Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA : INFORMATICA
PROFESOR: Cebotari Ana
CLASA : a VII-a
UNITATEA DE INVATARE : STRUCTURA SI FUNCTIONAREA UNUI CALCULATOR
TEMA : Structura calculatorului
TIPUL LECTIEI- FORMAREA SI CONSOLIDAREA DE DEPRINDERI SI
PRICEPERI
LOCUL DE DESFASURARE : LABORATORUL DE INFORMATICA
Competenţă specifică:
- Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de
funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei.
Subcompetenţe:
- identificarea şi descrierea destinaţiei componentelor principale ale calculatorului:
procesorul, memoria internă, memoria externă, dispozitive de intrare/ieşire
- prezentarea schemei funcţionale a calculatorului şi indicarea fluxurilor de
informaţie
- utilizarea corectă a termenilor specifici informaticii în enunşuri şi comunicări.
Obiective operaţionale:
O1 – să descrie schema funcţională a calculatorului şi destinaţia fiecărei unităţi;
O2 – să explice noţiunile de procesor, memorie internă/externă, dispozitive de
intrare/ieşire, capacitatea de prelucrare;
O3 – să descrie interacţiunea componentelor calculatorului în procesul prelucrării
informaţiei la nivel elementar;

STRATEGII DIDACTICE :
 METODE DE INVATAMANT :
 Metode de comunicare orala: expunere, conversaţie, problematizare, joc
didactic;
 Metode de acţiune: exerciţiul, invatare prin descoperire.
 PROCEDEE DE INSTRUIRE :
 Explicaţia in etapa de comunicare;
 Invatarea prin decoperire;
 Problematizarea prin crearea situaţiilor problema;
 Conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunostintelor.
 FORME DE ORGANIZARE : frontală, individuală, în echipă.
 RESURSE MATERIALE :
- material bibliografic:
manual de informatică pentru clasa a VII. Editura Ştiinţa, 2012. A.Gremalschi.
- fise de lucru.
 DESFASURAREA LECTIEI :
Secvenţele Activitatea elevilor
Conţinutul şi strategia didactică
lecţiei
I. Moment Stabilesc climatul adecvat pentru desfăşurarea activităţii didactice Se pregatesc de lecţie
organizatoric Captarea atenţiei Răspund la întrebări
Propun elevilor următoarele întrebări: .
Care este funcţia unui calculator?
Ce componente de bază ale calculatoarelor electronice cunoaşteţi? Răspunsul aşteptat la însărcinarea 1.:
Propun elevilor un joc didactic: Uunitatea centrala capul;
1. Uniti cu o linie diferitele componente ale computerului cu diferitele parti ale
Monitor ochii;
corpului omenesc tinand cont de functiile ce le indeplinesc:
Tastatura buzele;
Unitatea centrala buzele unui om;
Mouse mana;
Monitor picioarele unui om;
Imprimanta picioarele
Tastatura capul;
Mouse ochii unui om;
Imprimanta mana unui om;

2. Alipeşte denumirea corespunzătoare echipamentului:

II. Anunţarea Subiectul lecţiei de astăzi este :


subiectului şi „Structura calculatorului”
obiective
III. Cu ajutorul proiectorului este demonstrată schema funcţională a Elevii notează aceasta schemă, şi
Dezvăluirea calculatorului şi interacţiunea componentelor între ele. componentele periferice.
conţinutului şi Propun elevilor ca în timp de 2 minute să răspundă la întrebarea: Răspunsul aşteptat:
dirijarea „Care sunt unităţile funcţionale a unui calculat?” Procesorul, memoria internă
învăţării. (RAM)/externă şi dispozitivele de
Propun elevilor s-ă se împartă în două echipe: intrare/ieşire.
Echipa I: Memoria internă; Dispozitive de intrare Elevii notează caracteristicile de bază ale
Echipa II: Momoria externă; Dispozitive de ieşire componentelor calculatorului electronic.
IV. Fixarea Se propune elevilor să răspundă la următoarele întrebări?
sistematizată. Care este rolul memoriei interne/externe, (diferenţa)?
Lipiţi dispozitivul corespunzător cerinţelor:
Dispozitiv de intrare: Dispozitiv de ieşire:
V. Anunţarea Studierea temei de la pagina 22
lucrului Exerciţiile de la pagina 24 oral
pentru acasă. Referat la tema, după posibilitate
1.
Unitatea centrală buzele unui om;
Monitor picioarele unui om;
Tastatură capul unui om;
Mouse ochii unui om;
Imprimantă mana unui om;
2.
Bloc
Monitor Mouse de
sistem

Tastieră Imprimantă
PROCESOR
Memoria internă (RAM)

Memoria externă
Procesor

Dispozitiv de Dispozitiv de
Memoria
ieşire ieşire
internă

Memoria
externă