Sunteți pe pagina 1din 63

l!

--+
,\ , ,.'
\_l' ,//\-

a.

' I .,-\-'-I

-(

.,jl+
-)

r"- i.

e -*r
..
..1)

RAPSODII DE PRIMAVARA

':i.\,

.e'.

I
Sus,

Q ,..r

'h

prin cringul adormit,

A trecut in

taind mare,
De cu noapte, risipind,
$iruri de mdrgiritare
Din panere de argint,

Stol bilai
De ingeragi,
Cu alai
De toporagi.
Primdvari, cui 1e dai ?
Primdvari, cui le lagi ?

'_, t

a''

rl\,

,)
\P.' t'\i. -/

t".''-,1:.

i)'il
r)

r.

i)

ti

.l

i
\,

f.:
t$
'!

ff
\

fi

II

d -t

<.,

Se-nal1i abur moale din gridind.


Pe jos, pornesc furnicile la drum.
Acoperiguri vegtede-n lumind
lntind spre cer ogeacuri fdri fum.
Pe lingi garduri s-a svintat pimintul
$i ies gindacii-Domnului pe zid. \
Ferestrele amorgite se deschid
SA intre-n casd soarele gi vintul.

De prin balcoane

$i coridoare
Albe tulpane

)L.

Filfiie-n

soare
Ies gospodinele

Iuli ca albinele,
Pirul le fluturd,
Toate dau zor.
Unele mdtur6,
Altele scutur[
Colbul din piturd
$i din covor.

lJn zarzir mic, in mijlocul grddinii,


$i.a rdsfirat crengugele ca spinii
De fricd sd nu-i cadi la picioare
Din cregtet, vd1u1 subgirel de lloare,
Cd s-a nezit aga de dimineagd
Cu ramuri albe - gi se poate spune
Cd-i pentru-ntiia oard in viatd

Cind

se-ntimpld-asemenea minune.

Un nor sihastru

r":

.,ili'"

$i-adund.n poald
Argintul tot.
Cerul e.albastu
Ca o petalS
De miozot.

t.,.
Y,S ,

*.

.-,-

.,t

i '

III
Soare crud

in liliac,

Zbor sublire de gindac,


Glasuri mici
De rindunici,
Viorele gi urzici, . .
Primdvard, dir ce rai
Nevisat de pdminteni,

Vii cu mindrul tdu alai


Peste cringuri gi poieni I

Pogoritd pe pdmint

In mitdsuri lungi de vint,


Lagi in urmi, pe cimpii,
Galbeni vii

De pdpddii,
Bdlli albastre gi-nsorite
De omit topit abia,

$i pe dealuri

Ardturi

mucezite
de catifea.

f
n
I
1 tr't t
!

bo,

''l

''*?

i
t,

*cn
it'$.

f&

$i pornegti departe-n sus


Dupi iarna ce s-a dus,
Dupi trena-i de ninsori
Alternutd pe colini. . .
Drumuri nalte de cocori,
Cdlduzii cei strdini,
I1i indreapti an cu an
Pasul tainic ai te mint
Spre linutul diafan

Al clmpiilor de-argint.
Iar acolo te opre$ti
$i doar pasul tdu ugor
In omdt srdlucitor,
Lasd urme viorii
De conduri impdrdtetti
Peste albele stihii. . .
Primdva

rd, unde
9

egti

-);.
=o

E- ::r, aa;a
r'- V '*

PRIMIVARA

:,,i(
Dup-atlta frig 9i ceali

Iar s.arati soargle.


De-acum nu ne mai ingheate
Nasul gi picioarele !

Cu narcigi, cu ciini, cu lotu$i,


Timpul cald s-apropie.
Primlvara asta totuti
Nu-i decit o copie.

Sub cerdac, pe liuruscd,


Cum trecuri Babele,
A iegit un pui de muscd

g{.gi usuce labele.

Pisdrile migratoar.
Je re-ntorc Oln tloplce'
Gizele depun la soare

Oui

microscopice.
10

,!'t

Toati lumea din

Cinti

ogradd
fdrd pauzi.

Doi cocogi se iau la sfadi


Nu gtiu din ce cauzE.

curcan sti sus, Pe-o birn5,


Nu vrea sd se bucure,
Molul rogu ii atirnd
Moale ca un ciucure.

un

l.c

t: j

l'"
jr

l
,?

rt,
Doar Grivei, bitrlnul, n-are
Cu ce roade oasele,
Cd de clnd cu postul rnare,
Toate-i merg de-a-ndoasele.

Pentru cite.a tras, sdrmanul,


Cui s[ ceard daune ? . . .
Drept sub nasul lur'- motanul

A venit si
LZ

miaune.

Lrar aCUm l-a prms poIara


$i-a.nceput si.l scuture, .
resre toata narmalala
I rece.n ZbOf tln nutufe.

f{

Pe trotoar, aldtud salte


Doud fete vesele. . .
Ziu c5-mi vine s6.mi las baltE

Toate interesele

*t
."\-, _ =

o*a.

t'*t"
t'\

,-6{",

BALADA MUNTILOR
at

:5i

S-au ivit pe rind in soare,


Jos, la capEtul potecii
Turma albi de mioare,
Noatinele gi berbecii.

Sunet de tdldngi se-n91na1


Subt poiana din Fruntarii,
ZEbovegte-n deal
Baciul Toma cu

ia stini

\t^,,. --

'{'
tt,

-tf;

\,a;

t\

l1
.':

a.

3:

i '.rr*

F,

.3
'r *.'
,ft

tr

.t
IJ

iI

v
I

tf,, -

l
7'

:4

*- i
,..

El se pleacd din c6rare


$i tot leagi si dezleagd.
Cumpinegte pe samare

O gospoddrie-ntreag;
Maldir de tirhaturi grele
:

Cu desagi, cEld;ri gi pdturi,


Ci de-abia pot sta subt ele
Doi migari voinici aldturi.
15

' ,t-i.'..

is

Gata!...

Baciul std pe gindurl


Peste frunte mina-gi duce.
Se ridicd.n dou[ rinduri
Si ,la-nl i<r fqre rr,,re
Apoi catd lung spre creste
$i spre larcurile goale . . .

$i convoiul, fdri

A pornit

incet

veste,
la vale.

Cerul ;i-a schimbat vepmintuL


Ploaia parcd ste sd-nceape.
Printre brazi coboard vintul
Ca un fognet lung de apd.
Adincit in ginduri multe
Baciul std qi nu-gi dd seamd
C-a rdmas in loc s-asculte. .
.

16

&.'

'# -,

\'s

-.

--t=ic

i.k

Dupd el, cdlcind cu teami


Merg tdcutii lui prieteni
Prin sdlbatice pdpoare,
Pe subt poale verzi de cetini,
Pe poteci fdri soare,

Ori strdbat in. pas alene

-s
{,

Luminiguri fard flori,


Sincnr?rfi.F h^iFhF

Cu mesteceni visdtori. . .
Rar trezesc in a lor cale
Cite-o piatre subt copitd.
Iar cind drumul se prdvale
Jos, la coastd povirniti,
Calcd baciul ca pe gratii
$i-i stunette blind cu gura r
feciorii tatii,
- Citinel, pornim
Ca sd n-o
de.a dura ! . . .
1,7

II
Astfel, turm{ dupi turmd,
Pleaci toamna de la stini,
De rdmin pustii in urm5
Munlii singuri ti bitrini.

Astdzi ca gi-odinioar5,
Cit s-afundd-n vreme anii,
Ei vizurd cum coboarl
Pe cdr6ri de plai ciobanii,
Cind pe soare, clnd pe ploaie,
Vreme multX, fird numir,
Cu cdciula lor de oaie
$i cu sarica pe um[r,

A' tecutului vii moafte

Peste care vremea cregte


Culmea verde mi-i cunoagte,
Stinca surd mi-i iubegte, . .

Iar in urma 1or, pe sar[,


Astdzi ca ti alte diti,
Lungi linigte coboari
Peste mari sineuritifi.

Toamna cu-a ei albi frunte


$i cu galbenii conduri,
A lisat argint pe munte
$i rugin6 pe plduri.
18

t,,

,i'".

-...{

\y'

'l'\,.'

La rispintii cregte stogul


De foi moarte de curlnd.
Srig5-n vale Topologul
9i-a lui larmd, cind gi clnd,
Ca o voce omeneasci
Pini sus pe culmi tresare,
Preajma mutd s-o trezeasca
Din senina ei visare.

Tot rnai jos apoi se lasl


Poala norilor pe munte.
Vin din iarna-ntunecoasd
Zile lungi cu ploi mirunte.
Neguri dese-ncep sd cadd,
Se tirdsc in jos pe plai.
Pe pdduri se string grAmadi
Falduri albe de burhai.
Brazii, stau in nemigcare,
Prinre ramuri ploaia picd

Nici o creangd nu tresare,


Nici un zbor de pdsdric5.
Numai ferigile ude,
Putregaiul 9i burelii

lgi trimit miresme crude


In desimea groasd-a ce1ii.
Trunchiuri strimbe, rEsturnate,
Scorburile Fi buttenii
Cu-a lor coturi, pe-nserate
Umplu codrii de vedenii.

Sihla neagrd se-nfioard.


Speriat, dintr-un hEgig,
Pui sfios de cdprioard
A ie$it la luminig ... .
Cu blanila zgribulitd,
StE gi-asculti nemigcat. . .
Vremea pare-ncremenitS.

zl

Brazii fruntea gi-au plecat,


Spdimintagi, ca pentru rugd,
Colo-n fundul curmdturii,
Dormitind pe.o buturuge
S-a ivit Muma-pddurii . . .
Dar nu-i nimeni sd-i zdreasci
Trupul hid 9i degirat,
Fala galbend de iascd,
Nasul - ciot de brad uscat.

Nici nu vede, nici n-aude,


Doar i9i scuturd pe-o rnind
Pdrul ei de vreascuri ude,

Fruntea plini de ldrind.


$i cum sti cu ceala-n spate
Istovitd lingd tunchi,
Rdddcini gi crengi uscate
Ii atirnd pe genunchi,
Negurile-i sug putetea.
Ochii-i nemigcali gi suri
Cheami noaptea gi tdcerea
Din adincuri de pdduri. . .

III
se duc pe nesimlite
Nopli pustii si zile reci.
Cum s-adun5, putrezite,
Frunze moarte pe poteci,

$i

,i

-.""-

'

:.' *d##

i,*'.'tt q, ..
Itlh "'dr-r
?*.

':r,jl
a

"@*

Colo sus, culcat pe-o rinE,


Std Negoiul mohorit
Cu-a lui neguri bitrln6
Care-i line de urit,
Fulgii-ncep apoi si cadi.
Pl1ss.9l doarme somnul ei
Amorlitd subt zdpadd . . .

Iar tirziu,:la Sflntu-Andrei,


Clnd' cobori de la povarnE
Prinfte plopi subliri qi rari,
ln senina zi de iami I
Vezi departe muntii mari
Cum igi zugrdvesc ln soare
Piscuri vinete spte cer'
Povirniguri sclipitoate,
Brazi impodobili de ger,
Atirnlnd ca nigte salbe
Pe gmmajii lor de stinci,
Peste plaiurile albe
$i prdpistiile-adinci.

'lt

?
\s,r

c-.

ACCELERATUL

Peste fagi

cu virfuri

sure
A cdzut amurgul rece.
Inserarea muti trece

Furigatd prin pddure,


Spre apus abia s-arati
Printre crengi intunecatd,

O vipaie de rubin. . .
Din frunzisurile grele
De-nnoptare, tot mai vin
Glasuri mici de pdsdrele..
z4

r_,

,:

rt
Reci gi palide-n senin
Se ivesc deasupra stele.

$i deodatd, dinfte dealuri


Se desprinde larg un zvon
Depdrtat gi monoton,
Ca un mutmur lung de ape
Revdrsate peste maluri. . .
Cregte-n luncd, mai aproape,
Umple vdile vecine
De t6sunet mare . . .

Vinel'..
L)

</

,r'

a-'rFe-

Fulger negru. . . trdsnet lung,


Dus pe aripi de furtun5,
Zguduind pdmintul tund,
Zirile de.abia-i ajung. . .

Parci zboard,
Parcd-nnoatd,

Scuipi foc, inghite drum,


$i-nr-un valvirtej de fum
Taie.n lung pddurea toatd. . .
76

4rr
qr

?
A

trecut . , .
Dinspre cimpie,
Vuiet greu de fieririe
Se distrarnd in tEcere. .

Scade-n depdrtare,..
Piere . , .

Iar in urmi-i, din tufiguri,


De ptin tainice-ascunziguri,
Se ivesc pe jumdtate
Pisdrele ciufulite,
Alarmate
$i-ngrozite

- urne-l(.., \-e-[t..,

Le-a tost

Ciripesc cu glasuri mici


Cinteze gi pitulici.
Doar un pui de pigigoi,
Int-un virf de fag pitic
Std cu penele vulvoi
$i, ficind pe supdratul:
- Ce sI fie I Nu-i nimic.
A trecut Acceleratul . . .
z7

RAPSODII DE TOAMNA

I
'&:.,

. tj'

t/i

{
"

"

A tlecut lnnt o

ooare

qi-" f,''"r rla


_- rri^
-^
t-... r_noare
pa
paolrtor.
rulul

Cu acorduri lungi de liri


I-au rispuns
Toate florile
Intorcindu-9i re!ele.

;-*

b'

fif:.{f'
uz
-;/;-'--

- |

t.i

Un salcim privi spre munte


Mindru ca o flamurd,
Solzii frunzelor mirunte
S-au zburlit pe-o rarnurd.

tr
,t:

:'

Mai tirziu, o cotofani


F;';
^.r,nqriF
A adus o veste-n goand
$i-a fdcut senzalie:

Cicd.n munte, la povarni,


Plopii 9i risurile
Spun ci vine-un vint de iarnd

R;.^^l;-,-l ^;l','il"

t-

.#
$i-auzind din depdrtare
Vocea lui tiranicd,
Toli ciulinii pe cirare
Fug cupringi de panicd

tI

I
I

Zvonul prin livezi coboard


Colo jos, pe mlagtini,
S-a-ntilnit un pui de cioard
C-un bitlan de bagtind,

$i din treacdt ii

Alti

aruncd
veste stfanie,.

C-au pornit.o peste lunci


Frunzele-n bejanie

..,

S"

,\
,/
./

./

,\
,"/
''..
n'o ,/

,tL.*- -.\"-

-.,J;-

IT

lntr-o clipd, alarmate,


Ies din qanguri vrdbiile.

(rr

\i'

, .,f

Papura pe lac se zbate


Leginindu-qi sdbiile.

t &"r'

t,

!11

Un listun, in frac,

apare
de trestie

Sus pe-un virf


Ca sd tie.o cuvintare
In aceastd chestie.

I
I

!2t

Dar broscoii din rdstoacd {


Il insultd-n pauze
$i din papuri-l provoaca
Cu prelungi aplauze.

^d
t
d'

Ligilele-ncep se strige
Ca de mama focului.

Cocostlrci, pe catalige,
Vin la faga locului.

\t\

it

* t. "4.. n

i
p

''i(

Un

$i el la
,f

Ii

gi foarte

av"

f\

Slab de constitulie,
In zadar vrea sd ia parte

r"ll"
il

l\:,

glngar, nervos

discugie.

Cind deodatd un erete,


Poligai din nagtere,
Peste baltd 9i boschete
Vine-n recunoattere,

Cu poruncd de la centru
Contra vinovatului,
Ca s5-l aresteze pentru
Siguranga statului , .

!'

De emotie, in surdin5,
Sub un snop de bozie,
O pdstaie de sulcind A fdcut exploZie.

./

t
f,
t/

-l-''.Y

lW

q
h

\\*

\*

\
*

r&. j

III
.t/-^

q?""

Floriie-n grddini s-agiti.


Peste straturi, dalia,
Ca o doamnd din elitd,
Igi indreaptE talia.

i.

Trei petunii subgirele


Farmec dind regretelor,
Stau de vorbi intre ele:
,,Ce ne facem fetelor?. .."

-i
It

-:,'

8
Floarea-soarelui, bdtind,
De pe-acum se sperie
C-au sd-i cadd in tirind
Dinlii, de mizerie,

$i cu galbena ei

zdreanld
Std-n lumina mature,
Ca un talger de balanld
Aplecat pe-o laturi. . '
35

t(ltlVrd

Intre gize, fdr6 fricd

Y.

Se re.ncep idilele.
Doar o gdrgdrigd micd
Blestemindu-;i zilele,

Necdjiti cere sfatul


Unei molii tinere,
Cd i-a dispirut bdrbatul
ln costum de ginere.
,"Y

lmpreiur ii cint5-n gagd -)


Greierii din flaute,
Uf, ce lume, soro dragi
Unde sd-l mai caute ?

ry

L-au gdsit subt trei grlunte


Mort de inanigie.
$i-acum pleacd sd anunte
Cazul la polilie.

.IV
t:,*
ienilc-nonzite
De-a9a vremi potrivnice,
qa ,^rkirn na cnntira
Sd se facl schivnice.
Br rnr

$i cum gtie-o

rug5ciune
Doamna miselarild,
Tot soborul ii propune
S-o aleagd stari;5.

Numai colo sus, prin vie,


Rumenele lobode
Vor de.acuma-n vdduvie
Sd triiasci slobode.

! de aceea

mdtriguna
A-nvdta! un brusture
Si le spuie.n fald una
Care si Ie usture L . .
Vezi

t'a

r,

it
/>

)zt

*.F-

-'r..tI:

Jos, pe-un virf de campanuld


Pururea.n vibragie,
$i-a oprit o libeluld

Zborul plin de

gragie.

Mic, cu solzi ca de balaur


Ttupul fin se clatind,
Juvaer de smal! gi aur
Cu sclipiri de platind.
38

\i'

.\v

Dar, deodatd, pe coline


Scade

animalia,.,

De mirare parci-gi line

Vlntul tespitalia.

Zboald vegti contradictorii,


Se-nftetaie gtirile . . .
Ce e?... Ce e?... Spre Podgorii
T^+i i^f^r^

nrivirilF

(\sb
Iat-o ! . .

Sus

in

deal, la strungd,

Agternind pimintului
Haina ei cu ffeni lungd
De culoarea vtntului,

S-a

ivit pe culme

Toamna,

Zina melopeelor.
Spaima florilor gi Doamna
Cucurbitaceelor . .

Lung igi fluturd spre vale\' \1J'


Ca-nt-un nimb de glorie,
Peste golduri triumfale
Haina iluzorie.
39

!
a

..r.

a
1,

*-

-r&*
,*

a'
-

-r,1r-\

Apoi pleacd mai departe


Pustiind cdrdrile,
Cu alai de frunze moarte
Sd colinde z5rile.

Gize, flori lntirziate !


Muza mea satirici
V.a-nchinat de drag, la toate,
Cite-o strofd liricd.

Dar cind qtiu c-o si vd-nghefe


Iarna mizerabili,
Mi cuprinde o tristete
Iremediabile . : .

BALADA UNUI GRBIER MIC

\
Peste dealuti zgribulite,
Peste tarini zdrenluite,
A venit aga, deodatd,
Toamna cea intunecate.

Lungd slabi gi znludn,


Botezind natura udd
C-un minunchi de ciumafai
Cind se scuturi de ciudi,
Imprejurul ei departe,
RisipeFte-n evantai

Jr

Ploi mdrunte,
Frunze moarte,
Stropi de tind,
Guturai . . .

{a

42

tJ

"ilr-

$i cum vine de la

munte,

Blestemind
$i ldcrdmind,

ToJi ciulinii de pe vale


Se pitesc prin vdgeuni,
Iar mdceqii de pe cimpuri

O intimpinl in

cale

Cu gribite pleciciuni. . .
Doar pe coasti, la urcus,,
Din cisu;a lui de humd
A iegit un greierug,
Negru, mic, muiat in tug
$i pe-aripi pudrat cu brumd:

I
I

1,1

\
I

/\

Cri-cri-cri

Toamnd gri,
Nu credeam c-o sd mai vii
lnainte de Criciun,
Ci puteam gi eu s-adun
O griunld cit de mici,
Ca si nu cer imprumut
La vecina mea furnicd,
Fiindcd nu-mi dd niciodatd
$i-apoi umple lumea toatd
Cd m-am dus gi i-am cerut

Dar de-acug,
Zise el cu glas sfirgit
Ridicind un picioruFr
Dar de-acuq, s-a isprdvit,

Cri-cri-cri
Toamni gri,
Tare-s mic Ai necijit

I
I
I

.]'\

&,.
AEROPLANUL

Spre apusul de jiratic


Cu livezi scdldate-n aur,
Trece-un nour singuratic,
Alb gi mare cit un taur.

Iar in urma lui

s-abate,
Gata-gata sdJ ajungd,
Un 1in1ar cu coadi lungd
$i cu aripi nemigcate.

Cregte-n asfinfit pojarul.


Dealurile stau s-adoarmd.
Norul tace, dar ginlarul
Umple linigtea de larmd .
+5

fr
!

Ag
t *..f

$iI

\I:It

\f''. lr.'
l';t-.1:
|.

|i

1,,,

'*

LA VINAToARE
I
Decorul
Sus, pe dealuri, Toamna pune
Mirigti galbene-n lumind,
Ar5turi ca de cdrbune
$i mohoare de rugind.

Rinduri-rinduri, spre cimpie


Se perindi nori de plumb
PcqfF lc.d,

<imafriF

De coline cu porumb.

fv

Iar cind soarele strdbate,


Luminind peisajul vast
De dreptunghiuri colorate
Intr.un limpede contrastJ

Salti.n valuri juc6uge


$i fognegte lung sub soare,
Cu mdtas6 la pdnige,
Mlmdliga viitoare. . .

II
Un iefure

.!
:\
F1
'ZA

Scurt, mohorul a fognit...


$i spre neagra ariturd
Intr-o clipd s-a ivit

'

t \r

Un

m6gar-miniaturd

t\
^

,{ \

rr

flti
,f.

.v
lD

b*
Din c[pili sare pleavi,
Sar gunoaie dintr-un snop.
Pugca scoate fum pe leavd
$i pocnegte ca un doP. . .

A cdzut... ba nu! din goand,


Mic, elastic Si urgent,
Lingi-o tufd de simziani
A f[cut un compliment.

Spre porumb acum s-abate,..


Un scaiete zdp[cit
frate?
11 intreabn
- Ce egribit
!. . .
- Slnt teribil de
48

Alungat ca de furtund,
Cu picioare de tacusra,
Se destinde gi s-adund
Peste-o miriFte ingustd.

Ca

o minge se prdvale,

Se coboard gi se suie
Prin hirtoapele din vale:

Uite-l

nu e, uitel

- nu e l. . .

Linigtea coboar6 iarigi

larinile noastre. . ,
L-ai scipat? zice-un tovardg.
Mi-a sdrit cam de departe. . .

Peste

,l
.fy

,
a2

"t i..
I

I
\
/:'
-\-

!>*

III
Masa

Din vlzduh abia s-aude


Tipdt jalnic de pdgorii.
Cu ciubote mari gi ude
Stau la masi vinitorii.

Toli cu

pugca lingl geanti,


Gutalivi gi ordgeni,

Pun

o patd discordanti

Pe cdpiga de stujeni.

$i e frig, 9i togi inghea1d...


$i din cind in cind nu snicd,

Incepind de dimineald,
Cite-un strop de sicdricd,..

- Intr.o toamnd -

zice unul La un capdt de rdzor


M-am oprit sd scot tutunul. , .
Cind, de jos, de la picior,

Fdrd veste vid cd-mi sare


Un goldan cit un vitel,
$i stirnegte-n goana mafe
Algi vreo gapte dupd el !
50

&f,

r.ta \t

l;,
'is

Trag cu ploaie in grimadi,


FAre sd tintesc de loc...
Cine s-agtepta sd.mi cadi
Patru iepuri dintr-un foc ?. . .

Astea sint invengii pure.


Mie mi s-a intimplat,
La o goand-ntr-o pddure,
Un mister adevirat.

tt'-

Nici nu

m.agezasem bine,
Stam cu pugca subsuoari. . .

Cind deodatd lingd mine


Se opregte-o cdprioard.

Std qi-ascult6, imobild. . .


Eu atunci - md gtili cum sint M-a cuprins un fel de mili :
Am oftat... gi-am tras in vint.

Cind vizu cd ,,umplutura".


Trece fdrd s-o ating6
Ea gi-a.ntins Ia pugci gura
$i-a-nceput. . . aga s-o lingd...

I.auzi colo, ce curaj, mi


Asta gi.a-ntrecut pdrechea I

.. Buruienele din

preajmd
Trag gi ele cu urechea.
.

v
Un

mdceg de doud gchioape

Zice-n taini unui spin:


mai apfoape,
- Dumneata etti
Ia-l de minecd pulin !

-'-rt:

IV

/"7 / .-'

La

tntoarcere

Viatul curge spre cimpie

i,t/'

Transparent gi uniform.
Toate ierburile.nvie,
Toate garinile dorm.

..i5.:-'l.

'-<

F::-'

Ici gi colo se ridicd


Cite-un nour alb de praf.

Stdjuind goseaua micd


Stllpii rari de telegraf,

(Tot mai singuri, ceafd-n ceaf!


Suluri vinete de fum
Lungi ca gituri de girafh)
Ingirali pe lingi drum,
54

..1;

-. <-\
,r-i -* /,.'<
"

Spre oragul plin de turle


Stau privind c-un aer tlmp .
$i deodatd-ncep sE urle
Cd.i apuce noapte-n cimp.

--

r)

d"

{
t

4ltl
It

.,

.|t

\\.

-,"..1

UN DUEL

Eroii mei sint doi cocogi


Ca ofilerii la paradi.
Doi cavaleri aristocrati,
Dintr-o privire ofensali,
lncep duelul fdri spada;
Au martori puii speriaji.
Teren - o parte din ogradd,
Dar n.au motiv de sfadi,
Cdci nu se ltie-a cui e vinai
Misteru-nvdluie pficina

Deci: cdutagi gdina. . .


fo

*rl !

Din amindoui plrgile,


Se.ncep ostilitdlile.
Ei stau o clipi fagd-n fa15
Cu ciocurile la pdmint,
Apoi deodatE-9i iau avint
$i lupta-ncepe sdltdrea;d:

E4
-t)

;.i

I'

,.',

.i4

i,

|,4 n it^ 5.".

Sar deodatS,
Dau cu ciocul.
Cad aldturi.
Schimbi locul.
Bat din aripi,

Dau din

gheare.

w'

Altul sare...
:

Iar

ljl."

l'f

s.atacd,

\h
58

Dar deodati nu mai migci, ' .


Fa1[-n fap, multd weme,
Stau aga ca doui gheme
Neclintite
$i zburlite,
Pind cind, pe nesimtite'

iit

Unul

l|, t
t'
{jr',
-ilr

pXr6segte sfada,

Intorcindu-se cu coada...

'lt

-,.\

.#

h{Fgd

,. il

/*--j'

't

Atunci iegi de sub gopron


Un filozof - clapon,
Urlt
$-atita de bdftin inctt
A dag in mintea puilor. . .
El s-a oprit tn fala lor

Cotcod[cind sonor:
Eu dezaprob acest conllict:

E o rugine, un delict
Nedemn de vremi civilizate,
Dar a$teptlm un viitor
Cind mindri de chemarea lor,
Cocogii nu se vor mai bate.,.
Voi ve certati pentr-o gdind,
Dar nu vedegi? E curtea plini I

-lo.* ,ft .f,

:'s
l1

Ba receli gardul la vecini


Cd gi p-acolo sint gdini...
De ce vi punefi gheara-n git?
Si lase unul cit de cit,
S5. dea gi celilalt ceva
Eu, cit de cit, socot c-o da I

a=-

'/&
-.rfl
..-/--

ry

BIVOLUL SI COTOFANA

spinarea unui bivol mare, negru, fioros,


Se plimba o cogofani ;
Cind in sus gi cind in jos.
Un cdjel trecind pe-acolo s-a oprit mitat in loc
- Ah, ce mare dobitoc !
Nu-l credeam asa de prost
Sd ia.n spate pe oricine,..
Ia stai, frate, cE e rost
SE md plimbe gi pe mine !
Pe

62

Cugetind aga, se fage inddrit se-ti facd vint,


Se pitegte la pimint
$r deodatd - zdup ! - ii sare

Bivolului in spinare.

Ce s.a intimplat pe urma nu e greu de-nchipuit.


Apucat carn fdrd veste, bivolul a tresdrit,
Dar i-a fost destul o clipi sd se scuture, gi-apoi
Si-l rdstoarne,
Si-l ia.n coarne
$i cit colo sd-l arunce, ca pe.o zdreanld, in trifoi,

tu oare, javrd? Au, crezut.ai cd


sint mort ?
Cotofana treace-meargd, pe spinare o suport

Ce-ai gindit

Cd md apdri de mugte, de gingari gi de tduni


$i de alte spurcdciuni. . .
Pe clnd tu, potaie proaste, cam ce slujbE poli

s[-mi

faci ?
Nu mi-ar fi rugine mie de vigei gi de malaci
Bivol mare gi puternic, gospodar cu greutate,
Si te port degeaba-n spate ?. . .

i.-.*-*'i".,*..nr'' : l

\r

Sus, pe gardul dinspre vie,

O giini

cenusie

$i.un cocog impintenat


S.au suit gi stau la sfat:
- Ia te uit[, md rog tie,

Cit de sus ne-am indlPt


65

$i deodati, cu glas

mare,

lncepurd amindoi

SI

cotcoddceasc[-n soare :
Ni.meni nu mai e ca noi

Dar de sus, din corcodug,


Pitullndu-se-ntre foi,
Mititel $i juctrui,
Le-a rispuns un piligoi :

- Cili ca voi I

Citi ca voil...

S-ar putea să vă placă și