Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

1
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"
FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ / NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL
Absolvent/a____________________________________

Nr.___________din_____________

DECANULUI FACULTĂȚII,

Rog aprobaţi înscrierea la examenul de disertație din sesiunea ……………………….


Vă informez că am parcurs şi promovat integral cursurile Facultăţii de Inginerie Marină /
Navigație și Management Naval, programul de studii universitare de masterat…………………...
…………………………………………………….......................................................................
seria .......................................... şi mi-am achitat toate obligaţiile financiare faţă de instituţie.
La această cerere anexez următoarele documente:
- fişa de lichidare,
- copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate,
- 2 fotografii color 3/4 cm,
- chitanţa care atestă plata contravalorii taxei de examinare (numai pentru absolvenţii seriilor
anterioare).
Am întocmit Proiectul de disertație cu tema
…………………………………………………………………………………………………............
.........…………………………………………………………………………………………………...
menţionată la poziţia ……. din seria ….………………, coordonator ştiinţific
………………………………………………………. (se completează de către secretariat după
vizualizarea listelor originale).
De asemenea, doresc să fiu permanent informat/informată privind studiile absolvite pe

adresa de e-mail: ..................................................................................................................

DATA________________ Semnătura________________
Anexa nr. 2
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"
FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ / NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL

FIŞĂ DE LICHIDARE

NUMELE ŞI PRENUMELE:

GRUPA:

Nr. Denumirea serviciului sau Numele şi prenumele celui


Data Semnătura
crt. compartimentului care confirmă predarea
1. Decan facultate
Secretariat facultate
2.
(Certificare absolvire studii)
3. Departamentul de specialitate
4. Administrator cămin
5. Biblioteca

6. Birou financiar

DATA________________ Semnătura________________

Anexa nr. 3
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"
FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ / NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL

Anexă la lucrarea.........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


PRIVIND AUTENTICITATEA PROIECTULUI DE DISERTAȚIE

Prezenta declaraţie se anexează ca parte integrantă a proiectului de disertație, susţinut în cadrul


examenului de disertație, sesiunea ……………………………..

Subsemnatul/a......................................................................................absolvent/a al/a
Facultăţii de Inginerie Marină / Navigație și Management Naval, programul de studii universitare
de masterat..............................................................................................................................................
seria………………….autor/autoare al/a lucrării…………………………………..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................elaborată în
vederea susţinerii examenului de disertație, declar pe propria răspundere, fiind în cunoştiinţă de
cauză privind falsul în declaraţii (conform art. 292 Cod Penal), că această lucrare este rezultatul
propriei activităţi intelectuale, nu conţine porţiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite
cu respectarea legislaţiei române şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor.

DATA________________ Semnătura________________