Sunteți pe pagina 1din 13

MAŞINI PENTRU PRELUCRAREA DANTURII ROŢILOR DINŢATE

18.1 GENERALITĂŢI, RELAŢII DE CALCUL AI PARAMETRILOR


18.1.1 Relaţiile de calcul pentru prelucrarea roţilor dinţate
Relaţiile de calcul pentru danturarea roţilor dinţate cilindrice prin frezare:
Viteza de aşchiere Va se determină cu relaţiile de forma:

V a =   D S  n s / 1000 sau V a = 312 /( T 0 , 33  f v0 , 5 )[ m / min]


(18.1)

în care: Ds - diametrul exterior al frezei, mm; ns - turaţia frezei rot/min; T - durabilitatea


frezei, min; fv - avansul vertical, mm/rot.
Roţile de schimb pentru reglarea vitezei de aşchiere:
AV / BV = 2,38  V a / D S
(18.2)
Egalitatea care asigură mişcarea de rulare între sculă şi piesa de prelucrat, are forma:
n p / ns = K S / Z p
(18.3)
în care: np — turaţia piesei, rot/min; Ks - numărul de începuturi ale frezei melc; Zp -
numărul de dinţi ai piesei.
Roţile de schimb pentru lanţul cinematic de rulare, se determină cu relaţiile:

( AR / B R )( C R / D R ) = 24  K S / Z p , sau

( AR / B R )( C R / D R ) = 48  K S / Z p ,
(18.4)
Legătura între turaţia suplimentară a piesei şi şurubului conducător se exprimă cu relaţia:
n Sp / n Sc1 = p Sc1 / p E
(18.5)
în care: nsp - turaţia suplimentară a piesei, rot/min; nsc1— turaţia şurubului conducător
pentru avansul vertical, rot/min; Psc1— pasul şurubului conducător pentru avansul vertical, mm;
pE - pasul elicei danturii piesei, mm.
p E =   m n  Z p / sin  b , p E = m f  Z p / tg b , [ mm ]
sau (18.6)
în care: mn - modulul normal, mm; βb - unghiul de înclinare al elicei dinţilor roţii-piesă,
grade; mf- modulul frontal, mm.
Roţile de schimb pentru lanţul de filetare, se determină:
( AF / B F )( C F / D F ) = 6 sin  d /( K S  m n );

(18.7)
( AF / B F )( C F / D F ) = 6 cos  d /( K S  m n );

( AF / B F )( C F / D F ) = 3 cos  d /( K S  m n );

(18.8)
( AF / B F )( C F / D F ) = 1,5 cos  d /( K S  m n );

În care,  d este unghiul de pantă al elicei melcului, grade.

Viteza de avans WS, este determinată cu relaţia:


W S = f v  n s  K s / Z p , [ mm / min]
(18.9)

Eroarea direcţiei dintelui Ed , după STAS 6273-81, se determină:


E d = L (tg b1 − tg d ), [ m ]
(18.10)
În care:
L- lăţimea roţii-piesă, respectiv lungimea dintelui, mm.

18.2 MAŞINA DE DANTURAT CU FREZĂ-MELC FD 320-A


E fabricată la I.M. Cugir, are structura cinematică prezentată în fig. 18.1. în compunerea
maşinii intră următoarele lanţuri cinematice: principal, de rulare, de liletare, de avans vertical, de
avans tangenţial, pentru mişcare de avans radial.
Lanţul cinematic principal asigură prin roţile de schimb Av şi Bv, un număr de opt trepte
de turaţii (60, 75, 95, 118, 150, 190, 230, 300 rot/min) la arborele principal IX. Pentru
determinarea raportului de transfer Av/Bv, se utilizează constanta Cp=2,38 sau monograma
existentă în documentaţia tehnică a maşinii.
În cazul în care, piesa are un număr mic de dinţi Z p, iar scula mai multe începuturi (Ks=2;
3), este indicat să se calculeze şi turaţia platoului
n pE = ( n s  K S ) / Z p  10[ rot / min]
port-piesă, care trebuie să respecte condiţia:
( 18.11)
În cazul când valoarea admisibilă este depăşită, se va recurge la micşorarea turaţiei n s a
sculei. Pentru a determina turaţia ns, se utilizează egalitatea vitezei lor tangenţială cu viteza de
deplasare a profilului: Vtp = Vrs =KS  ns  p = π  Dd  np, rezultă np • Zp =ns  K., unde p = m  π-
pasul; Dd=m  Zp - diametrul de divizare; m - modulul; Ks - numărul de începuturi.
Lanţul cinematic de rulare, se reglează prin roţile de schimb AR, BR, CR, DR, pentru care,
constanta CR=24, dacă: B/A=36/36, pentru Zp≤200, respectiv CR=48, dacă: B/A=24/48, pentru
Zp>200. De asemenea, se consideră în calcul, idif=l, deoarece, Dif lucrează cu carcasa blocată,
CM, pe poziţia 1.
Lanţurile cinematice de avans, sunt acţionate de motorul electric ME2. Mişcarea de avans
pe direcţie verticală V, tangenţial T sau în diagonală D, se obţine poziţionând corespunzător
roata baladoare 28 (CM3) de pe arborele XXI, care se deplasează simultan cu roata baladoare de
pe arborele XVII.
Schema fluxului cinematic a maşinii de frezat FD-320-A, este prezentată în fig. 18.2.
Valorile vitezelor de avans vertical şi de avans tangenţial, sunt redate în cartea maşinii. Roţile de
schimb As şi Bs, folosesc pentru modificarea mărimii vitezei nmgenţiale Wt.
Mişcarea de avans în diagonală, folosită la prelucrarea roţilor dinţate cu dinţi drepţi sau
înclinaţi, prin metoda de frezare în diagonală, se realizează prin deplasarea saniei port sculă după
direcţia verticală, cu viteza de avans Wv, simultan cu deplasarea acesteia, după direcţie
tangenţială cu viteza de avans Wt. Din însumarea celor două viteze rezultă viteza de avans în
diagonală.
Folosirea acestei metode asigură contactul frezei-melc cu roata dinţată de prelucrat pe
toată lungimea. La frezarea în diagonală, raportul vitezelor Wt/Wv se stubileşte funcţie de
lungimea şi deplasarea pe direcţia axei piesei, deoarece timpul de parcurgere a celor două spaţii,
este acelaşi.
O altă metodă de a deplasa axial freza-melc, în vederea uniformizării uzurii pe lungimea
sa, constă în aplicarea procesului denumit shifting. Această deplasare nu se face în timpul
procesului de aşchiere, ci odată la un ciclu de prelucrare completă a piesei sau odată.
18.2.1 Reglarea maşinii de danturat cu freză-melc
Urmărind structura cinematică v. fig. 18.1 se mai observă că ME2 pentru nvansuri are
două turaţii, iar CA este de fapt o cutie de avans în trepte cu cuplaje electromagnetice (CE), deci
schimbarea din mers şi sub sarcină, respectiv în timpul ciclului de prelucrare, ceea ce-i permite
funcţionarea în cicluri de lucru automatizat.
Pe arborele XVI, CE7 cuplat şi CE6 decuplat se realizează avansurile rapide.Cuplajul
CM1 în poz. 1 blochează diferenţialul (carcasa+pinion solidarizate = arbore), tur în poz. 2 îl
cuplează şi deci acesta, însumează. CM2 inversează sensul mişcării însumate la diferenţial, iar
cuplajul CM3 în poziţia V, a decuplat f0 şi ft (la danturarea roţilor melcate cu fr), în poz. D este
decuplat f0x, iar în poz. T este cuplat şi ft şi f0x (la danturarea cu avans în diagonală).
în schemă se vede şi partea de execuţie pentru fr cu: HML2 şi HML3, pentru avansurile de
lucru iar pentru cel rapid este acţionat HML1 cu mecanism şurub-piuliţă.
Reglarea cinematică, se referă la viteza de aşchiere, mişcarea diferenţialului, precum
avansurile de lucru şi rapide, necesare ciclului de prelucrare.
Lanţul cinematic principal asigură rotirea frezei-melc, deci viteza de aşchiere. Reglajul
verigii iv=Av/Bv pentru viteza de aşchiere Va. Ecuaţia cinematică este de forma:
125 24 24 AV 40 44 31 31 28
n S = 1440          ; [ rot / min] (18.12)
168 45 41 BV 40 35 31 31 28

Dar nS rezultă din: Va =   D S  n s / 1000 [ m / min] ,rezultă:

AV / BV = 2,38  V a / D S (18.13)

Distanţa dintre arborii III şi IV fiind fixă, condiţia sumei dinţilor Sz1=Av+Bv=58 iar
setul pentru iv este:
18-21-24-27-31-34-37-40, iar m=3,5 (transmit 5,5 KW).
Lanţul cinematic, rulare-divizare de rostogolire
Mişcarea de rulare-divizare, asigură angrenarea între piesă şi freza-melc. La prelucrarea
roţilor dinţate cu dinţi drepţi şi ai roţilor melcate prin metoda avansului radial, diferenţialul Dif
este blocat prin deplasarea cuplajului CM, în poziţia 1; în acest caz, raportul de transfer al
diferenţialului este Idif= 1. Ecuaţia lanţului cinematic este:
88 31 31 35 A A C 1
n p = ns      i dif   R  R  ; [ rot / min] sau
28 31 31 44 B B R D R 60

88 31 31 35 A 1 K
ns     1   iR  = S (18.14)
28 31 31 44 B 60 Z p

AR C R A K K
Deci: i R =  , de unde : i R = 24   S = 24  S (18.15)
BR DR B Zp Zp

Raportul suplimentar al VR se alege astfel: pentru Z≤200: A/B=l, iar pentru Z>200:
A/B=2. Roţile A şi B se numesc de compensare, iar setul lor are numerele de dinţi: 24-36-48-36
cu Sz=72, m=2,5 mm, A/B=36/36 şi A/B=48/24.
Pentru VR propriu-zisă se dispune de 33 roţi cu m=2 mm. Roţile A şi B se pot monta cu
intermediară (Sz=72) pentru schimbare de sens, în funcţie de sensul elicei frezei-melc şi de
sensul elicei la roţile de danturat cu dinţi elicoidali (înclinaţi).
Dacă Zp≤200 şi A=B=36, atunci (AR/BR)(CR/DR)= 24KS/Zp, iar pentru Zp>200, A=24,
B=48, avem (AR /Br )(Cr /Dr) = 48KS /Zp.
Lanţul cinematic de filetare sau lanţul diferenţialului, are VR cu raportul de transfer iF
=(AF/BF)(CF/DF) în cazul danturii cu pătrundere axială sau radială a dinţilor elicoidali. Ecuaţia
cinematică (parcurgând lanţul cinematic cu plecare de la piesă), este:
1 1 A 40 1 29 48 27 28 1   mn  Z p
1    i dif         3 = , (18.16)
60 i R B 1 i F 29 35 27 40 24 sin 

Unde: p a = 3   , p E =   m n  Z p / sin  .

B Zp A sin  A C sin 
i F = 6     , deci i F = F  F  6  , (18.17)
A K S B   mn  Z p BF DF mn  K S

Se remarcă simplificarea lui π, a lui Zp, a numerelor A şi B. Pentru această simplificare


maşinile se construiesc cu pasul şurubului axial în π(pa=3π). Rămâne o singură eroare provocată
de sinβ. Deoarece Zp s-a simplificat, urmează ca ambele roţi ale unui angrenaj se danturează cu
acelaşi iF, pentru a fi aceeaşi eroare la înclinarea dinţilor datorată lui sinβ. Această regulă
obligatorie în reglarea maşinilor de danturat cu freză-melc.
■ Reglarea lanţului cinematic în cazul prelucrării roţilor cu dinţi drepţi (β=0), dar în ciclu
cu avans diagonal. Veriga reglabilă are raportul de transfer
iF =(AF/BF)(CF/DF).
Ecuaţia cinematică, în parcurgerea lanţului cinematic de la piesa de prelucrat la itnnia
tangenţială ST, are forma:
f t  cos  60 1 B 40 1 29 38 48 27 AW 28 20 21 21 1
    i dif              = ft ,
  mn  Z p 1 iR A 1 i F 38 29 35 27 BW 28 20 20 21 24

(18.18)

De unde:
AW q  ft
= iw = , aici q=2, p t =  (18.19)
BW fa

Se înlocuieşte idif=0,5, precum şi iS şi se operează cu rapoartele, rezultând:


Zp cos  B A cos  f
i F = 3iW t       , deci i F = 3iW t  , iW t = t (18.20)
KS   mn  Z p A B mn  K S fa
Se observă simplificarea lui Z, π, A şi B. Deci aceleaşi concluzii pentru pasul şurubului
tangenţial (p=π) şi pentru iF, de la punctul precedent şi totodată aceeaşi regulă de reglaj în
practică.
Veriga reglabilă pentru ft adică iWt are la acest model, valori iWt =l,2 şi 0,5. Roţile de
schimb cu care se realizează suma Sz=72 sunt: 25-37 (2 buc.)-50. Se mai reţine că FD-320A mai
rezultă ft = 0,5 • fa • iWt , cu iWt =
0,5 • ftmin = 0,25 • fa, iar cu iWt=2; ftmax = fa , ceea ce se
confirmă şi din caracteristica maşinii.
■ Reglarea lanţului cinematic pentru danturarea cu avans diagonal a roţilor cu dinţi
elicoidali β≠0. Veriga reglabilă are raportul de transfer iF = (AF /BF)(CF/DF).
Plecând de la relaţiile (18.17) şi (18.20), obţinem:
sin  cos 
iF = 6   3iW t  , unde iWt=1,2 şi 0,5 (18.21)
mn  K S mf  KS

şi unde, în termenul al doilea s-a introdus mf, care la β≠0 este evident modulul m în
relaţia (18.17).
■ Reglarea lanţului cinematic la danturarea roţilor melcate cu avans tangenţial. Veriga
reglabilă iF = (AF/BF)(CF/DF). în acest caz de prelucrare fa=0 (cuplajul CM3 este pe poziţia 0).
Ecuaţia cinematică pentru acest caz, este:
t 60 1 B 40 1 29 38 48 27 28 15 21 1
    i dif        iW t       = t , (18.22)
  ma  Z p 1 iR A 1 i F 38 29 35 27 28 15 20 24

în care, t este deplasarea tangenţială la freza-melc; ma - modulul axial la freza-melc sau


frontal la piesa de prelucrat.
Operând aceleaşi înlocuiri rezultă, raportul de transfer:
1 B A Zp 3
i F = 3iW t       , deci i F = iW t  , (18.23)
  ma  Z p A B K S ma  K S

Rezultă aceleaşi simplificări la: Zp, π, A şi B, deci aceleaşi concluzii pentru pasul
şurubului (pt=π) şi pentru iF şi de asemeni, aceeaşi regulă practică pentru diferite roţi ce
angrenează cu acelaşi melc şi deci: iWt=l; 2 şi 0,5.
■ Lanţul cinematic pentru reglarea avansului fax (vertical) antrenat de motorul ME2 cu
două turaţii (n'02 = 720 rot/min şi n"02 = 1440 rot/min), având pentru reglare o cutie de avansuri
cu roţi dinţate şi cuplaje electromagnetice. Funcţie de cuplările realizate şi folosind cele două
turaţii ale motorului electric se obţin 8 valori ale viteze de avans, Wa.
Pentru n'02 = 720 rot/min se obţin valorile în [mm/min]:
28 38 38 1 28 1
W a1 = 720        3 = 1,0;
59 76 76 24 40 24
28 67 38 1 28 1
W a 2 = 720        3 = 2,8;
59 47 76 24 40 24
28 1 28 1
W a 3 = 720      3 = 4,0;
59 24 40 24
28 67 76 1 28 1
W a 4 = 720        3 = 11, 2;
59 47 38 24 40 24
''
n 02
Pentru aceleaşi cuplări, folosind turaţia =1440 rot/min, se obţin următoarele valori în
[mm/min]:
28 38 38 1 28 1
W a'1 = 1440        3 = 2,0;
59 76 76 24 40 24
28 67 38 1 28 1
W a' 2 = 1440        3 = 5,6;
59 47 76 24 40 24
28 1 28 1
W a' 3 = 1440      3 = 8,0;
59 24 40 24
28 67 76 1 28 1
W a' 4 = 1440        3 = 22 ,5;
59 47 38 24 40 24

Pentru corecţia unui regim sau reglaj, pentru a se vedea la care valoare a Wax [mm/l rot.
Zp], corespunde unui anumit fa, instalat pe maşină, se utilizează relaţia inversă, adică:
Zp
W a [ mm / 1rot .Z p ] = f a , unde Z p , K si n s sunt cunoscute
K s  ns

■ Verificarea cinematică a valorii War rapid, se decuplează CE6 şi se cuplează CE7 rezultă
(cu CM3 pe zero, decuplat) din:
28 67 18 28 1
1440       3 = W ar sau W ar  200[ mm / min]
59 55 36 40 24

■ Lanţul cinematic pentru determinarea vitezelor avansului tangenţial Wt. Ţinând seama
de aceleaşi variante ale cuplărilor (considerate în principiu la Wa şi de cele două turaţii ale
motorului ME2, se pot scrie următoarele ecuaţii de la motorul ME2 la şurubul conducător Sc2,
funcţie de cele două turaţii:
28 38 38 1 AW 28 15 21 1 A
Wt1 = 720            = 0,5  W ;
59 76 76 24 BW 28 15 20 24 BW

28 67 38 1 AW 28 15 21 1 A
Wt 2 = 720            = 1,4  W ;
59 47 76 24 BW 28 15 20 24 BW

28 1 AW 28 15 21 1 A
Wt 3 = 720          = 2,0  W ;
59 24 BW 28 15 20 24 BW

28 67 76 1 AW 28 15 21 1 A
Wt 4 = 720            = 5,6  W ;
59 46 38 24 BW 28 15 20 24 BW

28 38 38 1 AW 28 15 21 1 A
Wt 5 = 1440            = 1,0  W ;
59 76 76 24 BW 28 15 20 24 BW

28 67 38 1 AW 28 15 21 1 A
Wt 6 = 1440            = 2,8  W ;
59 47 76 24 BW 28 15 20 24 BW

28 1 AW 28 15 21 1 A
Wt 7 = 1440          = 4,0  W ;
59 24 BW 28 15 20 24 BW

28 67 76 1 AW 28 15 21 1 A
Wt 8 = 1440            = 11,2  W ;
59 46 38 24 BW 28 15 20 24 BW

Înlocuind în aceste ecuaţii roţile de schimb prin rapoartele: Aw/Bw=25/50; Aw/Bw=37/37;


Aw/Bw=50/25, se obţin 24 de valori ale vitezei de avans tangenţial.
■ Lanţul cinematic pentru instalarea avansului radial fr în mm/min, se face, conform
valorii necesare la regulatorul de viteză al sistemului hidrostatic pentru fr, prin care se antrenează
HML1 şi HML2 (hidromotor liniar dublu de lucru), sau HML3 (rapid). Hidromotoarele acţionează
sania mesei rotative, adică, sania radială pentru deplasarea de lucru şi rapidă.
Cu HML1 şi HML2, se obţine avansul radial de lucru numai către SA sau coloana maşinii,
iar HML3 acţionează în ambele sensuri.
Reglajele execută în funcţie de ciclul ales, conform tehnologiei de prelucrare.
După executarea întregului reglaj pe maşină, se efectuează un ciclu în gol pentru
verificarea curselor verigii executante şi apoi se execută o danturare. Se verifică dacă este cazul
sau nu să se facă corecţii la reglajul efectuat.
18.2.2 Exemple de calcul la prelucrarea cu maşina FD 320 A
■ Să se calculeze roţile de schimb pentru reglarea lanţului cinematic principal Av-Bv,
turaţia frezei-melc şi viteza efectivă, fiind cunoscute: Va=25 m/min şij
diametrul frezei Ds=80 mm.
Pentru determinarea roţilor de schimb se aplică relaţia (18.2), adică Av/Bv=2,38Va/Ds
=2,38  25/80 = 0,7437, de unde Av= 0,7437  Bv.
Cunoscând că Av+Bv=58 se poate scrie: 0,7437BV+BV=58 sau 1,7437BV = 58, de
unde: Bv = 34 şi Av = 58 - 34 = 24.
Setul de roţi de schimb este: 18, 21, 24, 27, 31, 34,37, 40. Turaţia frezei rezultă din relaţia
(18.1), adică:
n s =   D s  n s / 1000 = 1000  25 /(  80 ) = 90,5[ rot / min]

se adoptă ns=95 rot/min (deoarece nu există turaţia calculată la maşină, se adoptă


valoarea inferioară).
Se calculează viteza efectivă cu relaţia (18.1):
V a =   80  95 / 1000 = 23,9[ mm / min]

■ Să se determine roţile de schimb pentru reglarea lanţului cinematic de rulare-i/iue la


prelucrarea unei roţi dinţate cu dinţi drepţi, fiind cunoscute: Zp=71; Ks=l;  d=2°26' elicea frezei-
melc pe stânga: Se aplică relaţia (18.4), adică:
AR C R K 1 6 4 6 4 60 36 40
iR =  = 24  s = 24  =  =   = 
BR DR Zp 71 1 11 1 71 60 60 71

Verificarea posibilităţilor de montaj se face cu relaţia :


AR + B R  C R + 20
C R + D R  B R + 20
36 + 60  40 + 20
40 + 71  60 + 20
Suportul frezei se înclină cu unghiul  d=2°36', iar roţile de comutare A=B=36, fiind
montate cu intermediară.
■ Să se efectueze calculele de reglare a maşinii pentru prelucrarea unei roţi dinţate cu
dinţi elicoidali, în clasa a 3-a de precizie, fiind cunoscute: Zp=45; Ks=l;?????; βd=12°;  d=2°08';
Ds=90 mm; Va=21,5 m/min; elicea frezei-melc pe dreapta; înclinarea dinţilor roţii de prelucrat pe
stânga; fa=l,25 mm/rot şi L=32 mm.
Roţile de schimb pentru lanţul cinematic principal se determină cu relaţia
iv =AV/BV =2,38-21,5/9 = 0,568
Din relaţiile Av=0,568Bv şi Av+Bv=58, rezultă: Av=21 şi Bv=37, faţă de care se stabileşte
setul de roţi dinţate.
Turaţia frezei-melc se calculează cu relaţia (18.1):
ns =1000  21,5/(π  90)= 76, se adoptă ns = 75 [rot/min] Viteza efectivă de aşchiere
conform relaţiei (18.2), este: Va =π  90  75/1000 = 21,2 [m/min]
Roţile de schimb pentru lanţul cinematic de rulare-divizare, se calculează cu relaţia
(18.4):
AR C R 1 24 80 24 80
iR =  = 24  =  = 
BR DR 45 45 80 90 40

Roţile de schimb pentru lanţul cinematic de filetare al mişcării suplimentare se calculează cu


relaţia (18.7), adică:

i F = ( AF / B F )( C F / D F ) =  sin  d /( K s  m n ) se ia cu semnul min us

i F = ( AF / B F )( C F / D F ) = − 6  0, 207912 / 3 = 0, 415824

Determinarea exactă a roţilor de schimb care satisfac raportul de transfer 0,415824 este
dificilă. De aceea, calculul se face cu aproximaţie. Astfel, luând (AF/BF)(CF/DF)=0,416, se
transformă fracţia zecimală în fracţie ordinară se fac simplifîcări până ce fracţia devine
ireductibilă, se descompun termenii în factori primi şi se obţine 416/1000 = 22  13/53. Aranjând
raportul sub forma (l3/25)(4/5) şi înmulţind ambii termeni cu 30, se obţine:
iK=(AF/BF)(CF/DF)=(39/75)(40/50)
Verificând posibilitatea de montare cu relaţia de forma AF+BF>CF+20, se constată că
roţile nu se pot monta, deoarece (40+50<75+20). Situaţia se rezolvă schimbând între ele roţile BF
şi DF. în acest caz, rezultă: iF=(AF/BF)(CF +DF)=(39/50)(40/75) montarea roţilor fiind posibilă.
Suportul frezei se înclină cu unghiul βd+  d=120+2008'=14008' iar roţile de comutare au
valoarea A+B=36, fiind montate cu intermediară.
Eroarea introdusă prin modificarea de aproximare a raportului roţilor de schimb, se
reflectă în modificarea unghiului de înclinare a direcţiei dintelui de la βd la βd1 . Se calculează
acest unghi cu relaţia (18.7), adică: sinβdl = (3/6)(39/50)(40/75) =0,208000
Unghiul βd1 se găseşte prin interpolare, deoarece valoarea acestui sinus nu se găseşte în

tabele. Efectuând interpolările şi transformările, rezultă unghiul căutat  d 1 = 12 0 0 18 


Eroarea direcţiei dintelui Ed se calculează cu relaţia (18.10), în care
tg βd1 = 0,212648 (obţinută prin interpolare), deci:
E= L(tg βd1 -tg βd)=32(0,212648-0,212557)=0,002912 mm≈3µm
In STAS 6273-81, valoarea toleranţei Td pentru clasa a 3-a de precizie: la m=1...10 şi
lăţimea roţii până la 55 mm, Td=6,5 µm.
Viteza avansului axial (vertical), se determină din relaţia (18.9), adică: Wa = fa • ns • Ks
/Zp = 1,25 • 75/45 = 2,07 mm/min. Se ia valoarea cea mai apropiată Wa=2,0 mm/min.
Valoarea reală a avansului este fa = 2,0 • 45/75 = 1,2 mm/rot.
■ Să se facă calculul de reglare a maşinii, pentru prelucrarea unei roţi melcate prin
metoda avansului tangenţial, fiind cunoscute: Zp=86; mt=4 mm; Ks=l; V.,=30 m/min; Ds=80 mm;
Wt= l,4 mm/min; elicea frezei pe dreapta.
După relaţia (18.2), rezultă Av/Bv =2,38-30/80 = 0,89, de unde: Av =0,89Bv.
Deoarece Av+Bv=58, se obţine Bv=31 şi Av=27. Turaţia frezei este ns = 1000 • 30/(π  80) = 119,4
rot/min. Turaţia maşinii ns=118 rot/min. Viteza de aşchiere Va =π  80  l18/1000 = 29,6 mm/min.
Roţile de schimb pentru lanţul cinematic de rulare după relaţia (18.4), avem:
AR C R 1 24 36 40
iR =  = 24  = = 
BR DR 86 86 60 86

Rotile de comutare A=B=36 se montează cu intermediară, considerând că viteza de avans


Wt=l 4 mm/min, din tabelele maşinii se obţin roţile de schimb AW=BW=37 şi cuplările CE5; CE4;
CE6. Formula folosită pentru reglarea lanţului cinematic de filetare (18.8), cu semnul plus, în
care se introduce mt=mn/cos  d=4, astfel:
AF BF 1 3 1 45 40
iR =  = 3 =  = 
BF C F 4 2 2 30 80

verificând posibilitatea de montare cu relaţia precizată la exemplul anterior, rezultă că


este posibilă, deoarece:
AF + BF > CF + 20; 45 + 30 > 40 + 20
În fig. 18.3 este redată schema cinematică a maşinii de danturat cu freză-melc FDX125-Cugir.