Sunteți pe pagina 1din 1

Rugăciune muzica: Mircea Bucescu

3 ∑6 œ œ œ œ œœœ œ − ι versuri: Al. Vlahuţă


%3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Doam - ne, Doam - ne mă rog Ţi - e A - pă - ră - mă de tru - fi - e, Lă - co - mi - e

ι ‰Ó ∑ œ œ œ œ œœœ
7

% − ι − œ œ− œ œ œ œ
2

œ œ œ œ œ

œ œ œ − œΙ
şi pros - ti - e. Că şi eu voi a - pă - ra Cât mai mult, cât

ι Ó ∑
13

% œ− œ ˙ œ œ œ œ
3

œ− œ− œ ˙
ι − œ − œ œ œ œι œ œ œ œ œ œ − œ œ œ − œ− œ œ œ
voi pu - tea Sfân - tă, dreap - tă Le - gea Ta Şi te rog, de

œ œ œ œ œ œ
19

% − Ι Ι − Ι Ι Ι

œ− œ œ œ
se mai poa - te Pu - ne'mi cât mai mult pe spa - te Dar cu mi - lă şi so - coa - te Să'mi ră - mâ - nă

%œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ϖ ∑9
25

Ι
um - ble - tul Um - ble - tul şi Zâm be tul Zîm - be - tul şi su - fle - tul!

Doamne, Doamne mă rog Ție


Și te rog, de se mai poate
Apără-mă de trufie
Pune-mi cât mai mult pe spate
Lăcomie și prostie.
Dar cu milă și socoate
Să-mi rămână umbletul
Că și eu voi apăra
Umbletul și zâmbetul
Cât mai mult, cât voi putea
Zâmbetul și sufletul!
Sfântă, dreaptă Legea Ta.