Sunteți pe pagina 1din 15

EMIL GTRLEANU

LUPTATORII

EMIL GIRIEANU

LUPTATORII

ILEANA CBAU$U-PANDELE

"!',.

q-

5ffi K$-

*#j

,rt

'li#

Q

v

oarta se^.vede

asa: sa tle vectnl Ji.

I mo1re

st sa lle

du;mani. $i-amindoi cucogi fru-

mogi.
"

cu toate luci-

flnul, negru -

rile pe care negru le poate da in

mlngiierea luminii. Gulerul si

penele subfiri, moi ca mttasea,

ce-i atlrnau de pe spate spre

pinteni, biteau lnvetde ca fierea,

Aripile, negru-aspru,

ca maoga-

lul. Pieptul luciu, cu ape tiioa-

se, uneori swe, ca ogelul. $i pe- nele lungi, mlidioase gi intoarse

ca niqte atcuri, ale cozii, cu scli-

piri albistrii, ce se stingeau lnda-

ti. Numai deasupra capului cu

ochi nelinigtili ca nigte gize,

creasta plecati, ltrengiregte, ro- gie, aprinsi ca pata focului.

Celilalt, alb. Alb pieptul, cu

unde btumate, ca atgintul odoa-

telot vechi; albe aripile, un alb

moale, ca al omitului de curlnd

cizut; alb gulerul, cu vlrfurile penelor pulin-pu1in gllbui, ca

suflate cu aur; albi coada bo-

gati-n pene, utoari, risfiratl.

deasupra capului cu ochi

galbeni, plutitori ln mlrgeanul

$i,

pleoapelor, o cteasti cirnoasi,

bltutl 9i rogie ca o gatoafa.

Nuse puteau suferi; l9i amn-

cau priviri tiioase printre spir- turile gardului; fiecare se silea si trlmb\eze mai lnainte zorii zilei. $i totugi prilejul nu-i adu-

sese lnci fafd-nfati, si se mi- soare. Astdzi lnsi clipa doriti

de amlndoi sosise pe neatteptate.

Cucogul alb, cu glinile lui,

ie9ire pe ttpgmul de din dosul

casei, la scurmat. Era o zi fru-

moasi. de primivari, pimlntul

era jilav, plin de mustul dir

care se 9i hrdnea cea dintli ur-

zeali a livicerului ierbii. Cum scurma aga cucogul, l9i

auzi tovari$ele loptind. Ridici

semet capul, gi dtept lnainte, de partea cealalti, vrijmas,ul negru

se Proptise, gata de lupti. Gii-

a

nele se oPrirai inlelesesera ci

aveau ceva de privit.

s.au repezit.

() sceparare,

li

S-au oprit fati-n fati, cu giturile

"

1" t:

-

,il

*

utrh

,F

"l'

I "'J'i''

F

lntinse, cu penele gulerelor zbur-

lite, cu aripile pulin desfhcute

9i date-napoi.

Cel negru bitu o

dati din pinteni, gi se loviri

.&

lt',ljjljiiliiil

\

iii,i

'f i:;!iill

,

"\

il,

piept in piept; apoi se dezlipiri

repede gi, cu capetele pe spate,

se avlntarl din nou, prinzln-

ll

du-se ln gheare, izbindu-se

scurt,

aprig, cu aripile-n coapse.

Etau grozav de voinici amln-

doi: cel negtu ceva mai iute, cel alb mai cumpitat.

$i iarigi se deteti-napoi, cu

giturile intinse de mai si se

despdndl din trup. Ca 9i cum

i-ar fi suflat o dati vintul, aga s-au ridicat de Ia pimint. Se

lndesari pene-n pene, clutlf,d se se apuce cu pliscul, si se

sflgie cu ghearele. Se feriri pe

urmi ln lituri, siriri unul dea-

supra celuilalt, ca 9i cum ar fi

vrut si se ripeasci-n vizduh; 9i-n sflrqit se;intuiri locului.

Cel negru prinse creasta dug-

mmului ln ascu{nrl plisolui;

cel alb li lnfipse gheara-n glt.

l6

?4 /a

t,

'it

Plini amlndoi de slnge, ttemu- rlnd, stituri aga Plni clnd dute- rea ii lnvinse; atunci se smuci-

ri-oapoi, plndind cliPa clnd s[ se ripuie.

Slngele clocoti deodati ln

trupul amlndorora; ochii Ie ve- deau rogu; turbali, se niPustiri,

de asti dati pe viali

moatte.

9i Pe

Stdn;i ln gheare ca-n nigte

clette, cu Pliscurile lmPllntate

unul ln carnea celuilalt, se ros-

togoliri la pimlnt 9i iat se tnil-

pti,

aprigi, ln Picioale. SiPali

l8

pimlntul cu pintenii, fi lirlna

sitea lmpristiatd. Penele, negre

gi albe, zbirlite, smulse, risfi-

!ate, se amestecasere-n lupta abra$d, ce trupurile lor se con-

topiserl, alcituird pmcd o f7o -

re ciudati, o floare chinuiti de

furtuna ce-i lmpfittia petale-

le-n vint. Dar puterile li se sleiri. Nici

unul nu biruise, Se mai lncordari

o date gi se desclettari doborlli,

lnslngerali, risufllnd cu greu.

Din creasta celui alb se prelin-

geau picituri de slnge. Pe piep-

tul celui negru se aFternuse o dungi ro;ie, de care se lipise o

pani albi din hainapotrivnicului. $i cum stiteau a9a, giinele se apropiari, mulFmite gi mln-

dre parci fiecare de stiplnul

22

lor; li lnconjurari. Iar IuPtA-

torii, dupi. ce se mai Priviri o

dati, ca;i cum 9i-ar fi zis: <Pe

mlineb> se dePlrtad lmlosi, fiecare in mijlocul alaiului siu.

@

- @mrPt

EDITURA ION CREAh\G,{