Sunteți pe pagina 1din 6

"t

g,

i
5OO
deadeviruri
i
i

UIMITOARE s6a
ti AMUZANTE \+

Traducere din limba englezd 9i adaptare de


Mihaela Pogonici

Editura Paralela 45
od
(are ette cel mai per'iculot animal
ffi din lumel
JAnlarul. El poate rispAndi boli mortale
precum
malaria gi frigurile galbene.
J{noA
ddqs/
&r"
E/
(e <uloare are ringele homarilor?
Albastr5. Culoarea provine de la o proteini de
taaaaaaaaa
culoare albastri numitd hemocianind'

FAUNA gv.
m rulhi W
ffi dffi Vedere nocturni
Pisicile pot se vadi Pe intuneric
cu condigia si existe o sursi
dr
lo

g de lumini oricAt de slabi. lo


rb
e
-rse t ON
+ Bana ni rau zmeuril lntr-un picior
Nu mai trebuie si alegi una sau alta! @ Flamingii nu stau inff-un Picior
Existi un soi de banane al ciror gust doar pentru a;i-l odihni pe celdlalt,
este foarte asemindtor cu cel ci $i pentru a-gi regla temperatura
al zmeurei. Aceste banane pot fi

;TH;,'":*"
usor duPi coaja
@ M corpului. Flamingii Pierd o mare
parte din cdlduri Prin Picioare, de
aceea ii poli vedea stAnd intr-un
picior mai ales cAnd afari este frig.

(el mai grot (opac


Agra6 de birou
in Mexic cre$te arborele
Tule al cirui trunchi atinge Un fluture cAntiregte mai pugin decdt o agrafl

s#&
un diametru de 14 metri! de birou.
Unii sunt de pirere ci, de
fapt, acest copac are mai
multe trunchiuri.
@
(el mai tnalt copa(
0 familie
Vrei si vezi cel mai inalt copac *
din lume? Atunci trebuie si Poate pdrea ciudat cAnd le compari dimensiunile,
mergi in California. Acolo dar damanul de stAncd (un mic mamifer din Africa

lo
rG
se afli un arbore sequoia gi Orientul Apropiat) este cea mai apropiati rudi a fq
\5
care este inalt de 115 metri! elefantului. Degetele, dingii 9i craniile lor au cAteva
l caracteristici comune'

d e \ >-s
.ree ON
+ finguratice
Alpacalele [animale rumegitoare din mungii

D .,tigrul are dungi gi pe bland,


gi pe piele?
9. Anzi, inrudite cu cimilal pot muri de singurdtate'
Din acest motiv sunt crescute in perechi.

6 ...cel mai lung zbor al unei giini a durat


13 secunde?
Puternici
6 ...un elefant poate refine in trompd chiar 9i O furnici poate cira lucruri de 50 de ori mai
5 litri de apd o datd?
grele decAt propria greutate'

a
drt&S&g
...elefanfii nu pot sdri?

6 ...urgii polari sunt *_TrfJ --Tn-', --TI[-


stAngaci?

D ...1a caii-de-mare, lute


masculii sunt cei
Un hamster poate sd parcurgd intr-o seard pAnh
care nasc pui?
la 13 km in roata de alergat'
6 ..,existd 120.000 de specii diferite de mugte?

6 ...o vacd poate urca pe sciri, dar nu le poate l,tare


cobori inapoi?
Cea mai mare inimi din
dr
D ...o caracatifd are trei inimi? lume se poate vedea
in Canada. CAntiregte
180 kg gi a aParlinut
unei balene albastre'

e + l--J\
.ree
+

Adevirat rau nu? l,laimufbreli

fr CamiU stocheazd apd in cocoage. ff Primatele sau maimulele antropoide


Nu-i adeviratl Cocoasele conpin [cimpanzeii, gorilele, urangutanii 9i gibonii)
rezerve de grdsime, care li permit folosesc unelte. in anii 1960, biologa
'1
anim alului s d s up rauieluias cd Jane Goodall a observat ci
atunci cAnd lipsesc sursele ele scot furnicile din
de hrand gi apd. cripituri ajutAndu-se
de rdmurele.
I
fr atbinete cauzeazd,mai multe decese
dK Cercetitorii au observat ci femelele unor
decAt;erpii.
specii de maimule igi invald puii si-gi curele
Nu-i adevirad Mult mai mulgi oameni mor
din cauza mugcdturilor de garpe.
dintii.

fi nin punct de vedere genetic, cimpanzeii ;i


bonobo sunt rudele cele
mai apropiate ale
oamenilor.
ff in Olanda, pe vremuri, bulbii de lalea erau
mai scumpi decAt aurul.
Adevirat! in secolul al XVII-lea valorau mai
mult decAt aurul ;i argintul.

ao \ >--b
.rpe ofi
+ (ele mai mari frunze
Arborele catalpa, cultivat gi la noi in !ari,
@ are cele mai mari frunze din lume, de pAni la
...inJaponia se cultivi pepeni pdtrafi in cutii
20 cm ld;ime.
speciale?

E ...rffiesla este planta cu cea


mai mare floare din lume? g- De ce cad ftunzelel
Floarea ei poate avea un
Din totalul de api consumat de un copac
diametru de 1 metru.
doar 7o/o este folosit pentru fotosintezi,
a ...cimigirul gi arlarul sunt plante otrdvitoare iar aproape 5olo pentru cre$terea
pentru cai? celulelor noi. Restul de94o/o din apd
6 ...una din patru plante de pe pdmAnt este se pierde prin evaporare. Dar toamna

orhidee? copacii nu mai irosesc apa, ci o pestreaze.


Frunzele lor cad pentru a-i ajuta
6 ...regina-nopfii se deschide seara ;i r5mAne
sa conserve apa $l energla.
astfel toatd noaptea, iar in timpul zilei igi
inchide petalele?
(opacii <hiar tunt
6 ...pentru a obgine L gram de ulei de "vii"?
trandafir sunt necesare petalele de la Copacii sunt alcituili in mare
2.000 de flori? parte din celule moarte,
6 care reprezinti materialul *
clopofeilor era folositi
...seva
pe vremuri in loc de lipici? lemnos. Numai frunzele, vArful €
riddcinilor sublire de
gi un strat lo
rb
@ ...hindugii cred ci nucile de b
\t
scoarfd sunt pirlile ,,vii" ale unui
cocos sunt sacre gi trebuie
copac.

a
a)
oferite zeilor?
I