Sunteți pe pagina 1din 20

Subiecte

pentru testele la disciplina


„DREPTUL AFACERILOR”
(pregătite la Departamentul Drept Privat, Faculatea Drept,
Universitatea de Stat din Moldova
pentru examenul din luna decembrie 2019)

Subiectul 1. Noţiunea de drept al afacerilor


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre noţiunea de “drept al afacerilor” şi raporturile juridice pe care le 3 pct.
reglementează, referindu-vă, sub aspect comparativ, inclusiv la noţiunile de “drept
comercial”, „dreptul antreprenoriatului”, „drept economic”, „drept civil”.
1.2. Clasificaţi izvoarele dreptului afacerilor după forţa juridică, analizând, în special, rolul 5 pct.
uzanţelor, practicii judecătoreşti, doctrinei şi a actelor corporative.
1.3. Unii autori afirmă că „raporturile juridice dintre autorităţile publice şi persoanele 7 pct.
private sunt raporturi de drept public reglementate de dreptul administrativ”. Alţii
afirmă că „raporturile juridice dintre stat şi persoanele fizice şi juridice ce apar în
legătură cu desfăşurarea activităţii de întreprinzător sunt reglementate de dreptul
afacerilor”. Demonstraţi prin argumente opinia căror autori vă pare mai convingătoare.

Subiectul 2. Noţiunea şi clasificarea activităţii de întreprinzător


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre elementele activitatăţii de întreprinzător din definiţia acesteia. 3 pct.
1.2. Clasificaţi genurile activităţii de întreprinzător după criteriile cunoscute. 5 pct.
1.3. Argumentaţi dacă următoarele activităţi pot fi calificate ca fiind activitate de 7 pct.
întreprinzător: a) actvitatea avocatului; b) activitatea persoanei care comercializează
cărţi la tarabă; c) activitatea angajatului; d) activitatea instituţiei de învăţământ; e)
activitatea acţionarului; f) activitatea păstorului; g) activitatea brokerului vamal; h)
activitatea notarului; i) activitatea frizerului invitat la domiciliul clientului; k) activitatea
profesorului care oferă lecţii particulare; l) activitatea agricultorului persoană fizică care
creşte mere şi struguri; m) activitatea administratorului insolvabilităţii; n) activitatea
persoanei fizice care prestează servicii de arat sătenilor;

Subiectul 3. Natura juridică a activităţii de întreprinzător


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Caracterizaţi noţiunea activităţii de întreprinzător, referindu-vă şi la noţiunile: activitate 3 pct.
economică; activitate profesională; antreprenoriat; afaceri, activitate comercială;
2.2. Comparaţi noţiunile „activităţi monopol de stat” cu „activităţi monopol natural”, 5 pct.
evidenţiind caracteristicile lor;
2.3. Cetăţeanul Filip Codreanu are în proprietate o casă bine îngrijită cu un spaţiu de peste 7 pct.
400 m.p. situată în centrul or. Chişină. Luând în consideraţie că o bună parte din casă nu
este folosită după destinaţie proprietarul a decis să o dea în locaţiune solicitanţilor.
Consultându-se cu un jurist a înţeles că nu există nici un impediment ca el să o dea în
locaţiune achitând pentu aceasta 10% din venitul obţinut din plăţile de chirie. În timp,
încercările de a da spaţiile libere în locaţiune nu se încununau cu succes.
Vecinul l-a sfătuit să se adreseze la compania care administrează site-ul
www.booking.com care, pentru o anumită plată poate să-i direcţioneze turişti din toată
lumea. Filip Codreanu a contactat serviciul respectiv, a acceptat condiţiile stabilite pe
www.booking.com şi a început să găzduiască turişti. Astfel în ultimele 6 luni spaţiul său
a fost transmis în locaţiune către 15 clienţi pe un termen de aproximativ de 60 de zile
cu o plată de 30 Euro pe lună, lucru care îl satisfăcea. Din suma obţinută plătea regulat
10% ca şi impozit.
Inspectorul fiscal l-a vizitat pe Filip Codreanu şi i-a reproşat că practică activitate de
întreprinzător ilegală şi i-a întocmit un process verbal contravenţional de sancţionare.
Filip Codreanu solicită asistenţă juridică şi răspuns la următoarele întrebări:
- Este oare activitatea de transmitere în locaţiune a spaţiului liber activitate de
întreprinzător?
- Poate el să conteste procesul verbal întocmit de inspectorul fiscal?
- Care sunt normele juridice care prevăd sancţiuni pentru activitatea ilegală de
întreprinzător?
- Care este deosebirea dintre activitatea de întreprinzător legală şi cea ilegală?
Întocmiţi o notă informativă care să conţină analiza juridică a situaţiei
menţionate şi răspunsurile la întrebările adresate.

Subiectul 4. Licenţierea activităţii de întreprinzător.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre noţiunile licenţă, autorizație referindu-vă la ele ca la permisiuni de a 3 pct.
desfăşura activitate de întreprinzător într-un anumit domeniu şi ca drept al titularilor.
1.2. Descrieţi procedura (etapele şi formalităţile) de obţinere-eliberare a licenţei pentru 5 pct.
funcţionarea caselor de amanet pentru persoana juridice care are mai multe puncte de
activitate;
1.3. Autoritatea de licenţiere a decis retragerea de la SRL „Titan” a autorizaţiei pentru 7 pct.
activitatea particulară de pază. Ca motiv al retragerii, a fost indicat că titularul
autorizaţiei a desfăşurat activitatea de depozitare şi folosire a substanţelor explozive
precum şi pentru faptul că în componenţa societăţii este un asociat persoană fizică din
Italia. Administratorul SRL „Titan” solicită răspuns la următoarele întrebări: a) poate să
fie retrasă autorizaţia pentru un gen de activitate dacă societatea nu a încălcat modul de
desfăşurare a acestui gen, ci a desfăşurat o altă activitate?; b) poate SRL „Titan” să
obţină o licenţă pentru alt gen de activitate?; c) este în drept Organul de Licenţiere să
retragă autorizaţia? d) care sunt temeiurile de retragere a autorizaţiei pentru acest gen de
activitate?. Elaboraţi o notă informativă cu răspunsurile la întrebările adresate.

Subiectul 5. Obligaţia întreprinzătorului de a obţine licenţă.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre organul/ele de stat competente de a elibera licenţe în general şi licenţe 3 pct.
de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în special.
1.2. Analizaţi procedura legală de eliberare a licenţei pentru activitatea de întreprinzător, 5 pct.
referindu-vă inclusiv la procedura aprobării tăcite, procedura de prelungire a valabilităţii
licenţelor, specificând actele necesare a fi prezentate, termenul de valabilitate, taxa
pentru licenţă, luând în considerare că ele (licenţele) sunt eliberate de Agenţia Serviciilor
Publice.
1.3. SRL „Vinăria Roşie” deţine 150 ha de terenuri agricole, dintre care 50 ha sunt plantate 7 pct.
cu viţă de vie, 50 plantată cu copaci de pruni şi caise, iar restul destinate pentru alte
culturi agricole. SRL „Vinăria Roşie” intenţionează să desfăşoare activitate de
producere a vinului, a berii şi în cantităţi mici rachiu de prună. Până la începutul
activităţii, adiministratorul acestei societăţiţi s-a adresat la un avocat cu următoarele
întrebări:
Are oare societatea nevoie de licenţă pentru genurile de activitate menţionate?
Dacă da, roagă să-i fie explicate condiţiile pe care trebuie să le întrunească SRL
„Vinăria Roşie” pentru obţinerea licenţei.
Care este lista documentelor necesare pentru obţinerea licenţei?
Indicaţi organele specializate antrenate în eliberarea licenţelor respective. Întocmiţi o
notă informativă în care elucidaţi răspunsurile la întrebările adresate.
Subiectul 6. Suspendarea şi retrarea licenţei pentru activitatea de întreprinzător
nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Descrieţi cum influenţează eliberarea actelor permisive, implicit a licenţei asupra 3 pct.
capacităţii juridice a titularului de licenţă.
2.2. Comparaţi temeiurile şi procedura de suspendare a licenţei cu procedura şi temeiurile de 5 pct.
retragere a licenţei (autorizației) pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
2.3. SRL „Sănătate” SRL, principalul gen de activitate al căreia era vânzarea - cumpărarea 7 pct.
produselor farmaceutice, a fost supusă unui control comun din partea Ministerului
Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului. În procesul controlului au fost descoperite
anumite încălcări de legislaţie. De exemplu: a) unul din vânzătorii din farmacie nu avea
studiile necesare pentru a desfăşura activitate farmaceutică; b) s-a stabilit, că contrar
dispoziţiilor legale, farmacia a vândut unele produse farmaceutice fără prescripţia
medicului; c) s-a stabilit că unele medicamente care erau puse în vânzare aveau termenul
de valabilitate expirat.
Între juriştii Ministerului Sănătăţii şi a Agenţiei Medicamentului au apărut
divirgenţe cu privire la sancţiunea care urmează a fi aplicată şi care este organul abilitat
cu dreptul de a-i retragă licenţa. Întocmiţi o Opinie juridică cu următoarele explicaţii:
a) care sunt actele normative care reglementează modul de suspendare şi retragere a
licenţelor pentru activitatea farmaceutică? b) poate fi retrasă licenţa pentru încălcările
menţionate supra? c) Care este organul care decide retragerea licenţei pentru genurile de
activitate farmaceutică; d) care este procedura de retragere a licenţei pentru această
activitate;

Subiectul 7. Evidenţa contabilă.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre noţiunea de evidenţă contabilă, determinând importanţa ei pentru 3 pct.
membrii (asociaţii, acţionarii) persoanei juridice şi pentru însăşi persoana juridică.
1.2. Analizaţi părţile componente ale ciclului contabil stabilit de legislaţie. 5 pct.
1.3. Cetăţeanul Dan Pruteanu este administratorul SRL „Pruteanu” care desfăşoară activitate 7 pct.
de fabricare a mobilei. SRL „Pruteanu” are 3 fondatori, are capitalul social de 500 000
lei, 15 salariaţi şi realizează mobilă de aproximativ 4,5 mln. lei anual. Dan Pruteanu
solicită consultaţie cu privire sistemul de evidenţă contabilă pe care trebuie să-l ţină SRL
„Pruteanu” şi dacă este societatea întră sau nu în categoria de microîntreprindere sau
întreprindere mică. Întocmiţi o notă informativă cu răspunsul la aceste întrebări.

Subiectul 8. Noţiunea de concurenţă.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi condiţiile de existenţă a concurenţei şi funcţiile concurenţei. 3 pct.
1.2. Clasificaţi actele care suprimă concurenţa după criteriile cunoscute. 5 pct.
1.3. Mai mulţi întreprinzători din or. Orhei s-au adresat în instanţa de judecată cu o cerere 7 pct.
pentru a anula o clauză din contractul de arendă semnat de Primăria or. Orhei şi SRL
“VOCO”. Potrivit acestui contract Primăria a transmis către SRL ”VOCO”, în arendă,
un lot de 20 de ari pentru a organiza o piaţă comercială. Prin contract Primăria s-a obligat
ca după darea în exploatare a pieţei, să retragă autorizaţiile tuturor micilor întreprinzători
care comercializează mărfuri în raza de 1 km de la piaţă. După ce piaţa a început să
funcţioneze, Primarul a retras autorizaţiile de amplasare a unităţilor de comerţ mai
multor întreprinzători care activau în raza de 1 km de la piaţa nou formată. În referinţa
Primăriei a fost menţionat că motivul retragerii autorizaţiilor este necesitatea de a face
ordine în oraş precum şi cel de onorare a obligaţiei contractuale faţă de SRL “VOCO”.
Întocmiţi o opinie juridică care să conţină soluţia litigiului.
Subiectul 9. Concurenţa neloială.
nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre noţiunea de concurenţă neloială identificând actele calificate ca fiind 3 pct.
„acte de concurenţă neloială” reglementate în legislaţia R. Moldova.
1.2. Comparaţi „actul de discreditare a concurentului” calificat ca fiind act de concurenţă 5 pct.
neloială cu ”actul care produce confuzie cu întreprinderea concurentă”.
1.3. O persoană juridică străină titular al mărcii de producţie „PUMA” s-a adresat în instanţa 7 pct.
de judecată din Moldova cu o cerere către „Artpiele” SRL şi a indicat că pârâta vinde
pantofi cu marca de producţie ce-i aparţine fără permisiunea respectivă. SRL „Artpiele”,
în referinţă, a menţionat că importă oficial încălţămintea de la kilometrul 7 din or. Odesa
şi nu este responsabil pentru plasarea mărcii respective pe încălţăminte.
Întomiţi o opinie juridică în care să se regăsească explicaţii la următoarele întrebări: a)
care sunt actele normative care reglementează modul de utilizare a mărcii şi care
stabilesc sancţiunile pentru utilizarea ilegală a mărcii; b) ce drepturi are titularul mărcii
”PUMA”? c) i-au fost încălcate titularului de marcă ”PUMA” careva drepturi prin
acțiunile SRL „Artpiele”; d) cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 10. Actul de constituire a persoanei juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi condiţiile de valabilitate ale actului de constituire a persoanei juridice cu scop 3 pct.
lucrativ.
1.2. Comparaţi actele de constituire a cooperativei de întreprinzător cu actele de constituire 5 pct.
a unei societăţii cu răspundere limitată în care calitatea de asociat o are o persoană
juridică străină şi o persoană fizică din R. Moldova, specificând persoanele care au
dreptul să le aprobe, clauzele obligatorii ale acestor acte constitutive şi actele
normative care le reglementează.
1.3. În instanţa de judecată a fost depusă o cerere privind nulitatea „Lombardul Codrilor” 7 pct.
SRL din mun. Chişinău, care are un capital social de 200 000 lei. Drept motiv se invocă
că în actul de constituire al acestei societăţi nu au fost prevăzute toate clauzele necesare.
În actul de constituire nu se regăseşte numele fondatorilor, mărimea capitalului social,
modul de repartiţie a capitalului social între asociaţi, precum şi faptul că denumirea
societăţii nu este conformă reglementărilor legale. Întocmiţi o opinie juridică în care
răspundeţi la următoarele întrebări; a) care sunt actele constitutive ale SRL? b) lipsa
căror clauze din actul de constituire servesc drept temei de nulitate a SRL? c) care este
procedura de declarare a nulităţii SRL? Care motive din cele indicate supra pot servi
temei pentru a anula ”Lombardul Codrilor” SRL ?

Subiectul 11. Întreprinzătorii – subiecte ale dreptului afacerilor


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Identificaţi persoanele care au calitatea de întreprinzător, făcându-le o scurtă 3 pct.
caractistică.
1.2. Distingeţi noţiunea de întreprinzător de noţiunile a) societate comercială; b) 5 pct.
întreprindere; c) antreprenor; d) comerciant; e) profesionist; f) persoană juridică.
1.3. Cetăţeanul Efim Pruteanu care a lucrat o perioadă detimp în Italia şi a acumulat un 7 pct.
anumit capital a decis să revină în Moldova şi să desfăşoare activitate de
întreprinzător. Deoarece ideile nu erau suficient de clare, a decis să consulte un avocat
pentru a înţelege cu ce se poate de ocupat în Moldova şi care forme de organizare a
activităţii de întreprinzător ar fi cele mai preferabile. Întocmiţi o opinie juridică şi
explicaţi domnului Efim Pruteanu care formă de organizare poate fi utilizată la
desfăşurarea activităţii de întreprinzător în domeniul: a) schimbului valutar; b)
activităţii de asigurare; c) comerţul cu produse alcoolice şi tutun; d) reparaţia tehnicii
de uz casnic; e) jocurile cu noroc; f) comerţul cu produse petroliere; g) aratul
terenurilor agricole; h) construcţia de case de locuit în localităţile rurale; i) activitatea
farmaceutică; k) comerț cu amănuntul la piața agricolă;

Subiectul 12. Întreprinzător Individual – titular al patentei de întreprinzător.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Identificaţi drepturile şi obligaţiile întreprinzătorului individual – titular al patentei de 3 pct.
întreprinzător făcând o caracteristică a acestora.
1.2. Determinaţi actele necesare pentru eliberarea patentei de întreprinzător la desfăşurarea 5 pct.
activităţii de: b) predarea limbilor străine; c) arat şi alte lucrări de cultivare a pământului
cu mijloace tehnice; d) reparaţie a locuinţelor; e) organizare a disco-cluburilor; f) servicii
veterinare şi zootehnice;g) întreţinerea cazinourilor şi jocurilor cu noroc; h) activitatea
de amanet; predarea muzicii și coreografieie
1.3. Inspectoratul fiscal a emis o prescripţie prin care a prevenit cet. Tigreanu că începând 7 pct.
cu data de 01 ianuarie i se suspendă patenta deoarece el a comercializat îmbrăcăminte,
încălţăminte şi cărţi deşi titularul de patentă nu are acest drept. Cet. Tigreanu s-a adresat
avocatului după asistenţă juridică şi a întrebat în ce cazuri încetează patenta şi în ce
cazuri se suspendă, care este organul competent de a suspenda patenta? De asemenea îl
interesează dacă într-adevăr comercializarea îmbrăcămintei, încălţămintei şi cărţilor este
interzisă şi dacă poate desfăşura activitatea ca şi persoană fizică într-un alt mod.
Întocmiţi o notă informativă şi daţi răspuns la întrebările adresate.

Subiectul 13. Întreprinzătorul individual


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Relataţi despre procedura înregistrării de stat a întreprinzătorului individual, referindu- 3 pct.
vă şi la cazurile în care înregistrarea nu se admite.
2.2. Comparaţi drepturile, obligaţiile şi răspunderea întreprinzătorului individual cu cele ale 5 pct.
persoanei fizice care desfăşoară activităţi independente.

2.3. Consultaţi întreprinzătorul individual cu privire la genurile de activitate pe care acesta 7 pct.
le poate desfăşura, inclusiv: a) activitate de asigurare; b) comerţul cu băuturi spirtoase
şi articole din tutun; c) activitate în domeniul jocurilor de noroc; d) activitate de schimb
valutar; e) organizarea disco-cluburilor; f) activitate de reparaţie a automobilelor şi
vulcanizare; g) vânzarea cărţilor, tablourilor şi a altor obiecte de artă plastică; h)
vânzarea produselor petroliere; i) activitatea de microfinanţare; k) comerţul cu
amănuntul, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor;

Subiectul 14. Noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ, referindu-vă şi la 3 pct.
formele persoanei juridice cu scop lucrativ.
1.2. Comparaţi noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ cu noţiunile de a) societate 5 pct.
comercială b) societate civilă; c) întreprindere; d) agent economic; e) întreprinzător; f)
profesionist;
1.3. Agenţia Serviciilor Publice a înaintat o cererea de chemare în judecată şi a solicitat 7 pct.
instanţei de a anula înregistrarea “SECOLUL XXII” SRL, deoarece fondatorii acesteia
sunt în incompatibilitate şi nu au dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate decât
funcţia pe care o ocupă. În motivaţie a fost indicat că unul din fondator este procuror,
al doilea a devenit judecător la Curtea Supremă de Justiție, iar al treilea a fost ales
deputat în Parlament. Întocmiţi o opinie juridică cu răspuns la întrebarea adresată.

Subiectul 15. Înregistrarea de stat a persoanei juridice cu sop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi actele necesare pentru înregistrarea unei cooperative de producţie explicând 3 pct.
acţiunile registratorului în legătură cu înregistrarea în Registul persoanelor juridice;
1.2. Comparați statutul persoanei juridice de până la înregistrare cu cel de după înregistrare, 5 pct.
cu cel al persoanelor juridice inactive, pasive, și care şi-a suspendat activitatea.
1.3. Organul Înregistrării de Stat a respins cererea de înregistrare a societăţii comerciale 7 pct.
„CASA DE AMANET DACIA” SRL din municipiul Bălţi din motivul că societatea a
arătat capitalul social ca fiind de 10 000 dolari SUA, precum şi pentru faptul că
denumirea ei nu corespunde cerinţelor legale. Fondatorul societăţii s-a adresat către
avocat cu întrebarea dacă SRL sau Casele de amanet sunt obligate să aibă un capital
social minim. A mai întrebat care sunt actele necesare pentru înregistrarea unei societăţi
comerciale care are ca şi obiect de activitate acordarea de împrumuturi cu amanetarea şi
păstrarea obiectelor din metale şi pietre preţioase. Întocmiţi o opinie juridică pentru
fondatorul societăţi şi daţi răspuns la întrebările puse.

Subiectul 16. Înregistrarea de stat a SRL.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi actele necesare pentru înregistrarea de stat a SRL cu 4 fondatori, unde un 3 pct.
fondator este statul Republica Moldova, al doilea fondator este o persoană juridică din
Marea Britanie, al treilea fondator este o asociaţie obştească din Republica Moldova şi
un cetăţean al Republicii Moldova.
1.2. Comparaţi Registrul de stat al persoanelor juridice cu Registrul de stat al valorilor 5 pct.
mobiliare evidenţiind destinaţia, deţinătorul şi conţinutul acestora.
1.3. Cetăţeanul Stepan Tihon a solicitat înregistrarea unei societăţi cu răspundere limitată 7 pct.
care intenţionează să desfăşoare activitatea de întreprinzător în afara hotarelor
Republicii Moldova. Organul Înregistrării de Stat a respins cereea de înregistrare a
societăţii pe motivul că activitatea de întreprinzător propusă în actul de constituire este
“prinsul peştelui în Marea Japoniei”, dar o astfel de activitate nu este reglementată de
legislaţia R. Moldova, şi respectiv din această cauză nu poate fi înregistrată. Întocmiţi o
opinie juridică în care să fie explicaţia dată fondatorului unic care sunt motivele de
respingere a cererii de înregistrare a unei persoane juridice şi care sunt soluţiile în
situaţia creată.

Subiectul I7. Obligaţiile asociatului societăţii comerciale.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi obligaţiile asociatului societăţii comerciale. 3 pct.
1.2. Comparaţi modalitatea şi termenul de transmitere a aportului asociaţilor SRL cu cea a: 5 pct.
a) acţionarilor-fondatori ai societăţii pe acţiuni; c) asociatului unic al SRL indicând
termenul maxim de transmitere şi modul de aprobare a aporturilor nebăneşti.
1.3. Cetăţeanul Verega, asociat al SRL „Salcâmul”, a înaintat o acţiune în instanţa de 7 pct.
judecată către co-asociatul Luţcan V. prin care solicita excluderea acestuia din societate
pe motiv că acesta nu a vărsat întregul aport la capitalul social la care s-a obligat. În
acţiune s-a arătat că dl. Luţcan trebuia până la 01 decembrie să verse integral aportul
său, însă au trecut mai mult de 20 de zile de la data când el trebuia să-şi îndeplinească
obligaţia, iar aportul nu a fost vărsat. Acţiunea era întemeiată pe art.255 alin.(1) lit.a) C.
civ. Explicaţi cum urmează a fi soluţionat litigiul.

Subiectul 18. Drepturile asociatului societăţii comerciale


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi drepturile asociatului societăţii comerciale. 3 pct.
1.2. Comparaţi dreptul de a participa la conducerea şi activitatea societăţii a asociatului 5 pct.
comanditat cu cel al asociatului societăţii cu răspundere limitată.
1.3. Ion Negrescu, asociat al “IKKEL” SRL, în ultimii 3 ani nu a primit dividende. El solicită 7 pct.
consultaţie şi posibilă asistenţă juridică în instanţă cu privire la: a) dreptul de a pretinde
la dividende din activitatea societăţii; b) valoarea (marimea) dividendelor; c)
modalitatea de plată a dividendelor; d) cazurile de imposibilitate a împărţirii beneficiului
între asociaţi. Întocmiţi o notă informativă şi răspundeţi la întrebările puse precum şi
explicaţi dacă dl. Negrescu are şanse de succes dacă depune o cerere în instanţă pentru
încasarea forţată a dividendelor.

Subiectul 19. Administratorul persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi noţiunea de administrator al persoanei juridice cu scop lucrativ evidenţiind 3 pct.
principalele atribuţii ale administratorului.
1.2. Comparaţi modul de desemnare şi revocare a administratorului societăţii în comandită 5 pct.
cu cel al societăţii cu răspundere limitată.
1.3. Toţi asociaţii „VULTURENI” SRL s-au prezentat la notar şi au solicitat notarului să 7 pct.
întocmească o procură prin care ei îl împuternicesc pe cetăţeanul Lăcrămioară să
reprezinte interesele SRL „VULTURENI” în raport cu organele administraţiei publice
şi în raport cu terţii la încheierea tuturor contractelor comerciale. Notarul a refuzat la
întocmirea unei asemenea procuri. Asociaţii nemulţumiţi vor să atace în instanţă refuzul
notarului şi solicită asistenţă juridică de la avocat. Întocmiţi o notă explicativă şi indicaţi
drepturile asociaţilor de a reprezenta societatea, precum motivele refuzului notarului.

Subiectul 20. Patrimoniul persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi noţiunea de patrimoniu al persoanei juridice evidenţiind elementele din 3 pct.
definţie şi caracterele juridice ale acestuia.
1.2. Clasificaţi după criteriile cunoscute bunurile ce intră în componenţa activului 5 pct.
patrimoniului persoanei juridice cu scop lucrativ.
1.3. Unitatea Administrativ Teritorială „Comuna Vultureni” a transmis în capitalul social al 7 pct.
S.A. „Vulturenii de Jos” un iaz de 10 ha. Organul Înregistrării de Stat a refuzat să
înregistreze societatea cu asemenea bunuri în capitalul social, ori potrivit Constituţiei şi
Codului civil, apele şi pădurile de interes public sunt bunuri ale domeniului public.
Juristul Primăriei Comunei Vultureni a atacat refuzul în instanţa de judecată. Întocmiţi
o opinie juridică cu descrierea soluţiei recomandate: dacă pot sau nu fi transmise
iazurile cu titlul de aport la capitalul social al unei SRL?

Subiectul 21. Aportul în natură la capitalul social al SRL.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi procedura de vărsare a aportului nemonetar (imobil sau mijloc de transport) la 3 pct.
formarea şi majorarea capitalului social al societăţii cu răspundere limitată.
1.2. Stabiliţi interdependenţa dintre noţiunile de ”active” „aport”, ”capital social”, „parte 5 pct.
socială”, „acţiune” ;
1.3. Cetăţeanul Scurtu V., fondator unic al “MIXT” SRL a decis să majoreze capitalul social 7 pct.
prin incorporarea beneficiului şi rezervelor societăţii în capitalul social, dar şi prin
transmiterea în capitalul social a acţiunilor pe care el le deţine în S.A. “Tîmplarul”.
Analizaţi situaţia menţionată şi recomandaţi soluţii cet. Scurtu V., referindu-vă la
termenul de vărsare, modul de evaluare, de predare a acţiunilor şi de înregistrare a
operaţiunilor întreprinse.

Subiectul 22. Bunurile incorporale ale persoanei juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Identificaţi bunurile incorporale care pot fi incluse în activul persoanei juridice, 3 pct.
definindu-le şi explicându-le esenţa.
1.2. Comparaţi noţiunea de “denumire de firmă” cu noţiunea de „marcă” evidenţiind 5 pct.
momentul apariţiei drepturilor asupra obiectelor menţionate şi prioritatea care o acordă
legea unui titular de drept faţă de altul în cazul confruntării acestora.
1.3. „Secolul XXII” SRL a decis să producă bunuri de marcă notorie ce aparţine unei 7 pct.
persoane din Danemarca. După discuţii şi negocieri cu titularul mărcii a fost decis de a
majora capitalul social cu valoarea mărcii de 100 mii EURO, atribuind astfel titularului
mărcii o parte socială egală cu valoarea mărcii. Consultaţi titularul mărcii şi
administratorul „Secolul XXII” SRL şi explicaţi dacă primul este calificat ca şi
investitor în R. Moldova şi de ce drepturi se bucură el, precum şi care ar fi procedura
de majorare a capialului social prin transmiterea mărcii.

Subiectul 23. Capitalul social al societăţii comerciale.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi 8 reglementări legale prin care se stabileşte capitalul social minim la anumite 3 pct.
societăţi comerciale.
1.2. Distingeţi noţiunea de „capital social” de noţiunile „patrimoniu”, „activ al societăţii”, 5 pct.
„pasiv al societăţii”, „capital propriu”, „capital vărsat”, „ participaţiune”.
1.3. Organul Înregistrării de Stat a intentat un proces judiciar de dizolvare a „NOROCUL 7 pct.
HAIDUCULUI” SRL din mun. Chişinău, care desfăşura activitate în domeniul
jocurilor de noroc. Ca şi motiv al dizolvării a fost invocată dispoziţia art.224 alin.(1)
lit. b) din C. civil potrivit căruia, actul de constituire nu corespunde prevederilor legii
şi că societatea nu are capitalul social prevăzut de lege. Administratorul „NOROCUL
HAIDUCULUI” SRL afrimă că, deşi pentru societatea cu răspundere limitată nu se
solicită un anumit capital social, societatea gestionată de el are capitalul social de 2
mln. lei şi respectiv, consideră că nu există nici un temei de nulitate a societăţii.
Consultaţi administratorul şi elaboraţii o notă informativă în care explicaţi viziunea
asupra situaţiei şi faceţi recomandări de soluţii. Poate oare administratorul evita
dizolvarea „NOROCUL HAIDUCULUI” SRL?

Subiectul 24. Majorarea capitalului social al SRL.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi formele de majorare a capitalului social a SRL. 3 pct.
1.2. Comparaţi procedura de majorare a capitalului social al SRL din contul beneficiului 5 pct.
nerepartizat cu procedura de majorare a capitalului social prin aporturile noilor asociaţi.
1.3. Administratorul SRL „OTTT” la 1 decembrie 2017 a depus la Organul Înregistrării de 7 pct.
Stat cererea de majorarea capitalului social din contul aportului unui cetăţean străin,
care urma până la 15 ianuarie 2018, să importe în Moldova şi să depună în capitalul
social utilaje de conservare a legumelor în valoare de 100 mii EURO. Organul
Înregistrării de Stat a refuzat înregistrarea modificării în actele de constituire, indicând
că înregistrarea poate fi efectuată doar după importul utilajelor în R. Moldova şi
predarea către „OTTT” SRL. Societatea, dorind să beneficieze de facilităţile fiscale
prevăzute în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful
vamal, precum şi în Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.145/2014, a atacat decizia Organului de
înregistrare în judecată. Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 25. Majorarea capitalului social al societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi procedeele de majorare a capitalului social al societăţii pe acţiuni. 3 pct.
1.2. Comparaţi procedura majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale a 5 pct.
acţiunilor cu procedura de majorare a capitalului social prin emisiunea suplimentară de
acţiuni.
1.3. Acţionarul Vlădescu a atacat hotărârea AGA „Rădeanu” S.A., prin care a fost decisă 7 pct.
majorarea capitalului social din contul beneficiilor nerepartizate. În motivarea sa,
reclamantul a arătat că majorarea capitalului social s-a făcut numai pentru acţiunile
ordinare emise de societate. Reclamantul deţine acţiuni preferenţiale de aceeaşi valoare
nominală ca şi acţiunile ordinare şi, deci, în rezultatul majorării capitalului social trebuie
să crească şi valoare nominală a acţiunilor preferenţiale. În referinţă „Rădeanu” S.A. a
menţionat că, potrivit actului său de constituire, majorarea se face numai pentru acţiunile
ordinare, dar nu şi pentru cele preferenţiale. Întocmiţi o notă explicativă şi arătaţi cum
trebuie soluţionat litigiul.

Subiectul 26. Reducerea capitalului social al SRL.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi formele de reducere a capitalului social al SRL. 3 pct.
1.2. Comparaţi procedura de reducere a capitalului social al SRL şi împărţirea unor active 5 pct.
între asociaţi cu procedura de reducere a capitalului social în legătură cu diminuarea
activelor sub mărimea capitalui social stabilit de actul de constituire.
1.3. Asociatul „OTTT” SRL Cătalin Sudoreanu a depus la Organul Înregistrării de Stat o 7 pct.
cererea de dizolvare a SRL în legătură cu faptul că activul societăţii s-a diminuat şi
constituie doar 40 % din mărimrea capitalului social declarat. În cerere a solicitat ca
masură de asigurare să fie el desemnat în calitate de administrator în locul celui
desemnat de adunarea generală. Administratorul societăţii, Ion Alunescu, în referinţa
întocmită a indicat că Cătălin Sudoreanu nu este în drept să înainteze o asemenea cerere,
iar instanţa nu este în drept să adopte o încheiere de aplicare a măsurii de asigurare şi
înlăturarea lui în calitate de administrator. Întocmiţi o notă informativă şi recomandaţi
soluţia legală cerinţelor indicate în cerere şi în referinţă.

Subiectul 27. Societatea în comandită (SC).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi noţiunea şi caracterele societăţii în comandită. 3 pct.
1.2. Comparaţi drepturile asociaţilor societăţii în comandită cu drepturile asociaţilor 5 pct.
societăţii în nume colectiv şi asociaţilor SRL referindu-vă şi la mărimea părţilor sociale
deţinute de asociaţii societăţii în comandită şi la numărul de voturi deţinute de aceştea.
1.3. În denumirea de firmă a societăţii în comandită “Fraţii Jardan” a fost inclus cuvântul 7 pct.
„Jardan” care corespunde cu numele celor trei asociaţi ai societăţii, inclusiv al
asociatului comandidat Ion Jardan şi a asociaţilor comandidari Vasile Jardan şi Igor
Jardan. Totodată trebuie de menţionat că doar asociaţii Ion şi Igor Jardan sunt fraţi pe
când Vasile Jardan nu este frate cu ceilalţi asociaţi. Întocmiţi o notă explicativă din care
să rezulte dacă sunt în drept asociaţii să includă în denumirea de firmă numele propriu
şi care sunt consecinţele includerii a numelui asociaţilor comanditaţi şi comanditari în
denumirea de firmă a societăţii în comandită.

Subiectul 28. Adunarea generală a societăţii cu răspundere limitată (SRL).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi persoanele (organele) care au dreptul de a convoca AGA, referindu-vă la 3 pct.
întocmirea şi completarea ordinii de zi, la modul de informare a asociaţilor despre
şedinţa AGA şi eventualele consecinţe ale neinformării.
1.2. Analizaţi procedura desfăşurare a adunării generale a asociaţilor (AGA) SRL, referindu- 5 pct.
vă deliberativitatea AGA, modul de adoptare a hotărârilor AGA şi întocmire a
procesului verbal al AGA.
1.3. Prin hotărârea AGA a societăţii comerciale „PINUL” SRL din 02.12.2017, asociatul 7 pct.
Nichiforeanu a fost exclus, deoarece el nu a vărsat integral aportul la capitalul social, pe
care trebuia să-l verse încă până la 1 noiembrie 2016, precum şi nici nu a participat la
ultimele trei AGA, şi respectiv, acesta ar fi pierdut legătura cu societatea. La AGA de
asemenea s-a decis să nu i se restituie asociatului exclus partea din aport vărsată anterior,
or, societatea a suferit prejudicii în legătură cu nevărsarea integrală a aporturilor.
Asociatul exclus consideră hotărârea ilegală şi intenţionează să o atace in instanţa de
judecată. Întocmiţi o opinie juridică şi indicaţi cum trebuie să procedeze asociatul
Nichiforeanu şi cum urmează a fi soluţionat litigiul.

Subiectul 29. Partea socială a asociatului societăţii cu răspundere limitată (SRL).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi noţiunea de “parte socială” a asociatului SRL relatând despre coraportul ei cu 3 pct.
aportul vărsat şi mărimea capitalului social.
1.2. Comparaţi noţiunea de „parte socială” cu noţiunile „certificat al părţii sociale”, „extras 5 pct.
din registrul de stat al persoanelor juridice”, „aport la capitalul social”.
1.3. Asociatul societăţii„TAUR” SRL Cezar Codreanu s-a adresat în judecată cu cererea de 7 pct.
anulare a contractul de vânzare-cumpărare a părţii sociale încheiat între asociatul
„VIBOR” SRL (cedent) şi cetăţeanul Matfei Nicolăescu (cesionar). Principalul motiv
invocat de reclamant a fost încălcarea dreptului de preemţiune pe care îl are Cezar
Codreanu asupra părţii sociale în caz de cesiune a acesteia.
Întocmiţi o opinie juridică şi explicaţi cum credeţi că trebuie soluţionat litigiul.

Subiectul 30. Dezmembrarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi actele necesare pentru înregistrarea a două societăţi cu răspundere limitată care 3 pct.
au luat naştere în rezultatul divizării unei societăţi pe acţiuni.
1.2. Comparaţi procedura de divizare cu cea de separare, analizând distinct doar acele 5 pct.
operaţiuni care le deosebesc.
1.3. Adunarea Generală a Acţionarilor – A.G.A. a hotărât dezmembrarea S.A. 7 pct.
„Autotransportatorul” prin separarea din ea a unei societăţi cu răspundere limitată.
Organul Înregistrării de Stat a respins înregistrarea reorganizării şi ca temei a invocat
două argumente: a) Societatea care se reorganizează nu a retras din circulaţie o parte din
acţiunile sale şi b) Hotărârea de reorganizare trebuie să fie adoptată cu ¾ din numărul
total de voturi, pe când adunarea generală a votat cu 2/3 din numărul acţionarilor
prezenţi. „Autotransportatorul” S.A. a atacat decizia Organul Înregistrării de Stat în
judecată. Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 31. Fuziunea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi actele necesare de a fi prezentate pentru înregistrarea unei societăţi pe acţiuni 3 pct.
rezultate din fuziunea a două societăţi cu răspundere limitată.
1.2. Comparaţi procedura de fuziune prin contopire a două SRL cu procedura de fuziunea prin 5 pct.
absorbţie a unei SRL de o altă SRL evidenţiind operaţiunile ce le disting, implicit efectele
ce le produc aceste operaţiuni.
1.3. Organul Înregistrării de Stat a respins cererea de înregistrare a S.A. „Vultureni” 7 pct.
constituită în rezultatul fuziunii prin absorbţie a S.A. “Vultureni” cu SRL “Corbul de
aur”. Ambele societăţi până la reorganizare desfăşurau activitate de retransmitere a
programelor de televiziunre şi radio din Federaţia Rusă. Motiv al refuzului înregistrării
a fost invocat că nu au fost prezentate toate actele necesare pentru înregistrare, precum
şi faptul că un organ de stat a prezentat aviz negativ. Consultaţi administratorul S.A.
“Vultureni” şi explicaţi care documente trebuie de prezentat pentru înregistrarea fuziunii
şi la care aviz se referă Organul Înregistrării de Stat.

Subiectul 32. Transformarea unei SRL într-o altă formă organizatorică


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi actele necesare pentru înregistrarea transformării unei SRL în S.A. 3 pct.
1.2. Analizaţi operaţiunile pe care le implică transformarea unei societăţi cu răspundere 5 pct.
limitată în societate pe acţiuni.
1.3. Ion Pruteanu, fondator al gospodăriei ţărăneşti, a vândut societăţii în nume colectiv 7 pct.
“Tulescu şi compania” 50 tone grâu pentru însămânţare, cu condiţia că ultima va plăti
preţul peste un an. După ce termenul de achitare a ajuns la scadenţă, Ion Pruteanu s-a
adresat la societatea debitoare (SNC “Tulescu şi compania”) să-i plătească preţul pentru
grâu, dar cumpărătorul nu i-a răspuns. Pruteanu s-a adresat cu o cerere în instanţa de
judecată pentru a încasa forţat suma datorată de la societatea debitoare şi membrii
acesteia. În referinţa depusă la instanţă de către administratorul societăţii debitoare s-a
arătat că SNC “Tulescu şi compania” nu mai există, deoarece aceasta a fost transformată
în SRL “Tulescu”, care are un capital social de 1000 lei, iar persoanele care au fost
membri ai SNC nu mai sunt asociaţi ai SRL, deoarece şi-au vândut partea lor socială
imediat după transformare. Întocmiţi o notă informativă şi explicaţi cum urmează a fi
soluţionat litigiul.

Subiectul 33. Dizolvarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi temeiurile de dizolvare voluntară a persoanei juridice; 3 pct.
1.2. Analizaţi consecinţele dizolvării persoanei juridice; 5 pct.
1.3. Serviciul Fiscal de Stat, în baza art.224 Cciv. a înaintat o acţiune în vederea lichidării 7 pct.
societăţii “Buzduganul” SRL, care desfăşoară activitatea farmaceutică după retragerea
licenţei de către Organul de Licenţiere. „Buzdugan” SRL în referinţa sa a motivat că,
potrivit legii, nu se poate solicita lichidarea deoarece activitatea farmaceutică nu este
unicul gen de activitate desfăşurat. Societatea desfăşoară şi alte genuri de activitate de
întreprinzător, respectă cerinţele legale de practicare a acestora. Întocmiţi o notă
explicativă în care explicaţi dacă este sau nu în drept IFS să solicite dizolvarea SRL
precum şi dacă instanţa ar putea dizolva “Buzdugan” SRL pentru încălcarea menţionată?

Subiectul 34. Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi condiţiile care trebuie să le întrunească persoana desemnată lichidator al unei 3 pct.
cooperative de producţie.
1.2. Comparaţi atribuţiile lichidatorului în raport cu cele ale administratorului persoanei 5 pct.
juridice, insistând în special asupra acelor care-i deosebesc.
1.3. Ion Tigreanu s-a adresat către lichidatorul Cooperativei de producţie “IKKEL” să-i 7 pct.
restituie suma de 50 000 lei, aceasta fiind o datorie pentru merele vândute doi ani în
urmă. Lichidatorul i-a răspuns că reeşind din informaţia care a primit-o de la fostul
administrator, datoria a fost plătită încă un an în urmă. Pe de altă parte lichidatorul a
menţionat că Ion Tigreanu a omis termenul de 2 luni de la data publicaţiei în Monitorul
Oficial a avizului cu privire la lichidare, şi respectiv, dacă nu s-a adresat în termenul
stabilit de codul civil nu mai este în drept să pretindă suma menţionată. Întocmiţi o notă
informativă şi Expuneti-vă opinia în legătură cu diferendul apărut între Lichidatorul
Cooperativei şi creditorul Ion Tirgrean .

Subiectul 35. Lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi principiile ce definesc statutul persoanei juridice aflate în lichidare. 3 pct.
1.2. Analizaţi actiunile lichidatorului în proces de lichidare a societăţii pe acţiuni. 5 pct.
1.3. Casa Naţională a Asigurărilor Sociale (CNAS) a depus o cerere în instanţa de judecată 7 pct.
pentru încasarea forţată de la Cooperativa Agricolă de Producţie „Fazanul” a plăţilor
obligatorii în sumă de 40 000 lei pe care pârâtul le datora. În locul referinţei, la adresa
instanţei a sosit o informaţie de la sediul pârâtului potrivit căreia CAP „Fazanul” nu are
sediu la adresa indicată, deoarece aceasta a fost deja lichidată. Ulterior CNAS a primit
de la Organul Înregistrării de Stat informaţia din care a rezultat că lichidarea CAP
„Fazanul” s-a făcut cu încălarea legii, ori creditorii, inclusiv CNAS nu au fost înştiinţaţi
în modul stabilit despre iniţierea procedurii de lichidare. De asemenea,a fost stabilit că
potrivit bilanţului de lichidare, CAP „Fazanul” a împărţit între membrii cooperativei
bunuri în valoare de 150 000 lei. Întocmiţi o notă explicativă indicând cum urmează
să procedeze CNAS pentru a încasa creanţa?

Subiectul 36. Intentarea procesului de insolvabilitate.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate. 3 pct.
1.2. Comparaţi efectele dizolvării persoanei juridice ca rezultat al intentării procesului de 5 pct.
insolvabilitate care survin pentru societatea insolvabilă cu cele care survin pentru
creditorii societăţii insolvabile.
1.3. Andrei Bolintineanu a cumpărat un frigider de la „Trianon” SRL. Termenul de garanţie 7 pct.
a fost stabilit de 2 ani. Peste două luni frigiderul a ieşit din funcţiune. Cumpărătorul a
restituit frigiderul vânzătorului şi a cerut să i se restituie preţul achitat. Vânzătorul a
anunţat că defectul frigiderului este minor şi că acesta va fi reparat din contul
vânzătorului. Cumpărătorul nu a dorit să primească frigiderul reparat, iar vânzătorul nu
dorea să restituie banii. Cumpărătorul, după o consultaţie cu avocatul, a înaintat o cerere
introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate împotriva SRL „Trianon”.
Întocmiţi o opinie juridică in care indicaţi cum ar trebui să se procedeze în litigiu?

Subiectul 37. Procedura de restructurare aplicată persoanei juridice insolvabile.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi procedura de restructurare a persoanei juridice insolvabile identificând 3 pct.
etapele acesteia.
1.2. Explicaţi diferenţa dintre procedura accelerată de restructurare şi procedura de 5 pct.
restructurare a persoanei juridice insolvabile.
1.3. Împotriva “EKKEL” SRL a fost depusă o cerere de intentare a procedurii de 7 pct.
insolvabilitate de către Oficiul fiscal teritorial Chişinău. Administratorul “EKKEL” SRL
solicită asistenţă juridică şi afirmă că societatea lui nu este în insolvabilitate, ci doar nu
are mijloace băneşti necesare pentru a achita impozitele, însă dacă ar vinde marfa pe
care o are la depozit ar putea să le achite. Întocmiţi o notă informativă în care explicaţii
administratorului “EKKEL” SRL temeiurile de intentare a procedurii insolvabilităţii
şi esenţa aplicării procedurii de restructurare şi drepturile lui de a cere aplicarea
acestei proceduri.

Subiectul 38. Patrimoniul debitorului în procesul de insolvabilitate.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Identificaţi bunurile persoanei insolvabile care se includ în masa debitoare şi sursele din 3 pct.
care aceasta ar putea fi suplimentată.
1.2. Comparaţi procedura de vânzare a bunurilor debitorului insolvabil asupra cărora sunt 5 pct.
drepturi preferenţiale cu procedura de vânzare a bunurilor debitorului insolvabil în
privinţa căruia nu sunt drepturi preferenţiale.
1.3. Consultaţi administratorul insolvabilităţii care a constatat că administratorul persoanei 7 pct.
juridice insolvabile anterior intentării procesului de insolvabilitate a încheiat anumite
acte juridice reprobabile, inclusiv:
a) cu 30 luni până la intentarea procesului de insolvabilitate a vândut cu doar 300 mii lei
o clădire al cărei preţ de piaţă era de 2 mln. lei;
b) cu doi ani până la intentare a donat un automobil fundaţiei „Secolul 21”;
c) cu două zile înainte de intentarea procesului a vândut marfă unui întreprinzător;
d) în ziua intentării procesului de insolvabilitate a încheiat un contract de gaj prin care a
garantat executarea unei datorii anterioare.
Întocmiţi o notă explicativă în care înseraţi răspunsul la întrebările adresate.

Subiectul 39. Procedura simplificată a falimentului


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi procedura simplificată a falimentului, concomitent indicând şi persoanele 3 pct.
cărora ea le este aplicabilă.
1.2. Comparaţi procedura simplificată a falimentului cu procedura falimentului insistând 5 pct.
asupra distinciilor dintre ele.
1.3. Cooperativa de producţie “Tigreanu” se află în proces de lichidare voluntară. 7 pct.
Lichidatorului acestei cooperative întocmind bilanţul de lichidare a constatat că valoarea
de piaţă a imobilelor cooperativei este mult mai mică decât valoarea de bilanţ a acestora.
Respectiv, făcând o inventariere repetată a stabilit că activele cooperativei sunt mai mici
decât datoriile pe care aceasta le are faţă de cei 4 creditori ai săi. Lichidatorul consideră
că trebuie să depună în instanţa de judecată competentă o cerere de intentare a procesului
de insolvabilitate. Juristul cooperativei îi sugerează lichidatorului ideea de negociere cu
creditorii cooperativei pentru a continua procesul de lichidare voluntară şi să nu mai
intenteze procesul de insolvabilitate. Întocmiţi o opinie juridică pronunţându-vă
asupra celor două versiuni de lichidare propuse de lichidator şi jurist.

Subiectul 40. Constituirea societăţii pe acţiuni (SA).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi procedura de constituire a SA în baza dispoziţiilor Codului civil. 3 pct.
1.2. Comparaţi procedura de constituire a S.A. reglementată de Codul civil cu cea 5 pct.
reglementată de Legea nr.1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni explicând
deosebirea şi recomandând soluţia corectă.
1.3. Un cetăţean german şi unul din Republica Moldova au decis să constituie o organizaţie 7 pct.
de microfinanţare „Pur”SA, cu capital social de 20 000 lei pentru a desfăşura activitatea
de creditare nebancară şi leasing financiar. Pentru a fi siguri, iniţiatorii afacerii s-au
consultat cu proaspătul absolvent al facultăţii de drept. Juristul le-a răspuns că nici forma
de organizare a persoanei juridice şi nici mărimea capitalului social nu corespunde
prevederilor legii şi Organul Înregistrării de Stat nu va înregistra societatea. Întocmiţi o
opinie juridică care să răspundă la întrebarile discutabile.

Subiectul 41. Drepturile acţionarilor


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Identificaţi drepturile acţionarului referindu-vă şi la drepturile suplimentare ale 3 pct.
acţionarilor care deţin 5%, 10% şi 25 % din acţiunile cu drept de vot ale societăţii.
1.2. Clasificaţi drepturile acţionarilor în patrimoniale şi nepatrimoniale făcându-le o scurtă 5 pct.
analiză.
1.3. Acţionarul “VIVAN” S.A. Filip Timizeanu, a depus o cerere în judecată, solicitând 7 pct.
anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor de majorare a capitalului social şi
încasarea prejudiciului suportat. În motivare acţionarul a explicat că el nu a ştiut de
majorarea capitalului social, şi a invocat faptul că până la majorare deţinea 40% din
acţiunile ordinare ale societăţii, iar după majorarea capitalului social el a rămas să deţină
numai 20%. De asemenea a fost invocat faptul că activele societăţii la momentul
majorării capitalului social depăşeau mărimea capitalului social cu 100% şi în procesul
de majorare noii acţionari au plătit numai valoarea nominală. În referinţa sa, „VIVAN”
S.A. a respins cererea acţionarului, considerând-o neîntemeiată. Întocmiţi o notă
explicativă în care vă expuneţi opinia privind soluţia asupra litigiului descris supra.

Subiectul 42. Acţiunile - valori mobiliare ale societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Relataţi despre ”acţiune” ca valoare mobiliară şi despre drepturile acordate de aceasta 3 pct.
titularului.
1.2. Clasificaţi acţiunile – valorile mobiliare după criteriile cunoscute, explicându-le 5 pct.
esenţa.
1.3. Societate pe acţiuni „RVN” a emis acţiuni ordinare şi acţiuni preferenţiale şi le-a 7 pct.
înregistrat în modul stabilit. Constantin Verega a procurat 10% din acţiunile
preferenţiale. Venind la adunarea generală a acţionarilor Constantin Verega a descoperit
că din cei prezenţi numai el este deţinător de acţiuni preferenţiale, şi culmea, lui nu i s-
a permis să voteze la şedinţă cu acţiunile deţinute. Întocmiţi o notă explicativă şi
consultaţi-l pe Constantin Verega cu privire la tipurile de acţiuni existente, drepturile pe
care le acordă acţiunile preferenţiale şi menţionaţi dacă o societate pe acţiuni poate emite
mai multe clase de acţiuni preferenţiale.

Subiectul 43. Obligaţiunile – valori mobiliare a societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi obligaţiunea ca valoare mobiliară emisă de societatea pe acţiuni referindu-vă 3 pct.
la drepturile acordate de obligaţiune titularului.
1.2. Comparaţi obligaţiunile cu acţiunile ca şi valori mobiliare. 5 pct.
1.3. Alexei Luţcanu a dobândit prin moştenire 100 de obligaţiuni emise de S.A. „Frigorifer”. 7 pct.
Obligaţiunile sunt nominative, nematerilizate, convertibile în valori mobiliare cu drept
de vot şi care prevăd o dobândă anulă de 20%. Moştenitorul s-a prezentat la adunarea
generală extraordinară a S.A. Frigorifer, însă nu a fost admis să participe şi i s-a explicat
că el nu va fi admis nici la adunarea generală ordinară. Moştenitorul solicită asistenţă
juridică cu explicaţia ce fel de valori mobiliare deţine el dacă nu este admis la adunarea
generală şi ce ar putea el să facă cu ele. Întocmiţi o notă explicativă cu răspunsul la
întrebările menţionate.

Subiectul 44. Tranzacţiile societăţii pe acţiuni cu propriile valori mobiliare


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi tranzacţiile societăţii pe acţiuni cu propriile valori mobiliare. 3 pct.
1.2. Destingeţi procedeul de achiziţionare a propriilor acţiuni de procedeul de răscumpărare. 5 pct.
1.3. Alexandru Vetrescu este acţionar la S.A. „Victoria” şi nu este de acord cu Hotărârea de 7 pct.
fuziune adoptată la Adunare Generală a Acţionarilor din 01.12.2017 potrivit căreia S.A.
„Victoria” absoarbe S.A. „Favorit” care este în proces de restructurare pentru cauză de
insolvabilitate.
Alexandru Vetrescu solicită consultaţie de la avocat şi consideră că prin această
absorbţie valoarea acţiunilor deţinute de el se va reduce substanţial şi pentru anul 2017
nu va primi dividente motiv pentru care a şi votat la AGA contra fuziunii. Întocmiţi o
notă explicativă în care să sugeraţi o soluţie acţionarului A. Vetrescu.

Subiectul 45. Tranzacţiile de proporţii ale societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi noţiunea şi tipurile de acte juridice (tranzacţii) de proporţii ale S.A. 3 pct.
1.2. Analizaţi condiţiile de determinare a actului (actelor) juridic ca fiind ca şi tranzacţie de 5 pct.
proporţii şi operaţiunile necesare de a fi efectuate de către administratorul societăţii pe
acţiuni pentru a respecta cerinţele legale la încheierea tranzacţiei de proporţii.
1.3. Ştefan Lucescu, deţine 15% din acţiunile ordinare ale “Fântâna” S.A. care, a depus o 7 pct.
cerere de chemare în judecată de anulare a contractului de gaj prin care “Fântâna” S.A.
garanta BCA “Prima” că, în cazul în care peste doi ani “DERN” SRL nu va restitui
băncii împrumutul de 2 mln. euro, ea însăşi va onora această obligaţie în locul
debitorului. În motivare reclamantul a aratat că suma de 2 mln de Euro indicată în
contractul de gaj reprezintă o tranzacţie de proporţii ori reprezintă peste o 100% din
capitalul social şi 52% din mărimea activelor “Fântâna” S.A.. Pârâtul a menţionat în
referinţă că, acţionarul Lucescu nu este în drept sa înainteze o asemenea acţiune, şi că
garanţia a fost acordată pur formal, ori „DERN” SRL este o societate solvabilă şi BCA
“Prima” nu va recurge nici odată la încasarea sumei de la garant. Întocmiţi o notă
explicativă şi expuneţivă opinia faţă de eventualele soluţii ale litigiului.

Subiectul 46. Tranzacţiile cu conflict de interese a societăţii pe acţiuni


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi noţiunea şi tipurile de acte juridice (tranzacţii) conflict de interese ale S.A. 3 pct.
1.2. Analizaţi condiţiile de determinare a actului (actelor) juridic ca fiind ca şi tranzacţie de 5 pct.
cu conflict de interese şi operaţiunile necesare de a fi efectuate de către administratorul
societăţii pe acţiuni pentru a respecta cerinţele legale la încheierea unei astfel de
tranzacţii.
1.3. ”Mândria Codrilor” S.A. are activele egale cu mărimea capitalui său social, adică 5 mln. 7 pct.
lei şi intenţionează să cumpere 90 hectare de teren arabil de la cet. Vasile Brăviceanu,
care este şi ginerele preşedintelui consiliului de administraţie S.A. ”Mândria Codrilor”
S.A. - Ion Frumusachi. Administratorul ”Mândria Codrilor” S.A. solicită juristului
companiei explicaţii cum să determine dacă este sau nu tranzacţia planificată o tranzacţie
cu conflict de interese sau nu. Şi dacă este cu conflict de interese cum trebuie să
procedeze el pentru a respecta legislaţia la încheierea tranzacţiei.
Întocmiţi o explicaţie pentru administrator care să conţină răspuns la întrebările
menţionate supra.

Subiectul 46. Adunarea generală a acţionarilor (AGA) în societatea pe acţiuni (SA).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Definiţi noţiunea de “adunare generală a acţionarilor” evidenţiind tipurile de adunări 3 pct.
generale şi formele de ţinere a adunării generale.
1.2. Analizaţi procedura de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor 5 pct.
referindu-vă în special la: persoanele care sunt în drept să dispună convocarea AGA,
întocmirea ordinii de zi, informarea acţionarilor, deliberativitatea şi modul de adoptare
a hotărârilor.
1.3. Cetăţenii Gavriil Jardan şi Andrei Corlăteanu sunt acţionari ce deţin 39% din acţiunile 7 pct.
ordinare ale „Nucul” S.A., au depus în instanţa de judecată o cerere prin care solicită
anularea deciziei Organului Înregistrării de Stat prin care a fost înregistrată în Registrul
de Stat al persoanelor juridice modificarea actului de constituire a „Nucul” S.A. şi
implicit majorarea capitalului social cu 100 %, efectuate prin hotărârea adunării generale
din 20.08.2017. Acţionarii reclamanţi susţin că au participat la adunarea generală, au
votat împotriva hotărârii de majorare a capitalului social şi deci hotărârea nu a fost
adoptată. Ceilalţi acţionari, precum şi Organul Înregistrării de Stat afirmă că hotărârile
AGA au fost adoptate cu majoritatea de voturi necesară şi nu există temei de nulitate a
hotărârii.
Întocmiţi o notă informativă şi expuneţi-vă opinia faţă de situaţia juridică creată şi
respecitiv faţă de eventuala soluţie judiciară.

Subiectul 47. Consiliul societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi Consiliul ca organ al societăţii pe acţiuni şi atribuţiile acestuia, referindu- 3 pct.
vă şi la situaţia când el este ca şi organ obligatoriu şi când când nu este obligatoriu.
1.2. Comparaţi modul de alegere al Consiliului societăţii pe acţiuni prin vot cumulaiv şi prin 5 pct.
vot obişnuit, relatând în ce situaţii juridice se purcede la votul cumulativ, care este esenţa
lui şi a cui interese se apără la alegerea consilului prin vot cumulativ.
1.3. Vasile Pereanu deţine 35 % din acţiunile „I-KEL” S.A. şi a depus o cerere în judecată 7 pct.
prin care a solicitat încasarea prejudiciului de 100 000 lei suportat de societate de la 3
membri ai consiliului societăţii. În cerere se indică că pârâţii, fiind membri ai Consiliului
„I-KEL” S.A. au votat pentru încheierea unei tranzacţii de proporţii şi au acceptat
vânzarea unui imobil al societăţii cu 1 (unu) mln. lei, ştiind că valoarea de piaţă a
acestuia este de 2,5 mln. lei. Mai mult ca atât, se arată că cumpărător al acestui imobil
apare „ULM” SRL, în capitalul social al căreia doi dintre pârâţi deţin în comun 75%.
Membrii consiliului în referinţă au indicat că atât timp cât tranzacţia de vânzare-
cumpărare este valabilă nimeni nu este în drept să considere că prin ea au fost aduse
prejudicii societăţii. De asemenea au indicat că reclamantul nu are dreptul să înainteze
cerere de chemare în judecată pentru a încasa prejudiciul de la membri consiliului
societăţii. Mai mult, consiliul este un organ colegial şi membrii acestuia nu poartă
răspundere pentru votul expirmat în şedinţă Consiliului. Întocmiţi o notă informativă şi
expuneţivă opinia faţă de situaţia juridică creată, implicit daţi răspuns la cerinţele
reclamantului dar şi cele indicate de pârâţi.

Subiectul 48. Cooperativa de întreprinzător


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi noţiunea de cooperativă de întreprinzător şi procedura ei de constituire. 3 pct.
1.2. Comparaţi cooperativa de întreprinzător cu cooperativa de producţie şi cu societatea cu 5 pct.
răspundere limitată, referindu-vă distincţiile şi asemănările dintre ele.
1.3. Membrul cooperativei agricole de întreprinzător “Valea Fermecată” intenţionează să 7 pct.
înainteze o cerere de chemare în judecată pentru a se retrage din această cooperativă şi
să i se atribuie o parte din patrimoniu proporţional cotelor de participare la capitalul
social precum şi o parte din beneficiul nerepartizat. Întocmiţi o notă explicativă şi
indicaţi ce fel de cote de participare pot exista în acest tip de cooperativă, ce drepturi
are membrul cooperativei de întreprinzător în caz de retragere (ieşire), şi dacă poate
sau nu reclamantul pretinde la beneficiile nerepartizate.

Subiectul 49. Întreprinderea de stat (ÎS)


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi noţiunea şi caracterele întreprinderii de stat. 3 pct.
1.2. Analizaţi procedura de constituire şi structura de organizare a întreprinderii de stat. 5 pct.
1.3. Administratorul întreprinderii de stat “Mileniul trei” a semnat un contract de ipotecă 7 pct.
cu “Moldova - Invest” SRL prin care a garantat cu un imobil obligaţia Cooperativei de
Producţie “Plai” de transmitere a roadei de mere din anul 2018. Notarul a refuzat să
semneze contractul de ipotecă menţionând că Întreprinderea de stat nu are dreptul de
proprietate asupra bunurilor deţinute şi respective nu le poate gaja. Întocmiţi o notă
informativă şi explicaţi dacă este sau nu în drept întreprinderea de stat să gajeze
bunurile pe care le are. De asemenea explicaţi care sunt drepturile întreprinderii de
stat asupra bunurilor imobile transmise de către prorpiul fondator.
Subiectul 50. Întreprinderea municipală

nr. Conţinutul subiectului puncte


1.1. Descrieţi noţiunea şi caracterele întreprinderii municipale. 3 pct.
1.2. Analizaţi procedura de constituire şi structura de organizare a întreprinderii 5 pct.
municipale.
1.3. Consiliul or. Călăraşi împreună cu Consiliului comunei Sipoteni şi a Comunei Hârjauca 7 pct.
au decis să înfiinţeze o întreprindere municipală pentru gestionarea şi repararea
drumurilor. În legătură cu aceasta, s-a decis înzestrarea acestei întreprinderi cu
patrimoniul necesar. Ulterior adoptării deciziei, juristul Primăriei or. Călăraşi a
menţionat că întreprinderea municipală nu poate fi constituită, deoarece nici una din
localităţi nu are statut de municipiu şi apoi nu pot mai multe unităţi administrativ
teritoriale împreună să constituie o întreprindere municipală. Consideră el că ar fi mai
util să se constituie o societate cu răspundere limitată cu acelaşi obiect de activitate.
Sunt corecte obiecţiile juristului primăriei? Poate oare unitatea administrative-
teritorială să constituie societăţi comerciale? Dar întreprinderi municipale? Pot oare
mai multe Unităţi administrativ teritoriale să constituie o întreprindere municipală?

Subiectul 51. Reglementarea juridică a investiţiilor


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Descrieţi noţiunile investiţie, investitori, întreprindere cu capital străin şi cu capital mixt; 3 pct.
2.2. Analizaţi garanţiile pentru investitori reglementate de legislaţia Republicii Moldova. 5 pct.
2.3. O societate comercială şi o persoană fizică din România intenţionează să înfiinţeze o 7 pct.
persoană juridică în Republica Moldova şi să desfăşoare activitate de întreprinzător în
domeniul creşterii producţiei agricole. Până a purcede la înregistrare ei solicită
consultanţă şi răspuns la următoarele întrebări: a) Care formă de organizare juridică
poate avea persoana juridică ce va fi constituită? b) Ce documente trebuie să prezinte
fiecare asociat în vederea înregistrării acestei persoane juridice? c) Ce capital social
va avea viitoarea persoană juridică? d) Va beneficia persoana juridică de careva
facilităţi (vamale, fiscale, de altă natură)? e) Poate viitoarea persoană juridică să
deţină imobile în proprietate?

Subiectul 52. Sucursalele persoanei juridice.


nr. Conţinutul subiectului puncte
2.1. Caracterizaţi noţiunea de sucursală. 3 pct.
2.2. Comparaţi modul de constituire şi înregistrare a sucursalei persoanei juridice înregistrate 5 pct.
în Republica Moldova cu modul de constituire şi înregistrare a unei persoane juridice
constituită integral de o persoană juridică străină.
2.3. Administratorul sucursalei „Prima” SRL din Bălţi a încheiat un contract de prestare a 7 pct.
serviciilor juridice de reprezentare în instanţa de judecată cu Biroul Asociat de Avocaţi
“Ionescu şi Frunzescu”. După ce avocatul a studiat materialele dosarului, a întocmit
referinţa la cererea de chemare în judecată, a participat la două şedinţe judiciare,
administratorul Sucursalei a comunicat Biroului de Avocaţi că Administratorul SRL
“Prima” nu doreşte să achite preţul indicat în acest contract, deoarece spune că
administratorul sucursalei nu avea dreptul să-l semneze. Explicaţi dacă are dreptul
administratorul sucursalei să încheie contracte de prestări servicii în numele
persoanei juridice.

Subiectul 53. Reglementarea juridică a întreprinderilor mici şi mijlocii.

nr. Conţinutul subiectului puncte


2.1. Definiţi noţiunile de: microîntreprindere; întreprindere mică; întreprindere mijlocie 3 pct.
2.2. Comparaţi avantajele acordate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii 5 pct.
cu cele acordate rezidenţilor în zonele libere.
2.3. ”PetrolAgro” S.A. desfăşoară activităţi de import şi comercializare a produselor 7 pct.
petroliere şi corespunde criteriilor de raportare la categoria de microîntreprindere, a
decis să beneficieze de facilităţile şi înlesnirile legale stabilite pentru întrprinderile mici.
Inspectorul fiscal însă a răspuns administratorului”PetrolAgro” S.A. că nu ar putea să
beneficiaze de careva facilităţi. Administratorul solicită juristului său explicaţii.
Întocmiţi o notă informativă în care trebuie să indicaţi urmtoarele:
- care sunt criteriile de raportare a societăţilor comerciale pentru ca acestea să fie
recunoscute întreprinderi micro şi întreprindere mică, întreprindere mijlocie?
- care societăţi comerciale ce nu pot fi categorizate ca şi întreprinderi mici şi mijlocii?
- pentru ce sunt necesare întreprinderile mici şi mijlocii?

Subiectul 54. Administratorul persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizaţi limitele şi interdicţiile legale la desemnarea persoanelor în funcţie de 3 pct.
administrator al unei persoane juridice.
1.2. Analizaţi raportul juridic dintre administrator şi persoana juridică pe care o gestionează, 5 pct.
referindu-vă şi la atribuţiile acestuia.
1.3. Consultaţi administratorul unei societăţi pe acţiuni care doreşte să vândă o clădire a 7 pct.
societăţii cu 2 mln. lei, şi explicaţi-i cum trebuie să procedeze, atunci când capitalul
social al societăţii este de 4 mln. lei, iar activele societăţii sunt doar de 3,5 mln. lei.

Subiectul 55. Administratorul persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi atribuţiile administratorului persoanei juridice cu scop lucrativ. 3 pct.
1.2. Analizaţi natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea comercială pe 5 pct.
care o administrază.
1.3. Cetăţeanul Ţurcanu, fiind administrator al,,Fulguşor” SRL, a dorit să iniţieze o afacere 7 pct.
proprie, astfel a constituit o societate comercială,,Brănduşa” SRL, unde este asociat
unic. Fiind în criză de personal calificat a propus unor angajaţir ,,Fulguşor” SRL să
demisioneze şi să se angajeze la pentru un salariu mai mare la ,,Brănduşa” SRL.
Argumentaţi legalitatea acţiunilor întreprinse de administrator. Stabiliţi dacă poate fi
atras la răspundere administratorul şi în baza căror temeiuri.

Subiectul 56. Creditorii persoanei juridice dizolvate


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiți categoriile de creditori ai unei persoane juridice dizolvate pentru cauză de 3 pct.
insolvabilitate.
1.2. Comparați categoriile de creditori ai unei persoane juridice dizolvate cu cele ale 5 pct.
persoanei juridicie involvabile.
1.3. 7 pct.

Subiectul 57. Tipurile de control


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Descrieţi tipurile de control care se efectuiază asupra activităţii de întreprinzător a 3 pct.
persoanelor juridice de drept privat.
1.2. Analizaţi etapele de efectuare a controlului de stat planificat efectuat de organul 5 pct.
(autoritatea publică) cu funcţii de control.
1.3. Administratorului „VVT” S.A. i s-a prezentat actul de control întocmit în procesul 7 pct.
controlului planificat de către echipa de contolori a Serviciului Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale în legătură cu normele şi regulile de apărare împotriva
incendiilor în care i-a fost prescris să-şi suspende activitatea de vânzare a produselor
petroliere până la îndeplinirea tuturor cerinţelor de protecţie împotriva incendiilor.
Administratorul nu este de acord cu constatările din actul de control şi consideră că
controlul a fost efectuat cu grave încălcări, ori controlorii nu au prezentat nici un
document ce demonstrează că ei au fost împuterniciţi să efectuieze controlul la
societatea respectivă.
Întocmiţi o notă informativă în care explicaţi modalitatea de efectuare a controlului
întreprinsă de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

Subiectul 58. Bunurile statului şi a Unităţilor administrativ teritoriale şi modul de


folosire a acestora în activitatea de întreprinzător
nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi modalităţile de utilizarea a bunurilor statului şi Unităţilor administrativ 3 pct.
teritoriale în activitatea de întreprinzător.
1.2. Comparaţi regimul juridic al bunurilor domeniului public al statului cu regimul juridic 5 pct.
al bunurilor domeniului privat al statului explicând care este modul de transferare a
bunurilor dintr-un domeniu în altul.
1.3. 7 pct.

Subiectul 59. Zonele şi alte teritorii libere din R. Moldova


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi zonele şi alte teritorii libere reglementate de legislaţia Republicii Moldova. 3 pct.
1.2. Descrieţi procedura de creare a zonelor libere din Republica Moldova şi de dobândire a 5 pct.
calităţii de rezident al zonei libere.
1.3. Rezidentul ZEL ”Ungheni - Business” societatea cu răspundere limitată ”Trivis” a 7 pct.
refuzat să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu un alt resident al ZEL,
argumentând că deja are încheiat contract cu Red Union Fenosa. In calitate de jurist al
ZEL, explicaţi ”Trivis” SRL consecinţele neîncheierii contractului cu rezidentul ZEL.

Subiectul 60. Răspunderea membrilor persoanei juridice pentru obligaţiile asumate de


însăşi persoana juridică
nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi situaţiile în care membrii persoanei juridice pot fi atraşi la răspundere pentru 3 pct.
obligaţiile asumate de persoana juridică
1.2. Comparaţi răspunderea membrilor societăţilor de persoane cu răspunderea membrilor 5 pct.
societăţilor de capitaluri.
1.3. 7 pct.

Subiectul 61. Răspunderea persoanelor cu funcţii de răspundere a societăţii pe acţiun


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi persoanele cu funcţii de răspundere a S.A. şi persoanele care nu sunt în drept să 3 pct.
ocupe funcţii de răspundere în S.A.
1.2. Caracterizaţi situaţiile (faptele) comise de persoanele cu funcţii de răspundere a S.A 5 pct.
care impun atragere lor la răspundere patrimonială
1.3. 7 pct.

Subiectul 62. Obligațiile administratorului persoanei juridice


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi obligațiile administratorului persoanei juridice. 3 pct.
1.2. Comparați obligația administratorului de a evita conflictul de interese cu obligația de a 5 pct.
declara interesul într-un act juridic sau operațiune care se propune persoanei juridice.
1.3. 7 pct.

Subiectul 63. Răspunderea administratorului persoanei juridice


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Numiţi obligațiile administratorului persoanei juridice. 3 pct.
1.2. 5 pct.
1.3. 7 pct.

Subiectul 64. Revocarea din funcție a administratorului persoanei juridice


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. Caracterizați procedura de desemnare și revocare a administratorului persoanei juridice. 3 pct.
1.2. 5 pct.
1.3. 7 pct.

Subiectul 65. Persoanele afiliate


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. 3 pct.
1.2. 5 pct.
1.3. 7 pct.

Subiectul 66. Grupul de persoane juridice


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1. 3 pct.
1.2. 5 pct.
1.3. 7 pct.