Sunteți pe pagina 1din 18

OVD$TI

UTANG
@@$emsreA$sRr

hffi0

t
'ffi
\q#q)i-$dbtrreS
d

P0vD$nx

CIunaDo
%W
llustratii
gitext
CdtdlinNedelcu

zledDnfficec

s.r.l
S.C.TEOPITICOT

C.P72,O.P72,Bucure9ti,
sector3
.40.88.675
tel:0722.422.433i
031
tax: 021.345.32.92
office@teopiticot.ro
teopiticot@yahoo.com

wwwteopiticot,ro
@ teopiticot2009

Dscrlerer CIP a Bibtiotecii Nalional a Romeniei


Povtti cu tah : Cocoqul,pisica $ goricelul d alte
povetti / il. 9i adapr rext: CitAlin Nedelcu.
Ed. a 2-a. " Bucureqti: Teopiticot,2009
ISBN978-973-1968-12-4
l. Nedelcu,Cirilin (i1. ; adapt.)
82-9t-34(0.046.4)=135.1
087.5

Cdinele
lacom
Un c6inea gdsitun os gi acumse ascundea
de ceilallic6ini,ca
sd nu trebuiascd
sd impartdcu ei delicatesa
gdsitd.A ajunsla
marginea
gi cands-auitatin apd,ce sd vadd?Un
unuilaccristalin
os de doudori maimaredecAtal luistrSlucea
in apd.ademenindu-|.
Naivulcainenu $tiacd e acelagios dinguralui.
Pofticios,
c6inelevru sd apuceosulcel mare,daril scdpdpe cel
dinguralui,carecdzupe fundullacului.
gi uite
agaa rAmasc6inelecellacomnem6ncat
in aceazi.

'f
*

qistru$urii
Vulpea
O vulpefldmAndddddeatArcoaleunuicote!in amiazamare.ii
era atAtde foameincAtnu maitineacontde risculcd ar puteafi
vdzutS,sau,mai rdu,prinsdde duldulcarepdzeacurtea.
de lAngdgard'
in nigteburuieni
vulpease ascunse
Rdbddtoare,
acoloundeera o spdrturdprincarerateleie$eaula apa.Stdtuo
sd vaddce
dar nicio ordtanienu aveacuriozitatea
vremenemiscatS,
e dincolodagard.in celedinurmd,un puide ratdse apropie
periculos
de gard.Vulpeadejasaliva,dartocmaicdndse gAndea
ce norocoasde, maleleincepurdsd-ichiordieatAtde tare,inc6to
didurd de gol.Dul6ulcarepdzeacurteao incolliin buruieni9i o
jumulidestulde serios.
in vitade
dinapropiere
Vulpeafugipe dealurile
9i se ascunse
vie s5-9imaitiagdsufletul.Struguriimiroseauatdtde imbietor,inc6t
vulpease gAndicd ar Puteasa-gi
foameacu nisteciorchini.

"Suntmultmaibunistrugurii,
carneacadegreula stomac...,'se
consolasingurdvulpea."Cumde nu m-amgdnditpdndacum?,,
SolutiafiindgdsitS,vulpeaincercdsd culeagi c6livastruguri.
^Insdacegtia
erauatAtde sus,incAtoric6ta sdritvulpea.nu a aoucar
nicio boabd.
O gaildo priveaamuzatd9i intrebd:
- Ce faci,vulpeo?Egtila regim?
pe bot,vulpeardspunseinlepatd,fdcAndpe
. .._Lingendu-se
indiferenta:
- imi dezmorleam
doarpicioarele.
Struguriinu-miptac,suntacri!

Cerbulgi leul
Un cerbsinguratic
se plimbaprinpdduregi ajunsela un izvor.
ln timp ce igi potoleasetea,se oglindeain apdgi igi zicea:
- Ce coarnemarigi puternice
am!.."Dacdag aveagi picioarele
pe misuracoarnelor,
gi eu mullupit...
agTfi

.t).:.
\ !,

-_.-_**

t4,,.
'../

,';lYZ
t^

fA

a izvorului.
in acelmoment,
un leuapdrude parteacealaltd
picioarelor
supleFiagile,reugisd
Cerbulo ludla goandgi datorite
scapede colliileului"
insdcerbulnu invdldnimicdinaceaintamplare.
A douazi,veninddin noula izvorsd se adape,igi zise:
suntde mine!.. . Dacdagfi gi eu maiaritos.. .
- Doarcoarnele
Ca de obicei,leulil pindea din tufig.Agteptdmomentulpotrivit
pddurii,
gi se ndpustiasupralui.Cerbulfugiingrozitspremijlocul
undetufigurile
eraudesegi puteasd se ascunddmaiugor.Insd
coarnelei-aurdmasblocatein crengigi cerbulnu s-a mai putut
Tocmai
mi$cade acolo.A fost praddugoardpentruleulcel flSmAnd.
coarnele,de careera atatde mAndru,i-auaduspieirea.

Vulturulsi cocosii
,,

lntr-oograddpdrdsitdigi aveaucotelulmai multegdinigi doi


cocogi.P6ndnu de multtotise intelegeau
ca o marefamilie,darde
la o vremecei doi cocogise certauzilnic.
- Trebuiesd existeun gef ! Agae
pestetot ! Eu suntcel maiputernic,
decieu voifi gef! spuneaprimulcocog.
- Ba eu trebuiesd fiu gef ! Eu am fost
primulaicigi pe minemd ascultdtoate
gdinileI ziseinciudatal doilea.

,r
@

insdoricAts-aucertat,n-auajunsla nicio inlelegere.


Niciunul
nu vroiasd renuntela gefie.Agacd s-auluatla bdtaie.$i atAtas-au
bdtut,pAndogradas-aumplutde pene.Cocogul
cel puternic
triumfdgi zburdpe cotetsd-gianunlevictoria.Celdlaltse ascunse
ruginat
in buruieni.
Numaicd, in vremece coco$ulcel puternicse ldudain gura
marecu izbAndalui,un uliuil auzi9i-lludTngheare,din zoor,
bucurosde pradaneagteptate.
Astfel,cocogulinvinsa devenitgefpesteogradd,chiardacdnu
era cel mai puternic.

mincinos
Ciobanul
maimulli
intr-ofdnea!5intinsdgiinmiresmatiigi aveaustAnele
dintatd-nfiu,impreundcu toate
ciobani.Meserialorse transmitea
oieritului.
secretele
unul
Fiecareciobanigi umpleatimpulcumcredeade cuviintd:
cAntala fluier,altulimpleteacoguride nuiele,altulculegeaplante
medicinale.
insdcelmaitAndrdintreei,camnecoptla mintede
striga:
fiecaredatdcdndil prindeaplictiseala,
- Sdriti,fratilor!Lupulfurdoile!
Toliciobanii
veneaurepedesd-i
sardin ajutor,iarel se amuza
o zi intreagd.
'7..:

insdintr-ozi, cdndo haitdde lupiinfometatia atacatcu


adeverat
stAna,tdndrulciobana strigatpAnda rdgugit
degeaba.
Nimeninu a maivenitsd il ajute,cdcinimeninu l-amaicrezut.Lupii
au mAncat
toateoilegi ciobanul
mincinos
a trebuitsa-giia tdlpdgila
gi el in colliilupilor.
de acolo,ca sd nu sf6rgeascd

pisica
Cocogul,

Iul

Tatdlluieramaitot
A fostodatdun goricelcamneastdmp6rat.
cregteadoarcu mamalui.
timpulplecatcu treburi,agacd goricelul
ii
Aceastail rdsfdtagi-lalintatoatdziua,iarsearala culcare,
dar plindde pericole,carese
povesteadesprelumeafascinantd,
intindeadincolode vizuinalor.
- Sd ai grijdsd te feregt.
de pisici,ele ne poarta
gi vor sd ne
sAmbetele
distrugd! il povdluimama
soricioaicd.
intr-obundzi, t6ndrulgorice
se intoarsein vizuindabiarespidin
rAndgi inspdim6ntat
cale-afard.
- Am traso sperieturd
groaznicd,
ii zisemiculgoricel
mameisale.Azi am iegitpe-afard
sd-mifac prieteninoi.Am vdzut
doudanimalemari,unulera
celSlaltera
infricogdtor,
bl6ndgi pufos.

Am vrutsd me imprietenesc
cu cel bland,care-miinspiraincredere,
cdcimi se p6reaa fi maiaproapede neamulnostru.Aveaurechile
ca ale mele,coadalungdgijucdugdgi aveamustdtica gi noi.Mi s-a
pdruta fi foartecumsecade
9i credci gi el vroiasd md cunoascS,
cdcimi-azAmbit9i ochiiii strdluceau
cAndse uitala mine.
cu sufletulla gur5.
- $i celdlalt?intrebdgoricioaica
- Celdlaltm-asperiatrdu de tot.Aveaun ciocin loc de gurd,o
bucatdde carnecruddii atArnape cap gi scoteanigtesunete
asurzitoare.
Erafoarteincrezut,cdciumblaTnfoiatprincurtegi se
uitade susla mine,cu un singurochigi cu capuldatintr-oparte.
Dincauzalui nu am pututsi-l cunoscpe celbl6ndgi pufos.
Mamagoricelului,
dAndu-gi
seamadesprecinee vorba,ii spuse:
acela
- Dragulmeu,astae primata lectiede viald.Animalul
blAnd9i pufospe careiti doreais5-lcunogtieste motanul,cel mai
maredusmanal nostru.Vdd cd te-apdcdlitcu
giretenia
lui,darsd gtiicd el vreasd ne
neamul.Celdlalt,carepe
stArpeascd
tinete-asperiat,estecocogul,care
insdnu arenimic
doarfacegdldgie,
cu noi.Agacd,puiulmamei,niciodatd
sd nujudecipe cinevadupi
infSligare,
ci dupdfapte.

Vulpeagi barza
A fostodatdo vulpegireatd,
ca toatevulpile.Plictisindu-se
de
at6tasingurdtate,
se g6ndisd invitela masdbarzacare-giaveacuibul
l6ngdcasaei. Dar,zgArcita
cumera,nu a gdtitcinegtiece bundtdti,
ci a adusla masdo zeamdlungdgi camsubtire.
$i pentruca batjocura
sd fie 9i maimare,a servitzeamadinfarfuriiintinse.Sdracabarzi
degeaba
s-achinuitsd soarbdcu cioculei lungcAtevapicituri,cd nu
a reugitdecdtsd st6rneascd
rAsulvulpii.
- Darce e, vecinS,nu-tiplacbucatelegdtite

mine?

.*;*ut
\

,r

Acum,dupdo vreme,ca s5-ipldteascdviclenia,barzao invita


pe vulpela ospd!.Ajunsecumdtrachiarinaintede ora stabilitd, cu
burtalipitdde spatede foamece-iera.Mirosulde carnefriptdo fdcea
sd salivezede poftd.
C6nds-auagezatla mas5,nu micda fost uimireavulpiivdzAndcd
esteserviti in sticlecu gAtullunggi ingust.
mAncarea
- Poftdmare,cumdtrd!ii urd barza,zAmbindcu subinteles.
Poftdaveasdracavulpe,dar nu puteaajungela bucdlelelede fripturd
cu niciun chip"Dacda rdsturnaisticla,carneanu vroiasd iasd,iar
dacSa incercatsd bagebotulin sticlS,acestanu intra"Agacd nu i-a
rdmasaltcevade fdcutdec6tsi se uitela

tacticosdinsticld.
barzacaremA-rrca

in celedin urm6,vulpeaa
plecatcu coadaintrepicioare,la fel de
fldmdndd
cuma venit,darsmeritdcd
gi-agdsitnagul.

A fostodatdo broascdtestoase
camscurtdla minte.Toatdziuase plAngea
la cineaveatimps-oasculte,
cd s-asdturat
de vialaei Tncarapace.
- A9vreagi eu sd colindlumea,sb vddorage9i munti,sd vorbesc
cu altevietdli.Viatameaaicie foadeplictisitoare!
Doudralemiloase,
auzindvdicdreala
ii spuserS:
testoasei,
o sd te ajutdmnoisd-!iindeplinegti
visul.Noizburdm
- Broscuto,
pestemdrigi ldri,vedemregigi regine,oamenialbi9i negri,blocuri
p6ndla nori...Uiteaiciun bdt!Tutrebuie
sd te lii cu gurade el,iar
noio sd-lapucdmcu cioculde cAteun capdt.Darai grijdsd nu
gura,ca s6 n-opdtegti.
deschizi
Zisgifdcut...Pornibroasca
in mareacdldtorie
a vieliiei.
testoasd
munligi ape,oragegi piduri.C6ndajunserd
Strdbdtu
deasupra
unui
sat,totioameniis-auopritdintreabdca sd vadi minunea.
- N-ammaivdzutagaciuddtenie!
exclamau
ldranii.Broascd
sd zboare!O fi reginabroagtelor
testoasd
lestoase!
Tdcubroascac6ttdcu,dar,in celedinurmdrdspunse
tAfnos:
- Bineinteles
cd eu suntreginabroagtelor!
At6tapucdse spune9i cdzudininaltulcerului,
fdcAndu-se
bucdlisub ochiicuriogilor.
Guraslobodd
gi laudaau costaloviata.

:lr ilJll'lll
.lli TJi,fil

Colectia"Povegticu talc"
Aceas6 coleclievd oferao mullimede
q,morale.
isLor
odrep' ne de irvaldminle
personaje
principale,
Animalele,
capdtdtf;sdturi
pe
umane,au calitdli9i defecte cafele intalnim
la semeninogtriinvialade zi cu zi. Personajele
poztiveieslntotoeauna
bi.uitoare
9i ne arar;"d
viclenia,
furtulsauminciuna
nu au vlatdlunge9
g hdzlii
atractive
n ci so4ide izoind;. lluslraliile
acompalia,,e
aceast;
co'e,-lie
complereazd
Si
incantdtoare.

;. ', .
::"a,.,:,:'l

'' t

'i

,r

r.

l-ta

ll,t! ytr t|tt,. LtJy


..'.

Coleclia"3 Povegti"
Speciflcul
acesteicolectii
esteformatul
concisgifoarteaccesibil.
Intrepaginile
aceleiagi
cd4isepotparcurge
cu ugurinta
treipovegti
clasice.
unamaiincan6toare
decaialta.

rti!!tl
!i!la !!01919irrg

S-ar putea să vă placă și