Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ECONOMIE MARKETING ȘI TURISM

PROIECT DE INVESTIGAȚIE
la Bazele Marketingului
TEMA: …………….

Autor:
Nume, Prenume student, grupa
Coordonator științific:
Buzdugan Adriana, dr., conf.univ.

Chișinău 2020
CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. CARACTERISTICA MACROECONOMICĂ A RAMURII (DE SPECIFICAT
CONFORM TEMEI)

1.1. Scurtă istorie a apariției și dezvoltării ramurii


1.2. Analiza situației macroeconomice la nivel național conform indicatorilor statistici și
macroeconomici cu influență directă
1.3. Analiza micro-mediului: concurența, furnizorii, distribuitorii și intermediari
1.4. Analiza SWOT a ramurii (de specificat conform temei)

CAPITOLUL 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE MARKETING A UNUI BRAND SPECIFIC


RAMURII ANALIZATE

2.1. Descrierea generală a activității entității economice


2.2. Politica de produs și preț a entității economice
2.3. Politica de distribuție și promovare a entității economice
2.4. Analiza clienților și gradul lor de fidelitate
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
SURSE BIBLIOGRAFICE
ANEXE
CERINȚE DE TEHNOREDACTARE
Textul proiectului trebuie să fie scris citeț, fără greșeli, cules la computer, numai pe versoul
paginii format A4, în Microsoft Word, cu caractere Times New Roman, font 12, interval 1,5.
Câmpuri: stânga-30mm, dreapta, sus, jos-20mm.
Paginile se numerotează jos, în partea dreaptă sau la mijlocul paginii, cu cifre arabe. Foaia de
titlu nu se numerotează, dar se include în numărul total de pagini.
Utilizarea abrevierilor. În denumirea capitolelor și paragrafelor, în tabele, scheme, desene,
anexe și inscripții de sub figuri nu se permit cuvinte abreviate, în afară de cele general acceptate ca,
de exemplu: ș.a.; ș.a.m.d.; etc., mil. Unitățile de măsură se abreviază: grame – g; kilograme – kg;
tone - t; etc.
Dacă în text se repetă foarte des unele denumiri destul de voluminoase ale instituțiilor,
organizațiilor etc., ele pot fi abreviate și, în acest caz, în lucrare, se introduce „Lista abrevierilor
utilizate”, amplasată pe o pagină separată, după cuprins.
De exemplu: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova - BNS; Organizația
Națiunilor Unite – ONU; Biroul Internațional al Muncii – BMI, Organizația Mondială a Turismului
– OMT, ș.a.
Trimiterile bibliografice în textul proiectului sunt necesare referințe dacă au fost folosite
surse bibliografice. Trimiterile cu referire la unele lucrări indicate în bibliografie se efectuează prin
indicarea numărului sursei conform listei bibliografice și a paginii din ea, luate între paranteze
pătrate. De exemplu: [15, p. 125]. Dacă autorul proiectului face trimiteri la câteva lucrări sau autori,
atunci în paranteze se indică numărul acestor lucrări conform listei bibliografice, de exemplu: „...
unii autori [7, 12, 15] consideră ...”. Trimiterile asigură veridicitatea informației citate și oferă
posibilitatea de a găsi sursa pentru a o studia mai aprofundat. Comentariile pot fi scrise în partea de
jos a foii, terminându-se la frontiera câmpului de jos. În acest caz, ele se numerotează consecutiv pe
parcursul întregului proiect.
Materialul ilustrativ. Toate tabelele, figurile, anexele în proiect se numerotează cu cifre
arabe prin numerotări separate, în ordine succesivă. Fiecare ilustrație are un titlu scurt, scris cu
majusculă, care corespunde conținutului ei și este amplasat la mijloc deasupra sau sub ilustrație.
La tabele, sus, în partea dreaptă, se indică cuvântul „Tabelul” și numărul curent. Semnul „nr.”
nu se indică. Mai jos, la mijloc, se scrie titlul general. Tabelul trebuie să conțină titlurile coloanelor
și rândurilor, perioada la care se referă cifrele, unitatea de măsură (fără a evidenția o coloană
specială). Denumirea tabelului, a coloanelor și a rândurilor trebuie să fie clară, scurtă și completă.
Dacă conținutul se referă la o singură perioadă, atunci ea se indică în titlu, evidențiindu-se prin
virgule. Cifrele din tabel, de obicei, confirmă teoria din text, de aceea se va tinde spre amplasarea
lui imediat după trimiterea la el. Se va situa astfel ca să poată fi examinat fără a întoarce foaia.
Toate celelalte ilustrații, în afară de tabele, se semnează cu cuvântul „Figura”, amplasat la
mijloc, sub desen, și se numerotează consecutiv cu cifre arabe. Semnul „nr.” de asemenea nu se
pune. Alături se scrie denumirea lui.
Figura se amplasează, de obicei, imediat după trimiterea la ea, însă, dacă spațiul nu permite,
atunci ea se plasează pe pagina următoare, la începutul ei. Titlul se scrie la mijloc, sub figură.
Pentru orice material ilustrativ se indică sursa informației. Ea se plasează imediat sub ilustrație
conform regulilor generale de scriere a bibliografiei, iar la sfârșit se indică și pagina.
Utilizarea formulelor. Pentru generalizarea unor fenomene din domeniul
produselor/serviciilor, caracterizarea structurii, dinamicii etc. în proiect se folosesc formule. La
scrierea formulelor se aplică simbolurile unui alfabet utilizat frecvent în literatura de specialitate, ca
cel latin.
Sub formulă, începând cu cuvântul „unde”, se indică semnele simbolurilor, coeficienților
utilizați, semnificația lor, respectându-se consecutivitatea. Fiecare din ele se amplasează într-un rând
aparte și, dacă sunt mai multe, se numerotează cu cifre arabe.
De exemplu, formula de apreciere a nivelului rentabilității activelor se prezintă în modul
următor:
Rfin = Pnet / Cpr.* 100% (1.1)
unde:
Pnet – profitul net;
Cpr – valoarea capitalului propriu în baza bilanțului contabil.
Bibliografia se prezintă la sfârșitul conținutului textului lucrării și va include lista completă a
actelor normative, literaturii științifice, surselor statistice și a altor surse utilizate la întocmirea
proiectului de investigație. Fiecare sursă va conține: numele, prenumele autorului, denumirea
lucrării (monografie, broșură, manual, etc.), orașul, editura, anul ediției, volumul total de pagini.
Actele normative și regulamentele interne ale instituției vor fi expuse în modul următor: denumirea
actului legislativ, numărul și data aprobării, numărul și data apariției în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
Anexele conțin documente ale entității, rapoarte anuale ale entității, informații economico-
statistice, care se sistematizează în tabele, grafice, diagrame. Datele statistice vor fi însoțite de sursa
documentară utilizată. Sursele documentare vor fi sistematizate în compartimente conform expunerii
lor în conținutul textului proiectului.
Anexele sunt necesare, deoarece permit a controla veridicitatea datelor expuse în proiect și
corectitudinea calculelor efectuate de autor.