Sunteți pe pagina 1din 16

3.

PAGINA PROVOCĂRILOR

În marea majoritate a cazurilor inerţia este dificil de învins şi avem nevoie de multă dorinţă,
putere (fizică şi psihică) şi determinare pentru a schimba ceva.
Există cinci tipuri de oameni:
1. Cei care fac lucrurile să se întâmple
2. Cei care cred că fac lucrurile să se întâmple
3. Cei care privesc cum se întâmplă lucrurile
4. Cei care se întreabă ce se întâmplă
5. Cei care habar nu au că lucrurile se întâmplă
A fi proactiv înseamnă să fac lucrurile să se întâmple. Dar a fi proactiv nu înseamnă numai a
acţiona. Înseamnă să am responsabilitate – „răspuns-abilitate”, abilitatea de a-mi alege conştient
răspunsul.

Aşa că te rugăm să postezi aici demersurile didactice pe care le-ai construit!

Tema 2.1. „Arhitectura constructivistă – un model de abordare a curriculum-ului centrat pe


competente”

Ca un corolar al întregului demers parcurs, vă rugăm să construiţi un proiect didactic pe baza


unuia dintre modelele constructiviste. Acesta va îmbogăţi ”trusa profesorului constructivist”.
Exemple aveţi postate la Anexe T2.1. Proiectul va fi temă pentru portofoliul de evaluare finală.
Scrieţi proiectul în acest document, numind pagina Proiect didactic pe baza unuia dintre modelele
constructiviste.

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Tema 2.2. „O îmbogăţire instrumentală pentru profesori în vederea realizării unei învăţări
autentice, generatoare de competenţe: învăţarea mediată şi reconstrucţia cross-curriculară”

Proiectaţi o posibilă activitate cross-curriculară pentru perioada prevăzută în structura anului


şcolar ”Şcoala altfel”. Postate on-line, aceste activităţi constituie elemente valoroase pentru ”trusa”
fiecărui profesor practician, ele pliindu-se foarte bine pe obiectivele acestei perioade. Activitatea
proiectată va fi temă pentru portofoliu de evaluare finală la tema 2.2. Scrieţi proiectul activităţii în
acest document, numind pagina Proiectarea unei activităţi cross-curriculare pentru perioada
”Şcoala altfel”.

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Data:15.05.2013
Învăţător :Gagea Lavinia
Clasa: a IV-a
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţele naturii
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare : Masurare si masuri
Subiectul: Metrul- multiplii si submultiplii săi
Tipul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor

Obiective de referinţă

1.6 să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire a numerelor naturale, utilizand proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul
2.6 să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă
2.8 să utilizeze instrumente şi unităţi de măsură standard şi nonstandard , pentru lungime, capacitate,masă ,
timp şi unităţile monetare în situaţii variate

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii vor fi capabili:

O1 - să enumere multiplii şi submultiplii metrului;


O2 – să recunoască unitatea de măsură specifică diferitelor obiecte date;
O3 - să efectueze oral şi în scris transformări în exerciţii şi probleme cu unităţi de măsură pentru lungime
O4 – să rezolve corect probleme practice cu unităţi de măsură pentru lungime;
O5 – să respecte ordinea efectuării operaţiilor în rezolvarea exerciţiilor

Strategii didactice:
1. Resurse procedurale:
- Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, brainstorming, jocul - concurs, aprecierea verbală,
metoda ştiu – vreau să ştiu - am aflat
- Organizatorice: frontal, individual, pe grupe, în perechi

2. Resurse materiale: manualul, casa veveriţei, fişe de lucru, panou pentru înregistrarea punctajului

3. Resurse temporale: 45 minute

Bibliografie:
 Lupu C., Săvulescu D., Lupu I., Aritmetică – Teorie. Probleme. Metode de rezolvare, Ed. „Egal”, Bacău, 2002.
 Cîrjan F., Begu C., Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Ed. Paralela 45, Braşov, 2001.
Programa şcolară pentru clasa a IV –a , aprobat prin ordinul ministrului 3919/ 20.04.2005

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL RECEPTĂRII RESURSE
MOMENTELE OB. Procedurale
LECŢIEI OP. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode si Materiale
Organizatorice
procedee
Se verifica cantitativ şi calitativ Elevii pregătesc manualele şi Conversatia caietele de
tema prin citirea orală de către caietele de matematica, Exerciţiul matematica
elevi. eliminând alte preocupări.
Solicit elevilor să rezolve sarcina Elevii urmăresc tema individual,
de pe fişa primită(Anexa 1) corectându-se acolo unde este
Prezint povestea veveriţei: cazul.
După iarna grea care a trecut, în
pădure s-au rupt mulţi copaci sub
greutatea zăpezii. Într-unul locuia Elevii ascultă şi vizionează Explicaţia Frontal Prezentare
şi veveriţa, prietena noastră venită slide-urile prezentate powerpoint
la lecţia de matematică. Ea doreşte
Orientare O3 să o ajutăm , dar noi trebuie să
recapitulam unităţile de măsură, aşa
că am hotărat sa ne desfăşuram
lecţia sub forma unui joc: împărţiţi Ascultă informaţiile despre
pe grupe vom rezolva diverse veveriţă
sarcini, pentru fiecare sarcină
rezolvată corect veţi primi o parte
componentă a căşuţei veveriţei.
Grupa care reuşeşte să termine
prima căsuţa este echipa
caştigătoare.

Achiziţii Astazi vom rezolva exerciţii şi Recepţionează titlul lecţiei şi Conversaţia Tabla
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Caietele
probleme cu : obiectivele. individual elevilor
Se scrie titlul în caiete
„Metrul – multipli şi submultipli”

Se scrie titlul la tabla,


Lecţia se va desfăşura sub forma
unui concurs.
Se adresează următoarele întrebări:
Care este unitatea principală de Răspund la întrebări : Conversaţia
măsurat lungimea obiectelor? ……metrul Frontal
Care sunt instrumentele necesare
O1 pentru a măsura lungimea ……rigla, metrul de tâmplărie/
obiectelor? croitorie, ruleta
Care sunt unităţile de măsură mai ……multiplii: km, hm, dam
O2 mari decât metrul şi cum se
numesc? ……submultiplii: dm, cm, mm
Care sunt unităţile de măsură mai
mari mici decât metrul şi cum se
numesc? Frontal
Exerciţii de calcul oral: Rezolvă oral operaţiile date
*dublul lui 5 aduna cu 20 ; Exerciţiul
*predecesorul nr. 6 mărit de 5 ori;
*dublează succesorul nr. 8 .
Rezolvă oral transformările date
O3 Efectuează transformările:
1 m = ? mm 3 hm = ? m
5 km = ? m 2000 m = ? km
700 cm = ? m 8o dm = ? m
Desfăşurarea concursului
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
„Vrei diploma mult visată ?/ Nu ai
s-o primeşti deodată!/ Ca misterul
să-l dezlegi,/ Exerciţii să rezolvi! / Împărţiţi în 5 grupe elevii
Dacă-ţi mai rămâne vreme / Pune- ascultă instrucţiunile despre
te şi fă probleme! / Primul set de jocul – concurs
exerciţii,/ Îl găseşti
……………”chiar aici, în
O2 Căsuţa matematică (Anexa 2) Rezolvă exerciţiul 1 de pe fişa Exerciţiul Pe grupe Şotronul
Proba I Anexa 3 de lucru în grup , apoi se expun matematic
Alege numărul care reprezintă oral rezultatele . Estimează
măsura cea mai apropiată de numărul. Se verifică prin Fişe de lucru
realitate. Precizează instrumentul măsurare. Răspund la întrebări
de măsură şi unităţile de măsură Primesc punctajul
folosite. Verifică prin măsurare corespunzător.
Pentru fiecare răspuns corect Prin rotaţie fircare grupă va Pe grupe
fiecare grupă va primi o parte desemna un reprezentant care va exerciţiul
componentă a căsuţei veveriţei. scrie la tablă unul dintre Coli albe
exerciţiile de pe fişa de lucru.
Transformă în unităţile de Markere
O3 măsură solicitate
Notează la tablă şi în caiete un
exerciţiu Panou pentru
centralizarea
Proba II Anexa 4 Efectuează transformările apoi punctajului
O3 Transformă în unitatea de măsură calculează operaţiile date
O5 indicată la răspuns. Notează la tablă şi în caiete un
exerciţiu
Proba III Anexa 5
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Pe grupe
O3 Transformaţi şi calculaţi
Adunări şi scăderi cu multipli şi Completează spaţiile libere cu Exerciţiul
submultipli metrului numere astfel încât să obţină
egalităţi
O4 Proba IV Anexa 6

Completaţi exerciţiile pentru a Rezolvă cu atenţie problema din Pe grupe


obţine egalităţi fişă Problemati- Coli
zarea Pe grupe Markere
Proba V Anexa 7 Exerciţiul
Problema-
Rezolvare de probleme tizarea
Fiecare grupă va primi fişa cu
problema şi o va rezolva
Ajunşi la ultima probă, vom vedea
care grupă a reuşit să construiască
căsuţa veveriţei.
Dacă vor fi două sau mai multe Este desemnată echipa
grupe cu acelaşi punctaj , se va câştigătoare şi în funcţie de
recurge la o probă de baraj punctajul obţinut fiecare grupă
va primi o diplomă cu premiu
Aplicare şi transfer Compunere de probleme - pe Pe grupe Fişa de lucru
O4 grupe
Compune o problemă folosind Elevii, pe grupe, compun şi Ştiu, vreau să
imaginea dată. Transformă în rezolvă problema după desen, ştiu, am
decimetri.(anexa 8) prin metoda dată, completând învăţat
tabelul:
Prezint criteriile de redactare şi Ştiu: - datele problemei
evaluare a rezolvării problemei. Vreau să ştiu: Care e distanţa de Problemati-
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
zarea
Monitorizez activitatea grupelor. la magazin la şcoală?

Am învăţat: 423 – 197 = 226 m


(distanţa magazin – şcoală)
Desemnează un reprezentant
care să prezinte problema cât Exerciţiul de
Afişarea planşelor cu problema mai atractiv. creaţie
compusă 226m=2260 dm

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Pregătirea activităţii prin
vizionarea ppt-ului
„Primăvara”, realizarea
Realizarea de expoziţii şi concursuri cu de afişe, compuneri,
imaginile, desenele, textele și pozele realizate Harta temei cross-curriculare crearea de versuri,
în primele 4 zile prezentare de texte
Consiliere şi orientare, părinţi ,elevi Limbă şi comunicare,
Premierea acordarea de diplome educaţie plastică,
Consiliere și orientare abilităţi practice,
Reprezentanți ai comunității locale, părinți muzică
Primăvara
anotimpul
renaşterii
Luni
Vineri

Joi Miercuri Marți

„Să trăim într-un „Primăvara în livadă”


„Primăvara în mediu sănătos” materializată printr-o
pădure” Educație pentru excursie în livadă şi
Consiliere și orientare, sănătate, educaţie realizarea căsuţelor
cunoaşterea mediului tehnologică, pentru păsărele
Inginerul silvic, cunoaşterea mediului, Cunoaşterea mediului,
pădurarul cultură civică matematică, educaţie
fizică, educaţie
tehnologică
Inginerul horticultor
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
1. Obiective/competențe/valori:
 Dezvoltarea interesului pentru activităţile din cadrul proiectului;
 Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei;
 Dezvoltarea vocabularului şi exprimării orale şi scrise;
 Exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite;
 Educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie în relaţiile cu colegii din
şcoală.

2. Definirea rezultatelor așteptate:


Creşterea interesului elevilor pentru activităţile specifice anotimpului primăvara;
Realizarea unor compuneri şi versuri specifice, a unor afişe tematice;
Conştientizarea importanţei mediului şi a impactului pe care îl are acesta în
dezvoltarea lor;
Confecţionarea de ierbare şi albume;
Îmbunătăţirea relaţiilor sociale şi şcolare a elevilor;
Protejarea şi îngrijirea micilor vieţuitoare ale naturii;
Realizarea de expoziţii cu lucrări de primăvară, concursuri, carnaval tematic.

3. Activități:
Luni
Elevii vor începe activitatea cu vizionarea prezentării PowerPoint „Primăvara”, se vor
citi texte literare despre anotimpul primăvara, după care vor fi invitați de către profesori să scrie
compuneri şi poezii, având ca temă „Primăvara”. În continuare vor fi realizate panouri cu afişe cu
tema „Natura revine la viaţă”.

Marți
Ziua de marți vine cu deplasarea copiilor în livadă, unde se vor întâlni cu inginerul
horticultor, care îi va ajuta să observe schimbările petrecute aici.
Apoi, vor realiza căsuţe pentru păsărele pe care le vor monta în curtea şcolii.

Miercuri
Elevii vor începe ziua printr-o activitate de igienizare a spaţiului din curtea şcolii şi din
împrejurimi. După terminarea acestei activităţi vom planta puieţi şi flori de sezon şi vom afişa
mesaje ecologice în comună.

Joi (activitatea culminantă)


În dimineața zilei de joi se va pleca în excursie la pădurea Ceala, unde copiii vor fi primiţi
de inginerul silvic şi pădurar, care le vor arăta speciile de arbori existente aici şi vor răspunde
întrebărilor copiilor.
După această întâlnire se vor organiza jocuri de orientare în pădure şi se vor culege plante în
vederea realizării unui ierbar.

Vineri
Ziua de vineri va fi consacrată feed-back-ului asupra activităților desfășurate în primele 4
zile ale săptămânii „Să știi mai multe să fii mai bun”. Astfel se vor realiza colaje, desene și machete

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
de
primăvară care să redea activitățile în care au fost implicați. Aceste colaje vor fi realizate pe grupe
de elevi, vor fi expuse într-un loc special amenajat unde vor putea fi văzute și apreciate de către
părinți și reprezentanții comunității locale.
Alte grupe de elevi vor participa la realizarea unor albume cu fotografii de la activităţile
desfăşurate pe parcursul săptămânii precum şi a unei expoziţii şi vor participa la un concurs,
Exponatele vor fi apreciate de un juriu format din reprezentanți ai comunității locale, părinți și cadre
didactice, se vor acorda premii și diplome.

4. Resurse necesare:
Resurse umane – elevii școlii
– cadrele didactice
– inginerul horticol Palconi Aurel
– inginerul silvic Paul Haş
– pădurarul
– părinții
– reprezentanții Consiliului Local
Resurse materiale: – texte literare, hârtie (cartonată, glasată, creponată), coli A3, markere,
carioci, carton, creioane, pixuri, foarfeci, cuie, ciocan, scânduri, ferăstrău,
vopsea, pensulă, var, perii, găleţi, apă, mături, greble, sape, saci menajeri,
mănuşi, puieţi, răsaduri şi seminţe de flori, afişe ecologice etc.
– laptop, videoproiector, aparat foto, cameră video, imprimantă

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
5. Planificarea:
Responsabili și
Ziua Activitatea Loc și durată Rezultate așteptate Evaluare
participanți
Vizionarea ppt-ului „Primăvara” şi Cabinetul de Învăţătorii și - Formarea și exprimarea unei opinii
citirea unor texte literare despre informatică elevii școlii, referitoare la primăvară
primăvară 8–9 conform orarului
Luni Scrierea de compuneri şi poezii, având Sălile de clasă Învăţătorii și - Scrierea de poezii şi compuneri cu Creaţiile
01.04.2013 ca temă „Primăvara”. 09 – 11 elevii școlii, tema „Primăvara în natură”; elevilor
conform orarului Afişele
Realizarea de panouri cu afişe cu tema 11 – 12 - Realizarea afişelor pe tema dată realizate
„Natura revine la viaţă”. Fotografii
Deplasarea în livadă şi discuţii cu - Protejarea şi îngrijirea micilor Căsuţele
Învăţătorii și
inginerul horticultor vieţuitoare ale naturii; păsărelelor
Marți Livadă elevii școlii,
Observarea schimbărilor petrecute în - Creşterea interesului elevilor pentru Fotografii
02.04.2013 08 – 13 conform orarului
livadă activităţile specifice anotimpului
Inginerul horticol
Realizarea căsuţelor pentru păsărele primăvara;
„Să trăim într-un mediu sănătos” – Şcoala şi Învăţătorii și Afişele cu
activitate de ecologizare şi afişare de împrejurimile elevii școlii, mesaje
mesaje ecologice acesteia conform orarului - Conştientizarea importanţei ecologice
Miercuri
8 – 10 Părinţii mediului şi a impactului pe care îl Fotografii
03.04.2013
Plantare de puieţi şi flori de sezon Sala de clasă Învăţătorii și are acesta în dezvoltarea lor; Rondourile
10 – 12 elevii școlii, realizate
conform orarului
„Primăvara în pădure” – excursie la Pădurea Ceala Învăţătorii și - Creşterea interesului elevilor pentru Ierbarele
pădurea Ceala şi culegerea de plante 8 – 10 elevii școlii, activităţile specifice anotimpului Fotografii
Joi
pentru ierbare conform orarului primăvara;
04.04.2013
Jocuri de orientare turistică Pădure Inginerul silvic - Îmbunătăţirea relaţiilor sociale şi Activitate
10 – 13 Pădurarul şcolare a elevilor; practică
Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe
Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe
Realizarea de colaje, și machete de Sălile de clasă Învăţătorii și
primăvară 8 – 10 elevii școlii,
Albumele
conform orarului
Vineri - Realizarea de expoziţii cu lucrări de Măştile
Realizarea albumelor cu fotografii de Sălile de clasă Învăţătorii și
primăvară, concursuri, carnaval realizate
la activităţile desfăşurate pe parcursul 10 – 12 elevii școlii,
05.04.2013 tematic pentru
săptămânii precum şi a unei expoziţii, conform orarului
carnaval
concurs Părinți,
Premierea elevilor Sala festivă reprezentanți ai
12 – 13 comunității locale

Desfăşurarea activităţii culminante şi evaluarea finală a temei

Activitatea culminantă se va organiza joi la Centrul Turistic din pădurea Ceala cu elevii claselor 0 – IV, învăţătorii şi părinţii însoţitori. Acolo,
inginerul silvic Paul Haş, împreună cu pădurarul, le va face o prezentare a zonei geografice din care face parte pădurea. De asemenea prin diferite
jocuri şi activităţi acesta le va educa spiritul de orientare turistică.
Prin intermediul unui traseu bine stabilit, d-nul inginer le va prezenta flora şi vegetaţia locală.
Pe parcursul traseului elevii vor colecta diferite plante în vederea realizării unor ierbare, portofolii sau jurnale personale.

Evaluarea activităţilor se va realiza prin portofolii, ierbare, jurnale personale.

Programul de formare continuă: Curriculum centrat pe competenţe


Modulul II – Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea implementării
curriculumului centrat pe competenţe

S-ar putea să vă placă și