Sunteți pe pagina 1din 15

EMIL

GTRLEANU
LUPTATORII
EMIL GIRIEANU
LUPTATORII
ILEANA CBAU$U-PANDELE
"!',.
q-
5ffi
K$-
*#j
,rt
'li#
Q
oarta se^.vede
Ji.
I mo1re
v asa: sa tle vectnl st sa lle
du;mani.
$i-amindoi
cucogi fru-
mogi.
"
flnul, negru
-
cu toate luci-
rile pe care negru le poate da in
mlngiierea luminii. Gulerul si
3
penele subfiri, moi ca mttasea,
ce-i atlrnau de pe spate spre
pinteni, biteau lnvetde ca fierea,
Aripile, negru-aspru, ca maoga-
lul. Pieptul luciu, cu ape tiioa-
se, uneori swe, ca ogelul.
$i
pe-
nele lungi, mlidioase
gi intoarse
ca niqte atcuri, ale cozii, cu scli-
piri albistrii, ce se stingeau lnda-
ti. Numai deasupra capului cu
ochi nelinigtili ca nigte gize,
creasta
plecati,
ltrengiregte,
ro-
gie, aprinsi ca pata focului.
Celilalt, alb. Alb pieptul, cu
unde btumate, ca atgintul odoa-
telot vechi; albe aripile, un alb
moale, ca al omitului de curlnd
cizut; alb gulerul, cu vlrfurile
penelor pulin-pu1in gllbui, ca
suflate cu aur; albi coada bo-
gati-n pene, utoari, risfiratl.
$i,
deasupra capului cu ochi
galbeni, plutitori ln mlrgeanul
pleoapelor, o cteasti cirnoasi,
bltutl
9i
rogie ca o gatoafa.
Nuse puteau suferi; l9i amn-
cau priviri tiioase printre spir-
turile gardului; fiecare se silea
si trlmb\eze mai lnainte zorii
zilei.
$i
totugi prilejul nu-i adu-
sese lnci fafd-nfati, si se mi-
soare. Astdzi lnsi clipa doriti
de amlndoi sosise pe neatteptate.
Cucogul alb, cu glinile lui,
ie9ire pe ttpgmul de din dosul
casei, la scurmat. Era o zi fru-
moasi. de primivari,
pimlntul
era
jilav,
plin de mustul dir
care se
9i
hrdnea cea dintli ur-
zeali a livicerului ierbii.
Cum scurma aga cucogul, l9i
auzi tovari$ele
loptind.
Ridici
semet capul, gi dtept lnainte, de
partea cealalti, vrijmas,ul negru
se
Proptise,
gata de lupti. Gii-
a
nele se oPrirai inlelesesera
ci
aveau ceva de privit.
()
sceparare,
li
s.au repezit.
S-au oprit fati-n fati, cu giturile
lntinse, cu penele gulerelor zbur-
lite, cu aripile pulin desfhcute
9i
date-napoi. Cel negru bitu o
dati din
pinteni, gi se loviri
.&
lt',ljjljiiliiil
"
utrh
1"
t:
,F
*
"l'
I
"'J'i''
F
,il
-[
\
,
iii,i
'f i:;!iill
"\
il,
piept in piept;
apoi se dezlipiri
repede gi, cu capetele pe spate,
se avlntarl din nou, prinzln-
ll
du-se ln gheare, izbindu-se scurt,
aprig, cu aripile-n coapse.
Etau grozav de voinici amln-
doi: cel negtu ceva mai iute,
cel alb mai cumpitat.
$i
iarigi se deteti-napoi, cu
giturile intinse de mai si se
despdndl din trup. Ca
9i
cum
i-ar fi suflat o dati vintul, aga
s-au ridicat de Ia pimint. Se
lndesari pene-n pene, clutlf,d
se se apuce cu pliscul, si se
sflgie cu ghearele. Se feriri pe
urmi ln lituri, siriri unul dea-
supra celuilalt, ca
9i
cum ar fi
vrut si se ripeasci-n vizduh;
9i-n
sflrqit se;intuiri locului.
Cel negru prinse creasta dug-
mmului ln ascu{nrl plisolui;
cel alb li lnfipse gheara-n glt.
l6
?4
/a
t,
'it
Plini amlndoi de slnge, ttemu-
rlnd, stituri aga
Plni
clnd dute-
rea ii lnvinse;
atunci se smuci-
ri-oapoi,
plndind cliPa clnd s[
se ripuie.
Slngele
clocoti deodati
ln
trupul amlndorora;
ochii
Ie ve-
deau rogu; turbali, se niPustiri,
de asti dati pe viali
9i Pe
moatte.
Stdn;i
ln gheare ca-n nigte
clette,
cu
Pliscurile
lmPllntate
unul ln carnea celuilalt,
se ros-
togoliri la pimlnt
9i
iat se tnil-
pti, aprigi, ln
Picioale.
SiPali
l8
pimlntul
cu pintenii,
fi lirlna
sitea lmpristiatd. Penele, negre
gi albe, zbirlite, smulse, risfi-
!ate, se amestecasere-n lupta
abra$d, ce trupurile lor se con-
topiserl, alcituird pmcd o f7o -
re ciudati, o floare chinuiti de
furtuna ce-i lmpfittia petale-
le-n vint.
Dar puterile li se sleiri. Nici
unul nu biruise, Se mai lncordari
o date gi
se desclettari doborlli,
lnslngerali, risufllnd cu greu.
Din creasta celui alb se prelin-
geau picituri de slnge. Pe piep-
tul celui negru se aFternuse
o
dungi ro;ie, de care se lipise o
pani albi din hainapotrivnicului.
$i
cum stiteau a9a, giinele
se apropiari,
mulFmite gi
mln-
dre parci
fiecare de stiplnul
22
lor; li lnconjurari.
Iar IuPtA-
torii, dupi. ce se mai
Priviri
o
dati, ca;i cum
9i-ar
fi zis: <Pe
mlineb>
se dePlrtad
lmlosi,
fiecare
in mijlocul
alaiului siu.
@
-
@mrPt
EDITURA ION CREAh\G,{

S-ar putea să vă placă și