Sunteți pe pagina 1din 7

#E,til_tt H&*H

A Doua Oa{m eu
hrsffi
tlusrn4r[ DE DdN u]'leuns4Nu

aq1ruR
Iatal pe Apolodor,
Fost, pe wemuri, cdlStor.
Sdrelinem cel pulin
Faptul cd e pinguin.
LAngd el e Amedeu, Blondul din fotografie
Cel mai cumsecade leu, Este cangurul IIie.
CAntdre! la clarinet Fiind cangur, agadar, Pe toli trei, iubindu-i foarte,
$i, din cAnd ln cdnd, poet. Are qor! cu buzunar. Vi i-am adunat ln carte.
CateodatS., foarte rar,
Amedeu e grddinar.

Azi, pe cAnd stropea gi el


Un ghiveci cu mugefel,
Ploaia a-nceput sd pice.
pi, deodat6, Amedeu,
Incruntat ca orice leu,
Tremuri pulin si zice:
sdracul mugelel!
-Ce Vai,
sd-i faci? Pdcat de el!
Ploaia asta o sd-l strice...

$i-a fugit la addpost.


'l'
t'
S

\\
[".

t
l
lr-
-

Iar sdrmanul mugefel,


Pdrdsit gi frrd rost,
S-a simlit destul de prost -
Pane c6nd Apolodor
I-a sdrit in ajutor.
uzlca e o mrnune
CAnd o faci cu pasiune. Dar, cAnd stai prea mult la soare,
Dacd nu-!i pui pdl5rie,
Ce ne cAnt[ Amedeu? Chiar gi fdri melodie,
Uvertura laOrfeu... Capul sigur cd te doare.
CunoscAnd acest simptom,
Deseori vdzut la om,
Iatd cd Apolodor
t*pr"rrrrd cu Ilie
CarI umbra unui pom
L6ngd muzicantul lor. . .