Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 1
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Raportul juridic.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiți noţiunea raportului juridic identificînd elementele acestuia. 3 pct.
1.2. Caracterizaţi structura raportului juridic. 5 pct.
1.3. Dați exemple de fapte juridice care duc la apariția, modificarea şi stingerea raporturilor 7 pct.
juridice.

Subiectul II. Noţiuni generale privind Dreptul afacerilor.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți noțiunea de Drept al afacerilor explicînd elementele ei. 3 pct.
2.2. Caracterizați obiectul de reglementare și metodele de reglementare a Dreptului 5 pct.
afacerilor.
2.3. Argumentați dacă următoarele raporturi juridice menţionate sunt reglementate de 7 pct.
normele Dreptul afacerilor: a) activitatea de comercializare a cartofilor de către
proprietarul lotului pomilegomicol;
b) activitatea de comercializare a produselor petroliere;
c) activitatea de construcţie a propriului garaj de către o persoană fizică;
d) spălarea automobilelor;
e) activitatea profesorului la liceu, colegiu, instituţie de învăţămînt superior;
f) activitatea de prestare a serviciilor de telefonie mobilă;
e) prestarea serviciilor juridice de către un avocat.

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25 Examinator
9 26-28 Al.Cuzneţov,
10 29-30
dr. în drept, conf. univ.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI
Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 2
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Noţiuni generale despre drept.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiți noţiunea dreptului prin prisma celor trei accepţiuni: drept subiectiv, drept 3 pct.
obiectiv şi disciplină de studiu.
1.2. Caracterizați principiile şi funcţiile dreptului. 5 pct.
1.3. Estimaţi influenţa reglementărilor internaţionale asupra cadrului normativ naţional. 7 pct.

Subiectul II. Activitatea economică de întreprinzător.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți noţiunea şi elementele activităţii de întreprinzător. 3 pct.
2.2. Clasificaţi genurile activităţii de întreprinzător în dependenţă de diferite criterii. 5 pct.
2.3. Argumentaţi dacă următoarele activităţi pot fi calificate ca fiind de întreprinzător: 7 pct.
a) activitatea avocatului;
b) activitatea persoanei care comercializează cărţi la tarabă;
c) activitatea angajatului;
d) activitatea instituţiei de învăţămînt;
e) activitatea acţionarului;
f) activitatea păstorului;
g) activitatea notarului;
h) activitatea frizerului invitat la domiciliul clientului;

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30 Examinator
Al.Cuzneţov,
dr. în drept, conf. univ.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 3
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Norma juridică.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiți conceptul şi subiecţii care realizează procesul de interpretare a normei 3 pct.
juridice.
1.2. Caracterizați structura normei juridice. 5 pct.
1.3. Analizaţi acţiunea normei juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanei. 7 pct.

Subiectul II. Statutul juridic al societăţilor comerciale.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți formele societăților comerciale reglementate de legislația Republicii Moldova. 3 pct.
2.2. Comparaţi societatea cu răspundere limitată cu societatea pe acțiuni. 5 pct.
2.3. Cetăţenii Jeverdan şi Alexa au decis să constituie o societate pe acțiuni. În acest scop 7 pct.
ei au elaborat contractul de constituire şi statutul societăţii, le-au autentificat la notar,
au depus pe un cont provizoriu aporturile băneşti în mărime de 10 000 lei şi au depus
toate actele necesare la Camera Înregistrării de Stat. Registratorul, analizînd actele
depuse, a respins cererea de înregistrare. Ca temei al respingerii Registratorul a
invocat dispoziţiile Codului civil potrivit căruia se întocmeşte un singur act de
constituire şi dispoziţiile Legii cu privire la societățile pe acțiuni potrivit cărora nu au
fost respectate cerinţele faţă de capitalul social.
Care este actul de constituire și capitalul social minim al societăţii pe acţiuni?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25 Examinator
9 26-28 Al.Cuzneţov,
10 29-30
dr. în drept, conf. univ.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 5
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Noţiuni generale despre stat.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi conceptul şi interpretaţi trăsăturile statului. 3 pct.
1.2. Caracterizați dimensiunile (atributele) statului şi argumentaţi necesitatea acestora. 5 pct.
1.3. Evaluaţi oportunitatea respectării principiului separaţiei puterilor în stat pentru 7 pct.
existenţa statului de drept.

Subiectul II. Reorganizarea prin fuziune a persoanelor juridice.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți formele fuziunii. 3 pct.
2.2. Caracterizați etapele şi efectele fuziunii persoanelor juridice. 5 pct.
2.3. Adunarea Generală a acţionarilor societăţii „Tîrgul Mare” S.A. a adoptat 7 pct.
hotărîrea de reorganizare prin fuziune, absorbind societatea „Primii Paşi” SRL.
Consultaţi administraţia societăţii în următoarele chestiuni:
- care sunt avantajele absorbţiei pentru societatea absorbantă, spre deosebire de
contopire?
- ce clauze trebuie să prevadă contractul de fuziune a societăţilor comerciale?
- ce documente sunt necesare pentru realizarea prezentei absorbţii?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30 Examinator
Al.Cuzneţov,
dr. în drept, conf. univ.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 6
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Izvoarele dreptului.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi conceptul şi identificaţi criteriile de clasificare a izvoarelor de drept. 3 pct.
1.2. Caracterizaţi particularităţile generale ale principalelor izvoare formale de drept. 5 pct.
1.3. Evaluaţi izvoarele dreptului Republicii Moldova la etapa contemporană şi rolul 7 pct.
acestora în consolidarea sistemului de drept.
Subiectul II. Societatea cu Răspundere Limitată.
nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiţi noţiunea și caracterele societății cu răspundere limitată. 3 pct.
2.2. Determinaţi structura internă a societăţii cu răspundere limitată. 5 pct.
2.3. O societate cu răspundere limitată „Avante” SRL are trei asociaţi, care deţin cote 7 pct.
egale de participare la capitalul social. În ultimii trei ani, această societate a avut în
mod constant pierderi, care au dus la reducerea capitalului social cu mai mult de
jumătate.
În februarie 2014, societatea comercială „Bobo” SA, prin administratorii săi,
propune celor trei asociaţi o fuziune prin absorbţie, în urma căreia fiecare din cei trei
asociaţi va primi un număr redus de acţiuni în societatea pe acţiuni.
În luna martie 2014, în cadrul Adunării Generale a asociaţilor „Avante” SRL, doi
din cei trei asociaţi votează în favoarea fuziunii şi unul se opune.
Ţinînd cont că actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată nu prevede
alte condiţii decît cele din lege privind majoritatea necesară pentru a se lua o hotărîre
în cadrul Adunării Generale, poate fi considerată valabilă hotărîrea adoptată de
societatea „Avante” SRL?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18 Examinator
8 19-25 Al.Cuzneţov,
9 26-28
10 29-30 dr. în drept, conf. univ.
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 7
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Norma juridică.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi norma juridică prin prisma trăsăturilor ei caracteristice. 3 pct.
1.2. Caracterizați elementele normei juridice din punct de vedere al structurii logico-interne 5 pct.
şi al structurii tehnico-legislative.
1.3. Analizaţi clasificarea normelor juridice în dependenţă de diferite criterii. 7 pct.

Subiectul II. Întreprinzătorii – subiecte ale dreptului afacerilor


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți persoanele care au calitatea de întreprinzător, făcîndu-le o scurtă 3 pct.
caracteristică.
2.2. Comparaţi noţiunea de întreprinzător cu cea de: a) agent economic; b) întreprindere; 5 pct.
c) antreprenor; d) comerciant; e) persoană juridică;
2.3. Consultaţi cetăţeanul Pruteanu, explicîndu-i forma de organizare juridică care poate fi 7 pct.
utilizată la desfăşurarea activităţii de întreprinzător în domeniul:
a) schimbului valutar;
b) activităţii de asigurare;
c) comerţul cu produse alcoolice şi tutun;
d) reparaţia tehnicii de uz casnic;
e) jocurile cu noroc;
f) comerţul cu produse petroliere;

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30

Examinator Al.Cuzneţov,
dr. în drept, conf. univ.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 8
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Esenţa dreptului.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți noţiunea de drept. 3 pct.
2.2. Caracterizaţi dreptul din punctul de vedere al trăsăturilor şi funcţiilor sale. 5 pct.
2.3. Generalizaţi asemănările şi deosebirile dintre noţiunile şi trăsăturile statului şi 7 pct.
noţiunile şi trăsăturile dreptului

Subiectul II. Persoana fizică – subiect al Dreptului afacerilor.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți formele desfăşurării activităţii de întreprinzător de către persoana fizică. 3 pct.
2.2. Comparați întreprinzătorul individual cu titularul patentei de întreprinzător. 5 pct.
2.3. Cetăţeanul Ghindă, fiind titular al patentei de întreprinzător pentru comerţul cu 7 pct.
amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă terenuri separate ce nu depăşesc
suprafaţa de 12 m2 comercializa printre alte produse şi băuturi alcoolice şi articolelor
din tutun.
Inspectoratul fiscal a decis confiscarea băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun
ale titularului de patentă cu suspendarea patentei pentru 3 luni.
Cetăţeanul Ghindă consideră că pedeapsa aplicată este ilegală.
Este în drept titularul patentei de întreprinzător să comercializeze băuturi alcoolice şi
articole din tutun?
Cine poate desfăşura activitatea de comercializare a băuturilor spirtoase?
Este corectă pedeapsa aplicată cetățeanului Ghindă?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18 Examinator
8 19-25 Al.Cuzneţov,
9 26-28
10 29-30 dr. în drept, conf. univ.
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR.9
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Formele statului.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiți forma statului. 3 pct.
1.2. Caracterizaţi forma de guvernămînt ca formă a statului. 5 pct.
1.3. Comparaţi structura de stat şi regimul politic prin analiza lor.. 7 pct.

Subiectul II. Regimului juridic al patrimoniului.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți patrimoniul şi componenţa lui. 3 pct.
2.2. Clasificaţi bunurile în dependenţă de diferite criterii. 5 pct.
2.3. Consultaţi un investitor străin în privinţa modului de transmitere în capitalul social a 7 pct.
unei mărci de producţie și a unui imobil, referindu-vă la modul de evaluare, aprobare a
valorii şi procedura de transmitere a acesteia.
Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30

Examinator Al.Cuzneţov,
dr. în drept, conf. univ.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 10
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Raportul juridic.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Determinaţi noţiunea de raport juridic. 3 pct.
1.2. Caracterizați premisele apariţiei raportului juridic. 5 pct.
1.3. Analizaţi subiecţii ca element al raportului juridic. 7 pct.

Subiectul II. Dizolvarea și lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Caracterizați temeiurile de dizolvare a persoanei juridice cu scop lucrativ. 3 pct.
2.2. Analizați operațiunile lichidatorului în procesul de lichidare a persoanei juridice. 5 pct.
2.3. Casa Naţională a Asigurărilor Sociale (CNAS) a depus o cerere în instanţa de judecată 7 pct.
pentru încasarea forţată de la SRL „Fazanul” a plăţilor obligatorii în sumă de 40 000
lei pe care pîrîtul le datora. În locul referinţei, pe adresa instanţei a sosit o informaţie
de la sediul pîrîtului potrivit căreia SRL „Fazanul” nu are sediu pe această adresă ori
aceasta a fost deja lichidată. Ulterior CNAS a stabilit că lichidarea CAP „Fazanul” s-a
făcut cu încălcarea legii, ori avizul cu privire la lichidarea societății nu a fost publicat
în Monitorul Oficial, creditorii nu au fost înştiinţaţi în modul stabilit despre iniţierea
procedurii de lichidare. De asemenea, s-a stabilit că potrivit bilanţului de lichidare,
SRL „Fazanul” a împărţit între asociați bunuri în valoare de 75 000 lei.
Există vreo modalitate legală prin care CNAS să poată încasa suma creanţei?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30
Examinator
Al.Cuzneţov,
dr. în drept, conf. univ.
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 11
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Noţiuni generale despre stat.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi scopul statului, determinînd scopul acestuia la diferite etape de dezvoltare 3 pct.
istorică.
1.2. Caracterizați interdependenţa dintre scopul cu sarcinile şi funcţiile statului. 5 pct.
1.3. Evaluaţi scopul, sarcinile şi funcţiile statului Republica Moldova la etapa 7 pct.
contemporană.

Subiectul II. Funcționarea societății comerciale.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Numiți organele obligatorii și facultative pentru fiecare formă de societate comercială. 3 pct.
2.2. Caracterizați atribuțiile organului executiv al societății comerciale. 5 pct.
2.3. Toţi asociaţii SRL „VULTURENI” s-au prezentat la notar şi au solicitat notarului să 7 pct.
întocmească o procură prin care ei îl împuternicesc pe cetăţeanul Lăcrămioară să
reprezinte interesele SRL „VULTURENI” în raport cu organele administraţiei publice
şi în raport cu terţii la încheierea tuturor contractelor comerciale.
Notarul a refuzat la întocmirea unei asemenea procuri. Explicaţi motivele refuzului și
cum urmează să fie desemnat administratorul SRL „VULTURENI”?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28
10 29-30
Examinator Al.Cuzneţov,
dr. în drept, conf. univ.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 15
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Izvoarele dreptului.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi izvorul de drept 3 pct.
1.2. Clasificaţi izvoarele dreptului. 5 pct.
1.3. Caracterizaţi particularităţile generale ale principalelor izvoare formale de drept. 7 pct.

Subiectul II. Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Definiți Întreprinderea de stat şi Întreprinderea municipală. 3 pct.
2.2. Comparați întreprinderea de stat cu întreprinderea municipală și cu societatea cu 5 pct.
răspundere limitată, referindu-vă la:
- cine pot fi fondatorii acestora;
- răspunderea fondatorilor pentru obligațiile întreprinderii și, respectiv, a asociaților
pentru obligațiile societății cu răspundere limitată.
2.3. Camera Înregistrării de Stat a refuzat înregistrarea Întreprinderii de Stat „Tabăra de 7 pct.
Odihnă Mugurel”, fondată prin hotărîrea Consiliului raional Orhei. Argumentați dacă
este întemeiat sau nu refuzul Camerei Înregistrării de Stat.
Este în drept Consiliul raional să fondeze o întreprindere de stat?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25
9 26-28 Examinator
10 29-30 Al.Cuzneţov,
dr. în drept, conf. univ.
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

Aprob
Şef Catedră__________Nicolae Roşca

TEST NR. 12
Pentru examen la disciplina „DREPTUL AFACERILOR”
Ciclul I, Licenţă
Anul I, Facultatea Ştiinţe Economice

Subiectul I. Raportul juridic.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi raportul juridic. 3 pct.
1.2. Caracterizaţi obiectul şi conţinutul, ca elemente a raportului juridic. 5 pct.
1.3. Reproduceţi impactul faptelor juridice asupra apariţiei, modificării şi stingerii 7 pct.
raporturilor juridice.

Subiectul II. Obligaţia întreprinzătorului de a obţine licenţă.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Caracterizați noțiunea de licență și indicați organele împuternicite cu licențierea. 3 pct.
2.2. Analizaţi procedura legală de eliberare a licenţei, termenul de valabilitate şi încetarea 5 pct.
valabilităţii licenţei.
2.3. Camera de licenţiere a retras licenţa SRL „Farmatex” de desfăşurare a activităţii 7 pct.
farmaceutice, din motivul că în timpul controlului a fost depistată încălcarea
condiţiilor legale de desfăşurare a acestei activităţi. Administratorul SRL „ Farmatex”
consideră că Camera de Licenţiere nu este în drept să retragă licenţa și aceasta a fost
retrasă ilegal.
Explicaţi dacă este în drept Camera de licențiere să retragă licența, care sunt
temeiurile de retragere a licenţei şi care este procedura de retragere a licenţei?

Barem de notare

Nota Punctaj
5 6-8
6 9-11
7 12-18
8 19-25 Examinator
9 26-28 Al.Cuzneţov,
10 29-30
dr. în drept, conf. univ.