Sunteți pe pagina 1din 12

APROBAT,

DIRECTOR,

Registrul Riscurilor
Specifice Activitatii
De la Scoala………………….

Strategia
adoptată
Responsabilul Risc inerent pentru Intrumentele de control intern Terme Data Riscul rezidual la data Even Observatii
Zona de risc Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza cu risc nul de ultimei ultimei revizuiri tuale
(domeniul, apariţia riscului gestionarea (actiuni punere revizuiri le ris
compartiment) riscului pentru în si stadiul curi
tratarea operă acţiunii secu
riscurilo ndar
r) e
Probabili Impact Expunere Probabili Impact Expune
tate tate re
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SERVICIUL CONTABILITATE

Serviciul 1 Organizarea 1. Editarea incorectă a -Inexistenţa unor proceduri scrise privind Administrator S M S/M Tratarea - intocmirea procedurilor scrise privind De S S S/S Se va evalua
Contabilitate registrelor de Registrului-jurnal, organizarea si conducerea contabilitatii financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii ; cate ori de cate ori
contabilitate 2. Editarea incorectă a Regis- contabilitate patrimoniu -exercitarea permanenta a controlului ierarhic ori apar modi-
trului-inventar -Completarea eronata a Registrelor de -desemnarea persoanei resposabile cu este ficari in
3. Editarea incorectă a şi a contabilitate cu ajutorul sistemelor infor- conducerea Registrelor de contabilitate; nevoie structura serv
registrului Cartea Mare prin matice de prelucrare automată a datelor - completarea eronata a registrelor de si/sau ROI
nerespectarea prevederilor -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu contabilitate;
OMFP 1917/2005 privind conducerea Registrelor de contabilitate -evaluarea performantelor realizate;
organizarea si conducerea
contabilitatii
Serviciul 2 Conducerea I 4. Înregistrari eronate în conta- -Inexistenţa unor proceduri scrise privind M M M/M Tratarea - intocmirea procedurilor scrise privind De S S S/S Se va evalua
Administrator
Contabilitate contabilitatii bilitate a imobilizărilor şi evidenţa contabilă a imobilizărilor şi riscului evidenţa contabilă a imobilizărilor şi cate ori de cate ori
patrimoniale investitiilor, investiţiilor
financiar investiţiilor. ori apar modi-
5.Înregistrari eronate în conta- -Necunoaşterea de către personalul desem- patrimoniu -intocmirea procedurilor scrise privind este ficari in
bilitate a materialelor si nat a procedurilor de de înregistrare evidenţa contabilă a materiilor, materialelor nevoie structura serv
obiectelor de inventar -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu inclusiv a celor de natura obiectelor de si/sau ROI
conducerea evidenţei contabile a imobili- inventar.
zărilor şi investiţiilor -urmarind desemnarea persoanei resposabile
-Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor cu îndeplinirea acestei atribuţiuni;
efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor
sau construirea unor obiective (custodii,
recepţii parţiale şi finale)
-Inexistenţa unor proceduri scrise
privind evidenţa contabilă a materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
- Necunoaşterea de către personalul desem-
nat a procedurilor de înregistrare în evidenţa
contabilă a materiilor, materialelor inclusiv
a celor de natura obiectelor de inventar
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
1
conducerea evidenţei contabile a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
-Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziţionarea materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar.
-Evidenţierea eronată a costurilor de achi-
ziţie, de prelucrare şi a valorii de ieşire, prin
nerespectarea principiului permanenţei
metodelor de evaluare. - - intocmirea procedurilor scrise privind De
organizarea si conduceriea contabilitatii cate
6. Înregistrari eronate in conta- -Inexistenţa unor proceduri scrise
privind Administrator - exercitarea permanenta a controlului ierar- ori
bilitate a drepturilor constatate organizarea si conducerea contabilitatii; financiar hic, este Se va evalua
si a veniturilor incasate de la - Necunoaşterea de către personalul patrimoniu S M S/M Tratarea - desemnarea persoanei resposabile cu înde- nevoie S S S/S ori de cate ori
personae fizice si cele riscului plinirea acestei atribuţiuni; apar
communicate de ANAF
desemnat a acestori proceduri ; - evaluarea performantelor realizate de fiecare modificari in
-Nedesemnarea persoanelor responsabile salariat; structura serv
cu conducerea evidenţei contabile ; si/sauROF
-Neactualizarea sumelor datorate sau de
încasat;
- Înregistrarea eronată în alte conturi decât
cele aferente naturii acestor operaţiunui

Administrator
7. Înregistrari eronate in conta- - Inexistenţa unor proceduri scrise privind S M S/M Monotori -intocmirea procedurilor scrise privind De S S S/S Se va evalua
bilitatea trezoreriei prin activitatea de organizare şi funcţionare a financiar zare activitate de incasari si plati prin casierie si cate ori de cate ori
neintelegerea operatiunilor casieriei, precum şi a celei privind evidenţa patrimoniu Tratarea trezorerie; ori apar modi-
economice care trebuie sa se contabilă a operaţiunilor plati prin bancă. riscului - exercitarea permanenta a controlului ierarhic este ficari in
evidenţieze in contabilitate - - Necunoaşterea de către personalul -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc nevoie structura
desemnat a acestor proceduri. aceste atribuţii deţin cu-noştiinţele cores- biroului si/sau
--Nedesemnarea persoanelor responsabile punzătoare şi deprinderile necesare pentru ROI
cu conducerea evidentei contabile a desfăşurarea activităţii de casierie.
operaţiunilor de casă şi de bancă. - desemnarea unui înlocuitor permanent care
- Înregistrarea eronată în alte conturi a sa poată prelua atribuţiile titularului postului
sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau pe perioada de absenţă a acestuia;
casierie. -evaluarea anuală a performanţelor
-Lipsa actelor justificative,anexe la extrasele persoanelor care îndeplinesc atribuţii de
de cont sau la fila registrului de casă. casierie;
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
controlul sistematic al activitaţii de casierie.
-Neasigurarea securităţii spaţiului destinat
casieriei.

S S S/S Se va evalua
8. Înregistrari eronate in Administrator S M S/M Tratarea -intocmirea procedurilor scrise privind De anual si cate
Inexistenţa unor proceduri scrise privind
contabilitatea cheltuielilor cu organizarea si conducerea contabilitatii
financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii cate ori apar
personalul prin neintelegerea - Necunoaşterea de către personalul desem- patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierar- ori modificari in
operatiunilor economice care nat a atributiilor si a procedurilor privind hic este legislatie
trebuie să se evidenţieze in con- organizarea si conducerea contabilitatii -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc nevoie si/sau ROI
tabilitate -Nedesemnarea persoanelor responsabile aceste atribuţii deţin cunoştiinţele corespun-
cu conducerea evidenţei contabile a cheltu- zătoare şi deprinderile necesare pentru desfă-
ielilor de personal şurarea acestei activităţii.
- evaluarea performanţelor realizate de fiecare
-Înregistrarea eronată în contabilitate a salariat
cheltuielilor cu personalul

De S S S/S
9. Înregistrari eronate in conta- Inexistenţa unor proceduri scrise privind Administrator S M S/M Tratarea - intocmirea procedurilor scrise privind cate
bilitatea instituţiei a rezultatelor organizarea si conducerea contabilitatii financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii ori
inventarierii prin neintelegerea - Necunoaşterea de către personalul desem- patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic,- este
operatiunilor economice care nat a atributiilor evidenţa contabilă a verificarea dacă persoanele care îndeplinesc nevoie
trebuie să se evidenţieze in rezultatelor inventarierii aceste atribuţii deţin cunoştiinţele corespun-
contabilitate -Nedesemnarea persoanelor responsabile zătoare şi deprinderile necesare pentru desfă-
cu conducerea evidenţei contabile a şurarea acestei activităţii.
rezultatelor inventarierii -evaluarea performanţelor realizate de fiecare
-Evidenţierea eronată a diferenţelor salariat
rezultate în urma procesului de inventariere,
2
precum şi a soldurilor conturilor
inventariate în Registrul-inventar
-Stabilirea corectă a soldurilor conturilor
inventariate in Registrul-inventar
- Netransmiterea către debitori a extraselor
de cont privind sumele datorate

10.Efectuarea de încasări şi - Inexistenţa unor proceduri scrise privind Administrator M M M/M Tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De
plăţi eronate a datoriilor şi organizarea si conducerea contabilitatii financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii cate S S S/S
creanţelor prin neînţelegerea -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori
operaţiunilor economice conducerea evidenţei contabile a acestei -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc este
activităţi aceste atribuţii deţin cunoştiinţele corespun- nevoie
-Neconcordanţa dintre situaţia analitică a zătoare şi deprinderile necesare pentru desfă-
creditorilor şi debitorilor cu situaţia sintetică şurarea acestei activităţii.
a acestora -3-evaluarea performanţelor realizate de fiecare
- Netransmiterea către debitori a înştiin- salariat
ţăriilor de plată privind sumele datorate în - efectuarea periodica a punctajelor intre serv
vederea evitării prescrierii sumelor BFC care efectueaza operatiunile de incasari si
- Inexistenţa unui sistem de valorificare plăţi cu structurile emitente a documentelor
operativă a situaţiilor rezultate din justificative care stau la baza efectuarii
activitatea de plată/încasare a datoriilor operaţiunilor de încasări şi plăţi
respectiv creanţelor

Serviciul 3 Elaborartea 11. Incorectitudinea - Nerespectarea procedurilor scrise privind M R M/R tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S
Administrator organizarea si conducerea contabilitatii
Contabilitate bilanţului (imposibilitatea) încheierii organizarea si conducerii contabilitatii; riscului cate
contabil execuţiei bugetare anuale şi a - Nedesemnarea persoanelor responsabile
financiar - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori
elaborării situatiei financiare privind activitatea de elaborare a bilanţului patrimoniu -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc este
contabil aceste atribuţii deţin cunoştiinţele corespun- nevoie
-Neînchiderea conturilor care nu trebuie să zătoare şi deprinderile necesare pentru desfă-
aibă sold la sfârşitul anului ( casa, disponi- şurarea acestei activităţii.
bilităţi în contul de lei/valută, cheltuieli, ve- -evaluarea performanţelor realizate de fiecare
nituri) salariat
- Nerespectarea principiului independenţei - efectuarea punctajelor între biroul BFC cu
exerciţiului (momentul recunoaşterii ve- situaţiile privind execuţiile de casă lunare
niturilor şi cheltuielilor) transmise de către DGFP –Activitatea de
- Necalcularea şi neînregistrarea în contabi- trezorerie şi contabilitate publică
litate a provizioanelor (deprecierea reversi-
bilă)
- Nerealizarea decontărilor interne
- Raportarea unor date eronate în situaţiile
financiare anexe la bilanţui contabil
- Nerespectarea corelatiilor bilanţiere

Serviciul 4 Elaborarea 12. Incorectitudinea ( imposi- - Inexistenţa şi nerespectarea procedurilor Administrator S R S/R Tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S Se va evalua
Contabilitate contului de bilitatea)întocmirii contului de scrise privind organizarea si conducerea financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii. cate ori de cate ori
execuţie execuţie bugetară contabilitatii. patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori apar
bugetară - Nedesemnarea persoanelor responsabile -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc este modificari in
privind activitatea de elaborare a contului aceste atribuţii deţin cunoştiinţele corespun- nevoie structura
de execuţie bugetară zătoare şi deprinderile necesare pentru desfă- biroului si/sau
-Nestabilirea influenţelor financiare asupra şurarea acestei activităţii. ROI
bugetului, din diferite acte normative, pe -evaluarea performanţelor realizate de fiecare
structura clasificaţiei bugetare salariat
Nerespectarea corelaţiilor de bază între - efectuarea punctajelor între biroul BFC cu
contul de execuţie bugetară şi anexe situaţiile privind execuţiile de casă lunare
- Necompletarea prevederilor bugetare transmise de către DGFP –Activitatea de
iniţiale şi finale, conform clasificaţiei trezorerie şi contabilitate publică
bugetare
- Preluarea eronată a sumelor din fişele
conturilor analitice si sintetice în contul de
execuţie bugetară

Serviciul 5.Organizarea 13 Situaţiile raportate nu mai - Inexistenţa unor proceduri scrise privind Administrator S R S/R Tratarea -intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S
Contabilitate sistemului de reflectă o imagine fidelă a organizarea si conducerea contabilitatii. financiar riscului organizarea si conducerea contabilitatii. cate
raportare a activelor, datoriilor, poziţiei - Nedesemnarea persoanelor responsabile patrimoniu - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, ori
datelor financiare(active nete privind activitatea de elaborare a raportare -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc este
financiar /patrimoniu net/capital propriu), a datelor financiar-contabile aceste atribuţii deţin cunoştiinţele corespun- nevoie
Elaborartea precum şia performanţei -Lipsa raportărilor sistematice a zătoare şi deprinderile necesare pentru desfă-

3
bilanţului financiare şi a rezultatului informaţiilor financiar-contabile către şurarea acestei activităţii.
contabil patrimonial management -evaluarea performanţelor realizate de fiecare
- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu salariat
activitatea de analiză a raportare a datelor
financiar-contabile
- Comunicarea unor informaţii incorecte sau
inadecvate

- Inexistenţa unor proceduri scrise de Administrator


Serviciul 6 Organizarea 14 Acordarea vizei de CFP aplicare a CFP financiar M R M/R Tratarea -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc lunar S S S/S Se va evalua
Contabilitate şi efectuarea pentru opraţiuni nelegale - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu patrimoniu riscului aceste atribuţii deţin cunoştiinţele corespun- ori de cate ori
controlului elaborarea şi actualizarea cadrului zătoare şi deprinderile necesare pentru apar
financiar metodologic de aplicare a CFP acordarea vizei CFP. modificari in
preventiv - Neactualizarea procedurii scrise de -exercitarea controlului ierarhic structura
aplicare a CFP -evaluarea performanţelor realizate de fiecare biroului si/sau
-Inexistenţa ordinului de numire a persoane- persoană desemnată să acorde viza de control ROI
lor care acordă viza CFP financiar preventivsalariat
-Desemnarea unor persoane incompatibile -acordarea de viza CFP pentru operatiuni
pentru acordarea vizei CFP nelegale sau care depasesc creditele bugetare /
- Nerealizarea evaluării persoanelor care de angajament aprobate;
acordă viza CFP
- Lipsa vizelor CFP pe documentele dato-
rită exercitării acordării/refuzului de viză
-.Acordarea nejustificată a vizei CFP
- Inexistenţa sau necompletarea Registrului
privind operaţiunile prezentate la viza CFP
- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
completarea Registrului privind operaţiunile
prezentate la viza CFP
- Raportarea unor date incomplete sau
nereale
- Nerespectarea termenelor de raportare

Serviciul 7. Intocmirea 15. Nefundamentarea corecta a -Inexistenţa unor proceduri scrise privind Persoanele Tratarea - intocmirea procedurilor de lucru privind De S S S/S
Contabilitate proiectului de proiectiei de buget, a bugetul de venituri si cheltuieli desemnate cu M M M/M riscului Bugetul de venituri si cheltuiei cate
buget, rectificarilor bugetare, a -Nepreluarea corecta a datelor din acordarea vizei - exercitarea permanenta a controlului ierarhic ori
rectificare virarilor de credite si a solicitarile compartimentelor de specialitate CFP - desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste este
bugetare; repartizarilor intre trimestre - completarea incorenta a formularelor. activitati nevoie
virari de
credite sau
repartizari
intre trimestre

Serviciul 8. Conducerea 16. Inregistrarea eronata in - inexistenta de proceduri scrise privind Administrator Tratarea -intocmirea de proceduri scrise privind De S S S/S
Contabilitate contabilitatii conturile analitice si sentetice evidenta angajamentelor bugetare, legale si M M M/M riscului evidenta angajamentelor bugetare, legale si a cate
extrapatrimon de angajamente a creditelor de angajament
financiar creditelor de angajament ori
iale -nepleuarea corecta a datelor din patrimoniu -exercitarea controlulu ierarhic este
(angajamente documentele justificative de catre persoana -desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste nevoie
bugetare, cu atributii activitati S SS S/S
legale si
credite de
angajamente)

Se va evalua
9.Încheierea 17.Neparcurgerea etapelor - Deficiente in organizarea actiunii de Administrator S S S/ S Tratarea - intocmirea procedurilor scrise De S S S/S la pregatirea
contractelor necesare in vederea organizarii contractare. financiar riscului - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, cate perioadei de
cu furnizorii actiunii de contractare. - Personal insuficient. patrimoniu - desemnarea persoanei resposabile ; ori contractare
conformitate 18.Lipsa unor documente -.evaluarea performantelor realizate de este
- Perioada scurta de pregatire a
cu normele necesare contractarii. fiecare salariat; nevoie
metodologice 19.Inscrierea incompleta sau
contractarii
de aplicare ale eronata a datelor, editare - Programe informatice putin adaptate
acestuia defectuoasa,lipsa semnaturi,
stampile
20.Stabilirea unor punctaje si
valori de contract incorecte
21. Nerespectarea termenelor

4
-Intarzieri in plata facturii Administrator
10.Plăţi către 22.Circuit eronat al facturilor -Obiectul facturii nu corespunde cu financiar S R S/R Monitori controlul modului de intocmire al facturilor si S S S/S
furnizori pentru autorizarea platilor contractul incheiat patrimoniu zare anularea celor intocmite eronat
controlul modului de ordonantare si lichidare
a cheltuielilor
Administrator
23. Lipsa vizei CFP -Achizitii care nu fac obiectul programului
anual
financiar S R S/R Monitori -verificarea existentei referatului de necesitate S S S/S
-Achizitii ce nu se incadreaza in bugetul patrimoniu zare aprobat de persoanele in drept
aprobat si -valoarea achizitiei a fost estimata gresit.
-Acordarea vizei CFPP de persoane administrator Achizitia nu se va mai efectua
neautorizate -stampila cu viza CFPP va fi insotita de
semnatura persoanei imputernicite
11.Organizarea 24 Sistem neadecvat de păstrare -Necuprinderea in proceduri scrise privind Administrator
şi efectuarea şi arhivare a documentelor arhivarea dosarelor financiar-contabile financiar S M S/M Tratarea - cuprinderea in procedurile de lucru privind De S S S/S
arhivării până la predarea lor - Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii riscului arhivarea documentelor financiar-contabile cate
patrimoniu
documentelor privind arhivarea documentelor pe suport -nominalizarea persoanelor care prin atribuţiile ori
financiar- de hârtie şi/sau pe suport informatic pe care le au, răspund de arhivarea este
contabile - Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în documentelor financiar-contabile. nevoie
activitatea de arhivare --reconstituirea conform prevederilor legale a
- Neasigurarea unui spaţiu corespunzător documentelor pierdute sau distruse în termen de
arhivării 24 de ore de la constatare, sau înştiinţarea
- Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor organelor de cercetare penală, în situaţia în care
financiar-contabile în vederea arhivării distrugerea documentelor constituite infracţiune
- Nepredarea dosarelor financiar-contabile
la termenele legale

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE - ACHIZITII PUBLICE

Administratie 1. Elaborarea 1.Stabilirea incorectă a nece- - Inexistenţa procedurilor privind elaborarea Admninistrator M R M/R Monitori -analiza obiectivă a necesarului solicitat de anual S S S/S
Planului sităţilor anuale obiective Planului anual de achiziţii zare compartimente
anual de - Lipsa unor explicaţii privind conţinutul - orice achiziţie va fi însoţită de referate
achiziţii datelor cuprinse în proiectul de buget justificative aprobate de ordonator
- Achizitii anarhice, chiar inutile - solicitarea permanentă a sumelor disponibile
- Cheltuieli nejustificate
- Depasirea bugetului aprobat

2. .Stabilirea incorectă a nece- - Inexistenţa procedurilor privind elaborarea Admninistrator M R M/R Monitori -solicitare permanenta a sumelor disponibile De S S S/S
sităţilor structurilor Planului anual de achiziţii zare -orice achiziţie va fi însoţită de referate cate
organizatorice anuale obiective - Achizitii anarhice, chiar inutile justificative aprobate de ordonator ori
- Achizitii efectuate de un personal este
neabilitat nevoie

3 Neincadrarea corecta a -Obiectul achizitiei nu corespunde Admninistrator S M S/M Monitori -controlul permanent al obiectivelor din De S S S/S
achizitiei in programul anual al programului annual zare programul de achizitii cate
achititiei -Depasirea bugetului aprobat ori
este
nevoie
4.Aprobarea incorecta a -Depasirea bugetului aprobat Admninistrator S R S/R Monitori -se verifica referatul de justificare intocmit S S S/S
achizitiei -Achizitii ce nu se justifica zare pentru achizitie
-se verifica permanent sumele disponibile

5 Estimarea eronata a valorii -Estimarea gresita a procedurii Admninistrator M M M/M Monitori -se controleaza preturile trecute in referatul de De S S S/S
contractelor -Selectarea gresita a procedurii zare estimare si se compara cu preturile existente cate
pe piata ori
- se verifica calculul trecut in referatul de este
estimare nevoie

6. Selectarea gresita a -Existenta unor erori de selectie Admninistrator S M S/M Monitori -se controleaza mod de intocmire a Procesului De S S S/S
procedurii de atribuire a -Interpretarea incorecta a unor documente zare Verbal intocmit de Comisia de Evaluare a cate
contractului Achizitiei publice ori
-participarea la cursurile organizare in dome- este
niul achizitiilor publice nevoie

7. Intocmirea eronata a -Lipsa documentelor de calificare ale Admninistrator S M S/M Monitori -controlul documentatiilor depuse, care trebuie De S S S/S
5
documentelor pentru elaborarea ofertantilor zare sa corespunda cu cele solicitate in caietul de cate
si prezentarea ofertei -Primirea de propuneri tehnice si financiare sarcini ori
incomplete sau necorespunzatoare -verificarea datei de primire a ofertei data care este
-Primirea de oferte peste termenul limita trebuie inscrisa in documentatie nevoie
-controlul riguros al documentatiei si exclude-
rea celor care nu corespund

8. Constituirea eronata a -Evaluarea ofertelor de un personal Admninistrator S M S/M Monitori -sa se verifice ca in Decizia de constituire a De S S S/S
comisiei de selectie a ofertelor nespecializat zare comisiei sa se numeasca persoane cu abilitati cate
in domeniu ori
este
nevoie

9.Evaluarea eronata ofertei si -Aplicarea gresita a criteriului de selectiei a Admninistrator S M S/M Monitori controlul ofertelor care trebuie sa corespunda De S S S/S
stabilirea ofertantului castigator ofertei zare cu formulele din fisa de date a achizitiei cate
-Nerespectarea criteriului de selectie a -verificarea hotararilor Comisiei de evaluare ori
ofertei de seviciul Audit este
-Evaluarea gresita a ofertelor nevoie

10. Atribuirea eronata a -Contractul nu este inclus in Programul Admninistrator S M S/M Monitori -controlul referatului de necesitate in De S S S/S
contractului de achizitie publica Anual zare momentul aprobarii lui cate
-Fondurile nu sunt asigurate -verificarea programului de achizitie ori
-Obiectul contractului nu corespunde -verificarea prevederilor din caietul de sarcini este
cerintelor tehnice solicitate nevoie

-verificarea clauzelor din contractul de De


11. Incheierea cu greseli a -Valoarea contractului este mai mare decat Admninistrator S M S/M Monitori achizitie inclusiv anexele cate S S S/S
contractului de achizitii publice cea din oferta zare -controlul juridic al prevederilor din contractul ori
-Lipsa unor clauze contractuale importante de achizitie este
-Contractul nu este datat si semnat de -controlul intern periodic nevoie
reprezentantii legali -verificarea dosarului achizitiei publice,
-Contractul nu poata vize CFPP imediat dupa incheierea derularii achizitiei

Administratie Aprovizionări 12.Receptia eronata cantitativa Neconformitate privind cantitatea si Admninistrator S R S/R Monitori Verificarea clauzelor contractului De S S S/S
cu produse, ser- si calitativa a produselor calitatea produselor comandate zare -Verificarea bonitatii ofertantului cate
vicii şi lucrări comandate ori
este
nevoie
13. Facturi intocmite gresit -Facturi intocmite gresit Admninistrator S R S/R Monitori -controlul modului de intocmire al facturilor si S S S/S
zare anularea celor intocmite eronat

14.Eliberarea gresita din ma- -Neincadrarea in consumuri Admninistrator S R S/R Monitori -controlul lunar si masuri limitative De S S S/S
gazie a bunurilor -Consumuri nejustificate zare -controlul periodic al consumurilor si cate
stocurilor ori
este
nevoie

Administratie 3. Indeplinirea 15. Neindeplinirea activitatilor Inexistenta unor proceduri Coordinator, S S S/S Tratarea - intocmirea procedurilor scrise De S S S/S
atributiilor zilnice persoana rsicului - exercitarea permanenta a controlului ierarhic, cate Se va
zilnice responsabila - desemnarea persoanei resposabile ; orie evalua ori de
-.evaluarea performantelor realizate de ste câte ori apar
fiecare salariat; nevoie modificări

6
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
Secretariat Întocmirea 1.Inexistenţa sau pierderea Neglijenţă în păstrarea registrului secretar M M M-M Tratarea Verificarea existenţei registrului Început Început S S S-S - Se va
Registrului de registruluii de intrări-ieşiri riscului an an şcolar achiziţiona
intrare-ieşire şcolar registru
(corespondenţ 2.Completarea eronată a Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare completare registru Început Început S S S-D -
ă) registrului fără respectarea zare an an şcolar
rubricaţiei acestuia şcolar
Întocmirea 3.Inexistenţa sau pierderea Neglijenţă în păstrarea registrului secretar M M M-M Tratarea Verificare existenţă registru Început Început S S S-S - Se va
Registru lui de registrului riscului an an şcolar achizitiona
evidenţă acte şcolar Registru
de studii 4.Nedesemnarea persoanei Lipsă informare director M M M-M Tratarea Verificare existenta decizie Început Început S S S-S Se va
responsabile cu completarea riscului an an şcolar întocmi
registrului şcolar decizia
5.Completarea incorectă a Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare completare registru Început Început S S S-S
registrului zare an an şcolar
şcolar
Întocmirea 6.Inexistenţa sau pierderea Neglijenţă în păstrarea registrulu secretar M M M-M Tratarea Verificare existenţă registru Început Început S S S-S Achiziţionar
Registrului de registrului riscului an an şcolar e registru
evidenţă a şcolar
deciziilor 7.Completarea incorectă a Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare completare registru Inceput Început S S S-S
registrului zare an an şcolar
şcolar
Întocmirea 8.Nedesemnarea persoanei Lipsă informare director M M M-M Tratarea Verificare existenţă decizie Început Început S S S-S Se va
Registrului de responsabile cu completarea riscului an an şcolar întocmi
evidenţă registrului şcolar decizia
contracte de 9.Neînregistrarea contractelor Lipsa unui program de instruire secretar M M M-M Monitori Verificare registru Început Început S S S-S
muncă de muncă zare an an şcolar
şcolar
Întocmirea 10.Completarea eronată a Lipsă program instruire secretar M M M-M Monitori Verificare registru Început Început S S S-S
Registrului datelor de ieşire din uz a zare an an şcolar
evidenţă ştampilei şcolar
sigilii şi
ştampile
Întocmirea 11.Neactualizarea datelor Lipsă informare secretar M M M-M Monitori Verificare registru Început Început S S S-S
Registrului de privind mişcarea elevilor şi zare an an şcolar
evidenţă a preşcolarilor şcolar
elevilor şi
preşcolarilor
Întocmirea 12.Neactualizarea datelor şi Lipsă program instruire secretar M M M-M Monitori Verificare transmitere date De câte Sfârşit an S S S-S Transmitere
Registrului de transmiterea lor în format zare ori şcolar a datelor
evidenţă a electronic (revisal) la ITM există
salariaţilor modifi-
format cări
electronic
Întocmirea 13.Inexistemţa unei proceduri Lipsă informare secretar M M M-M Tratarea Verificare existenţă procedură Inceput Începout S S S-S Se va
Registrului operaţionale referitoare la riscului an an şcolar întocmi
inventar- activitatea de arhivare şcolar procedura
arhivă
Conducerea 14.Nerepartizarea Lipsă informare secretar M M M-M Monitori Verificare repartizării corespondenţei Perman permane S S S-S
activităţii corespondenţei în dosarele zarea ent nt
Organizarea 15.Inexistenţa bazei de date Lipsă informare secretar M M M-M Monitori Verificare periodică a exisenţei bazei de date. perman permane M M M-M Se va realiza
sistemului de reale şi corecte zare ent nt baza de date
raportare a 16.Netransmiterea raportărilor Lipsă informare secretar M M M-M Tratarea Verificarea transmiterii raportărilor De câte Început S S S-S
datelor în termenele stabilite riscului ori este an şcolar
necesar
17.Neactualizarea bazei de date Lipsă informare secretar M M M-M Monitori Verificare perman permane S S S-S Actualizare
cu date recente şi reale zare ent nt baza de date
Fiabilitatea 18.Nepregătirea persoanei Lipsă fonduri director M M M-M Tratarea verificare De câte De câte S S S-S Participare
sistemului implicate in sistemul informatic riscului ori este ori este la cursuri
informatic necesar necesar
19.Neraportarea datelor în Lipsă informare secretar M M M-M Monitori- verificare De câte De câte S S S-S
sistem informatic zare ori este ori este
necesar necesar
Organizarea si 20.Nerespectarea cadrului Lipsă inforrmare secretar M M M-M Tratarea verificare La La S S S-S
efectuarea normativ şi procedural privind riscului sfârşitul sfâşitul
arhivării arhivarea documentelor anului anului
documentelor şcolar şcolar
21.Neinstruirea persoanelor cu Lipsă fonduri director M M M-M Tratarea verificare De câte De câte S S S-S Participare
atribuţii de arhivare riscului ori este ori este la cursuri
nevoie nevoie
7
22.Neasigurarea unui spaţiu Lipsă spaţiu adecvat director M M M-M Tratarea Verificare spatii La La S S S-S
corespunzător arhivării. riscului început începutul
ul anului
anului şcolar
şcolar

ACTIVITATEA DIDACTICA
Denumirea Activiăţii Strategia Data
Denumire Corespun Risc inerent adoptata Instrumentele Terme ultimei Risc rezidual Even
Zone de risc zatoare Circumstanţele Respo pentru de nul revizuiri la data ultimei tuale
(domeniu, Obiective Obiecti Descrierea care nsabil risc control de si stadiul revizuiri riscuri
comparti velor riscului favorizează cu (actiuni intern punere actiunii secun
ment) aparitia gestion Proba Ex pentru in dare
riscului area bilitate Imp pu tratarea opera Prob Im Expun
riscului act ner riscurilor) pa ere
e ct

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CURRICU -
LUM Implement Asigurarea şi dotarea Ineficienta adaptare a nevoilor educabililor Infrastructură CMCI S R SR Monitorizare Fişe de urmărire 03.03. S M SM
area corespunzătoare a spaţiilor destinate gupelor pregătitoare la oferta curriculum-ului necorespunză CEAC Elaborare proceduri a riscului 2012
viabilă a activitătilor grupei pregătitoare. şi a programului de activităţi toare. Direct Asigurarea formării cadrelor didactice
curriculum orul Proiecte finanţate din afara bugetului Formular identifi În imple M M MM
-ului si Proiectarea şi planificarea eficientă a Lipsa materialelor didactice şi auxiliare Stres profesional scolii M R M- şcolii (pentru acoperirea cheltuielilor de care risc mentare
programul activităţilor. pentru implementarea corectă şi eficientă a Respo FR infrastructură, material didactic,
ui grupei programului. Factorul de timp nsabil consumabile, auxiliare). Baza de calcul
pregătitoar Asigurarea materialului didactic şi diminuat Comisi Asigurarea unui climat socio-profesional pentru
e în auxiliar necesar desfălurării optime a a adecvat. evaluarea
concordan activităţilor. Oferta şcolii nu satisface nevoile tutror Noutatea pentru M R MR riscurilor S S SS
ţă cu educabililor (opţiunile se fac în funcţie de programului si Curric
cerinţele şi aceasta). insuficienta ulum -
particularit Proiectarea şi planificarea completă, formare a
ăţile de eficientă şi aplicabilă a activităţii Insuficienta adaptare şi diversificare a CDS- cadrelor S S SS
vârstă, didactice pentru CN şi CDŞ. ului la cerinşele şi solicitările elevilor poate didactice. S M SM
psihosocia scădea motivaţia pentru învăţare precum şi
le şi Asigurarea materialului didactic şi interesul pentru această unitate de Lipsa unor
individuale auxiliar necesar. învăţământ. materiale şi
ale precizări
elevilor. Asigurarea materialului curricular concrete
(planuri de învăţământ, programe MECTS.
Elaborare şcolare, auxiliare curriculare,
a Ofertei manuale, caiete de lucru, ghiduri de
education aplicare, culegeri de probleme, Fluctuaţia
ale în îndrumătoa personalului
concordan re, softuri educaţionale.
tă cu
programel
e scolare
în vigoare, Baza materială
cerintele existentă nu
educabililo permite
r si nevoile realizarea
comunitătii tuturor
ii. solicitărilor.

Personaliz
area Disponibilitate
procesului scăzută a
instructiv- părinsilor pentru
educativ problemele şi Monitorizare
prin oferta nevoile propriilor Elaborare proceduri
variată de copii. Asigurarea formării cadrelor didactice
programe Proiecte finantate din afara bugetului
şcolare Neimplicarea scolii (pentru acoperirea cheltuielilor de
pentru cadrelor infrastructură, material didactic,
opţionale. didactice în consumabile, auxiliare).
proiecte Asigurarea unui climat socio-profesional
Asigurarea internationale si adecvat.
concordan de finantare. Accesarea sii implementarea unor
tei proiecte viabile si benefice.
dintre Lipsa dotărilor Realizarea unei siferte educationale
8
,,curriculu TIC şi AEL personalizate sii eficiente.
m ascuns corespunzătoare
si cel nevoilor.
formal.

Uzura morală
avansată a unor
materiale şi
echipamente
didactice.

Folosirea
insuficientă a
echipamentelor
moderne.

03.03.
2012 M M MM
RESURSE Mentinerea posturilor si realizarea Scăderea alarmantă a numărului de elevi si Fluctuaţia CMCI R FR R- Monitorizare Fişe de urmărire
UMANE Asigurarea unei încadrări corespunzătoare. implicit a numărului de ore/ catedre personalului. CEAC FR Elaborare proceduri a riscului În imple
unei (restrângere de activitate, cumularea Direct Asigurarea formării cadrelor didactice mentare
încadrări Acoperirea catedrelor claselor, existenta suplinitorilor). Media ridicată orul Asigurarea unei încadrări Formular identifi S S SS
corespunz /orelor vacante cu personal didactic de vârstă a şcolii S M SM corespunzătoareProiecte finanţate din care risc
ătoare, cu bine pregătit si cu disponibili personalului Respo afara bugetului şcolii (pentru acoperirea
personal tate pentru implicarea activă în viata Acoperirea partială si/sau inadecvată a unor didactic. nsabil cheltuielilor de infrastructură, material Baza de calcul
didactic scolii. posturi/catedre. Comisi didactic, consumabile, auxiliare). pentru S S SS
calificat şi Management a M M MM Asigurarea unui climat socio-profesional evaluarea
dispus Atragerea elevilor din alte circums Imposibilitatea desfăsurării optime a unor deficitar la pentru adecvat. riscurilor
pentru criptii printr-o ofertă educaţională activităti din lipsă de personal. nivelul unor Curric Accesarea şi implementarea unor
formare variată si atractivă. cadre didactice ulum proiecte viabile şi benefice. S M SM
continuă. şi responsabili Respo Realizarea unei oferte educaţionale
de catedră. nsabili M M MM personalizate şi eficiente
Atragerea Evitarea transferului elevilor la alte comisii
unui unităti scolare prin oferirea unui act Slaba motivare metodi
număr educational de calitate. financiară. ce
mare de R-
elevi Mentinerea si implicarea activă a Stresul R FR FR M R MR
pentru Asociatiei Părintilor si comitetelor de profesional.
asigurarea părinti.
tuturor Conservatorism
posturilor Realizarea unor parteneriate viabile şi rezistenţă la
cadrelor cu comunitatea, agenti economici si schimbare.
didactice alte instituţii.
titulare şi Slaba pregătire
menţinere şi implicare a
a cadrelor
prestigiului didactice
activităţii debutante
şcolii.
Disponibilitate
Crearea scăzută a
unor relaţii părinţilor pentru
interperso problemele şi
nale care nevoile propriilor
să copii.
favorizeze
un climat Migrarea
educaţion părinţilor/copiilor
al deschis, în străinătate.
stimulativ.
Criza de timp a
Implicarea părinţilor datorită
activă a actualei situaţii
părinţilor economice
în viaţa reduce
şcolii. participarea
familiei în viaţa
Identificar şcolară, cu
ea unor implicaţii atât în
parteneri relaţia profesor-
şi posibili elev cât şi în
finanţţatori performanţa
care să şcolară a
contribuie elevilor.
la
proiectele Lipsa din
educaţion schema de
ale în încadrare a unui
beneficiul administrator de
9
şcolii. reţea şi a unui
psiho-pedagog.

RESURSE Asigurarea Efectuarea lucrărilor de renovare, Administrarea necorespunzătoare a Existenţa unui CMCI R R RR Monitorizare 03.09. M M MM
MATERIALE stării fizice reparaţii şi igienizare necesare. resurselor materiale şi financiare existente. buget redus şi CEAC Elaborare proceduri 2012
SI FINAN a spaţiilor nesigur. Direct Stabilirea prirităţilor pentru gestionarea Fişe de urmărire
CIARE şi Verificarea, înnoirea şi îmbunătăţi Lipsa fondurilor necesare. orul eficientă a bugetului. a riscului În imple
încadrarea rea instalaţiilor şi dotărilor din toate Fonduri băneşti şcolii M R MR Proiecte finanţate din afara bugetului Mentare S M SM
în normele spaţiile şcolii. Degradarea spaţiilor şcolare datorită lipsei insuficiente Respo şcolii. Formular identifi
de fondurilor pentru reparaţii, pentru nsabili Asigurarea unui climat socio-profesional care risc
securitate Achiziţiona stimularea comisii adecvat.
şi igienă rea de manuale, întreţinere şi lipsei personalului de cadrelor metodi R R RR Accesarea şi implementarea unor Baza de calcul M M MM
corespunz întreţinere. didactice şi ce proiecte de finaţare viabile şi benefice. pentru
ătoare. cărţi, auxiliare. achiziţionarea Respo evaluarea
materialelor şi nsabil Implicarea cadrelor didactice şi elevilor riscurilor
Asigurarea enciclopedii etc. necesare echipamentelor Comisi în recondiţionarea, confecţionarea,
funcţionalit desfăşurării optime a ctivităţilor Diminuarea conştiinţei morale a elevilor necesare. e R R RR îmbunătăţirea materialelor didactice şi M M MM
ăţii optime didactice şi perfecţionării dascălilor. privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şi formar păstrarea corespunzătoare a spaţiilor.
a bunurilor şcolii. Lipsa spaţiilor de e
cabinetelo Recondiţio depozitare a Consili Implicarea comitetelor de părinţi în
r, narea materialului didactic existent şi Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice materialelor (la er M R MR managerierea, asigurarae şi gestionarea S M SM
laboratoar achiziţiona favorizează uzura rapidă a echipamente nivelul comisiilor educat bunurilor şi necesarului sălilor de clasă
elor, sălii rea de materiale şi softuri lor existente. iv şi celorlate spaţii şcolare.
de sport, educaţinale corespunză metodice). Respo Creşterea bugetului Asociaţiei Părinţilor
sălii de toare şi performante. nsabili prin sponsorizări, donaţii, proiecte
festivităţi Absenţa unor proiect interne de finanţare extrabugetară.
şi celorlate Stabilirea priorităţilor, accesarea proceduri de e şi Demersuri privind angajarea
spaţii unor proiecte de finanţare, responsabilizare parten personalului de întreţinere necesar.
destinate atragerea de parteneri viabili a cadrelor eriate
activităţii sponsori, donaţii. Respo
elevilor şi didactice şi nsabil
cadrelor Implementa elevilor pentru Comisi
didactice. rea unor proiecte de autofinanţa menţinerea în a
re. stare de pentru
Reactualiz funcţionare a părinţi
a bazei materiale
rea şi spaţiilor şcolii
fondului şi pentru
de dezvoltareapatri
manuale şi moniului unităţii
fondului de învăţământ.
de carte al
bibliotecii Îngheţareapostu
în rilor personalului
concordan nedidactic
ţă cu auxiliar.
cerinţele şi
nevoile Situaţia
actelor economică şi
educaţion socială actuală.
ale.
Lipsa unor
Asigurarea proiecte de
unei baze finanţare.
materiale
funcţionale
şi
corespunz
ătoare
tuturor
demersuril
or
didactice.

Gestionar
ea
eficientă a
bugetului
şi
atragerea
de fonduri
extrabuget
are în
beneficiul
desfăşurăr
ii
activităţilor
10
formale şi
nonformal
e.

Organizar Monitorizare
ea unor Întâlniri semestriale cu Comitetul Comunicare CMCI Elaborare proceduri
RELAţII întâlniri consultativ al părinţilor. Organizarea defectuoasă a activităţilor de defectuoasă Direct R FR R- Proiecte finanţate din afara bugetului 03.09. M R MR
LE CU periodice parteneriat poate de conduce la diminuarea orul FR şcolii. 2012
COMUNITAT cu Proiectarea şi derularea programului sau inversarea rezultatelor scontate. Slabe legături de şcolii Asigurarea unui climat socio-profesional Fişe de urmărire
EA şI Comitetul de activităţi extraşcolare semestrial. parteneriat cu Admini adecvat. a riscului În imple
ACTIVITATE Consultati Nivelul de educaţie şi timpul limitata al ONG-uri. straţia Accesarea şi implementarea unor Mentare
A v al Proiectarea eficientă a activităţilor părinţilor poate conduce la dezinteres şi şcolii proiecte de finaţare viabile şi benefice şi Formular identifi
EDUCATIVĂ părinţilor , din săptămâna ,,şcoala Altfel‟. slaba implicare în viaţa şcolii. Puţine activităţi Consili implementarea unor proiecte valoroase care risc
suplimenta desfăşurate în ul de de parteneriat educaţional.
te de Eficientizarea activităţii Asociaţiei Instabilitatea la nivel social şi economic a şcoală implică Admini Baza de calcul M M MM
consultaţii Părinţilor. instituţiilor partenere diminuează implicarea coparticiparea straţie R FR R pentru
individuale concretă şi benefică a acestora. părinţilor. Respo -FR evaluarea
cu aceştia Colaborarea concretă între nsa riscurilor
şi coordonatorişi de programe, director Bugetul redus poate anula sau micşora Uneori bilii de
activităţile şi partenerii educaţionali. capacitatea de organizare şi derulare a informarea este comisii
de la activităţilor educative. retroactivă: Asocia
,,şcoala Responsabilizarea elevilor prin partenerii ţia
Părinţilor‟. sarcini concrete şi o ofertă atractivă educaţionali nu Părinţil
a activităţii educative. sunt implicaţi în or
Dezvoltare proiectarea 03.09.
a relaţiilor ş activităţilor, ci 2012
profesor- sunt - eventual – Fişe de urmărire
elev- invitaţi să a riscului În imple
părinte participe la Mentare
prin activitate sau Formular identifi
intermediu informaţi despre care risc
l ceea ce s-a CMCI
activităţilor realizat. Direct Baza de calcul
extraşcola orul pentru
re şi şcolii evaluarea
stabilirea Absenţa unei Respo riscurilor
unor proceduri clare nsa
contacte referitoare la bilii de
cu diverse modul în care comisii
instituţii şcoala şi părinţii Coord
pentru împărtăşesc onatori
relizarea responsabilitate de
acestora. a privind progra
comportamentul me şi
elevilor în cadrul proiect
Organizar activităţilor e
ea unor şcolare şi Consili
întâlniri extraşcolare. erul
periodice educat
cu iv
reprezenta Asocia
nţii poliiţiei Site-ul şcolii nu ţia
în scopul este permanent Părinţil
prevenirii actualizat. or
delincvenţ
ei juvenile. Implicarea
superficială a
Stabilirea unor cadre
unei bune didactice
colaborări
şi Lipsa fondurilor
pareneriat îngreunează/
e vibile cu anulează
administra organizarea
ţia activităţilor
extraşcolare.
locală şi
comunitat
e, ONG-uri
şi alte
instituţii,
părinţi.

Realizarea
şi
implement
are unor
11
proiecte
de
parteneriat
educaţion
al şi
transpuner
ea
acestora
în activităţi
extraşcola
re variate.

12

S-ar putea să vă placă și