Sunteți pe pagina 1din 14

i.

lr. nnArnscu-voiriusri
t

PUIUI

.f-

v---'
I

Sandi, stt asculla{i pe mdmi(a

lntr-o primdvard, o prepelifd aproape moartd de obocd venea de departe, tocmai din Alrica
s-a ldsat
din zbor intr-un lan verde de griu, la marginea unui lSstar.

sealS

Dupi ce s-a odihnit vreo citeva zile, a inceput si adune be{igaqe, foi uscate, paie Ei fire de fin 9i gi-a ldcut un cuib pe un
muEuroi de pimint, mai sus, ca si nu i-l inece ploile; pe urmi,
gapte zile de-a rindul a ouat cite un ou, in tot gapte oui mici

tr
t \r
\lt'

rl.
,llr

ca ni$te cofeturi $i a inceput sa le cloccasci, Ai vdzut cum sLa


geina pe oua? Aqa sta $i ea, doar cd ea in loc sa stea in cote.1,
sta afard in griu; qi ploua, ploua de varsa $i ea nu se migca,
ca nu cum\ia sd pdtrunzA o picdturd de pioaie, ia oud. Dupd

trei septamini i-au iegit niqte pr:i drziguii, nu gor ca puii de


vrabie, imbrdcafi cu pui gaiben ca puii de g5ind, dar rnicj,
parce erau $apte gogo$i de rnatase,;i au inceput

griu dupa mincare. Prepeli{a prindea cite o

si

urnble prin
iurnicS, ori cite

o l6custa, le-o iirimiiea in bucalele mici, pi ei, picl pic! p,cl cu


ciocule{ele lor, o rnincau nurnardecit. $r erau frumoqi, cuminli
ti ascultitorr; sc plrmbau prrrnprc.jLrrul marnei ior;i cinJ ir
striga: ,,Pilpalacl ' repede ve,teau lrnga ea. Odata, prin rurrie,

ii

s,

secefe griul, dl mai mare dintre pui


n-a alergat repede la chernarea rni si, 9i cuil r.ru gtia sti zboare,

cind au venjt 1:jranii

hafl l-a prins un ilicau sub cicjuld. Ce frici a pi{it cind

s-a

sirntit strins in paima ilacdului, nurnai el a Stiut; ii bdtea inima


ca ceasornicul meu din buzunar; dar a avut noroc de uu laran
bitrin, care s-a rugat pentru el:
Las:i-l jos, md Marirrc, ca c picat de el, moare. Nu I
r,ezi ca de-abia e cit luleaua?!
Cind s a vbzut scapat, fugi speriat la prepeli{i sa i
sp':ie ce-a p?itit. Ea la luat, l-a mingiiat gi i-a spus:
\/ezi ce va sd zicd sd nu ma asculti? Cind te-i face
rr.r i'il e, o sa iaci curn ai Vrea tu, dar acum, cA eSii mic, sa nu

..--".r'*
:F-

\.

\r,il
t{

.trh!,
', 'rj'
Ii\
) jt
.1

. .,.

il'
''lr,lr
I
\

'l\

|:

i
tjt

i
r

,ir
ri

-"i?-

i
,t l

F'{5re

-s
iegi niciodatd din vorba mea, cd po{i sd pd{eqti gi mai rdu.
$i a$a trliau acolo linigti{i 9i iericifi. Din seceratul griului si din ridicarea snopilor se scuturaserd pe miriEte o groazi
de boabe cu care se hrdneau qi, micar cd nu era vreo ape prin
apropiere, nu sufereau de sete, cI beau diminea{a picituri de
roud de pe firele de iarb5. Ziua, cind era cildura mare, stau
la umbri in ldstar; dupd-amiaza, cind se potolea vipia' ieqeau
cu tofii pe mirigte; iar in nop{ile rdcoroase se adunau grdmadd,
ca sub un cort, sub aripile otrotitoare ale prepeli{ei. lncet-incei
puful de pe ei s-a schimbat in iulgi qi in pene, 9i cu ajutorul
mamei lor au inceput sd zboare. Lecliile de zbor se fdceau dimineafa spre rdsdritul soarelui, cind se ingina ziua cu noaptea,
qi seara in amurg, cdci ziua era primejdios din cauza herelilor,
care dddeau tircoale pe deasupra mirigtii.
Mama lor ii aEeza la rind Ei ii intreba: ,,Gaia?" ,,Da",
rdspundeau ei. ,,Una, dou5, trei!" $i cind zicea ,,trei", irrrl zburau cu tofii de la marginea lSstarului tocmai colo lingl cantonul de pe gosea gi tot aEa indbrdt. $i mama lor le spunea cd-i
inva{i sd zboare pentru o cdlitorie lung5, pe care trebuia s-o
faci in curind, cind o trece vara. ,,$i o si zburdm pe sus de
tot, zile 9i nop{i, Ei o s5 vedem dedesubtul nostru oraqe mari

si riuri Ei m area."

intr-o dupd-amiazb pe la siirgitul lui august, pe cind


puii se jucau frumos in mirigte imprejurul prepeli{ei, aud o cdru{i venind qi oprindu-se in drumeagul de pe marginea lSsta-

i:1

rului. Au ridicat tofi in sus capetel: cu ochigorii ca ni$te mar'


gele negre gi a scultau.
,,Nero! inapor!" s-a auzit un glas strigind. Puii n-au
priceJ)u1: dar rnarna lur. Larr rr'rlclesrse ci e un vinator. a ramas incremeniia. Scdparea l)r era lastarul, dai tocmai dintracolo venea vindtorul. Dupi o clrpA de socoteald, le-a poruncit
se se pituleasci jos, lrpi.tr cu i)amintui, pi cu nici un pret sa

nu se migte.

Eu o sd zbor; voi sa rAmrneli nerniqcali; care zboara


e pierdut. A!i in !eles?
d

-)

*"
-t'

.in

Puii au clipit din ochi c-au inte,es qi au rdmas aEteptind


ta cere.

Se auzea

iiqiitul unur cirne care alerga prin rniriEte gi

din cind in cind glasul olnulur:


Unde iugi? inapoi, Nerol
-Figiitul
se apropie urte ciinele: a ramas impietrit cu
o labd in sus, cu ochri linta inspre ei.
Nu vd rniqca{i, le $opre$te prepelita $i se strecoara
binigor-mai departe. Ciinele pageEte incer dupd ea. Se apropre
grbbit 9i vinatorul. Uite-1: piciorul lur e acum aga de aproape

.,

,''

fl

{l

:i,
?lt

de ei, incit vdd cum i se urcd o furnicd pe carimbul cizmei.


Vai! cum le bate inima. Dupd citeva clipe prepeli{a zboard ras
cu pdmintul, la doi paEi de 1a botul ciinelui' care o urmareSte;
vinitorul se depdrteazi strigind: ,,inapoi! inapoi!" Nu poate
trage, de frici si nu-qi impuEte ciinele; dar prepeli{a se preiace
aga de bine cd e rinitd, incit ciinele vrea cu orice pre{ s-o
prindS; iar cind socoteqte cd e in afard de bdtaia puqtii, zboard
repede spre I istar.
ln vremea asta puiul dl mai mare, in loc sA stea nemiEcat ca fra{ii lui, dupd cum le poruncise m5-sa, zboard; vindtol0

+r:'

'tp
)

,'' ,t)
(.\.
.!

1..'

,'/

'l

./

i'

rul ii aude piriitul zborului, se intoarce qi trage. Era cam departe. O singurd alich 1-a ajuns la aripd. N-a picat, a putut

zbura pind in ldstar; dar acolo, de miqcarea aripii, osul la


incepui numai plesnit
s-a crdpat de tot, 9i puiul a cizut cu
o aripd moartS. Vinitorul, cunoscind desimea lbstarului qi vdzind, cit trdsese intr-un pui, nu s-a luai dupd dinsul, socotind
cd nu face truda de a-l cduta orin ldstar.
Ailal{i pui nu s-au mrEcat din locul unde-i lbsase prepeli{a. Asculiau in ticere. Din cind in cind se auzeau pocnete
de pugci 9i glasul vinitorului strigind: ,,Apporte!" Mai tirziu

II

caruta s-a depdrtat inspre vindtor pe drumeagul ldstarului;


incet-incet pocnetele $i strigetele s-au pierdut, s-au stins, 9i in
tdcerea serii care se ldsa, nu se mai auzea decit cintecul greierilor; iar cind s-a innoptat qr rasdrea luna dinspre CornS{el,
au auzil desluqit glasul rnamet lor chemindu-i din capul mirigtei:,,Pitpalac! pitpa lac !"
Qepede au zburat rnspre ea gi au glisit-o. Ea i-a numdrat; lipsea unul.
e nenea?
- Unde
Nu gtim, a zbur at.
-Atunci
prepelila desperata a inceput sa-l strige tare, mai
tare, ascultind din toate pdrfile. Din ldstar i-a rdspuns un glas
stins: .. Piu: Piu!"...
Cind l-a gdsit, cind i'a vdzut aripa rupt5, a in{eles cd
era pierdut; dar Ei-a ascuns durerea, ca sd nu-l deznlddjduiascd pe eI...
D-atunci au inceput zile triste pentru bietul pui; se uita
cu ochii plinEi cum ira{ii lui se invd{au la zbor diminea{a qi
seara; iar noaptea, cind iiiallr adormeau sub aripa mamei, el

o intreba cu spaimd:
Mamd, nu e asa cd o sd rnd iac bine? Nu e aga c-o
- qi eu si-mi ardli cetdli mari gi riuri 9i marea?
sd merg
Da, mam5, r6spundea prepelila, silindu-se si nu

plingd. $i a trecut vara. Au venit Idranll cu plugurile de au arat


miristea; prepelila s-a mutat cu puii intr-un lan de porumb de
aldturi; dar peste.liteva vreme au venit oalnenii de au cules
porumbul, au taiat cocenii $i ad intors locul; atunci s-a mlrtat
in niEte pirloage din marginea ldstarului.
ln locul zilelor marr Et frumoase au venit zile mici Ei
posomorite, a inceput sd cadi brurnd qi sd se rdreascd frunza
listarului. Pe inserate se vedeau rindunici intirziate zburind
in rasul pdmintului, ori pilcuri de alte pdsdri cdldtoare, iar in
tdcerea nop{ilor friguroase se auzeau strigitele cocorilor' mergind toate in aceeagi parte, cAtre miazAzi.
ln inima bietei prepeli{e era o luptd sfigiietoare. Ar fi
vrut sb se rupl in doud: jumbtate sd plece cu copiii sdndtoqi,
care sufereau de irigul toamnei inaintate, iar jumitate st rat2

rfr
, r,; '':'i

'

' 1, i, 'ti &

.?ts'
;", ttt
-! 1; *"3t,
",

miie cu puiul schilod, care se agdtra de ea cu desperare. Suflarea duEmdnoaSl a criv5fului, porniti firi veste intr-o zi, aho'
tdrit-o. Declt !d-i moard to{i puii, mai bine numai unul - 9i
fdrd sd se uite inapoi, ca si nu-i slSbeascd hotirirea, a zbwat
cu puii zdraveni, pe cind 5l rinit striga cu deznddejde:
Nu md ldsa{i! Nu mi lSsali!

t4

A incercat sd se tirascd dupi ei, dar n-a putut, Ei a r5mas ln loc, urmdrindu-i cu ochii pinl au pierit in zarea despre
miazdzi.
Peste trei zile toatd preajma era imbrdcatd in haina albd
9i rece a iernii. Dupd o ninsoare cu viscol, urme un senin ca

sticla, aducind cu dinsul un ger aprig.


La marginea lSstarului, un pui de prepelild, cu aripa
ruptd, sti zgribulit de Irig.

Dupd durerile grozave de pini adineaori, urmeazd acum

o piroteali pldcuti. Prin mintea lui

fulgerd crimpeie de
vedenii...mirigte...un carimb de cizmd pe care se urcd o furnici...aripa caldd a mamei. Se clatini intr-o parte gi intr-alta,
gi picd mort, cu degetele ghearei impreunate ca pentru inchinAciune.