 18.05.2019 18.05.2019- Psiholog
psihologică Săucești depășirea stării de 19.08.2019
depresie
Intermedierea SPAS Accepaterea 19.05.2019 19.05.2019 – a.s.
relației fiică- Săucești ajutorului fiicei 22.08.2019
beneficiar
Intermedierea SPAS Obținerea unui ajutor 19.05.2019 mai – august a.s.
relațiilor cu Săucești financiar pentru 2019
SPAS asigurarea medicală
temporară
Consiliere Serviciul În vederea obținerii 05.06.2019 iunie- august jurist
juridică juridic/ pensiei de 2019
SPAS invaliditatea sau alte
Săucești drepturi de asigurări
sociale
Sănătate SPAS Informarea fiicei și a 02.06.2019 iunie – a.s.
Săucești clientei cu privire la august 2019
demersul de obținere
a asigurării de
Medicul de sănătate medicul de
familie familie

a.s. = asistent social

3
Observații legate de îndeplinirea obiectivelor:
 disponibilitatea beneficiarului de a colabora ne ușurează îndeplinirea acestor obiective;
 îndeplinirea obiectivelor propuse va fi influențată de starea de sănătate a beneficiarului;
 posibilitatea întârzierii atingerii obiectivelor datorită faptului că se lucrează cu instituții a
căror proceduri necesită un timp legal de soluționare a cererilor mai îndelungat și nu în
regim de urgență;
 există resurse financiare și umane necesare pentru buna implementare a obiectivelor;
 există susținere din partea familiei pentru atingerea obiectivelor.

Responsabil de caz: B.D.

Planificarea îngrijirii

Activitate Intervalul Persoana responsabilă Perioada desfășurării


orar 08-14 iulie 2019
Consiliere psihologică 10:00-11:00 psiholog miercuri
Vizite la domiciliu 11:00-16:00 îngrijitorul la domiciliu pentru zilnic
persoanele vârstnice
Activități 08:00-10:00 îngrijitorul la domiciliu pentru luni, miercuri, vineri.
administrative persoanele vârstnice

17:00-18:00 fiica
Vizita la medicul de 16:00-17:00 fiica joi
familie
Asistență religioasă la 13:00-13:30 preot duminică
domiciliu

Data: 05.07.2019
Manager de caz: D.B.
Responsabil de caz: B.D.
Beneficiar: P.M.

4
Plan individualizat de asistență și îngrijire

Echipa multidisciplinarǎ:
- asistent social - ȋngrijitor
- insp.spec. primǎrie - medic familie
- Primar
Familia se implicǎ / nu se implicǎ ȋn asistența și ȋngrijirea beneficiarului.

Activităţi propuse Tip ajutor acordat Periodicitate Durata Resurse necesare Responsabil Observații
activitǎții
Activitǎți de bazǎ ale Igienǎ corporalǎ Zilnic / la nevoie 15 min -produse de igienǎ Ȋngrijitor
vieții zilnice
Ȋmbrǎcare și dezbrǎcare Zilnic / la nevoie 15 min Ȋngrijitor

Igiena eliminǎrilor Zilnic / la nevoie 15 min -scutece, produse de Ȋngrijitor


igienǎ personalǎ

Hrǎnire și hidratare Zilnic 30 min -paie de plastic / Ȋngrijitor


tacȃmuri și veselǎ
adecvate

Transfer și mobilizare la nevoie 10 min Ȋngrijitor

Deplasarea ȋn interior la nevoie 10 min - cadru mobil / cȃrjǎ Ȋngrijitor

Comunicare Zilnic Permanent Ȋngrijitor

Activitǎți instrumentale Prepararea hranei Zilnic În funcție -veselǎ, alimente Ȋngrijitor


ale vieții zilnice de nevoi

Efectuarea de cumpǎrǎturi sǎptǎmȃnal / la nevoie În funcție -bani, transport Ȋngrijitor


de nevoi

Administrarea Zilnic În funcție -recomandare și schemǎ Ȋngrijitor


medicamentelor de nevoi tratament de la medic

Menaj Zilnic În funcție -materiale și Ȋngrijitor


Activităţi propuse Tip ajutor acordat Periodicitate Durata Resurse necesare Responsabil Observații
activitǎții
de nevoi echipamente curǎțenie

Ȋnsoțirea ȋn mijloacele de la nevoie În funcție Ȋngrijitor


transport de nevoi

Facilitarea deplasǎrii ȋn Zilnic / la nevoie În funcție -scaun rulant / cadru Ȋngrijitor


exterior de nevoi mobil / cȃrjǎ

Administrarea și gestionarea Zilnic /la nevoie În funcție Fiica/


bunurilor de nevoi Ȋngrijitor

Activitǎți petrecere a Participare la evenimente la cerere În funcție -transport Ȋngrijitor


timpului liber culturale / religioase / de nevoi
inițiative cetǎțenești

DATA ÎNTOCMIRII:

DATA REEVALUĂRII: ASISTENT SOCIAL ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ:


MEDIC FAMILIE
ȊNGRIJITOR
INSP.SPEC. PRIMARIE
PRIMAR

SEMNĂTURĂ
BENEFICIAR/APARTINATOR

6
FIŞĂ DE EVALUARE/REEVALUARE
Data luării în evidență ________________________
Data evaluării/reevaluării cazului _________________

PERSOANA REEVALUATĂ
NUME: P. PRENUME: M. VÂRSTA: 69

EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE


Diagnostic prezent:
A. Starea de sănătate prezentă:
 tegumente si mucoase (prezența ulcerului de decubit, plăgi, etc): nu este cazul.

 aparat locomotor (se evaluează și mobilitatea și tulburarile de mers): se deplasează greu, cu ajutor.

 aparat respirator (frecevență respiratorie, tuse, expectorație, dispnee, etc.): tuse seacă, rară.

 aparat cardiovascular (TA, AV, puls, dispnee, tulburări de ritm, edeme, tulburări circulatorii periferice,
etc): persoană cardiacă.

 aparat digestiv (dentiție, grețuri, meteorism, tulburțri de tranzit intestinal-prezența incontinenței anale;
se ealueazț și starea de nutriție): nu este cazul.

 aparat urogenital (dureri, tulburări de micțiune-prezenta incontinenței urinare, etcț, probleme genitale):
nu este cazul.

 organe de simț (auz, văz, gust, miros, simț tactil): în parametri.

 examen neuropsihic (precizări privind reflexele, tulburări de echilibru, prezența deficitului motor si
sensorial, crize Jacksoniene, etc): conform fișei de control medical.

B. Schema de tratament. Recomandări de specialitate privind tratamentul igienico-terapeutic și de


recuperare (datele se identifică din documentele medicale ale persoanei – bilete de externare,
rețete și/sau fișa medicală din spital, policlinica, cabinet medicina de familie): Conform
recomandărilor specialiștilor de la ultimul control, documente anexate la dosarul clientei.
II. REEVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENŢĂ

Nr. Criterii de încadrare Nu necesită Necesită Necesită


crt în grade de supraveghere sau supraveghere sau supraveghere
. dependentă ajutor ajutor parțial permanentă
și/sau ajutor
Evaluarea autonomiei 0 X 1 2
A.1. Activitati de baza ale vietii de zi cu zi
1. Igiena corporală (toaleta Autonom Ajutor parțial Se realizeazț
generală, intimă, X numai cu ajutor
specială)
2. Îmbrăcat/dezbrăcat Autonom Autonom și/sau Se realizează
(posibilitatea de a se parțial autonom numai cu ajutor
X
îmbrăca, dezbrăca, de a pentru îmbrăcat:
avea un aspect îngrijit) trebuie încălțat
3. Alimentație Mănâncă singur Ajutor pentru tăiat Se realizează
(posibilitatea de a se alimente numai cu ajutor
X
servi și de a se hrăni
singur)
4. Igiena eliminărilor X Autonom Incontinență Inconștinent
ocazională
5. Mobilizare (trecerea de Autonom Necesită ajutor Necesită ajutor
la o poziție la alta- permanent
ridicat- așezat, așezat X
culcat, etc. și mișcarea
dintr-un sens în altul)
6. Deplasare în interior (în Autonom Se deplasează cu Nu se deplasează
interiorul camerei în ajutor parțial fără ajutor
care trăiește, cu sau fără X
baston, cadru, scaun
rulant, etc)
7. Deplasarea în exterior Autonom Se deplasează cu Nu se delasează
(în exteriorul locuinței ajutor parțial fără ajutor
X
fără mijloace de
transport)
8. Comunicare (utilizarea Utilizarea normală a Nu utilizează în mod Incapabil de a
mijloacelor de mijloacelor de spontan mijloacele de utilize mijloacele
comunicare la distanță comunicare comunicare de comunicare
X
în scopul de a alerta:
telefon, alarmă, sonerie,
etc.)
A.2 Activități instrumentale
1. Servirea hranei Prevede și servește Necesită ajutor parțial Masa îi este
(capacitatea de a servi mesele în mod X pentru servirea mesei preparată și sevită
singur mâncarea) normal de altă pesoană
2. Activități de menaj Efectuează singur Efectuează parțial Incapabil să
(efectuarea de activități activitățile menajere activități ușoare efectueze
menajere: întreținerea activitati
X
casei, spălatul hainelor, menajere,
vaselor, etc.) indiferent de
activitate
3. Gestiunea și Gestionează în mod Necesită ajutor pentru Incapabil de a-și
administrarea bugetului autonom finanțele operațiuni finaniare gestiona bunurile
și a bunurilor proprii mai complexe și de a utiliza
X
(gestionează propiile banii
bunuri, bugetul, știe să
folosească banii, etc.)
4. Efectuarea Efectuează singur Poate efectua un Incapabil de a
cumpărăturilor cumpărăturile număr limitat de face cumpărături
(capacitatea de a efectua X cumpărături si/sau
cumpărăturile necesare necesită însotitor
unui trai decent)
5. Respectarea Ia medicamentele în Ia medicamentele Incapabil să ia
tratamentului medical mod corect (dozaj și dacă dozele sunt singur
posibilitatea de a se ritm) X preparate separat medicamentele
conforma rcomandărilor
medicale)
6. Utilizarea mijloacelor de Utilizează Utilizează transportul Se deplasează
transport (capacitatea de mijloacele de în comun însotit puțin numai
a utiliza mijloacele de transport public sau X însoțit, în taxi sau
transport) conduce propria în mașină
mașină
7. Activități pentru timpul Le realizează în X Se realizează rar, Nu realizează și
liber (persoana are mod curent fără participare nu participă la
activtăți culturale, spontană astfel de activități
intelectuale, fizice, etc.,
8
individuale sau în grup)
B. Evaluarea statusului senzorial si psihoafectiv
1. Acuitate vizuală Suficient de bună Distinge fețele, vede Vede numai
pentru a citi, a scrie, suficient pentru a se umbre și lumini,
X
a lucra manual, etc. orienta și a evita cecitate
obstacole
2. Acuitate auditivă Aude bine Aude numai vocea Surditate sau
puternică sau numai aude sunetele, dar
X
cu proteză nu înțelege
cuvintele
3. Deficiență de vorbire Fără Disazie, voce de Afazie
X
substituție, altele
4. Orientare Orientare în timp și Dezorientate în timp Dezorientat în
X în spațiu spațiu și/sau față
de alte persoane
5. Memorie Fără tulburări de Prezintă tulburări Prezintă tulburari
X
memorie medii, benigne severe, maligne
6. Judecata X Intactă Diminuată Grav alterată
7. Coerență X Pastrată în totalitate Păstrată partial Incoerență
8 Comportament Normal Prezintă tulburări Prezintă tulburări
X medii (hipoactiv, grave
hipractiv, etc.)
9. Tulburari afective Fără Depresie medie Depresie majoră
X
(prezență depresiei)

NOTĂ:
Pentru fiecare activitate evaluată se identifică trei posibilități:
 0 - activitate fără ajutor, în mod obișnuit și corect;
- nu necesită supravegher ăi ajutor.
 1 - activitate făcută cu ajutor parțial și/sau mai puțin corect;
- necesită supraveghere temporară și/sau ajutor parțial.
 2 - activitate făcută numai cu ajutor;
- necesită supraveghere permanentă și/sau ajutor integral.

III. REZULTATELE EVALUĂRII/REEVALUĂRII

A. Rezultatele evaluării/reevaluării: persoana este semidependentă, iar de la ultima evaluare, starea


acesteia a cunoscut un regres.

B. Nevoi identificate:
Recomand pentru activitatea cotidiană îngrijitor la domiciliu pentru persoanele vârstnice, în mod deosebit
pentru perioada când cineva din familie poate fi cu clientul.

C. Gradul de dependență: gradul II A


 gradul I A – persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială și
pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire.
 gradul I B – persoanele lucide sau ale caror funcții mentale nu sunt în totalitate alterate și care
necesită supraveghere și îngrijire medicală, pentru marea majoritate a activităților vieții curente,
zi și noapte. Aceste persoana nu își pot efectua singure activitățile de bază zilnice.
 gradul I C – persoanele cu tulburări mentale grave (demente), care și-au conservat, în totalitate
sau în mod semnificativ facultățiile motorii, precum și unele gesturi cotidiene pe care le
9
efectuează numai stimulate. Necesită o supraveghere permanentă, îngrijiri destinate tulburărilor
de comportament, precum și îngrijiri regulate pentru unele dintre activitățile de igienă corporală.
 gradul II A – persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial autonomia
locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic petru unele dintre activitatile de baza zilnice.
 gradul II B – persoanele care nu se pot mobilia singure din pozitia culcat in picioare, dar care o
data ridicate, se pot deplasa in interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial petru unele
dintre activitatile de baza ale vietii zilnice.
 gradul II C – persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru
activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumentale
 gradul III A – persoanele cre se deplaseaza singure in ineriorul locuintei, se alimenteaza si se
imbraca singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru activitatile instrumentale zilnice, in
situatia in care aceste persoane sunt gazduite intr-un camin pentru persoane varstnice si sunt
considerate independente.
 gradul III B – persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua activitatile vietii
cotidiene

III. CONCLUZII:
(gradul de dependență, locul în care necesită sa fie ingrijit, domiciliu sau instituție, posibilități reale de a realiza
îngrijirile, persoanele care efectuează îngrijirile, etc): este indicat ca persoana să fie îngrijită permanent.
Îngrijitorul la domiciliu pentru persoanele vârstnice va presta activitățile conform fișei postului și a obligațiilor
contractuale. Indicat ar fi ca un membru al familiei să fie în permanență cu persoana, iar în cazul
imposibilității acestui deziderat, persoana să fie internată într-o instuție de specialitate pentru îngrijire de
specialate în mod permanent.

DATA:

ASISTENT SOCIAL SEMNĂTURA_____________________


MEDIC SEMNĂTURA_____________________
ASISTENT MEDICAL SEMNĂTURA_____________________
INSPECTOR DE SPECIALITATE SEMNĂTURA_____________________
INGRIJITOR SEMNĂTURA_____________________
BENEFICIAR/ APARTINATOR SEMNĂTURA_____________________

BIBLIOGRAFIE
10
 Lect. Dr. Daniela GÎRLEANU-ȘOITU, Asistența socială a persoanelor vârstice, suport
de curs, 2019.
 Étude Sodexho – sept. 1999, Du temps dex vieux au Power Age: la mutation des seniors
des annees 2000, Paris.
 H.G. nr. 886/05.10.2000, pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice.
 Ordinul nr. 491/180/27.05.2003 comun Ministerului Sănătății și Ministerului muncii,
solidarității sociale și al familiei, pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a
persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale.
 Social Service Inspectorate, Social Work Service Groupe -1991, Care management and
Assessment: Practitionersʹ Guide, HSMO (Her Majestyʹs Stationery Office), London,
p.9.

11