Sunteți pe pagina 1din 10

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IALOMITA

920035 Siobozia, Aleea ParcuJui, nr.4, tel.: 0243 - 234854, fax: 0243 216305

e-mail: tele@ialomita.insse.ro www.ialomita.insse.ro

Anexa la Decizia nr. 30/0 J .07.2019

'J

PLAN DE MASURI
'J

PRIVIND COLECTAREA SELECTIVA


A DESEURILOR GENERATE DE
'J

DIRECTIA JUDETEANA DE
'J

STATISTICA IALOMITA
,

"Reciclarea reprezinta colectarea,

separarea ~i procesarea un ora dintre componentele de~eurilor in

vederea transformarii lor in produse utile".

I. GENERALITATI

INTRODUCERE

DESEURlLE

De~eul este 0 parte dintr-o materie sau dintr-un material rezultat In unna unui
porces tehnologic de realizare a unui produs neutilizabil In cursul aceluia~i proces.
Dupa provenienta lor de~eurile pot fi: industriale (provenite din prelucrarea resurselor
prin diferite tehnologii), metabolice (provenite din procese biologice, de exemplu
dejectiile). In ecosistemele urbane ~i rurale rezulta zilnic cantitati imense de de~euri,
care nu pun numai probleme de spatiu pentru depozitarea estetica, ci sunt ~i 0 sursa
de poluare amenintand sanatatea oamenilor. Toate de~eurile degradeaza mediul
Inconjurator, contamineaza apele subterane (modul de depozitare face posibiHi
infiltrarea apei de ploaie, care antreneaza substante poluante ~i genneni patogeni).
Majoritatea acestor dqeuri nu sunt biodegradabile, iar procesul degradarii
aerobe ~i anaerobe de catre microorganisme este dificil de realizat. De exemplu:
recipientele din metal (cutii de conserve) se degradeaza In aproximativ 150-300 de
ani; recipientele din aluminiu (doze de bere sau sucuri) dispar In 300-400 de ani;
plasticul (sticle de suc, ambalajele) nu se degradeaza; obiectele din sticla nu se
dezintegreaza niciodata, ele sufera doar un proces de fiiramitare, deci nici unul din
aceste de~euri nu se integreaza niciodata In circuitul materiei In natura.

RECICLAREA DESEURILOR

Reciclarea consta In recuperarea ~i prelucrarea unor materiale deja folosite


pentru a face posibila refolosirea lor. Reciclarea de~eurilor prezinta avantaje
ecologice (lnlatura poluarea mediului) ~i economice (economisirea de materii prime
~i energie).
De~eurile care se valorifica In cea mai mare masura sau integral sunt: metalele
feroase, neferoase ~i pretioase, de~eurile chimice (dqeurile din cauciuc), de~eurile
din hartie, sticla, plastic.
Prin Legea 132 din 2010 cu privire la colectarea selectiva a de~eurilor, prin
care toate institutiile publice au obligatia sa implementeze, cat mai rapid, un plan de
colectare a propriilor de~euri, acest act normativ este un prim pas, orientat spre a
educa ~i a con~tientiza, angajatii institutiilor pub lice dar ~i a cetatenilor, cu privire la
importanta reciclarii de~eurilor. Prin transformarea de~eurilor In resurse utilizabile,
reciclarea ofera 0 modalitate de administrare a de~eurilor solide reducand poluarea,
conserva energia ~i dezvolta industriile manufacturiere mai competitive.

IL CONTINUTUL PLANULUI

a) Numele $i datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectiirii


selective la nivelul Direc/iei Jude/ene de Statisticii lalomi/a;

Doamna Feraru Alina Daniela, inspector superior In cadrul Compartimentului


de Gestionare Resurse Umane ~i Contabilitate (tel. 0243/213260 sau 0731 270 801)
este desemnaUi persoana responsabila cu implementarea colectarii selective a
dqeurilor In cadrul Directiei Judeteane de Statistica Ialomita, prin decizia ill. 30 1
0l.07.2019

b) Descrierea organiziirii colectiirii selective a de$eurilor in cadrul Direc/iei


Jude/ene de Statisticii lalomi/a(scop, tipuri de containere, plan$e cu precizarea
amplasiirii loca/Wor);

Menirea acestei activitati este aceea de a colecta separat pe categorii de de~euri


principalele materiale refolosibile, ce in final devin surse secundare de materii prime.
Se urmarqte In mod continuu cre~terea gradului de reciclare ~i de valorificare
a de~eurilor colectate selectiv, precum ~i cre~terea gradului de informare ~i
con~tientizare, de educare a angajatilor institutiei, dar ~i a cetatenilor cu privire la
colectarea selectiva ~i managementul de~eurilor, pentru a putea fi reciclate ~i utilizate,
avand ca scop protejarea mediului inconjurator.
Spatiul In care I~i desIa~oara Directia Judeteana de Statistica Ialomita
activitatea are 0 suprafata de 282,34 mp. In acest spatiu i~i desIa~oara activitatea 22
de angajati.
In interiorul institutiei exista doua puncte importante de colectare selectiva a
de~eurilor amplasate pe fiecare hoI destinat personalului ~i vizitatorilor
asigurandu-se totodata ~i informarea acestora prin exemplificarea tipurilor de
dqeuri corespunzatoare fiecarui recipient. Sunt amplasate dite 3 recipiente medii
de colectare selectiva a de~eurilor, inscriptionate corespunzator, marcate colorat in
mod vizibil ( pe minimum 20% din suprafata totala vizibila ), astfel:
• un recipent de culoare albastra pentru colectarea de~eurilor din hartie ~i carton,
unde se colecteaza cutii sau ambalaje din carton simplu ~i ondulat, hartie de
scris, ambalaje din hartie etc;
• un recipent de culoare galbena pentru colectarea de~eurilor de metal ~i plastic
unde se colecteaza recipiente PET, cutii de bauturi, ambalaje din plastic, pungi
~i folii de plastic etc.;
• un recipent de culoare verde pentru colectarea de~eurilor de sticla alba sau
colorata;

CondiJiile pe care trebuie sa Ie indeplineasca sistemul de colectare selectiva a


de$eurilor in instituJie, Legea nr. 13212010 prevede urmatoarele:
- containerele ~i recipientele folosite pentru colectarea select iva se
inscriptioneaza cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt
destinate;
in fiecare biroulincinta alia institutiei publice vor fi amplasate 3
recipiente de colectare selectiva a de~eurilor. Acestea vor avea
urmatoarele culori, in functie de tipul de de~euri colectate: albastru
pentru de~euri de hartie ~i carton, galben pentru de~euri de metal ~i
plastic ~i alb/verde pentru sticla albalcolorata;
pe fiecare etajlnivel al institutiei publice vor fi amplasate recipiente de
colectare selectiva;
recipientele vor fi amplasate intr-un loc u~or accesibil, marcat ~i indicat
corespunzator;
fiecare institutie publica este obligata sa infiinteze la intrarea in institutie
un punct de colectare selectiva a de~eurilor destinat vizitatorilor ~i sa
asigure informarea acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor
de de~euri corespunzatoare fiecarui container;
recipientele din interiorul cladirii apartinand institutiei publice vor fi
golite in functie de intensitatea activitatii/ritmul de umplere de catre
personalulinsarcinat cu efectuarea curateniei;
marc area containerelor in culorile prevazute in cadrul legal, se poate
face prin vopsire, prin aplicare de folie adeziva sau prin alt procedeu
similar, pe minimum 20% din suprafata totala vizibila;
inscriptionarea ~i aplicarea marcajului colorat trebuie sa fie durabile ~i
vizibile, astfel incat sa se asigure identificarea destinatiei containerelor ~i
a recipientelor de colectare selectiva.

c) Obligaliile angajalilor $i masurile aplicabile In cazul nerespectarii


fndatoririlor;

Fiecare angajat al institutiei, precum ~i vizitatorii (tertele persoane) vor depune


in mod obligatoriu de~eurile rezultate in urma activitatilor specifice pre cum ~i
activitatile cotidiene in recipientele inscriptionate ~i marcate in acest sens. Regulile de
colectare a de~eurilor, sunt preazute in acest plan de masuri privind colectarea
selectiva a de~eurilor, angajatii au obligatia de a Ie respecta.
Pentru nerespectarea acestor obligatii personalul va fi sanctionat disciplinar sau
administrativ, iar in cazul persoanelor din afara institutiei acesteia vor fi atentionati
de catre angajati sau persoana desernnata prin decizie cu implementarea colectarii
selective a de~eurilor.

d) Modalitatea de stocare a de~eurilor colectate,'

In incinta Directiei Judetene de Statistica Ialomita_ sunt amplasate doua seturi a


cate 3 pubele de 25 1, pentru fiecare categorie de de~eu.
De~eurile de hartie, plastic - metal ~i sticHl se vor depozita in pubele, pana la
venirea operatorului economic pentru a ridica de~eurile.

e) Programul de instruire a angajaJilor privind colectarea selectiva a de~eurilor;

Instruirea, se va face de catre responsabilul cu gestionarea de~eurilor impreuna


cu directorul executiv, astfel responsabilul va intocmi un Proces-Verbal. In acest
mod se va proceda anual sau ori de cate ori intervin modificari legislative.
Responsabilul cu colectarea selectiva a de~eurilor va implementa programul de
instruire a angajatilor cu privire la organizarea colectarii selective a de~eurilor
prin instruirea ~i monitorizarea personalului care efectueaza curatenia in cladire
in ceea ce prive~te colectarea ~i depozitarea selectiva a de~eurilor;

j) Programul de raportare a rezultatelor

De~eurile colectate selectiv vor fi cantarite la predare, iar cantitatile vor fi


consemnate in registru de evidenta a de~eurilor colectate select iv, dupa modelul
celui din anexa Legii 13212010 privind colectarea selectiva a de~eurilor In
institutiile publice.
In acest registru se va tine evidenta atat a tipurilor de de~euri colectate selectiv
cat ~i cantita!ii efective colectate din cadrul institutiei.
Evidenta dqeurilor, se va tine pe articole conform H.G nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii de~eurilor ~i pentru aprobarea listei cuprinzand de~eurile,
inclusiv de~eurile periculoase, cu completarile ulterioare, de catre fiecare
responsabilln parte.
Conform art.l, alin(2), din H.G nr. 856/2002, datele centralizate anual privind
evidenta gestiunii de~eurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru
protectia mediului, la cererea acestora.

g) Programul de informare a vizitatorilor instituJiei publice,'

La avizierul institutiei se vor afi~a instructiuni privind practica colectarii


selective a diferitelor tipuri de de~euri reciclabile.

h) Detaliile contractului de predare a de~eurilor colee tate selectiv.

Operatorul economic autorizat cu care Directia Judeteana de Statistica Ialomita a


incheiat contractul de prestare a serviciului este S.C. POLARIS M HOLDING
S.R.L.
Obligatiile operatorului economic sunt:
- de a ridica ~i de a transporta de~eurile, la umplerea pubelelor;
- sa recicleze de~eurile preluate;
- sa dintareasca ~i sa comunice Directiei Judetene de Statistica Ialomita
cantitatile de de~euri preluate.

ObligaJiile Direc(iei Jude(ene de Statisticii Jalomi(a:

a) de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii selective a de~eurilor in


cadrul institutiei in sarcina unui angajat din departamentul administrativ.
b) de a elabora un plan de masuri privind colectarea selectiva a propriilor
categorii de de~euri;
c) de a instrui angajatii cu privire la modul de colectare selectiva, precum ~i de
a lua masuri 'in cazul nerespectarii indatoririlor;
d) de a asigura finantarea pentru colectarea selectiva a de~eurilor generate in
cadrul acestora, pe categoriile de de~euri prevazute de actul normativ;
e) de a pune la dispozitia operatorului economic autorizat sa preia de~eurile
colectate selectiv in spatii de depozitare speciale in incinta institutiei publice;
f) de a implementa un program de informare ~i instruire a propriilor angajati cu
privire la organizarea colectarii selective a de~eurilor, prin forte proprii;
g) de a incheia un contract de predare a de~eurilor colectate selectiv cu un
operator economic autorizat, care sa garanteze predarea acestora in vederea reciclarii
~i tratarii corespunzatoare, conform legislatiei specifice in domeniu, prin forte proprii;
h) de a tine evidenta cantitatilor de de~euri colectate selectiv.

IlL DATE DE RECUNOA$TERE


a Directiei Judetene de Statistica Ialomita, incluse in planul de masuri privind
colectarea selectiva a de~eurilor.

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IALOMITA


Adresa: Mun. Slobozia, strada Aleea Parcului, nrA, bloc B27, parter
Suprafata utila : 282,34 mp (birouri + anexe)
Destinatia: Servicii de administratie publica generala - CAEN 8411
Total angajati: 22 persoane

Categorii de de$euri carefac obiectul planului de miisuri:


- de~euri de hartie ~i carton;

- de~euri de metal ~i plastic;

- de~euri de sticHl.

Tabel cuprinZQnd tipurile de de$euri impreunii cu codurile conform HG


85612002 privind eviden1a gestiunii de$eurilor:

Nr. Cod
crt. Tip de de~eu LisUi europeana a de~eurilor
H.G 856/2002
1 De~euri de hartie ~i carton 2001 01
2 De~euri de sticla 2001 02
3 De~euri de materiale plastice 2001 39
4 De~euri de metal 2001 40

IV. AMPLASARE. PUNCTE DE COLECTARE


TIPURI DE RECIPIENTE

Preluarea de~eurilor colectate selectiv se face de catre operatorul economic, cu


care s-a incheiat un contract de prestari servicii, obiectul incheierii contractului II va
constitui colaborarea partilor in vederea colectarii de~eurilor reciclabile generate de
catre institutie.
Pentru indeplinirea obiectului contractului, societatea comerciala va incredinta
institutiei la cerere pungi/ saci de plastic in scopul colectarii selective a de~eurilor
reciclabile. Preluarea de~eurilor colectate selectiv se face la intervale de timp de
maximum 30 de zile.

V. REGULI DE COLECTARE A DESEURILOR


Angajatii Directiei Judetene de Statistica Ialomita au obligatia de a respecta
urmatoarele reguli de colectare a de~eurilor:
HARTIA
In primul rand se sorteaza hartia reciclabila, de gunoiul menajer. Trebuie
separate ~ervetelele de hartie, hartia igienica, ~ervetelele umede sau ambalajele de
mancare, aceste tipuri de de~euri nu se recicleaza. Nu se da spre reciclare hartie
murdara sau foarte ~ifonata. Ziarele, revistele, cartile, foile, agendele trebuie sortate,
astfelincat sa stea uniform intr-un teanc cat mai presat.

Trebuie inlocuita utilizarea haliiei cu 0 metoda mai economica sau mai rapida.
Ex: agenda de telefon clasica trebuie inlocuita cu cea de pe telefonul mobil,
calculator sau laptop;
- in locul ziarelor editate se poate citi ziarul online;
trebuie profitat de toate spatiile libere ramase pe 0 coala de hartie;
evitarea printarii materialelor care nu ne sunt folositoare;
fotocopierea sau printarea fata-verso a materialelor necesare;
reducerea numarului de copii pentru fiecare document;
- Etc.
Pentru a putea fi reciclata, maculatura trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Inainte de a da hartia la reciclat, trebuie scoase capsele, agrafele, copertile de
plastic sau orice alte corpuri care nu sunt de hartie. Maculatura trebuie sa fie lipsita de
corpuri de metal (sarma, catarame, fier balotat, suruburi, litere de la ma~inile de
tiparit), lemn, sticla, cauciuc, celuloid, celofan, piele, sfori din material textil, carpe,
materiale plastice ~i sintetice, hartii ~i cartoane case rate cu panze impregnate sau
acoperite cu bitum, parafina, polietilena ~i alte ra~ini sintetice, hartie de calc, hartie
metalizata, hartie hidrorezistenta, panze abrazive, hartii copiative.
Maculatura nu trebuie sa contina : praf, pam ant, negru de fum, ambalaje de la
produse toxice. Maculatura nu trebuie sa prezinte: degradari datorita putrezirii sau
mucegairii.
Documentele ce contin date personale, sau sunt documente secrete, vor fi taiate
sau rupte in fa~ii, urmand ca in acest fel sa fie reciclate.

PLASTIC $1 METAL
Plasticul ~i metalul reciclabil se sorteaza de gunoiul menajer. Plasticul devine
de~eu nebiodegradabil, fiind necesari, mii de ani pentru descompunerea unei singure
sticle. Recicland plastic, se economise~te energie suficienta pentru functionarea unui
bec de 60W timp de 6 ore.
Dintre multele tipuri de material plastic utilizate In domeniul ambalajelor, se
recicleaza in mod uzual: ambalajele de bauturi racoritoare, apa, lactate, ulei, otet ~i nu
numai, confectionate din PET (tetraftalat de polietilena), fiind ieftin, u~or, rezistent la
~ocuri, reciclabil.
Cre~terea consumului materialelor plastice, a dus la sporirea alarmanta a
numarului de ambalaje aruncate iresponsabil in natura. Prin colectarea ~i reciclarea
acestora, se reduce impactul negativ asupra mediului inconjurator.
Un aspect pozitiv al reciclarii PET-uri lor consta in reducerea cantitatilor de
de~euri ce merg spre gropile de gunoi. Ambalajele se predau clatite, cu dopul ~i inelul
indepartate. Tot inainte de a fi puse in recipiente, din PET-uri se va scoate aerul,
pentru a nu ocupa mult spatiu. Etichetele de hartie nu trebuie indepartate.
PET este prescUliarea de la polietilen tereftalat ~i se prezinta sub forma unei
ra~ini.

8
Polietilenul tereftalat reciclat poate fi folosit pentru: fibre de poliester folosite
la randul lor ca materie prima pentru covoare, tapiterii, judirii, pasle pentru industria
textila, ca izolatie la paltoane, saci de dormit, industria auto ~.a.
Plasticul trebuie reciclat, pentru a proteja mediul inconjurator, acesta nu trebuie
ars deoarece prin arderea plasticului se elimina substante care produc boli de plamani,
mai mult materialele plastice mai complexe cum sunt vinilinul, ebonita, bachelita, ori
cauciucurile, emana prin ardere sub stante care produc cancer.
Aluminiul este cel mai valoros dintre produsele reciclate. Din recipientele de
bauturi din aluminiu se realizeaza noi produse cu aceea~i destinatie ~i cu un con sum
energetic mai mic. Ele pot fi strivite pentru a ocupa mai putin spatiu. Aluminiul este
un aliat al metalelor, poate fi un component din produse electrice, electrocasnice. Alte
produse din aluminiu care se pot recicla sunt folia de aluminiu curata, tavile curate de
prajituri, componentele deta~abile din echipamentul sau mobilierul de bucatarie.

STICLA
Sticla este 100% reciclabila ~i se sorteaza de celelalte gunoaie menajere. Prin
recuperarea ei salvam un volum important de resurse energetice. Fabricarea sticlei din
cioburi consuma mai putina energie dedit fabricarea ei din materiile prime de baza.
Sticla reciclaHi se folose~te la fabricarea recipientelor pentru bauturi sau pentru
hrana, precum ~i ca izolator in constructii.
In mod normal sticla clara (incolora) recuperata serve~te la fabricarea
produselor din sticla clara, in timp ce sticla colorata se folose~te la realizarea
produselor colorate. Din acest motiv unele programe de recuperare cer cetatenilor
separarea pe culori a sticlelor recuperate.

VI PREDAREA DESEURILOR CATRE OPERA TORUL


ECONOMIC

Predarea de~eurilor catre operatorul economic se face in baza unui proces


verbal, incheiat in 2 exemplare, unul pentru operator ~i unul pentru institutie.
Operatorul are obligatia de a cantari de~eurile preluate pe categoriile sortate ~i
de a comunica rezultatele pri vind cantitatile de de~euri preluate.
Operatorii economici sunt supu~i obligatiei de autorizare in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

ROMANIA
DIRECTIA JUDETEANA
DE STATISTICA IALOMITA

DECIZIA Nr.30

Din 01.07.2019

privind desemnarea persoanei responsabile cu colectarea seJectiva a de~eurilor

in cadrul Directiei Judeteane de Statistica Ialomita

si aprobarea planului de mlisuri privind colectarea seJectiva a propriilor de~euri

Directorul executiv al DJ.S. Ialomita,


In temeiul Legii nr.226/2009 a organizarij ~i functionarii statisticii oficiale 'in Romania, cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i H.G. nr. 957/2005 privind organizarea ~i functionarea Institutului National de Statistica,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 132/20JO, privind colectarea selectiva a de~eurilor 'in institutiile
publice ~i prevederile Hotararii nr. 856 din 16 august 2002 (actualizata) privind evidenla gestiunii de~eurilor ~i

pentru aprobarea listei cuprinzand de~eurile, incJusiv de~eurile periculoase;


In baza competentelor stabilite prin Ordinul Pre~edintelui Institutului National de Statistica nr.
581 /06.06.2017, privind numirea 'in functia de director executiv, se emite urmatoarea:
DECIZIE
A11.1. Incepand cu data de 01.07.20 \9, se desemneaza doamna Feraru Alina Daniela, inspector superior In
cadrul CompartimentuJui de Gestionare Resurse Umane ~i Contabilitate, persoana responsabila cu colectarea
selectiva a de~eurilor In cadrul Direqiei Judetene de Statistica Ialomila. Atribuliile persoanei desemnate vor fi
prevazute In fi~a postului prin includerea responsabilitatilor privind colectarea selectiva la nivelul instituliei
pUblice.
Art.2. Incepand cu data prezentei decizii se aproba ~i planul de mas uri privind colectarea selectiva a
de~eurilor proprii la nivelul DJ.S Ialomita, prevazut In Anexa care face parte integrata din prezenta decizie.
Art.3 Persoana prevazuta la art. I va apl ica ~i respecta prevederile Legi i nr.132/20 10, privi nd colectarea
selectiva a de~eurilor 'in institutiile publice, 'indeplinindu-~i atributiile In conformitate cu prevederile acestui act
normativ.
Art.4. Planul de mas uri privind implementarea colectarii selective a de~eurilor generate de Direqia
Judeteana de Statistica Ialomita, va fi adus la cuno~tinla tuturor angajatilor ~i va putea fi consultat atat la sediu
(avizier), cat ~i pe site-ul institutiei.
Art.5. Compartimentul de Gestionare Resurse Umane ~i Contabilitate va duce la Indeplinire prevederile
prezentei decizii.
Art.6. I ncepand cu data de 01.07.2019, decizia nr. 521 1.09.2010 'i~i Inceteaza apl icabilitatea.

Persoana responsabila
Semnatura
Data: