Sunteți pe pagina 1din 13

Subiecte

pentru testele la disciplina


„DREPTUL AFACERILOR”
(pregătite la Catedra Dreptul antreprenoriatului, Faculatea Drept,
USM pentru examenul din luna decembrie 2010)

Subiectul 1. Noţiunea de drept al afacerilor


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Relataţi despre noţiunea de drept al afacerilor şi raporturile juridice pe care le 3 pct.
. reglementează, referindu-vă inclusive la noţiunile de drept comercial”, „dreptul
antreprenoriatului”, „drept economic”, „drept civil”.
1.2 Clasificaţi izvoarele dreptului afacerilor după forţa juridică, evidenţiind rolul 5 pct.
. uzanţelor, practicii judecătoreşti, doctrinei şi a actelor corporative.
1.3 Unii autori afirmă că „raporturile juridice dintre autorităţile publice şi persoanele 7 pct.
. private sunt raporturi de drept public reglementate de dreptul administrativ”. Alţii
afirmă că „raporturile juridice dintre stat şi persoanele fizice şi juridice ce apar în
legătură cu desfăşurarea activităţii de întreprinzător sunt reglementate de dreptul
afacerilor”. Dovediţi care din autorii menţionaţi au dreptate.

Subiectul 2. Activitatea de întreprinzător


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Relataţi despre elementele activitatăţii de întreprinzător din definiţia acesteia. 3 pct.
.
1.2 Clasificaţi genurile activităţii de întreprinzător după criteriile cunoscute. 5 pct.
.
1.3 Argumentaţi dacă următoarele activităţi pot fi calificate ca fiind de întreprinzător: a) 7 pct.
. actvitatea avocatului; b) activitatea persoanei care comercializează cărţi la tarabă; c)
activitatea angajatului; d) activitatea instituţiei de învăţământ; e) activitatea
acţionarului; f) activitatea păstorului; g) activitatea agentului brokerului la bursa de
valori, h) activitatea notarului.

Subiectul 3. Licenţierea activităţii de întreprinzător.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Relataţi despre noţiunea de licenţă referindu-vă la ea ca la autorizaţie de activitate şi 3 pct.
. ca drept al titularului de licenţă.
1.2 Comparaţi procedura de licenţiere a activităţii de transport de pasageri cu activitatea 5 pct.
. farmaceutică.
1.3 Camera de Licenţiere a decis retragerea licenţei SRL „Titan” pentru activitatea 7 pct.
. particulară de detectiv şi pază. Ca motiv al retragerii Camera a indicat că titularul de
licenţă a desfăşurat activitatea de depozitare şi folosire a substanţelor explozive.
Administratorul SRL „Titan” solicită răspuns la următoarele întrebări: a) poate să fie
retrasă licenţa pentru un gen de activitate dacă societatea nu a încălcat modul de
desfăşurare a acestui gen, ci a desfăşurat o altă activitate ?; b) poate SRL „Titan” să
obţină o altă licenţă pentru genul de activitate ?; c) Este în drept Camera de Licenţiere
să retragă licenţa de activitate? d) care sunt temeiurile de retragere a licenţei pentru
acest gen de activitate; Elaboraţi o notă informativă cu răspunsuri la întrebări.

Subiectul 4. Evidenţa contabilă.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Determinaţi importanţa evidenţei contabile pentru fondatorii persoanei juridice şi 3 pct.
. pentru însăşi persoana juridică.
1.2 Analizaţi ciclul contabil. 5 pct.
.
1.3 Cetăţeanul Pruteanu solicită consultaţie cu privire la obligativitatea ţinerii evidenţei 7 pct.
. contabile de către: a) titularul patentei de întreprinzător; b) întreprinderea individuală;
c) societatea cu răspundere limitată. De asemenea el solicită ai explica deosebirea
dintre diferite sistemuri de ţinere a evidenţei contabile. Întocmiţi o notă informativă cu
răspunsul la aceste întrebări.

Subiectul 5. Noţiunea de concurenţă.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi condiţiile de existenţă a concurenţei şi funcţiile concurenţei. 3 pct.
.
1.2 Clasificaţi actele care suprimă concurenţa după criteriile cunoscute. 5 pct.
.
1.3 Mai mulţi întreprinzători din or. Hânceşti s-au adresat în instanţa de judecată cu o 7 pct.
. cerere pentru a anula o clauză din contractul de arendă semnat de Primăria or. Hânceşti
şi SRL “VOCO”. Potrivit acestui contract a fost transmis în arendă un lot de 20 de ari
pentru a organiza o piaţă comercială. Prin contract Primăria s-a obligat ca după darea
în exploatare a pieţei, să retragă autorizaţiile de comerţ tuturor micilor întreprinzători
care comercializează mărfuri în raza de 1 km de la piaţă. După ce piaţa a început să
funcţioneze, Primarul a retras autorizaţiile de comerţ mai multor întreprinzători care
activau în raza de 1 km de la piaţa nou formată. În referinţa Primăriei a fost menţionat
că motivul retragerii autorizaţiilor este necesitatea de a face ordine în oraş precum şi
cel de onorare a obligaţiei contractuale faţă de SRL “VOCO”. Cum va fi soluţionat
litigiul?

Subiectul 6. Concurenţa neloială.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Relataţi despre noţiunea de concurenţă neloială şi evidenţiaţi actele de concurenţă 3 pct.
. neloială reglementate în legislaţia R. Moldova.
1.2 Comparaţi „acte de concurenţă neloială” cu actele autorităţilor publice ce pot afecta 5 pct.
. conclurenţa.
1.3 O persoană juridică străină titular al mărcii de producţie „Adidas” s-a adresat în 7 pct.
. instanţa de judecată din Moldova cu o cerere către SRL „Piele” şi a indicat că ultima
vinde pantofi cu marca de producţie ce-i aparţine fără permisiunea respectivă. SRL
„Piele” în referinţă a menţionat că importă încălţămintea din China şi nu poartă nici o
vină pentru că încălţămintea poartă marca respectivă. Ce drepturi are titularul mărcii
de producţie? Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 7. Actul de constituire a persoanei juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi condiţiile de valabilitate ale actului de constituire a persoanei juridice cu 3 pct.
. scop lucrativ.
1.2 Comparaţi actul de constituire a societăţii comerciale cu actul de constituire a unei 5 pct.
. întreprinderi de stat arătând care sunt persoanele care au dreptul să le aprobe, clauzele
obligatorii ale acestor acte constitutive şi actele normative care le reglementează.
1.3 În instanţa de judecată a fost depusă o cerere privind nulitatea societăţii pe acţiuni 7 pct.
. invocându-se motivul că actul de constituire a acestei societăţi nu corespunde
prevederilor legii. Lipsa căror clauze din actul de constituire servesc drept temei de
nulitate a societăţii comerciale?
Subiectul 8. Întreprinzătorii – subiecte ale dreptului afacerilor
nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Identificaţi persoanele care au calitatea de întreprinzător făcându-le o scurtă 3 pct.
. caractistică.
1.2 Comparaţi noţiunea de întreprinzător cu cea de: a) agent economic; b) întreprindere; c) 5 pct.
. antreprenor; d) comerciant; e) persoană juridică;
1.3 Consultaţi cetăţeanul Pruteanu, explicându-i forma de organizare juridică care poate fi 7 pct.
. utilizată la desfăşurarea activităţii de întreprinzător în domeniul: a) schimbului valutar;
b) activităţii de asigurare; c) comerţul cu produse alcoolice şi tutun; d) reparaţia
tehnicii de uz casnic; e) jocurile cu noroc; f) comerţul cu produse petroliere;

Subiectul 8. Întreprinzător Individual – titular al patentei de întreprinzător.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Identificaţi drepturile şi obligaţiile întreprinzătorului individual – titular al patentei de 3 pct.
. întreprinzător făcând o caracteristică a acestora.
1.2 Determinaţi actele necesare pentru eliberarea patentei de întreprinzător la desfăşurarea 5 pct.
. activităţii de: a) Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule
în pieţe şi în alte locuri autorizate; b) predarea limbilor străine; c) arat şi alte lucrări de
cultivare a pământului cu mijloace tehnice; d) reparaţie a locuinţelor; e) organizare a
disco-cluburilor; f) servicii veterinare şi zootehnice.
1.3 Inspectoratul fiscal a emis o prescripţie prin care a prevenit cet. Tigreanu că începând 7 pct.
. cu data de 20 decembrie i se suspendă patenta deoarece el a comercializat
îmbrăcăminte, încălţăminte şi cărţi deşi nu titularul de patentă nu are acest drept. Cet.
Tigreanu s-a adresat avocatului după asistenţă juridică şi a întrebat în ce cazuri
încetează patenta şi în ce cazuri se suspendă, care este organul competent de a
suspenda patenta şi dacă cu adevărat comercializarea îmbrăcămintei, încălţămintei şi
cărţilor este interzisă.

Subiectul 10. Noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Relataţi despre formele de persoane juridice cu scop lucrativ. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi noţiunea de persoană juridică cu scop lucrativ cu noţiunile de a) societate 5 pct.
. comercială b) societate civilă; c) întreprindere; d) agent economic; e) întreprinzător;
1.3 Procurorul a înaintat o cererea de chemare în judecată şi a solicitat instanţei de a anula 7 pct.
. înregistrarea SRL “VERDICT”, deoarece fondatorii acesteia sunt în incopatibilitate şi
nu au dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate decât funcţia pe care o ocupă. În
motivaţie a fost indicat că unul din fondator este procuror, al doilea este membru al
Curţii Constituţionale, iar al treilea a fost ales deputat în Parlament. Cum trebuie să
procedeze instanţa?

Subiectul 11. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Numiţi actele necesare pentru înregistrarea de stat a SRL cu 3 fondatori, unde un 3 pct.
. fondator este statul Republica Moldova, al doilea fondator este o persoană juridică
străină şi al treilea fondator este un cetăţean al Republicii Moldova.
1.2 Comparaţi registrul de stat al persoanelor juridice cu registrul acţionarilor evidenţiind 5 pct.
. destinaţia, deţinătorul şi conţinutul.
1.3 Consultaţi fondatorului unic, al cărei cereri de înregistrare a SRL a fost respinsă de 7 pct.
. Camera Înregistrării de Stat pe motivul că “prinsul peştelui în Marea Nordică” nu este
reglementat de legislaţia R. Moldova şi din această cauză nu poate fi înregistrată o
societate comercială care îşi propune un astfel de obiect de activitate.

Subiectul I2. Obligaţiile asociatului societăţii comerciale.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi obligaţiile asociatului societăţii comerciale. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi modalitatea şi termenul de transmitere a aportului asociaţilor SRL cu cea a: 5 pct.
. a) asociatului comanditar; b) acţionarilor-fondatori ai societăţii pe acţiuni; c)
asociatului unic al societăţii cu răspundere limitată.
1.3 Cetăţeanul Verega, asociat al SRL „Buleandra”, a înaintat o acţiune în instanţa de 7 pct.
. judecată către asociatul Luţcan V. prin care solicita excluderea acestuia din societate
din motivul că acesta nu a vărsat întregul aport la capitalul social la care s-a obligat. În
acţiune s-a arătat că Dl. Luţcan trebuia până la 10 noiembrie să verse integral aportul
său, însă a trecut mai mult de 20 de zile de la data când el trebuia să-şi îndeplinească
obligaţia, iar aportul nu a fost vărsat. Acţiunea era întemeiată pe art.116 alin.(1) lit.a)
C. civ. Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 13. Drepturile asociatului societăţii comerciale


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi drepturile asociatului societăţii comerciale. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi dreptul de a participa la conducerea şi activitatea societăţii a asociatului 5 pct.
. comanditat cu cel a asociatului societăţii cu răspundere limitată.
1.3 Cet. Negrescu, asociat al SRL “IKKEL” în ultimii 3 ani nu a primit dividende. El 7 pct.
. solicită consultaţie şi posibilă asistenţă juridică în instanţă cu privire la: a) dreptul de a
pretinde la dividende din activitatea societăţii; b) proporţionalitatea dividendelor c)
modalitatea de plată a dividendelor; d) cazurile de imposibilitate a împărţirii
beneficiului între asociaţi. Întocmiţi o notă informativă şi răspundeţi la întrebările puse
precum şi explicaţii dacă are el dreptul să depună o cerere în instanţă pentru încasarea
forţată a sumei dividendului?

Subiectul 14. Administratorul persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Identificaţi persoanele care nu pot fi desemnaţi în funcţie de administrator al unei SRL. 3 pct.
.
1.2 Analizaţi raportul juridic dintre administrator şi persoana juridică pe care o 5 pct.
. gestionează.
1.3 Consultaţi administratorul unei societăţi pe acţiuni care doreşte să vândă o clădire a 7 pct.
. societăţii cu 2 mln. lei, şi explicaţi-i cum trebuie să procedeze, atunci când capitalul
social al societăţii este de 4 mln. lei, iar activele societăţii sunt doar de 3,5 mln. lei.

Subiectul 15. Patrimoniul persoanei juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi noţiunea de patrimoniu al persoanei juridice evidenţiind elementele lui. 3 pct.
.
1.2 Clasificaţi după criteriile cunoscute bunurile ce intră în componenţa activului 5 pct.
. patrimoniului persoanei juridice cu scop lucrativ.
1.3 Unitatea Administrativ Teritorială „Comuna Vultureni” a transmis în capitalul social al 7 pct.
. S.A. „Vulturenii de Jos” un iaz de 10 ha. Camera Înregistrării de Stat a refuzat să
înregistreze societatea cu asemenea bunuri în capitalul social, ori potrivit Constituţiei
şi Codului civil, apele şi pădurile de interes public sunt bunuri ale domeniului public.
Juristul Primăriei Comunei Vultureni a atacat refuzul înregistrării în instanţa de
judecată. Cum urmează a fi soluţionat litigiul ?

Subiectul 16. Aportul în natură la capitalul social.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi procedura de vărsare a aportului nemonetar la formarea şi majorarea 3 pct.
. capitalului social al societăţilor comerciale.
1.2 Stabiliţi interdependenţa dintre noţiunile de „aport la capitalul social”, «participaţiune» 5 pct.
. „parte socială”, „acţiune” “aport suplimentar”.
1.3 Recomandaţi soluţii cet. Scurtu V., fondator unic al SRL “MIXT”, care a decis să 7 pct.
. verse cu titlu de aport în capitalul social un bun imobil, un automobile, acţiunile pe
care le deţine în S.A. “Tîmplarul” referindu-vă la la termenul de vărsare, modul de
evaluare şi de predare a acestora.

Subiectul 17. Bunurile incorporale ale persoanei juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Identificaţi bunurile incorporale ce se includ în activul persoanei juridice, definindu-le 3 pct.
. şi explicându-le esenţa.
1.2 Comparaţi “denumirea de firmă” cu „marca de producţie” evidenţiind momentul 5 pct.
. apariţeie drepturilor respective şi prioritatea care o acordă legea una faţă de alta în
cazul confruntării acestora.
1.3 Consultaţi un investitor străin în privinţa posibilităţii transmiterii unei mărci de 7 pct.
. producţie cu titlul de aport la majorarea capitalului social, referindu-vă la modul de
evaluare, aprobare a valorii şi procedura de transmitere a acesteia.

Subiectul 18. Capitalul social al societăţii comerciale.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Numiţi 9 reglementări legale prin care se stabileşte capitalul social minimal al unor 3 pct.
. societăţi comerciale şi relataţi despre funcţiile capitalului social.
1.2 Comparaţi noţiunea de capital social cu noţiunile de „patrimoniu”, „activ al societăţii”, 5 pct.
. „pasiv al societăţii”, „capital propriu”, „capital vărsat”, „ participaţiune”.
1.3 Procurorul m. Chişinău a intentat un proces judiciar de dizolvare a SRL „Lombardul 7 pct.
. Daciei” din Chişinău. Administratorul lombardului solicită asistenţă juridică şi afirmă
că capitalul social al acestui lombard este de 100 000 lei, pe când capitalul social
minimal pentru SRL este mult mai mic. Consultaţi administratorul şi elaboraţii o notă
informativă în care explicaţi care norme au fost violate şi ce trebuie să întreprindă
administratorul pentru a evita dizolvarea?

Subiectul 19. Majorarea capitalului social al SRL.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Caracterizaţi formele de majorare a capitalului social a SRL. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi procedura de majorare a capitalului social al SRL din contul beneficiului 5 pct.
. nerepartizat cu procedura de majorare a capitalului social prin aporturile noilor
asociaţi.
1.3 Administratorul SRL „OTTT” la 1 decembrie 2008 a depus la Camera Înregistrării de 7 pct.
. Stat cererea de majorarea capitalului său social din contul aportului unui cetăţean
străin, care urma până la 15 ianuarie 2009, să importe în Moldova şi să depună în
capitalul social utilaje de conservare a legumelor. Camera Înregistrării de Stat a refuzat
înregistrarea modificării în actele de constituire, indicând că înregistrarea poate fi
efectuată doar după importul utilajelor în R. Moldova şi predarea lui SRL „OTTT”.
SRL „OTTT”, dorind să beneficieze de facilităţile fiscale prevăzute de Codul fiscal şi
Hotărârea Guvernului nr.102 din 30.01.2007 şi considerând ca decizia este
neîntemeiată, a atacat-o în judecată. Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 20. Majorarea capitalului social al societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi procedeele de majorare a capitalului social al societăţii pe acţiuni. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi procedura majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale a 5 pct.
. acţiunilor cu procedura de majorare a capitalului social prin emisiunea suplimentară de
acţiuni.
1.3 Acţionarul Vlădescu a atacat hotărârea adunării generale a acţionarilor S.A. 7 pct.
. „Rădeanu”, prin care a fost decisă majorarea capitalului social din contul beneficiilor
nerepartizate. În motivarea sa, reclamantul a arătat că majorarea capitalului social s-a
făcut numai pentru acţiunile ordinare emise de societate. Reclamantul deţine acţiuni
preferenţiale de aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare şi, deci, în rezultatul
majorării capitalului social trebuie să crească şi valoare nominală a acţiunilor
preferenţiale. În referinţă S.A. „Rădeanu” a menţionat că, potrivit actului său de
constituire, majorarea se face numai pentru acţiunile ordinare, dar nu şi pentru cele
preferenţiale. Cum trebuie soluţionat litigiul?

Subiectul 21. Reducerea capitalului social al SRL.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Caracterizaţi formele de reducere a capitalului social al SRL. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi procedura de reducere a capitalului social al SRL şi împărţirea unor active 5 pct.
. între asociaţi cu procedura de reducere a capitalului social în legătură cu diminuarea
activelor sub mărimea capitalui social stabilit de actul de constituire.
1.3 Asociatul SRL „OTTT” Cătalin Sudoreanu a depus la Camera Înregistrării de Stat o 7 pct.
. cererea de dizolvare a SRL în legătură cu faptul că activul societăţii s-a diminuat şi
constituie doar 40 % din mărimrea capitalului social declarat. Cum urmează să fie
soluţionat litigiul?

Subiectul 22. Societatea în comandită (SC).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi noţiunea şi caracterele societăţii în comandită. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi drepturile asociaţilor societăţii în comandită cu drepturile asociaţilor 5 pct.
. societăţii în nume colectiv.
1.3 Argumentaţi includerea în denumirea de firmă a societăţii în comandită a cuvântului 7 pct.
. „ciobanu” şi a numelui cetăţeanului „Jardan” care are statutul de comanditar al acestei
societăţi, explicând efectele pe care le generează aceste includeri.

Subiectul 23. Adunarea generală a societăţii cu răspundere limitată (SRL).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Numiţi atribuţiile se ţin de competenţa exclusivă şi neexclusivă a adunării generale a 3 pct.
. SRL.
1.2 Analizaţi procedura de convocare şi desfăşurare a adunării generale a asociaţilor SRL, 5 pct.
. cu referire la modul de informare a asociaţilor, deliberativitatea adunării, modul de
adoptare a hotărârilor şi întocmire a procesului verbal.
1.3 Prin hotărârea adunării generale a SRL „PINUL” din 2.12.2007 a fost exclus asociatul 7 pct.
. Nichiforeanu deoarece el nu a vărsat integral aportul la capitalul social, pe care trebuia
să-l verse încă până la 1 noiembrie 2004, precum şi nici nu a participat la ultimele 3
adunări generale, a pierdut legătura cu societatea. Adunarea de asemenea a decis să nu-
i restituie asociatului exclus partea din aport vărsată, or, societatea a suferit prejudiciu
în legătură cu nevărsarea integrală a aporturilor. Asociatul exclus consideră hotărârea
ilegală şi a atacat-o in instanţă. Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 24. Partea socială a asociatului societăţii cu răspundere limitată (SRL).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Definiţi noţiunea de “parte socială” a asociatului SRL relatând despre coraportul cu 3 pct.
. capitalul social şi despre dependenţa valorii ei de aportul depus.
1.2 Comparaţi noţiunea de „parte socială” cu noţiunile de „certificat al părţii sociale”, 5 pct.
. „extras din registrul de stat al persoanelor juridice”, „aport la capitalul social”.
1.3 Cetăţeanul Codreanu asociat al SRL „TAUR” s-a adresat în judecată cu cererea de a 7 pct.
. anula contractul de vânzare-cumpărare a părţii sociale încheiat între asociatul SRL
„VIBOR” (cedent) şi cetăţeanul Nicolăescu (cesionar). Principalul motiv invocat de
reclamant a fost încălcarea dreptului de preemţiune ce-l are asupra părţii sociale în caz
de cesiune a acesteia. Cum urmează a fi soluţionat litigiul ?

Subiectul 25. Dezmembrarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Numiţi actele necesare pentru înregistrarea a două personae juridice care au luat 3 pct.
. naştere în rezultatul divizării.
1.2 Comparaţi procedura de divizare cu cea de separare, analizând distinct doar acele 5 pct.
. operaţiuni care le deosebesc .
1.3 Adunarea Generală a acţionarilor a hotărât dezmembrarea S.A. „Autotransportatorul” 7 pct.
. prin separarea din ea a unei societăţi cu răspundere limitată. Camera înregistrării de
stat a respins înregistrarea reorganizării şi ca temei a invocat două argumente: a)
Societatea care se reorganizează nu a retras din circulaţie o parte din acţiunile sale şi b)
Hotărârea de reorganizare trebuie să fie adoptată cu ¾ din numărul total de voturi, pe
când adunarea generală a votat cu 2/3 din numărul acţionarilor prezenţi. S.A.
„Autotransportatorul” a atacat decizia Camerei Înregistrării de Stat în judecată. Cum
urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 26. Fuziunea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Numiţi actele necesare de a fi prezentate pentru înregistrarea unei societăţi pe 3 pct.
. acţiuni rezultate din fuziunea a două societăţi cu răspundere limitată
1.2 Comparaţi efectele produse de fuziunea prin contopire cu efectele produse de 5 pct.
. absorbţie evidenţiind operaţiunile necesare de a fi efectuate pentru înregistrarea
absorbţiei unei persoane jurdice de o altă persoană juridică.
1.3 Întocmiţi un proiect de contract de fuziune prin absorbţie, potrivit căreia SRL 7 pct.
. „Vultureni”, care are capitalul social de 500 000 lei şi 2 asociaţi cu părţi sociale egale
absoarbe SRL „Ciocârlia”, cu 4 asociaţi cu părţi sociale egale şi capitalul social de
400 000 lei.

Subiectul 27. Transformarea societăţii comerciale în altă formă de organizare


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi noţiunea de reorganizare prin tranformare. 3 pct.
.
1.2 Analizaţi operaţiunile pe care le implică transformarea unei societăţi cu răspundere 5 pct.
. limitată în societate pe acţiuni.
1.3 Ion Pruteanu, fondator al gospodăriei ţărăneşti, a vândut 5 tone grâu pentru 7 pct.
. însămânţare societăţii în nume colectiv “Tulescu şi compania”,cu condiţia că ultima va
plăti preţul peste un an. După ce împrumutul a ajuns la scadenţă, Pruteanul s-a adresat
la societatea debitoare să-i plătească preţul pentru grâu, dar cumpărătorul nu i-a
răspuns. Pruteanu s-a adresat cu o cerere în instanţa de judecată pentru a încasa forţat
suma datorată de la societatea debitoare şi membrii acesteia. În referinţa depusă la
instanţă de către administratorul societăţii debitoare s-a arătat că SNC “Tulescu şi
compania” a fost transformată în SRL “Tulescu”, care are un capital social de 5400 lei,
iar persoanele care au fost membri ai SNC nu mai sunt asociaţi ai SRL, deoarece şi-au
vândut partea lor socială imediat după transformare. Cum urmează a fi soluţionat
litigiul?

Subiectul 28. Dizolvarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Definiţi noţiunea de dizolvare explicînd efectele ce le produce ea asupra persoanei 3 pct.
. juridice.
1.2 Clasificaţi temeiurile de dizolvare a persoanei juridice cu scop lucrative după criteriile 5 pct.
. cunoscute caracterizând fiecare din aceste temeiuri.
1.3 Procurorul mun. Chişinău, în baza art.87 Cciv. a înaintat o acţiune de a lichida SRL 7 pct.
. «Buzduganul« care desfăşoară activitatea farmaceutică şi după retragerea licenţei de
către Camera de Licenţiere. SRL „Buzdugan” în referinţa sa a motivat că, potrivit
legii, nu se poate solicita lichidarea deoarece activitatea farmaceutică nu este unicul
gen de activitate desfăşurat. Societatea desfăşoară şi alte genuri de activitate şi respectă
cerinţele legale de practicare a acestora. Are dreptul procurorul să intenteze un proces
în lichidarea a SRL? Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 29. Lichidatorul persoanei juridice cu scop lucrativ


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Numiţi actele necesare a fi prezentate de către lichidator la organul de înregistrare 3 pct.
. pentru radierea persoanei juridice.
1.2 Comparaţi atribuţiile lichidatorului cu cele ale administratorului persoanei juridice şi 5 pct.
. ale administratorului fiduciar insistând în special asupra acelor care-i deosebesc.
1.3 Cet. Tigreanu s-a adresat către lichidatorul Cooperativei de producţie “IKKEL” să-I 7 pct.
. restituie suma de 50000 lei aceasta fiind o datorie pentru merele vândute cu doi ani în
urmă. Lichidatorul în scrisoarea de răspuns a menţionat că reeşind din informaţia care
a primit-o de la fostul administrator, datoria a fost plătită încă un an în urmă. Pe de altă
parte lichidatorul a menţionat că cet. Tigreanu a omis termenul de 6 luni de la data
ultimei publicaţii în Monitorul Oficial şi respectiv dacă nu s-a adresat în termenul
stabilit de codul civil nu mai este în drept să pretindă suma menţionată.

Subiectul 30. Lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi principiile ce definesc statutul societăţii aflate în lichidare. 3 pct.
.
1.2 Argumentaţi legalitatea desfăşurării procedurii de lichidare analizând separat fiecare 5 pct.
. operaţiune a procedurii de lichidare.
1.3 Casa Naţională a Asigurărilor Sociale (CNAS) a depus o cerere în instanţa de judecată 7 pct.
. pentru încasarea forţată de la Cooperativa Agricolă de Producţie „Fazanul” a plăţilor
obligatorii în sumă de 40 000 lei pe care pârâtul le datora. În locul referinţei, pe adresa
instanţei a sosit o informaţie de la sediul pârâtului potrivit căreia CAP „Fazanul” nu
are sediu pe această adresă ori aceasta a fost deja lichidată. Ulterior CNAS a stabilit că
lichidarea CAP „Fazanul” s-a făcut cu încălarea legii, ori avizul cu privire la lichidarea
cooperativei nu a fost publicat în Monitorul Oficial, creditorii nu au fost înştiinţaţi în
modul stabilit despre iniţierea procedurii de lichidare. De asemenea, s-a stabilit că
potrivit bilanţului de lichidare, CAP „Fazanul” a împărţit între membrii cooperativei
bunuri în valoare de 75 000 lei. Explicaţi cum urmează să procedeze CNAS pentru a
încasa suma creanţei?

Subiectul 31. Intentarea procesului de insolvabilitate.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Caracterizaţi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi efectele dizolvării persoanei juridice ca rezultat al intentării procesului de 5 pct.
. insolvabilitate care survin pentru societatea insolvabilă cu cele care survin pentru
creditorii societăţii insolvabile.
1.3 Andrei Bolintineanu a cumpărat un frigider de la SRL „Trianon”. Termenul de 7 pct.
. garanţie a fost stabilit de 2 ani. Numai după două luni frigiderul a ieşit din funcţiune.
Cumpărătorul a restituit frigiderul vânzătorului şi a cerut să i se restituie banii.
Vânzătorul a anunţat că defectul frigiderului este minor şi că acesta va fi reparat din
cont propriu. Cumpărătorul nu a dorit să primească frigiderul reparat, iar vânzătorul nu
dorea să restituie banii. Cumpărătorul, după o consultaţie cu avocatul, a înaintat o
cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate împotriva SRL
„Trianon”. Cum urmează să procedeze instanţa?

Subiectul 32. Procedura planului aplicată persoanei juridice insolvabile.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Definiţi procedura planului persoanei juridice insolvabile şi identificaţi etapele 3 pct.
. acesteia.
1.2 Comparaţi procedura planului cu procedura de lichidare a patrimoniului. 5 pct.
.
1.3 Împotriva SRL “EKKEL” a fost depusă o cerere de intentare a procedurii de 7 pct.
. insolvabilitate de către Inspectoratul Fiscal Chişinău. Administratorul SRL “EKKEL”
solicită asistenţă juridică şi afirmă că societatea lui nu este în stare de insolvabilitate, ci
doar nu are mijloace băneşti pentru a se achita cu impozitele, însă dacă ar vinde marfa
pe care o are ar putea să se achite. Întocmiţi o notă informativă în care să explicaţi
administratorului temeiurile de intentare a procedurii insolvabilităţii şi esenţa aplicării
procedurii planului şi drepturile lui de a cere aplicarea acestei proceduri.

Subiectul 33. Patrimoniul debitorului în procesul de insolvabilitate.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Identificaţi bunurile persoanei insolvabile care se includ în masa debitoare, bunurile 3 pct.
. care nu se include în masa debitoare şi bunurile care o suplimentează.
1.2 Comparaţi procedura de vânzare a bunurilor incluse în masa debitoare, specificnd pe 5 pct.
. cele în privinţa cărora cărora există drepturi preferenţiale şi cele în privinţa cărora nu
sunt drepturi preferenţiale.
1.3 Consultaţi administratorul insolvabilităţii care a descoperit că administratorul 7 pct.
. persoanei juridice anterior intentării procesului de insolvabilitate a încheiat anumite
acte juridice reprobabile, inclusiv: a) cu 30 luni până la intentarea procesului de
insolvabilitate a vândut cu doar 300 mii lei o clădire al cărei preţ de piaţă era de 2 mln.
lei; b) cu doi ani până la intentare a donat un automobil fundaţiei „Secolul 21”; c) cu
două zile înainte de intentarea procesului a vândut marfă unui întreprinzător; d) în ziua
intentării procesului de insolvabilitate a încheiat un contract de gaj prin care a garantat
executarea unei datorieâi anterioare.

Subiectul 34. Constituirea societăţii pe acţiuni (SA).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi procedura de constituire a SA în baza dispoziţiilor Codului civil. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi procedura de constituire a S.A. reglementată de Codul civil cu cea 5 pct.
. reglementată de Legea nr.1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni explicând
deosebirea şi recomandând soluţia corectă.
1.3 S.A. „Pur”, societate cu acţionar unic, a decis să fondeze o S.A „Mixt” în care să fie 7 pct.
. fondator unic. În acest scop s-a adresat la Camera Înregistrării de Stat cu o cerere şi a
prezentat actele nesare pentru înregistrarea acesteia. Registratorul a refuzat
înregistrarea S.A. „Mixt”, motivând că este interzisă de lege constituirea acesteia.
S.A. „PUR” a atacat decizia Camerei în judecată. Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 38. Drepturile acţionarilor


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Identificaţi drepturile acţionarului referindu-vă şi la drepturile celor care deţin 5%, 3 pct.
. 10% şi 25 % din acţiunile cu drept de vot ale societăţii.
1.2 Clasificaţi drepturile acţionarilor în patrimoniale şi nepatrimoniale şi caracterizaţile. 5 pct.
.
1.3 Acţionarul S.A. “VIVAN” Timizeanu a depus o cerere în judecată, solicitând anularea 7 pct.
. hotărârii de majorare a capitalului social şi încasarea prejudiciului suportat. În
motivare acţionarul a explicat că el nu a ştiut de majorarea capitalului social, şi a
invocat faptul că până la majorare deţinea 40 % din acţiunile ordinare ale societăţii, iar
după majorarea capitalului social el a rămas să deţină numai 20 %. De asemenea a fost
invocat faptul că activele societăţii la momentul majorării capitalului social depăşeau
mărimea capitalului social cu 50% şi în procesul de majorare noii acţionari au plătit
numai valoarea nominală. În referinţa sa, S.A. „VIVAN” a respins cererea
acţionarului, considerând-o neîntemeiată. Cum urmează a fi soluţiant litigiul de către
instanţă?

Subiectul 35. Acţiunile - valori mobiliare ale societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Relataţi despre acţiune ca valoare mobiliară şi despre drepturile acordate de aceasta 3 pct.
. titularului.
1.2 Clasificaţi acţiunile – valori mobiliare după criteriile cunoscute explicându-le esenţa. 5 pct.
.
1.3 Consultaţi cetăţeanul Verega, acţionar al S.A. „RVN” cu privire la drepturile ce derivă 7 pct.
. din acţiunile, inclusiv cu privire la dreptul de vot, cu privire la dividend şi posibilitata
de înstrăinare.

Subiectul 36. Obligaţiunile – valori mobiliare a societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Definiţi obligaţiunea ca valoare mobiliară emisă de societatea pe acţiuni şi descrieţi 3 pct.
. drepturile acordate de obligaţiune titularului.
1.2 Clasificaţi obligaţiunile după criteriile cunoscute şi menţionaţi deosebirea obligaţiunii 5 pct.
. de acţiune.
1.3 Cetăţeanul Luţcan este deţinător al obligaţiunilor emise de S.A. „Frigorifer” care 7 pct.
. prevăd plata dobânzii o dată pe an în mărime de 20% din valoarea nominală, însă
societatea timp de 3 ani nu a plătit dobânda cuvenită. Consultaţi obligaţionarul şi
recomandaţi-i posibilele variante de a-şi apăra dreptul.

Subiectul 37. Tranzacţiile societăţii pe acţiuni cu propriile hârtii de valoare.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Definiţi tranzacţiile societăţii pe acţiuni cu propriile valori mobiliare. 3 pct.
.
1.2 Comparaţi procedeul de achiziţionare a propriilor acţiuni cu procedeul de 5 pct.
. răscumpărare a propriilor acţiuni de societatea emitentă.
1.3 Consultaţi acţionarul Vetrescu care vrea să cheme în judecată S.A. „Victoria” şi a o 7 pct.
. obliga să răscumpere acţiunile pe care le deţine. Principalul argument al reclamantului
este că el nu a participat la adunarea generală şi nu este de acord cu procesul de
fuziune a S.A. „Victoria” cu S.A. „Favorit”, deoarece ultima este în proces de
insolvabilitate. Pârâtul nu a răspuns la petiţia prealabilă. Vetrescu solicită asistenţă
juridică şi reprezentare în instanţă. Cum trebuie soluţionat litigiul?

Subiectul 38. Tranzacţiile de proporţii ale societăţii pe acţiuni.


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Relataţi despre dreptul societăţii pe acţiuni de a încheia acte juridice şi despre dreptul 3 pct.
. de a încheia acte juridice (tranzacţii) de proporţii.
1.2 Comparaţi actele juridice încheiate de societatea pe acţiuni în mod obişnuit cu 5 pct.
. tranzacţiile de proporţii şi cu tranzacţiile cu conflict de interese referindu-vă la
procedura de încheiere, executare şi efectele juridice.
1.3 Cetăţeanul Lucescu, acţionar a S.A. “Fântâna”, a depus o cerere de chemare în 7 pct.
. judecată de anulare a contractului de gaj prin care S.A. “Fântâna” garanta BCA
“Prima” că, în cazul în care peste doi ani SRL “DERN” nu va restitui băncii
împrumutul de 2mln. Euro, ea însăşi va onora această obligaţie în locul debitorului.
În motivarea cererii reclamantul arată că suma de 2 mln de Euro inidcată în contractul
de gaj reprezintă un contractul de proporţii ori el reprezintă peste o 100% din capitalul
social şi 52% din mărimea activelor S.A. “Fântâna”. Pârâtul S.A. “Fântâna” a
menţionat în referinţă că, acţionarul Lucescu nu este în drept sa înainteze o asemenea
acţiune, şi că garanţia a fost acordată pur formal, ori SRL „DERN” este o societate
solvabilă şi BCA “Prima” nu va recurge nici odată la încasarea sumei de la garant.
Cum urmează a fi soluţionat litigiul?

Subiectul 39. Adunarea generală a acţionarilor în societatea pe acţiuni (SA).


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Definiţi noţiunea de “adunare generală a acţionarilor” evidenţiind tipurile de adunări 3 pct.
. generale şi formele de ţinere a adunării generale.
1.2 Analizaţi procedura de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor 5 pct.
. referindu-vă în special la: întocmirea ordinii de zi, informarea acţionarilor,
deliberativitatea, modul de adoptarea a hotărârilor şi întocmire a proceselor verbale.
1.3 Cetăţenii Jardan şi Corlăteanu, acţionari ce deţin 38% din acţiunile ordinare ale S.A. 7 pct.
. „Nucul”, au depus în instanţa de judecată o cerere prin care solicită anularea deciziei
Camerei Înregistrării de Stat prin care a fost înregistrată modificarea actului de
constituire a S.A. „Nucul” şi implicit majorarea capitalului social cu 100 %, efectuate
prin hotărârea adunării generale din 20.08.2007. Acţionarii reclamanţi susţin că au
participat la adunarea generală, au votat împotriva hotărârii de majorare a ccapitalului
social şi deci hotărârea nu a fost adoptată. Ceilalţi acţionari, precum şi Camera
Înregistrării de Stat afirmă că hotărârile adunării generale au fost adoptate cu
majoritatea de voturi şi nu există temei de nulitate. Cum urmează a fi soluţionat
litigiul?

Subiectul 40. Consiliul societăţii pe acţiuni .


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Identificaţi importanţa Consiliului în structura organelor societăţii pe acţiuni şi 3 pct.
. caracterizaţi atribuţiile acestuia.
1.2 Demonstraţi cum sunt promovate şi protejate interesele acţionarilor minoritari la 5 pct.
. fomarea Consiliului societăţii evidenţiind importanţa votului cumulaiv.
1.3 Acţionarul S.A. „I-KEL” Pereanu a depus o cerere în judecată prin care a solicitat 7 pct.
. anularea contractului de vânzare cumpărare a unui imobil în valoare de 2 mln. lei,
încheiat de S.A. „I-KEL” (vânzător) şi fiul administratorului S.A. „I-KEL” Popa
(cumpărător). În motivaţie reclamantul a arătat că, potrivit legii, acest contract este un
contract cu conflict de interese şi, deci, este anulabil. Vânzătorul şi cumpărătorul în
referinţele depuse au solicitat instanţei să fie respinsă cererea, căci reclamantul nu este
parte al contractului şi, respectiv nu are dreptul să ceară anularea lui. Cum urmează a fi
soluţionat litigiul ?

Subiectul 41. Cooperativa de întreprinzător


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Distingeţi cooperativa de întreprinzător de alte persoane juridice cu scop lucrative şi în 3 pct.
. special de societatea comercială şi de cooperative de producţie.
1.2 Comparaţi drepturile pe care le oferă cota ordinară cu drepturile pe care le oferă cota 5 pct.
. preferenţială a membrului cooperativei de întreprinzător.
1.3 Consultaţi un cetăţean străin şi explicaţi-i diferenţa dintre o societate comercială şi 7 pct.
. cooperativă de întreprinzător şi dacă poate el fonda: a) o societate comercială; b) o
cooperativă de întreprinzător.

Subiectul 42. Întreprinderea de stat (ÎS)


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Definiţi noţiunea şi caracterele întreprinderea de stat. 3 pct.
.
1.2 Explicaţi dacă poate sau nu întreprinderea de stat să participe la constituirea: a) unei 5 pct.
. societăţi comerciale; b) a unei întreprinderi municipale; c) a unei cooperative.
1.3 Administratorul întreprinderii de stat “Mileniul trei” a semnat un contract de ipotecă 7 pct.
. cu SRL “Moldova - Invest” prin care a garantat cu un imobil obligaţia Cooperativei de
Producţie “Plai” de transmitere a roadei de mere din anul viitor. Notarul a refuzat să
semneze contractul de ipotecă menţionând că Întreprinderea de stat nu are dreptul de
proprietate asupra bunurilor deţinute şi respective nu le poate gaja. Consultaţi
administratorul şi explicaţii de ce întreprinderea de stat nu are dreptul de proprietate
asupra bunurilor sale şi în ce condiţii ea ar putea să gajeze bunurile.

Subiectul 43. Particularităţile statutului fondului de investiţii


nr. Conţinutul subiectului puncte
1.1 Descrieţi noţiunea de fond de investiţie referindu-vă la definiţie, tipuri şi specificul 3 pct.
. activităţii.
1.2 Comparaţi organele fondului de investiţii cu organelle unei societăţi pe acţiuni care 5 pct.
. practică activitatea de producţie.
1.3 Recomandaţi cet. Pelescu I. soluţii pentru investirea propriilor mijloace financiare în 7 pct.
. valorile mobiliare ale emitenţilor din R. Moldova, referindu-vă la: a) riscurile pe care
le are dacă investeşte în fondul de investiţie sau în societăţi pe acţiuni care desfăşoară
activităţi productive; b) la restricţiile legale de investire a mijloacelor fondului de
investiţie în acţiunile şi obligaţiunile altor emitenţi? b) la dreptul sau obligaţia fondului
de investiţie de a repartiza dividende?