Sunteți pe pagina 1din 63

ANEXA

PS-04.04

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE
a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

1. Obiectivul programului
Obiectivul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie
stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin
facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi
facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de
menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel
local.
Programul urmăreşte:
- îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea
surselor de finanţare de la bugetul de stat;
- stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;
- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
- creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de
femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de


minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis
prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind
ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în
conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din
Tratatul privind ajutoarele de minimis.
Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2.Bugetul programului
2.1. Programul se finanţează din bugetul pe anul 2014 al Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de
Afaceri si Turism, aprobat prin Anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.
2.2.Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei, din care se vor acorda alocaţii financiare
nerambursabile (AFN). Pentru anul 2014, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de
ajutor de minimis unui număr de minimum 12 beneficiari.

3. Beneficiari eligibili
3.1 Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele
fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile
individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

1
a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi
îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor1, potrivit dispoziţiilor Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate
conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale);
c) au cel mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data înscrierii în Program;
d) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul
microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii
individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
e) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line,
conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul
Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi
bugetele locale;
g) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru
toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu
sunt eligibili pentru a accesa Programul;
h) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare
temporară a activităţii;
j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru
salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C
244/2004;
k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în
care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
l) au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi
criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

3.2.(1) În cadrul programului nu se acordă AFN pentru:


 intermedieri financiare şi asigurări:
- 641 Intermediere monetară
- 642 Activităţi ale holdingurilor
- 643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
- 649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări
şi fonduri de pensii
- 651 Activităţi de asigurări
- 652 Activităţi de reasigurare
- 653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public
de asigurări sociale)
- 661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor
de asigurări şi fonduri de pensii

1
Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de
afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

2
- 662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
- 663 Activitati de administrare a fondurilor
 tranzacţii imobiliare:
- 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
 920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe
aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
- 110 Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi
răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
- 1200 Fabricarea produselor din tutun
- 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
- 2051 Fabricarea explozivilor
- 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
- 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi
leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi activităţile excluse de normele
europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
- 031 Pescuitul
- 032 Acvacultura
b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa
1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
- 011 Cultivarea plantelor nepermanente
- 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
- 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
- 014 Creşterea animalelor
- 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor)
- 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
- 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii
anexe vânătorii
c) activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
a. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de
acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici
respectivi;
b. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari
(fermieri);
d) activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de
crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de
activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele
importate;
f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este
definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui
(CAEN Rev.2)
- 051 Extracţia cărbunelui superior
3
- 052 Extracţia cărbunelui inferior
- 061 Extracţia petrolului brut
- 062 Extracţia gazelor naturale
- 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
- 0892 Extracţia turbei
- 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
- 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor
economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă
contra cost.
(2) Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici
care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs),
ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000
euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea Alocaţiei
Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani
fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei;
(3) Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de
AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de
afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul
programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă
pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În caz contrar ajutorul acordat se recuperează conform
Ordinului Nr. 1532 din 13 August 2012 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare.
(4) Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături
între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul implicat în
implementarea Programului şi ofertanţi, atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de
acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii
privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului
beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului.

4. Tipuri de ajutor financiar


4.1. Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile
antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.
4.2.Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
a)achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul
aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se
solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi
automate muzicale;
b) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii
(francize2, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare
desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
c)achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de
protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi
completările ulterioare;
d)achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor,
imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii,

2
se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba
romană;
4
sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul
total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor
care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
e)mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile
în cadrul programului autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G
conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
f)realizarea unui site3 pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate,
pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de
eliberare a AFN, in limita a 10000lei; se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului
Internet, fără hosting;
g)promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a
activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media in limita a
15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta;
h)consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program
(maxim 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa)4. La aplicarea procentului
nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţa. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai
organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una din
activităţile incluse in cod CAEN clasa 70.
i)Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante,
curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială. Furnizorii de servicii
de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care
vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul
respectiv ( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
j)Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi
sisteme care utilizează surse regenerabile de energie5 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a
solicitat finanţare;

4.3 În planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în
desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea. Nu se finanţează elementele de cost care nu au
legătură cu activităţile pe care se accesează şi cu procesul de producţie/comerţ/serviciul prestat.
Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea
personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi şi nu se aplică pentru acestea
amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Activele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fără TVA de achiziţie a
mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.500 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013
privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au
constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi, introduse pe
piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.
Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-
hand. AFN nu poate fi utilizat pentru rambursarea împrumuturilor existente.
În cadrul Programului contribuţia în natură nu este eligibilă.
Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

3
Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.
4
Consultanța reprezintă singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizata înainte de semnarea contractului de
finanțare.
5
Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
5
4.4.Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea OTIMMC,
împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi
în temeiul asigurării către administratorul programului;
4.5.Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă:
Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile
eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de
ofertă (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului),
un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei
câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea
contractului, la momentul depunerii decontului.
4.6 Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului o
perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării AFN şi nu vor aplica amortizarea
accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului.

5 . Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare


Departamentul pentr IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, prin Direcţia Implementare Programe pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi
stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel
naţional şi la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C. şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al
fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în
legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr.
L124 din data de 20 mai 2003.
5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de
afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu minim 5 zile
înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
5.3 Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După
crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un
link de confirmare. După confirmare, aplicaţia va deveni activă pentru completarea on-line a planului de
afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform Anexei nr 3 la prezenta procedură. În
vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de
afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 7 zile de la demararea înscrierii în
Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la
epuizarea bugetului. În cazul în care nu sunt completate integral şi coerent toate punctele şi subpunctele din
cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
5.4. După salvarea şi trimiterea datelor aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de
confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.
5.5. Planul de afaceri on-line, corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată
în cadrul aplicaţiei pe parcursul perioadei prevăzute la subpct. 5.3. Programul electronic de înregistrare on-
line nu permite înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic.
5.6. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de
către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului,
punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de
puncte posibile.
5.7.(1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma
evaluării online a planurilor de afaceri, Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri Mediul de Afaceri şi Turism va face publică pe site-ul
instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative în
cadrul Programului precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 60 de
6
puncte. Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri
on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul
Programului, activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ) şi numărul de înregistrare
on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”, în această ordine.
(2) Solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative vor transmite în termen de 15 zile lucrătoare
de la data publicării listei conform. pct.5.7 (1), la OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată
firma solicitantă (Anexa 6), cererea de finanţare (Anexa 2) semnată şi ştampilată de administratorul
societăţii, însoţită de documente justificative menționate în Anexa 9 la prezenta procedură, secţiunea A.
5.8.(1) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare, 1 original şi 2 fotocopii certificate (pe fiecare
exemplar specificându-se dacă este original sau copie) într-un plic sigilat în care se vor regăsi Cererea de
finanţare însoţită de documentele justificative menţionate în Anexa 9. la prezenta procedură, secţiunea A
plic care să poarte menţiunea “Documentaţie administrativă - număr RUE“;
Pe plicul sigilat vor trebui trecute următoarele coordonate:
I. Destinatar:
OTIMMC - adresa (anexa nr. 6 la prezenta procedură);
UPSEC: Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.
II. Expeditor:
 nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
 denumirea completă a operatorului economic solicitant/nume şi prenume solicitant
 nr. de înregistrare la ORC - dacă este cazul;
 CUI/codul de înregistrare fiscală;/ CNP solicitant
 suma AFN solicitată;
 adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
(2) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului
economic şi semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”.
(3) Plicul va fi depus la sediile OTIMMC de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă
(anexa 6 la prezenta Procedură) şi va fi înregistrată depunerea în Registrul Unic Electronic al Programului.

6. Evaluarea beneficiarilor
6.1. Evaluarea planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către
aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr.3 la procedura programului, punctajul
minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
6.2. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii
directe a activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează
de către OTIMMC. Verificarea şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a
finanţării planului de afaceri. Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face
în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora astfel:
a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, de către UPSEC din cadrul OTIMMC în termen de 5
zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.7(2); solicitările vor fi verificate în ordinea
punctajului obţinut la înscriere, în baza verificarii documentelor justificative prevăzute în anexa nr.9,
secţiunea A la prezenta procedură. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la
subpct. 3.1. la prezenta procedură, precum şi cei care au depus documentaţia incompletă, vor primi scrisori
de înştiinţare de respingere din Program.
b) verificarea planurilor de afaceri, de către UPSEC din cadrul OTIMMC în termen de 10 zile lucrătoare
de la data expirării termenului de la pct. 6.2.(a). Verificarea planurilor de afaceri (Anexa 3 la procedură)
se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în
ordinea punctajului obţinut la înscrierea în Program. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor

7
înscrise în planul de afaceri, corelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri, completarea explicită şi cu
detalii a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legăturii directe a
activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, concordanţa între
codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către Unităţile
de Programare, Selectare, Evaluare şi Contractare (UPSEC) din cadrul OTIMMC sub coordonarea
Direcţiei Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Departamentului pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism; Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita
bugetului/în afara bugetului, se transmite de către OTIMMC solicitantului.
Dacă în urma analizei planului de afaceri se constată că informaţiile declarate de solicitant în planul de
afaceri on-line nu sunt corecte/reale, ele generând şi un punctaj diferit de cel real, solicitantul va primi
scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
6.3.(1) După finalizarea verificării solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax, e-
mail sau poştă, notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de Şeful
OTIMMC, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul
de finanţare ( anexa nr. 7 la prezenta procedură) la sediul OTIMMC. Pentru întocmirea Contractelor de
Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului,
respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/ extras de cont care să demonstreze că
beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară
bancară din Romania, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv
procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de finanţare/cofinanţare a proiectului
va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi.
(2) În cazul în care OTIMMC constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă
dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în
termenul specificat la subpct. 6.3, alin.1, solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului
de afaceri, semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC.
(3) După expirarea termenului prevăzut la punctul 6.2. lit b.) se va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista
cu aplicanţii admişi de principiu la finanţare şi cu cei respinşi.

7. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor


7.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care
solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de
respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
7.2. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de
la data primirii scrisorii de respingere.
7.3. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
 datele de identificare a operatorului economic;
 obiectul contestaţiei;
 motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
 dovezile pe care se întemeiază;
 semnătura reprezentantului legal şi ştampila.
7.4. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul OTIMMC o Comisie de contestaţie, formată
din membrii care nu au participat la evaluarea documentaţiei.
7.5. Termenul de soluţionare este de 10 zile calendaristice de la data primirii contestaţiei. Comunicarea
soluţionării contestaţiei se va face prin fax/ e-mail/ poştă, cu confirmare de primire.

8
8. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile
8.1. AFN va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata
cheltuielilor aferente acesteia/acestora, în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi, însoţit
de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (anexa la contractul de finanţare).
8.2.(1) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 8 la procedură), pe care
beneficiarul trebuie să o depună la OTIMMC, însoţită de documentele justificative îndosariate prevăzute
în anexa nr. 9 la prezenta procedură secţiunea B, inclusiv anagjamentul de raportare (anexa nr. 10 la
procedură) care de asemenea vor face parte din documentaţia depusă.
(2) pentru locurile de munca nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la
depunerea decontului, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe
perioadă nedeterminată, şi ulterior, pe toata perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora, cu
documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.
(3) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare: 1 original şi 2 fotocopii certificate.
Toate cele 3 exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat
şi depuse la sediile OTIMMC.
I. Destinatar:
 OTIMMC - adresa (anexa nr. 6 la prezenta procedură);
 UPSEC: Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.
II. Expeditor:
 nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
 denumirea completă a operatorului economic solicitant;
 nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
 CUI/codul de înregistrare fiscală;
 suma AFN solicitată;
 adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
8.3. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună
cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data
semnării contractului de finanţare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 01 Septembrie 2014.
Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din
dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de
certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu
corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune,
beneficiarul este respins de la finanţare.
Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului,
urmată de propunerea UPSEC OTIMMC şi cu acordul Direcţiei Implementare Programe pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive
independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel
puţin 10 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract. Durata prelungirii
termenului inițial de 30 de zile, nu poate depăşi data limită de efectuare a cheltuielilor, adică 01
Septembrie 2014.
8.4. În vederea implementării si monitorizarii Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea
Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii
şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al fiecărui OTIMMC.
8.5. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin
vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 5 zile lucrătoare de la
data primirii cererii-tip de eliberare a AFN. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului,
consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
9
8.6. Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul OTIMMC o Unitate de Plată, denumită în continuare
UP, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de
credite al fiecărui OTIMMC.
8.7. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC şi UMCR, însoţit de contractul de
finanţare, vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul OTIMMC.
8.8. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile.
8.9. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante,
în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile, precum şi compensări între valorile unitare ale activelor
cuprinse în notificare.
8.10.(1) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului
de credite al fiecărui OTIMMC, exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de
cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt
luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru
operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului,
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism prin Direcţia Implementare Programe pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi/sau OTIMMC solicită clarificări aplicantei şi în cazul nesoluţionării în
termen de maxim 2 zile, se va refuza plata AFN.
(3) OTIMMC nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.
(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor, fie prin ridicarea lor de către operatorii
economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin poştă, la cererea expresă a beneficiarilor, după
verificarea conformităţii fotocopiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând AFN.
8.11. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de
principiu.

9. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare


9.1.(1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru
care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea
privind acordul de principiu pentru finanţare (anexă la contractul de finanţare), aceştia au obligaţia de a
transmite la OTIMMC personal, prin poştă sau curier cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare,
conform anexei nr. 11 la prezenta procedură.
(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma
cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
(3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă, prin această
modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri nu se modifică.
9.2. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se
completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal
sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

10. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor


10.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Departamentului pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri şi Turism, la adresa www.aippimm.ro.
10.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu
legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor
de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007.
10.3. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, prin OTIMMC, va informa în scris,
prin intermediul contractului de finanţare însoţit de anexa la contractul de finanţare, operatorii economici
10
beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate
cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
10.4. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de
minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este
respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul
unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor
locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.
10.5.(1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi
Turism, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani
de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă
trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de
legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
(2) Pentru realizarea acestei evidenţe, OTIMMC va transmite către Departamentul pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri şi Turism toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
10.6.(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a
ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat.
Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
(2) Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism are obligaţia de a supraveghea
permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul
încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la
momentul respectiv.
(3) Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism are obligaţia de a transmite Consiliului
Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a
ajutoarelor de stat6, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel
naţional.
(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Departamentul pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii
suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
10.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind
procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului
Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007,
revine Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, care va transmite Consiliului
Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual
privind ajutoarele de stat acordate în România şi registrului ajutoarelor de minimis.
10.8. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism va transmite spre informare
Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.6
al Ordonanţei de Urgenţă Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007.
10.9. Pe baza unei cereri scrise, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism va transmite
Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul
fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea
respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

11. Confidenţialitate
11.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale,
membrii UPSEC/UCSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe

6
Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui
Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007
11
persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, în
exercitarea atribuţiilor ce le revin.
11.2. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism şi OTIMMC sunt autorizate să
publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului,
suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

12. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului şi recuperarea AFN


12.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul
OTIMMC.
12.2. Reprezentanţii OTIMMC au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor
economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi
cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie să accepte şi să faciliteze controlul
reprezentantului OTIMMC asupra utilizării AFN acordată prin Program.
12.3. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii OTIMMC sau la sesizarea organelor
de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme
cu realitatea pentru a obţine AFN ori au schimbat destinaţia AFN, sau se constată că nu au fost îndeplinite
condiţiile prevăzute în contract şi prezenta procedură, UMCR va înştiinţa şi va propune ordonatorului de
credite al fiecărui OTIMMC recuperarea totală sau parţială a AFN şi va anunţa Departamentul pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis.
12.4. Recuperarea AFN se va realiza de către OTIMMC conform Ordinului Ministrului nr.1532/2012
privind aplicarea art. 18 din OG 117/2006. Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin
Program au regimul juridic de creanţe fiscale.
12.5. Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul
OTIMMC pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN, prin completarea şi
transmiterea prin poştă/ e-mail/fax a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 12 la
prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 -30 iunie a anului
următor expirării exerciţiului financiar de referinţă. În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul
economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism pentru o perioadă de 3 ani.
12.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR din cadrul OTIMMC, cel puţin o dată pe an, timp
de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN (2015, 2016, 2017).
12.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea
atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.
12.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea
ajutorului acordat.
12.9. În situaţia în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situaţia de faliment,
dizolvare sau insolvenţă se va proceda la recuperarea bunurilor achiziţionate prin Program.

13. Precizări
Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi
păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia,
până cel târziu la data de 31 decembrie 2014.
Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

12
ANEXA nr. 1 la Procedură
PS-04.04.01

ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE

Nr. Documente justificative care însoţesc formularul de


Cheltuieli
crt. Activităţi eligibile decont (exemplarul original)
eligibile
1. Certificatul de garanţie, original;
Achiziţionarea de echipamente 2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri,
tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de original şi copie certificată;
lucru-inclusiv software-ul aferent, 3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
aparate şi instalaţii de măsurare, control filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de
şi reglare necesare desfăşurării cheltuieli pentru plată externe în cazul importurilor,traduse în limba
1.
activităţilor pentru care se solicită achiziţionare română şi legalizate), original,după caz;
finanţare, exclusiv jocuri de noroc 4. Copie certificată după extrasul de cont;
mecanice, electrice, electronice, mese de 5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu
biliard, instrumente şi automate codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al
muzicale; amortizării.

1. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri, original;


2. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor filă
CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de plată
Investiţiile în active necorporale externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi
referitoare la brevete, licenţe, mărci legalizate), original, după caz;
comerciale şi alte drepturi şi active 3. Copie certificată după extrasul de cont;
4. Contractul cu francizorul, tradus în limba română şi
similare (francize)1, etichetare ecologică, cheltuieli pentru
2. legalizat(dacă este cazul), factura fiscală, tradusă în limba
software pentru comerţul on line, achiziţionare
română şi legalizată(dacă este cazul), copia manualului
software-uri necesare desfăşurării operaţional(de operaţiuni)(pentru francize);
activităţii pentru care se solicită 5.Documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de
finanţare; către un organism abilitat(pentru etichetare ecologică);
6. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de
clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării, după
caz.

1 se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană.

13
Nr. Documente justificative care însoţesc formularul de
Cheltuieli
crt. Activităţi eligibile decont (exemplarul original)
eligibile
1. Certificatul de garanţie, original;
Achiziţionarea de bunuri prevăzute la 2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri,
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură original;
birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a 3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
valorilor umane şi materiale, conform filă CEC/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin/dispoziţii de
cheltuieli pentru
3. Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 plată externe în cazul importurilor,traduse în limba
achiziţionare
pentru aprobarea Catalogului privind română şi legalizate), original, după caz;
clasificarea şi duratele normale de 4. Copie certificată după extrasul de cont;
funcţionare a mijloacelor fixe, cu Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul
modificările şi completările ulterioare; de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării,
după caz.
1. Certificatul de garanţie, original;
2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri,
Achiziţionarea de echipamente IT,
original;
tehnică de calcul (tip PC, format din:
3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă/ cotor
unitate centrală, server, monitor,
filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de
imprimantă/copiator/multifuncţională, cheltuieli pentru
4. plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română
inclusiv sisteme portabile, licenţe achiziţionare
şi legalizate), original, după caz;
necesare desfăşurării activităţii, sisteme
4. Copie certificată după extrasul de cont;
audio-video,etc.);
5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu
codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al
amortizării.

14
Nr. Documente justificative care însoţesc formularul de
Cheltuieli
crt. Activităţi eligibile decont (exemplarul original)
eligibile
5. Certificatul de garanţie, original;
6. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri,
Achiziţionarea de mijloace de transport original;
marfă, în strictă legătură cu activitatea pe 7. Carte de identitate;
care s-a accesat programul; sunt eligibile 8. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
în cadrul programului autoutilitare din cheltuieli pentru filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de
5.
categoria N1,N2, N3 cu excepţia achiziţionare plată externe în cazul importurilor,traduse în limba
vehiculelor de teren simbol G conform română şi legalizate), original, după caz;
Ordinului MLPTL 211/2003 cu 9. Copie certificată după extrasul de cont;
modificările şi completările ulterioare; 10. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu
codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al
amortizării, după caz.
 Elaborarea de
pagini WEB 1. Contractul de prestări servicii3, privind realizarea site,
pentru cu specificarea adresei paginii WEB, original
Realizarea unui site2 pentru prezentarea
prezentarea 2. Factură fiscală, în original;
activităţii solicitantului şi a produselor
activităţii 3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
sau serviciilor promovate, pentru
solicitantului şi filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original,
operatorii economici care nu deţin alt site
a produselor sau după caz;
6. şi care trebuie să fie funcţional la data
serviciilor 4. Copie certificată după extrasul de cont;
depunerii cererii de eliberare a AFN; se
promovate; 5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu
consideră cheltuială eligibilă şi taxa de
 taxa de codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al
achiziţionare a domeniului Internet, fără
achiziţionare a amortizării, după caz.
hosting (maxim 10.000 lei);
domeniului
Internet;

2 Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.
3În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii, limbile în care se realizează site-ul şi adresa paginii WEB.

15
Nr. Documente justificative care însoţesc formularul de
Cheltuieli
crt. Activităţi eligibile decont (exemplarul original)
eligibile
cheltuieli de
promovare on- 1. Contractul de prestări servicii4;
promovarea on line a activităţilor,
line,elaborare şi 2. Factură fiscală, în original;
elaborarea şi producţia de materiale
producţie: 3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
tipărite de promovare a activităţilor pe
- pliante,mape filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original,
7. suport hârtie şi pe suport electronic,
- broşuri după caz;
promovarea prin spoturi publicitare în
-cataloage 4. Copie certificată după extrasul de cont.
media (maxim 15% din valoarea
- afişe
cheltuielilor eligibile);
-bannere
-CD-uri
consultanţă pentru întocmirea 1. Contractul de prestări servicii cu consultantul6;
documentaţiei în vederea obţinerii 2. . Factură fiscală, în original;
finanţării în cadrul prezentului program Tarif de 3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
(maxim 5% din valoarea consultanţă, cu filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original după
eligibilă/decontată a proiectului)5. menţionarea caz;
8. Furnizorii de servicii de consultanţă documentaţiei 4. Copie certificată după extrasul de cont;
eligibili pot fi numai organizaţii elaborate în 5. Proces-verbal privind execuţia contractului de
furnizoare de consultanţă autorizate, cadrul consultanţă.
având ca activitate autorizată a fi contractului 6. Copie certificată a certificatului constatator al
desfăşurată una din activităţile incluse in furnizorului de consultanţă, cu menţiunea codului CAEN
cod CAEN clasa 70. clasa 70

4
În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii şi limba/limbile în care se realizează materialele promoţionale. În contract se va preciza
perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor furnizate
5 Consultanța reprezintă singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizata înainte de semnarea contractului de finanțare.
6
În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate

16
Nr. Documente justificative care însoţesc formularul de
Cheltuieli
crt. Activităţi eligibile decont (exemplarul original)
eligibile
Cursuri de dezvoltare a abilităţilor
antreprenoriale – pentru 1. contract de prestări servicii7
asociatul/administratorul societăţii 2. factură fiscală în original
aplicante, curs organizat de către un 3.Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
organism autorizat recunoscut de filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin), original,
educaţie antreprenorială. Furnizorii de după caz;
servicii de instruire eligibili în cadrul 4. Copie certificată după extrasul de cont.
8 Programului pot fi numai organizaţii cursuri 5. proces verbal privind execuţia contractului de furnizare
furnizoare de instruire autorizate care vor cursuri de dezvoltare antreprenorială.
prezenta documente justificative privind 6. documentele justificative privind calificarea
calificarea persoanelor ce realizează persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv
instruirea în domeniul respectiv ( nu mai 7. Copie după autorizarea organizaţiei furnizoare de
mult de 5% din valoarea totală a instruire.
cheltuielilor eligibile aprobate /
decontate);
1. Certificatul de garanţie, original;
2. Factură fiscală detaliată, pe componente şi preţuri,
original;
Achi Achiziţionarea de instalaţii/echipamente
3. Instrumente de plată (ordine de plată/ chitanţă / cotor
specifice în scopul obţinerii unei
filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin/dispoziţii de
economii de energie, precum şi sisteme
Cheltuieli de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba
9 care utilizează surse regenerabile de
achiziţie română şi legalizate), original, după caz;
energie8 pentru eficientizarea activităţilor
4. Copie certificată după extrasul de cont;
pentru care a solicitat finanţare;
5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu
codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al
amortizării.

7
În contract se va preciza perioada de desfăşurare a cursurilor şi tematica acestora.

8
Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu
modificările şi completările ulterioare.
17
ANEXA nr. 2 la Procedură
PS-04.04.02

CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE


(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Subsemnatul/a/Subscrisa:
Denumirea operatorului economic .........................................................................................
Adresa.....................................................................................................................................................................
Telefon......................................, Fax.................................., E-mail..........................................
Data înregistrării operatorului economic......................................................................................
Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului....................................................
Codul fiscal........................................................................
Codul unic de înregistrare.................................................
Cont................................................................, deschis la banca...................................,
solicit acordarea AFN ............. lei (în cifre şi litere) ............, reprezentând .............% (maximum 90%) din
valoarea totală eligibilă a proiectului
Valoarea cofinanţării .............lei (în cifre şi litere) ............, reprezentând .............% (minim 10%) din
valoarea totală eligibilă a proiectului
Valoarea totală eligibilă a proiectului (valoarea proiectului fără TVA)
Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile) lei
Valoarea TVA a proiectului
Forma juridică SRL,SRL-D,PFA,ÎI………………………………………………..
………………………….……...
Capitalul social: ............. lei deţinut de
- persoane fizice ............. %
Se va nominaliza fiecare asociat/acţionar, precum şi procentul deţinut:

- persoane juridice: ………. %


Cod CAEN aferent activităţii principale ...................................
Cod CAEN aferent proiectului ..................................................
Denumirea planului de afaceri
Rezultatele asteptate după implementarea proiectului
Justificarea necesităţii finanţării nerambursabile
Locaţia implementării proiectului(adresă, telefon, fax): .....................................................
Persoana de contact: .........................., telefon ..........................
Calitatea în cadrul societăţii aplicante:
Asociat □ Acţionar □ Administrator □ Alta□ (menţionaţi)

18
Aţi absolvit cel puţin 1 curs de educaţie antreprenorială
Da□ (menţionaţi) Nu □

Nivelul educaţiei:
□ Studii liceale: (unitatea de învăţământ,perioada)
□ Studii tehnice/postliceale absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):
□ Studii universitare absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):
□ Studii postuniversitare absolvite (unitatea de învăţământ, perioada):

Categorii de vârstă:
□ 18-22ani; □ 23-27ani; □ 28-32ani; □ 33-37ani; □ 38-42ani
□ 43-47ani; □ 48-52ani; □ 53-57ani; □ 58-62ani; □ peste 63 ani

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic


Numele....................................................
Funcţia.....................................................
Semnătura................................................ Data semnării........................................
Ştampila

NOTĂ!
Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în
completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din
elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt
completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta transmisă şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea de la finanţare.

19
Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul(a) ......................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ............................,


eliberat(ă) de .................................. la data de ......................, cu domiciliul în localitatea......................., str.
.............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................, în calitate de
reprezentant legal al solicitantului .............................................., declar pe propria răspundere că toate
informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se află în
dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi
restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.
De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:
Anul acordării Forma ajutorului Instituţia Programul prin care a Cuantumul
Nr. ajutorului finanţatoare beneficiat de finanţare ajutorului
crt. acordat

TOTAL
în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac
obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi că voi raporta anual, pe o perioadă de
3 ani, către UMCR din cadrul OTIMMC efectele participării la Program, conform prevederilor din procedura
de implementare.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare
judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare
reglementate de lege.
Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor
de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte
scheme de minimis de la alţi furnizorii de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat
ajutor de stat în temeiul prezentei scheme.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale.
Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi
complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine
avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului Ştampila


Numele ..........................................
Semnătura .......................................
Data semnării ...................................


Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
20
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Anexa nr.3 la Procedură


PS-04.04.03

MODEL PLAN AFACERI

1. INFORMAŢII GENERALE
TITLUL PROIECTULUI
Completaţi cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare
Denumire solicitant:
în actele constitutive
Cod Unic de Înregistrare:
Nr. de inregistrare la ORC:
Adresă solicitant : Completaţi cu adresa poştală a sediului principal
Judetul:
Cod postal:
Nr. telefon,
Nr. fax, email):
Completaţi cu adresa de poştă electronică generală a organizaţiei
Adresă de e-mail:
sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact
COD CAEN aferent activităţii principale
COD CAEN aferent proiectului

Sediu social (adresă, telefon, fax)

Puncte de lucru (adresă, telefon, fax)


Locaţia implementării proiectului
(Adresă, telefon, fax):
Persoană de contact
(Adresă, telefon, fax, email):
Vă rugăm să încărcaţi în format PDF următoarele documente:
ATENTIE: Toate documentele nu trebuie sa aiba mai mult de 20 MB

Certificat de înmatriculare /copie certificată a autorizaţiei de funcţionare


Copie B.I/C.I
Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 2)
Microîntreprinderea este plătitoare de Da
TVA Nu

21
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Valoare totală a proiectului (fără TVA) -


LEI*:
Valoare AFN - lei Procent din valoare totală proiect**
Valoare TVA Procent din valoare totală proiect**
Valoare contribuţie proprie -lei Procent din valoare totală proiect**
Nota: Toate campurile sunt obligatorii

* Completati sumele folosind forma partea intreaga . zecimale sub forma xxxxx.xx
Pentru sume care nu au zecimale, completati suma sub forma xxxxx.00
** Procentele se calculeaza automat

22
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

2. DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA

2.1. Descrierea operatorului economic


Domeniul de activitate

1 Productie

2 Servicii

3 Comerţ şi alte activităţi

Domeniul de activitate economică:


Codul CAEN: XXXX Descriere clasă CAEN
Descriere clasă CAEN:

Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie


Specificaţi domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiţia propusă prin acest program. Clasa CAEN
reprezintă codul format din 4 cifre, conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională- CAEN.
La momentul depunerii cererii de finanţare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în actul constitutiv,
indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
Detaliaţi activitatea principală pe care accesaţi programul. Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs.
(ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară etc.).
Atenţie! Solicitantul trebuie să aibă dreptul să desfăşoare activitatea economică în care se realizează investiţia
propusă prin proiect (identificată mai sus), la sediul (principal sau secundar – punct de lucru) identificat ca loc de
implementare a proiectului.
De regulă, aceste informaţii sunt înscrise în Certificatul constatator emis de oficiul registrul comerţului. În caz
contrar, ele trebuie să reiasă fie din actul constitutiv şi/sau modificările ulterioare, fie dintr-o hotărâre a adunării
generale a acţionarilor/ consiliului de administraţie etc., conform legislaţiei în vigoare.

2.2. Descrierea proiectului:

2.2.1. Obiectivele proiectului


Menţionaţi obiectivele specifice, şi obiectivul general urmărite prin realizarea planului de afaceri
Obiectivele specifice reflectă rezultatele imediate ce vor fi obţinute după implementarea proiectului.
Realizarea obiectivelor trebuie să poată fi verificată după finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie să fie
- precise, clare (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza)
- cuantificabile (să poată fi măsurate)
- realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu şanse reduse de a fi atinse)
- realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)

23
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

- stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiţiei)

Obiective cuantificabile UM Anul 1 Anul 2 Anul 3


(Indicatori ţintă)
Cifra de afaceri: LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr
persoane

2.2.2. Potenţialii beneficiari ai proiectului


Indicaţi grupurile / entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

2.2.3. Durata de implementare a proiectului

Durata de implementare a proiectului, în luni (de la semnarea contractului de finanţare).

2.2.4. Activităţile proiectului


Descrieţi activităţile şi subactivităţile prevăzute prin prezentul plan de afaceri
Se vor prezenta activităţile şi subactivităţile prevăzute în cadrul proiectului, etape în realizarea activităţilor.

2.2.5.Resursele materiale implicate în realizarea proiectului


Precizaţi dotările, echipamentele utilizate pentru implementarea proiectului.
Descrieţi spaţiul (spaţiile) de producţie/prestare servicii în care urmează să fie instalate bunurile (echipamentele,
utilajele etc. Menţionaţi, printre altele, suprafaţa, utilităţile, facilităţile disponibile.

24
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

3. LOCURI DE MUNCĂ CREATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI


1 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2

2 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este 1

3.1. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE UMANE

3.1.1 Descrierea resurselor umane


Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa dvs. va influenţa în mod pozitiv
evoluţia firmei
Descrieţi şi explicaţi, în detaliu, politica de resurse umane, atribuţii, responsabilităţi, strategia de dezvoltare
a resurselor umane (e.g. politica de instruire). Descrieţi calificările, expertiza personalului angajat
Care sunt/vor fi responsabilităţile pentru noua activitate/noul produs
3.1.2.Detaliere pe activităţi:

Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională


Activitatea 1
Activitatea 2

3.1.3 Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa
mersul afacerii (dacă este cazul)?

25
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

4. PONDEREA INVESTIŢIILOR ÎN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE AFACERI

4.1. Descrierea investiţiei propuse

Vă rugăm să daţi informaţii clare şi exacte privind tipul investitiei, echipamentele, etc. şi şă ataşaţi orice
contracte de vânzare/cumpărare, oferte de preţuri sau facturi, dacă aveţi:
Ataşează fişiere:
Se accepta doar fisiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf)

4.2. Costul total al proiectului


Vă rugăm să completaţi următorul tabel, indicând costul total al fiecărui element implicat în proiect, şi sursa
de finanţare a fiecărui element de investiţie. Valoarea fiecărui element de cost are două componente: AFN
maxim 90% din valoarea obiectului finanţat fără TVA, aport propriu minim 10% din valoarea obiectului
finanţat fără TVA.
Elementul de cost Costul
Aportul propriu
(Denumirea elementului
elementului de cost
este denumirea
tehnică completă a AFN
acestuia. fără TVA în numerar

%
Total 100 % %
%
(4) ≤ (2) *
(1) (2)=(3)+(4) (3)   (2)* 10%
90%

26
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

5. LOCALIZAREA ACTIVITĂŢII MICROÎNTREPRINDERII

1 Mediul rural

2 Mediul urban

5.1. DATE PRIVIND LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE SI NOUL PRODUS/SERVICIU:


Adresa completă a locului de implementare a proiectului.

5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI:


Argumentaţi cum proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezentul plan
de afaceri, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile,
fonduri, activităţi, orizont de timp), continuarea activităţii economice aferente investiţiei, precum şi de
menţinere a locurilor de muncă permanente nou create, după finalizarea proiectului şi încetarea finanţării
nerambursabile.
Prezentaţi măsurile întreprinse, sursele financiare prevăzute, resursele umane pe toată durata de analiză.

5.3. POZIŢIA PE PIAŢĂ A FIRMEI


5.3.15.3.1 FURNIZORI:

Vă rugăm să completaţi pentru fiecare furnizor care deţine cel puţin 15% din costurile materiei prime.
FURNIZOR VIITOR % DIN TOTAL CE FURNIZEAZĂ CONDIŢII DE PLATĂ DE CÂND?

5.3.2. CLIENŢI:
(Vă rugăm să completaţi pentru fiecare client care deţine cel puţin de 15% din vânzările lunare )

VIITOR % VÂNZĂRI PRODUSE VÂNDUTE CONDIŢII DE PLATĂ DE CÂND?

5.3.3.CONCURENŢA:
a) Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piaţă? Enumeraţi principalele firme fir
concurente, interne sau externe – dacă este cazul.

b) Prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ

27
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

cu ale concurenţei.

c) Ce ar trebui să faceţi pentru a vă îmbunătăţi poziţia pe piaţă?

d) Cum se compară preţurile Dvs. faţă de cele ale concurenţei?

5.3.4. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă? Care este procentul deţinut de Dvs. din
piaţă?
Descrieţi schimbările ce vor avea loc pe piaţă şi cum anume se va adapta firma Dvs. la aceste schimbări:
Creşterea concurenţei pe piaţa internă? Creşterea cererii? Schimbări în legislaţie? Alţi factori care pot
influenţa piaţa?

6.UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

28
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător.

6.1. SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ ŞI NOILE TEHNOLOGII:


Explicaţi modul în care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii şi/sau a soluţiilor informatice
sau la creşterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ soluţiilor informaticei în procesul de
producţie/prestare servicii/ construcţii
. 6.2. PRODUSUL/ SERVICIUL
Descrieţi şi explicaţi, în detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investiţiei propuse în proiect.
Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacităţi), tehnologia utilizată în
producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forţa de muncă, patente etc – localizaţi, la nivel de
regiune de dezvoltare/judeţ, sursa acestor elemente).
Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele şi echipamentele necesare
prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienţi.
Prezentaţi modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/ menţinerea/ dezvoltarea
produsului/ serviciului.
Evidenţiaţi noutatea, calităţi/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. faţă de cel al competitorilor.
Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite faţă de competitori.
Riscuri identificate şi măsurile prevăzute pentru diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri.

6.3. PRODUSELE NOI (descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ
vânzare):

Produs Pondere în vânzările totale

6.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ


Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte. Explicaţi
modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative asupra mediului
înconjurător, inclusiv măsuri de promovare a eficienţei energetice. Unde este cazul, prezentaţi modul în care

7.1. SCHEMA DE FINANŢARE

1 AFN
2 Contributie proprie

7.2. PLAN DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI:


Suma1 %
AFN
1
Sumele vor fi trecute în LEI, fără TVA

29
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Aport Propriu
TOTAL 100%

7.3. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:


Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitatea maximă
Cheltuieli de producţie/exploatare Suma - Lei %
Materii prime
Materiale auxiliare
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale)
Energie, alte utilităţi
Subansamble
Servicii sau lucrări subcontractate
Alte cheltuieli directe
Cheltuieli de producţie indirecte
Administraţie / Management
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor în cadrul activităţii şi
cu ce forţe se realizează)
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului
Alte cheltuieli indirecte
TOTAL
7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:
(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor)

Vânzări la capacitatea maximă Pondere în vânzările totale


Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
TOTAL

7.5. BILANŢ PRESCURTAT

30
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Mii Proiecţii
LEI Rd. N+1 N+2 N+3
A. ACTIVE IMOBILIZANTE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 01

2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)


II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 02

214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 03

267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 05

+ 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 +
356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 +
381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 +
4091 - 4428)
II. CREANŢE 06

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 07

506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)


IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)


ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 11

ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN


(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +
404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +
4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +
453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509
+ 5186 + 519)
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 12

31
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)


F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 13

04 + 12)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 14

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN


(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 +
404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +
4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +
453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: 16

Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17

Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total 18

(rd. 19 + 20), din care:


Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 19

(ct. 472*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 20

(ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21

J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: 22

- capital subscris vărsat (ct. 1012) 23

- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24

-patrimoniul regiei (ct. 1015) 25

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 27

IV. REZERVE (ct. 106) 28

Acţiuni proprii (ct. 109) 29

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 30

32
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 31

V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 32

REPORTAT(Ă)
(ct. 117) SOLD D 33

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 34

EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 35

Repartizarea profitului (ct. 129) 36

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 37

- 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016) 38

CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38) 39

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

33
Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Direcţia Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

ANEXĂ LA PLANUL DE AFACERI:


CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

Punctaj
Nr. crt. Criterii
Domeniul de activitate
1 Producţie 40
A 2 Servicii 20
3 Comerţ şi alte activităţi 15
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul societăţii
Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create
4 30
este mai mare sau egal cu 2
B
Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create
5 20
este cu 1
Localizarea activităţii societăţii
8 Mediul rural 30
C
9 Mediul urban 15
Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.
Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create
în cadrul Programului, activitatea pe care accesează programul
(producţie/servicii/comerţ) şi numărul de înregistrare on-line, conform
principiului ” primul venit-primul servit”, în această ordine..

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de
AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul
de afaceri (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul
programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă
pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. În caz contrar ajutorul acordat se recuperează conform
Ordinului Nr. 1532 din 13 August 2012 şi prevederilor prezentei proceduri de implementare.
ANEXA nr. 4 la procedură
PS-04.04.04
DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Datele de identificare ale întreprinderii


Denumirea întreprinderii ________________________________________________________
Adresa sediului social_______________________________________________________________

Cod unic de înregistrare______________________________________________________________

Numele şi funcţia ____________________________________________________________________


(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:


 Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără
anexa nr. 6 – la procedură.
 Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 5 – la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se
vor ataşa la declaraţie.
 Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 5 – la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se
vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exerciţiul financiar de referinţă2


Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală netă Active totale (mii lei/mii €)
de salariaţi (mii lei/mii €)

Important: Precizaţi dacă, faţă de  Nu


exerciţiul financiar anterior, datele  Da (în acest caz se va completa şi se va
financiare au înregistrat modificări care ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul
determină încadrarea întreprinderii într-o financiar anterior)
altă categorie (respectiv micro-
întreprindere, întreprindere mică, mijlocie
sau mare).
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic3
Numele........................................................... Ştampila
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în
situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2012.
3
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
35
ANEXA nr.5 la procedură
PS-04.04.05
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:


- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe
adiţionale);
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe
adiţionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
Perioada de referinţă - anul 2013
Numărul mediu Cifra de afaceri Total active
anual de salariaţi anuală netă (mii lei/ mii €)
( mii lei/ mii €)
1. Datele1 întreprinderii
solicitante sau din
situaţiile financiare anuale
consolidate (se vor
introduce datele din
tabelul B1 din secţiunea
B2 )
2. Datele cumulate1 în
mod proporţional ale
tuturor întreprinderilor
partenere, dacă este cazul
(se vor introduce datele
din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor întreprinderilor
legate1 (dacă există) - dacă
nu au fost deja incluse
prin consolidare la pct. 1
din acest tabel (se vor
introduce datele din
tabelul B2 din secţiunea
B)
TOTAL

Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili
categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 – la procedură.

1
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul
exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe
propria răspundere.
2
Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor
întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor
financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

36
Secţiunea A

ÎNTREPRINDERI PARTENERE
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare
întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei
întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei
întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare


Tabelul A.1
Întreprinderea parteneră – Date de identificare Numărul Cifra de Active
Numele sau Adresa Cod unic de Numele şi mediu afaceri totale
denumirea sediului înregistrare prenumele anual de anuală netă ( mii
întreprinderii social Preşedintelui salariaţi (mii lei/mii lei/mii €)
Consiliului de €)
administraţie,
Director
General sau
echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total

NOTĂ:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru
fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile
de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii
partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu
această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale
consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre
întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

37
FIŞA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii _____________________________________________________________


Adresa sediului social ___________________________________________________________________
Codul unic de înregistrare ___________________________________________________________
Numele, prenumele şi funcţia_______________________________________________________
Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

2. Date referitoare la întreprinderea legată


Perioada de referinţă - anul 2013
Numărul mediu Cifra de afaceri Active totale2
1
anual de salariaţi anuală netă (mii lei/ mii €)
(mii lei/mii €)
Total

NOTĂ:
Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există.
La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această
întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse
prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii
legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporţional
a) Indicaţi exact proporţia deţinută3 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin
intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această
fişă:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din
capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare
dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

Tabelul de parteneriat – A.2


Procent Numărul mediu Cifra de afaceri Active totale3 (mii
anual de salariaţi anuală netă (mii lei/ mii €)
lei/mii €)
Valoare rezultată în
urma aplicării celui
mai mare procent la
datele introduse în
tabelul de la pct. 1.
Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

1
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de
la întreprinderile legate.
2
Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans
3Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia
deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră

38
Secţiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria


întreprinderilor mici şi mijlocii:
 Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile
financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

 Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori
nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din
alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei
eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu
a fost deja inclusă prin consolidare4.

2. Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai
jos.

Tabelul B1
Numărul mediu Cifra de afaceri anuală Active totale
anual de salariaţi5 netă (mii lei/ mii €)
(mii lei/ mii €)
Total

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare


Întreprinderea legată Adresa sediului social Cod unic de Numele şi prenumele
(denumire/date de înregistrare preşedintelui
identificare) consiliului de
administraţie,
director general sau
echivalent
A.
B.
C.
D.
E.

4
Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr.27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
5
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor
de la întreprinderile legate.
39
NOTĂ:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente
acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va
completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale
ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2
Întreprinderea Numărul mediu Cifra de afaceri Active totale
numărul: anual de salariaţi anuală netă (mii lei/ mii €)
(mii lei/ mii €)
1. *)
2. *)
3. *)
4. *)
5. *)
Total
*) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul
pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic6

Numele........................................................... Ştampila
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

6
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
40
FIŞA
privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

1. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii
________________________________________________________________________________
Adresa sediului social
________________________________________________________________________________
Codul unic de înregistrare
________________________________________________________________________________
Numele, prenumele şi funcţia
________________________________________________________________________________
Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la întreprindere

Perioada de referinţă
Numărul mediu Cifra de afaceri Active totale
anual de salariaţi7 anuală netă (mii lei/ mii €)
(mii lei/ mii €)
Total

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

NOTĂ:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale
şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional
datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în
amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea
solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic8

Numele........................................................... Ştampila
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

7
În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la
întreprinderile legate
8
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
41
ANEXA nr. 6 la procedură
PS-04.04.06

Lista Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi


Cooperaţie(OTIMMC)
Nr. OTIMMC ADRESA TELEFON/ FAX
crt. (Judeţe arondate)
1. BRAŞOV 0268-548.018 tel.
Str. Turnului, nr.5, sc. B,
Braşov 0268-548.017 fax
et.4, Braşov, C.P. 500209
Covasna www.aippimm.ro
Sibiu oficiubrasov@aippimm.ro
2. CLUJ-NAPOCA
Bihor 0264-487.224 tel.
Bistriţa Năsăud Str. Horea nr. 13, 0264-487.244 fax
Cluj Cluj-Napoca, C.P. 400174 www.aippimm.ro
Maramureş oficiucluj@aippimm.ro
Satu Mare
Sălaj
3. CONSTANŢA
Brăila
0241-661.253 tel.
Buzău Bd. Tomis, nr. 79-81, et. 1,
0241-661.254 fax
Constanţa Constanţa, C.P. 900669
www.aippimm.ro
Galaţi
oficiuconstanta@aippimm.ro
Tulcea
Vrancea
4. CRAIOVA
0251-510.785 tel./fax
Dolj
Str. Ştefan cel Mare, nr. 12, www.aippimm.ro
Gorj
et. 3, Craiova, C.P. 200130 oficiucraiova@aippimm.ro
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
5. IAŞI
Bacău
0232-261.101 tel./fax
Botoşani Str. Elena Doamna, nr. 61
0232-240.213 tel.
Iaşi A, et. 2, Iaşi, C.P. 700398
www.aippimm.ro
Neamţ
oficiuiasi@aippimm.ro
Suceava
Vaslui
6. PLOIEŞTI
Argeş
Bucureşti
Călăraşi 0244-522.085 tel.
Bdul Independenţei
Dâmboviţa 0244-544.054 fax
nr.23bis, etaj 3
Giurgiu www.aippimm.ro
Ploieşti
Ialomiţa oficiuploiesti@aippimm.ro
Ilfov
Prahova
Teleorman

42
7. 0265-311.660 tel.
TÂRGU MUREŞ
Piaţa Victoriei, nr. 5, et.2, 0265-260.818 fax
Harghita
Târgu Mureş, C.P. 540029 www.aippimm.ro
Mureş
oficiutargumures@aippimm.ro
Alba
8. TIMIŞOARA
0256-292.739 tel.
Arad Bd. Eroilor de la Tisa,
0256-292.767 fax
Caraş-Severin nr. 22, Timişoara,
www.aippimm.ro
Hunedoara C.P. 300575
otimmctimisoara@aippimm.ro
Timiş

43
ANEXA nr. 7 la procedură
PS-04.04.07

CONTRACT DE FINANŢARE
Nr. ............. din ..........................

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Delegat pentru Întreprinderi Mici şi


Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism nr. / 2014 privind aprobarea Programului naţional multianual
pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor
mici şi mijloci , care se finanţează din bugetul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi
Turism, se încheie prezentul contract de finanţare între:
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie .........................................,
cu sediul în ............................., str. .................. nr. ....., sectorul ....., tel. ........., fax ......., cont nr. RO
..... TREZ .........., deschis la Trezoreria ....................., reprezentat prin ordonator de
credite..................................... şi Coordonator Unitate Programare , Selecţie, Evaluare şi Contractare
........................., în calitate de administrator de Program,
şi
................................................................, cu sediul în ................................, tel. ........, fax .........,
înregistrată sub nr. ................. la Oficiul Registrului Comerţului, cod fiscal nr. ................., cont
curent nr. ..................................., reprezentată legal prin ......................., având funcţia de
................., în calitate de………………şi denumit în continuare beneficiar.

I. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de
stat prin " Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii ", denumit în continuare Program,
administrat de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism prin Oficiul
Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC)....................
ART. 2
Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de ................lei în termenii şi în
condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului,
procedură care constituie anexă la contract şi care face parte integrantă din prezentul contract.
II. Durata contractului
ART. 3
Durata de executare a contractului este de 4 ani de la data semnării contractului de ambele
părţi.
ART. 4
Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în anexa la prezentul contract de
finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile,
pentru toate activităţile este ..............................2014.
III. Finanţare
ART. 5
Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de
maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), pentru
activităţile prevăzute la pct. 4.2 din procedură şi pentru care a primit notificarea privind
acordul de principiu pentru finanţare nr…….din data de ……… în valoare totală de
............................. lei (fără să depăşească suma de 41.500,00 lei).

44
IV. Modalităţile de plată
ART. 6
Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei
ordonatorului de credite al fiecărui OTIMMC................., exprimată prin ordonanţarea
individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în
a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici
care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Pentru fundamentarea plăţii ajutorului fiananciar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la
UPSEC din cadrul OTIMMC………………. - originalul şi cele două copii certificate ale
dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform Anexei nr. 9 secţiunea B la
procedură.
ART. 8
Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se
efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor
UMCR din cadrul OTIMMC………………….
V. Drepturi şi obligaţii
ART. 9
Administratorul:
a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate
pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
b) nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans;
c) poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de
implementare al Programului;
d) va face decontarea într-o singură tranşă pentru toate activităţile;
e) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a
Programului pe o perioadă de 3 ani.
ART. 10
Beneficiarul:
a) va pune la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC),
Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul
OTIMMC................. toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere
oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la
solicitarea acestora;
b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani,
începând cu anul următor acordării AFN prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax
a formularului de raportare tehnică(Anexa nr.13 la procedura Programului);
c) este obligat să menţină investiţia pentru care primeşte alocaţia financiară nerambursabilă în
cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani şi nu va aplica amortizarea accelerată pentru
activele achiziţionate în cadrul Programului;
d) este obligat să achiziţioneze numai active noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu
respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
e) trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activităţile codului CAEN pentru care solicită
finanţare;
f) achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un
dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea
trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de

45
reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare,
contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;
g) trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program
împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va
dobândi în temeiul asigurării către administrator;
h) trebuie să deschidă cont care va cuprinde grupul de cifre 50.70 la unitatea Trezoreriei
Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în
condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.146/2002 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru
operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
i) nu poate schimba la achiziţionare activele pentru care a primit notificare privind acordul de
principiu pentru finanţare;
j) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedură.
VI. Răspunderea contractuală
ART. 11
Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau
prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării
contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de
aceste situaţii.
ART. 12
În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului,
administratorul este exonerat de orice răspundere.
ART. 13
Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni
cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii
acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării
drepturilor aparţinând terţelor părţi.
ART. 14
Reprezentanţii Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism şi cei ai
OTIMMC................. au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al
furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în
cadrul Programului, conform procedurii operaţionale de monitorizare şi control a programului.
Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor
Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism / OTIMMC................. asupra
utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.
ART. 15
În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Departamentului pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism şi OTIMMC................. sau la sesizarea organelor de
control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau
neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat
destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite,
cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării.
ART. 16
Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte
sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează
răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a
administratorului şi succesorilor acestuia.
VII. Conflict de interese
ART. 17
Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi
va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un
asemenea conflict. De asemenea, nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului
46
administratorii/acţionarii/asociaţii/asociaţii unici ai societăţilor comerciale solicitante sau rude şi
afini până la gradul II.
VIII. Clauza de confidenţialitate
ART. 18
În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare
la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în
documentele contabile depuse.
ART. 19
Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie
confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.
ART. 20
Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre
părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea
acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în
exercitarea atribuţiilor ce le revin.
ART. 21
Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a
prevederilor art. 19 şi 20.
IX. Modificarea contractului
ART. 22
Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care
face parte integrantă din contract.
ART. 23
Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul
diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în
cazul solicitării exprese a beneficiarului.
X. Încetarea contractului
ART. 24
Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.
ART. 25
Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui
preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când
beneficiarul:
a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau
furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
e) nu transmite/depune la OTIMMC................. până la data de ……………… cererea-tip de
eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevăzută în anexa nr. 9 la procedură;
f) nu transmite/depune la OTIMMC................. până la data de ……………. cererea-tip de
renunţare totală/parţială la finanţare, prevăzută în anexa nr. 12 la procedură.
ART. 26
(1) Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a
beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului, pe o perioadă de 3 ani
de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la
restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi
penalităţile aferente, datorate de la data plăţii pânã la data recuperării sau a rambursării.
(2) Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în
cazul în care obiectele/ bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului
contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt

47
vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe
perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art.2, alin.2.
XI. Cesiune
ART.27
Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul Contract sau oricare dintre creanţele sau
obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor


ART. 28
Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
ART. 29
Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei
judecătoreşti competente.
XIII. Forţa majoră
ART. 30
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului,
executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
ART. 31
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori
insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute
obligaţiile asumate.
ART. 32
Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României
şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
ART. 33
Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin
fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările
considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea
consecinţelor produse de un asemenea caz.
XIV. Dispoziţii finale
ART. 34
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară lui.
ART. 35
Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Programului
naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici şi mijloci aprobată prinOrdinului Ministrului Delegat pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism nr. / 2014.
Prezentul contractul a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru
administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare,
semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.
Prezentul contract s-a încheiat azi, ............... la sediul OTIMMC…………...
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Beneficiar,
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,

.................................................................... ............................................................................
Reprezentant legal/funcţia,
Ordonator terţiar de credite,
.................................
.............................................
(numele şi prenumele în clar,
(numele şi prenumele în clar,
semnătura şi ştampila)
semnătura şi ştampila)
Control financiar preventiv propriu,

48
..................................................
(numele şi prenumele în clar,
semnătura şi ştampila)
Compartiment economic, juridic
resurse umane şi administrativ,
.................................................
(numele şi prenumele în clar,
semnătura şi ştampila)
Coordonator UPSEC
...........................................
(numele şi prenumele în clar,
semnătura şi ştampila)

ANEXĂ la contractul de finanţare Numărul notificării …………

Data ………………

NOTIFICARE
privind acordul de principiu pentru finanţare

Destinatar:
Denumirea operatorului economic ..............................................
Data înregistrării ...........................................................................
Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ...........................
Codul unic de înregistrare .............................................................
Sediul/Adresa ................................................................................
Telefon/Fax ...................................................................................
Ca urmare a Planului de afaceri nr.RUE ..... din data de ................, prin prezenta, vă notificăm
acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

Valoarea
AFN
Denumirea activităţii1 aprobate de
principiu
-lei-2
1. achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-
inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare ......................
desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc ...

1
Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi
2
Valoarea totală a alocaţiei financiare nerambursabile pentru fiecare beneficiar este de maxim 41.500,00 lei, dar nu mai mult de 90%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) pentru care beneficiarul a primit prezenta notificare.
49
mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
2. investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi
alte drepturi şi active similare (francize)3, etichetare ecologică, software pentru
comerţul on line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită
finanţare;
1-.....................................................................
2-…………………………………………….
3-…………………………………………….
3. achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică
şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului
nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
4. achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate
centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme
portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
5. mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat
programul; sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria N1,N2, N3
cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu
modificările şi completările ulterioare;

6. realizarea unui site4 pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau


serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie
să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; se consideră cheltuială
eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting(maxim 10.000 lei);
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
7. promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de
promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin
spoturi publicitare în media(maxim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

8. consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul


prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului)5.
Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de
consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una din activităţile
incluse in cod CAEN clasa 70.
9. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul
societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie

3
se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu
traducere autorizată în limba romană.
4
Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională.
5
Consultanța reprezintă singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizata înainte de semnarea contractului de
finanțare.
50
antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi
numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente
justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv
( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
10. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii
de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie 6 pentru
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

TOTAL

În acest scop vă aducem la cunoştinţă că în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea


acestei notificări trebuie să vă prezentaţi la sediul OTIMMC................. pentru semnarea
contractului de finanţare. Pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, vă rugăm să prezentaţi
dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare
de confort (angajantă)/ extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma
necesară cofinanţării /contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din
România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv
procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile.
Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor
de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de
minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe
parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din
surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro,
echivalent în lei.
Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de .................................lei reprezentând
..............% din total valoare cheltuieli eligibile.
UPSEC,
.....................................
Semnătura ............................

6
Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
51
ANEXA nr. 8 la procedură
PS-04.04.08

CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCAŢIEI FINANCIARE NERAMBURSABILE


( Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
Subscrisa……………………………….........….............având datele de identificare menţionate mai
jos, reprezentată legal prin dl/dna ………..…………………………………...., identificat(ă) cu B.I./C.I.
seria……nr………………eliberat la data de………...................................., cu domiciliul în localitatea
………………………str………………………………nr…….bl…….sc....……ap……sectorul/judeţul…
…………………………., cod poştal ………………solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile
în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism nr. ………..... / 2014
Datele de identificare ale operatorului economic:
Denumirea operatorului economic ……………………………………………………….......................
Data înregistrării ………………………………..……………………………………………..................
Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………… ………………..............
Codul unic de înregistrare ……………………………………………………………………..................
Sediul/Adresa………………………………………………………………………………………............
Telefon……………………….Fax……………………………………..E-mail……………….................
Nr. cont (5070)1 în care se solicită transferarea AFN (RO) .........................., deschis la
Trezoreria………...........................................
Cont bancar2………………….......................deschis la Banca...................................................................
Nr. Planului deafaceri- număr RUE ……………………………………........................
Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ……………………………….....................

Anexez la prezenta documentele justificative prevăzute în anexa nr. 9 Secţiunea B la prezenta


procedură.

1
pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în
a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, in condiţiile Ordonanţei de Guvern nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
2
în conturile deschise la bănci comeriale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de
Guvern nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
52
- FORMULARUL DE DECONT4 -

Denumirea operatorului economic ............................

Nr. Crt Factura Instrumente de plată7

Valoare Valoare Valoare AFN


Denumirea Codul de Valoare AFN aprobată

documentului
Data facturii
factură cu AFN

Nr. Factură
activităţii5 clasificare6 aprobatăUPSEC8

Valoare cu
TVA solicitată UMCR8

Felul

TVA
Data
Nr.
Valoare
factură fără
TVA

TOTAL

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic3

Numele: ............................... Ştampila


Funcţia: .............................. .................
Semnătura .............................
Data semnării: ........................

4 La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.


5 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
6 Unde este cazul.
7 Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ,bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor,traduse în limba română şi legalizate.
8 Se va completa de OTIMMC
Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua efectuării plăţii de către beneficiar(dacă achiziţia se face direct de la furnizor/furnizori extern/externi).

54
Viza UPSEC8

Coordonator
Verificator Verificator

Nume şi prenume
Semnătura
Data
Aprobat (lei)
Viza UMCR8

Coordonator
Verificator Verificator

Nume şi prenume
Semnătura
Data
Bun de plată (lei)

55
ANEXA nr. 9 la procedură
PS-04.04.09
OPIS

SECŢIUNEA A – Documente care însoţesc cererea tip de acord de principiu


pentru finanţare (anexa nr. 2 la prezenta procedură)
Certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic(termen de valabilitate 30
de zile calendaristice de la data eliberării), în care să se menţioneze în mod obligatoriu
următoarele informaţii:datele de identificare ale societăţii, codul unic de înregistrare, acţionarii,
asociaţii, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate
secundare autorizate, sediul social, punctele de lucru şi alte sedii
secundare,filiale,sucursale,subunităţi ale societăţii, sedii şi/sau activităţi autorizate conform
art.15 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, situaţia societăţii(dacă este în stare de funcţionare, dizolvare,reorganizare judiciară,
lichidare,insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară
a activităţii), emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază
teritorială îşi are sediul operatorul economic (dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru,
filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, să se specifice acest lucru în certificatul constatator);
2. declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor pentru
anul fiscal 2013 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul
mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificările şi
completările ulterioare) conform Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5 la prezenta Procedură, după caz;

31. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor,
taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate
punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală,conform prevederilor Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie
legalizată, eliberate de către direcţiile generale teritoriale ale finanţelor publice, în termen de
valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare;
41. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor,
taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de
lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală),în original sau în copie
legalizată, eliberate de către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale din cadrul primăriilor din raza
teritorială unde societatea îşi desfăşoară activitatea, în termen de valabilitate la data depunerii
planului de investiţii.În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul
administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;
5.Declaraţia de impunere a venitului realizat în anul fiscal anterior, în original sau copie
legalizată, înregistrată la administraţia finanţelor publice, în cazul persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod independent (inclusiv întreprinderile individuale ).
6.Registrul de incasari si plati si Decizia de impunere pentru anul fiscal anterior (dacă este
cazul).2
7. Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul

 Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu-şi
asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca
fiind incluse în cuprinsul acestuia.
1
Dacă direcţiile de finanţe (DGTFP şi DITL) nu eliberează certificate fiscale pentru punctele de lucru,
operatorul economic va solicita o adeverinţă care să ateste că nu este înregistrat ca fiind plătitor în cadrul
administraţiei respective sau nu are datorii (indiferent dacă au sau nu CUI).
2
În funcţie de tipul întreprinderii

55
în care o altă persoană decât aceasta semnează planul de afaceri;
8. Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis.
8. sit7. Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr.90/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.31 / 1990 privind societăţile comerciale (bilanţ
contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 31
Decembrie 2013, în copie certificată (pentru societăţile înfiinţate până în anul 2013), sau ultima
balanţă de verificare pentru societăţile înfiinţate în 2014 (dacă este cazul);
10. Copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului legal al
societăţii solicitante / împuternicitului.
11. Opisul cu documentele care însoţesc planul de investiţii.

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic3

Numele........................................................... Ştampila
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

OPIS

SECŢIUNEA B – Documente care însoţesc Cererea-tip de eliberare a alocaţiei


financiare nerambursabile

a. formularul de decont prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură;


b. documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
procedură,pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original şi 2
fotocopii certificate, în ordinea activităţilor completate în formularul de
decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face
de către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;

c. dosarul de achiziţie prevăzut la subpct.4.5 din procedură;


d. copia cererii de deschidere / extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre
(5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au
sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de
deschidere / extrasului de cont deschis la băncile comerciale din România
pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria
Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e. declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele
achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi că nu aplică, pentru
acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
f. angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program
pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2014, către UMCR din cadrul
OTIMMC, conform anexei nr. 10 la prezenta procedură;

2
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau
împuternicit)

56
g. poliţă/contract de asigurare pe o perioadă de 3 ani, pentru bunurile
achiziţionate prin program, prevăzut la subpct.4.4 din procedură;
h. copie certificată a contractului/contractelor de muncă pe durată
nedeterminată pentru noile locuri de muncă create prin proiect Nr.locuri de
muncă create prin implementarea proiectului corespunzător planificării
specificate în planul afaceri vor fi verificate la depunerea depunerea
decontului
i. dovada implementării proiectului în mediul rural – dovada creării
punctului de lucru, a sediului social în mediu rural, dacă este cazul
j. opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN.

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic2

Numele........................................................... Ştampila
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

57
ANEXA nr. 10 la procedură
PS-04.04.10

ANGAJAMENT

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat(ă) în ............................, identificat(ă) cu B.I./C.I.


seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., reprezentant
legal/împuternicit al S.C. ...................... cu sediul în .........................., mă oblig prin prezentul
angajament să raportez efectele participării la Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii către Unitatea
Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC..............…............ pe o perioada de 3 (trei) ani,
începând cu anul următor acordării alocaţiei nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă
sau prin fax a Formularului de raportare tehnică pentru Programul naţional multianual pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii (anexa 12).

Semnătura..............................................................
(numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

Data întocmirii..........................

Semnătura..................................

Ştampila

58
ANEXA nr. 11 la procedură
PS -04.04.11

CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII PENTRU


CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
( Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu
asupra finanţării)

Subscrisa…………………………………..având datele de identificare menţionate la


secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ………………......................……………………………..,
având calitatea de ………………………………………….... renunţ la finanţarea pentru categoriile
de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

SECŢIUNEA A Prezentarea operatorului economic:

Denumirea operatorului economic …………………………………………………………….............


Adresa…………………………………………………………………………………………….........
Telefon………………….Fax………………………E-mail……………..………Cod poştal……........
Data înregistrării ………………………………………………………………………………….........
Nr. de ordine în Registrul Comerţului……………………………………… …………………...........
Codul unic de înregistrare…………...…………………………………………………………….........
Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare……………………………………………….......
Nr. Notificare …………………………………………………………………………………………..

Valoarea totală eligibilă a proiectului


Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare …………………………………….......

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic1


Numele........................................................... Ştampila
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din
activităţi.

1
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

59
SECŢIUNEA B
Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului
Valoarea
finanţării
pentru care
Denumirea activităţii2
se solicită
renunţarea -
lei
1. achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-
........................
inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare
.
desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare, exclusiv jocuri de noroc
mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
2. investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi
alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul
on line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
1-.....................................................................
2-…………………………………………….
3-…………………………………………….
3. achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică
şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului
nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….
4. achiziţionarea de echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate
centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme
portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.);
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
5. mijloace de transport marfă, în strictă legătură cu activitatea pe care s-a accesat
programul; sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria N1,N2, N3
cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu
modificările şi completările ulterioare;

6. realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau


serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie
să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; se consideră cheltuială
eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, fără hosting;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-…………………………………………….

2 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi

60
7. promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de
promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin
spoturi publicitare în media;

8. consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul


prezentului program (maxim 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului)3.
Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de
consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una din activităţile
incluse in cod CAEN clasa 70.
9. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul
societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie
antreprenorială. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi
numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente
justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv
( nu mai mult de 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
10. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii
de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie 4 pentru
eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

TOTAL

SECŢIUNEA C

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul (a)…………………………………………, identificat (ă) cu B.I./C.I.


seria………nr……………………….eliberat la data de……………………….., cu domiciliul în
localitatea………………………str…………..………………………......nr…….bl…….sc……ap….
sectorul/judeţul……………………………., în calitate de reprezentant legal al operatorului
economic……….……………………………………, declar pe propria răspundere că renunţ ( total
sau parţial) la finanţare în valoare de ............lei, pentru care am primit acordul de principiu al
OTIMMC................ notificare nr……...

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic5

Numele........................................................... Ştampila
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……

3 Consultanța reprezintă singura cheltuială eligibilă, care poate fi realizata înainte de semnarea contractului de finanțare.
4
Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.
5
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

61
ANEXA nr. 12 la procedură
PS-04.04.12

Formular de raportare tehnică pentru Programul naţional multianual


pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii1

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul..........................


Datele de identificare ale operatorului economic:
Denumirea operatorului economic
.............................................................................................................................................
Adresa...............................................................................................................................................................
Telefon......................................., fax...............................................,e-mail................................................
Data înregistrării societăţii comerciale.........................................................................................................
Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului.............................................................................
Codul unic de înregistrare...........................................................................................................................
Am obţinut alocaţie financiară nerambursabilă în valoare de...................., în baza Contractului de finanţare
nr. ...../zz / ll / aa.
Date de raportare tehnică:
- cifra de afaceri......................... lei;
- profitul brut............................... lei;
- ponderea valorii investiţiei finanţate din profit în totalul cifrei de afaceri............................. %;
- numărul mediu scriptic anual de personal...............................

Subsemnatul/Subsemnata,............................................................................., identificat/identificată cu actul


de identitate seria...................... nr. .................................., eliberat de...................................... la data
de.................................., cu domiciliul în localitatea......................................, str. ........................................
nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ........., sectorul/judeţul............................, în calitate de reprezentant legal al
societăţii................................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi
consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic


Numele................................................
Semnătura............................................
Funcţia................................................
Data semnării.....................................
Ştampila

1
Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului,
pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare de către OTIMMC.

62