Sunteți pe pagina 1din 7

Tema I

Introducere în dreptul afacerilor


Izvoarele dreptului afacerilor

1.1. Subiectele temei

Obiective Unităţi de conţinut


1. Noţiunea dreptului afacerilor. Definiţia
 să definească dreptul afacerilor; „dreptului afacerilor”. Controversele
 să identifice relaţiile reglementate de denumirii dreptului afacerilor. Locul dreptului
normele dreptului afacerilor; afacerilor în sistemul de drept al Republicii
 să caracterizeze izvoarele şi principiile Moldova.
dreptului afacerilor 2. Obiectul dreptului afacerilor. Sistemul
 să selecteze normele de drept după forţa lor subiectiv şi sistemul obiectiv al dreptului
juridică; afacerilor. Raporturile patrimoniale şi
 să deosebească relaţiile patrimoniale de nepatrimoniale. Raporturi între întreprinzători
cele nepatrimoniale ale dreptului afacerilor; şi organele statului.
 să deosebească normele juridice de drept 3. Istoria dreptului afacerilor (comercial).
privat de normele juridice de drept public 4. Izvoarele. Constituţia. Actele internaţionale.
care se includ în dreptul afacerilor; Legile organice şi ordinare. Ordonanţele şi
hotărârile Guvernului. Actele normative ale
 să explice interconexiunea dreptului
Băncii Naţionale a Moldovei şi a Comisiei
afacerilor cu ramurile şi instituţiile de
Naţionale a Pieței Financiare. Actele
drept;
normative departamentale. Actele normative
 să explice unele situaţii practice în care
ale autorităţilor publice locale. Actele
acţiunile autorităţilor publice restrâng
corporative. Uzanţele. Practica judecătorească.
drepturile întreprinzătorilor;
Principiile de reglementarea a activităţii de
 să explice necesitatea existenţei întreprinzător. Revizuirea actelor normative.
principiului inviolabilităţii investiţiilor; 5. Principiile. Principiul libertăţii activităţii de
 să aibă abilitatea de a explica utilitatea întreprinzător; Principiul inviolabilităţii
hotărârilor Curţii Constituţionale, practicii investiţiilor; Principiul libertăţii concurenţei
judiciare naţionale şi a CEDO, doctrinei loiale.
juridice pentru stabilitatea legislaţiei şi 6. Tendinţele moderne. Dezvoltarea instituţiei -
protecţia investitorilor. persoană juridică. Internaţionalizarea normelor
de drept privat. Intervenţia statului în
activitatea economică.

1.2. Actele normative


1. Constituţia.
2. Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002.
3. Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
4. Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător.
5. Alte acte legislative indicate la subiectul „Izvoare”.

1.3. Literatura:
1. Cărpenaru Stanciu. Drept comercial român, ediţia a 5-a, Bucureşti, 2004, p. 1-22.
2. Cărpenaru Stanciu. Drept comercial român, Bucureşti, 2014.
3. Roşca Nicolae; Baieş Sergiu. Dreptul afacerilor, vol. I, Chişinău, 2004, p. 3-42.
4. Roşca Nicolae; Baieş Sergiu. Dreptul afacerilor, Chişinău, 2011, p. 7-42.
5. Rusu V.; Focşa Ch. Curs de drept comercial, Chişinău, 2006, p.7-22.
6. Каленик А. В. Коммерческое право, Кишинев, 2006, с. 7-61.
7. Roşca Nicolae; Baieş Sergiu. Recenzie la manualul (cursul de prelegeri) Dreptul economic
(partea generală) elaborată de Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor universitar
(USM)// Revista Naţională de Drept, 2008, nr.10, p.77-82.
8. Turcu Ion. Dreptul afacerilor, Iaşi, 1992, p. 5-12.
9. Turcu Ion. Teoria şi practica dreptului comercial, Lumina lex, Bucureşti, 1998, p.17.
10. Petrescu Raul. Drept comercial român, Oscar print, Bucureşti, 1996, p. 7-21.
11. Romul Petru Vonica. Drept comercial, vol.I, ”Victor”, Bucureşti, 1997, p.11-51.
12. Angheni Smaranda; Volonciu Magda; Stoica Camelia; Lostun Monica Gabriela. Drept
comercial, Oscar print, Bucureşti, 2000, p.19-35.
13. Guyon Yves. Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial general et Societes, 10-ieme
edition, Economica, Paris, 1998, p.5-30.
14. Гражданское и торговое право капиталистических государств, Москва, 1993, с. 11.
15. Лаптев B. Предпринимательское право понятие и субьекты. Москва, 1997, с. 3-30.
16. Попондопуло В.Ф. Понятие коммерческого права // Государство и право, № 8, 1993, с.
72-81.
17. Коммерческое право, под редакцией Попондопуло В.Ф.; Яковлевой В.Ф., Санкт-
Петербург, 1997, c. 4-31.
18. Ершова И.В.; Отнюкова Г.Д. Предпринимательское право понятие и субьекты.
Москва, 2009, с.7-69.
19. Doinicov I.V. Предпринимательское право, Москва, 1999.
20. Гушчин В.В.; Дмитриев И.А. Российское Предпринимательское право, Москва, 2005,
c.10-81.
21. Олейник О.М. Предпринимательское (хозяйственное) право, Москва, 1999, c. 13-140.

1.4. Teste grilă

1. Dreptul afacerilor reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează:


a) relaţiile sociale patrimoniale şi nepatrimoniale ce apar între persoanele care desfăşoară
activitate de întreprinzător, precum şi relaţiile ce apar în cazul intervenţiei statului în activitatea
economică;

b) relaţiile sociale patrimoniale ce apar între persoanele fizice şi juridice în legătură cu


activitatea economică, precum şi relaţiile dintre angajator şi angajaţi, persoană juridică şi
asociaţi, acţionari;

c) relaţiile sociale patrimoniale ce apar între persoanele fizice şi juridice care au calitatea de
întreprinzător, pe de o parte şi statul Republica Moldova pe de altă parte.

2. Materia juridică care se include în disciplina Dreptul afacerilor mai poartă denumi-
rea de :

a) Drept comercial; drept al antreprenoriatului;

b) Dreptul economic; drept comercial; drept comercial al afacerilor; dreptul întreprinderilor;


c) Drept al antreprenoriatului, drept civil-comercial; drept administrativ economic.

3. Perioadele instorice de dezovoltare a dreptului afacerilor:


a) Perioada antică; evului mediu; modernă; contemporană;

b) Perioada dreptului bazat pe; obicei; dreptul nescris; dreptul scris;

c) Perioada feudalismului; capitalismului; socialismului.


4. Primele coduri comerciale au fost elaborate după cum urmează în:
a) Franţa; Italia; Germania ;
b) Germania, Japonia ; Franţa;
c) Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă. 

5. Izvoarele formale ale dreptului afacerilor sunt:


a) Constituţia; Actele (tratatele) internaţionale; Legile organice şi ordinare; Ordonanţele şi
hotărârile Guvernului; Actele normative departamentale; Actele normative ale administraţiei
publice locale; uzanţele;
b) Constituţia; Actele (tratatele) internaţionale; Directevele Uniunii Europene; Legile organice şi
ordinare; Ordonanţele şi hotărârile Guvernului; Actele normative departamentale; Actele
normative ale administraţiei publice locale; actele corporative; jurisprudenţa;
c) Constituţia; Actele (tratatele) internaţionale; Directevele Uniunii Europene; Legile organice şi
ordinare; Ordonanţele şi hotărârile Guvernului; Actele normative departamentale; Actele
normative ale administraţiei publice locale; actele corporative; practica judecătorească.

7. Acte legislative care reglementează statutul juridic al întreprinzătorilor sunt:


a) Codul civil; Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată; Legea cu privire la
societăţile pe acţiuni; Legea cu privire la patenta de întreprinzător; Legea cu privire la
întreprinderea de stat;
b) Codul civil; Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată; Legea cu privire la
societăţile pe acţiuni; Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor;
Legea cu privire la întreprinderea de stat, Legea privind securitatea generală a produselor;
c) Codul comercial; Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată; Legea cu privire la
societăţile pe acţiuni; Legea cu privire la patenta de întreprinzător; Legea cu privire la
reglementarea prin licenţiere a unor genuri de activitate.

8. În domeniul dreptului afacerilor (comercial) au scris şi au publicat cursuri de lecţii,


manuale:
a) Prof. I. L. Georgescu; Prof. Stanciu D. Cărpenaru; Prof. Ion Turcu; Conf. Nicolae Roşca,
Conf. Sergiu Băieşu; Lector Alexandru Calenic;
b) Prof. Gheorghe Chibac; Prof. Stanciu D. Cărpenaru; Prof. Alexandru Cojucari; Conf.
Nicolae Roşca, Conf. Sergiu Băieşu; Lector Alexandru Calenic;
c) Prof. Victor Volcinschii; Prof. Stanciu D. Cărpenaru; Prof. Boris Negru; Conf. Nicolae
Roşca, Conf. Sergiu Băieşu; Prof. Igor Dolea.

9. Principii speciale ale Dreptului afacerilor sunt:


a) Principiul libertăţii activităţii de întreprinzător; principiul concurenţei loiale; principiul
inviolabilităţii investiţiilor persoanelor fizice şi juridice;
b) Principiul libertăţii activităţii de întreprinzător; principiul concurenţei loiale; principiul
inviolabilităţii proprietăţii private;
c) Principiul libertăţii contractuale; principiul concurenţei loiale; principiul inviolabilităţii
investiţiilor persoanelor fizice şi juridice.

10. Principiul libertăţii activităţii de întreprinzător presupune:

a) posibilitatea subiectului de a-şi alege forma de organizare a activităţii de întreprinzător, genul


de activitate; de a stabili preţul la bunuri şi serviciile comercializate;
b) posibilitatea subiectului de a-şi alege forma de organizare a activităţii de întreprinzător, locul
de activitate; de a stabili preţul la bunuri şi serviciile comercializate;
c) posibilitatea subiectului de a-şi alege forma de organizare a activităţii de întreprinzător, şi de a
desfăşura orice gen de activitate dorit.
11. Tendinţe moderne ale Dreptului afacerilor sunt:

a) dezvoltarea instituției de persoană juridică; internaţionalizarea normelor de drept privat;


intervenţia statului în activitatea economică;
b) dezvoltarea concurenţei; internaţionalizarea normelor de drept privat; intervenţia statului în
activitatea economică;
c) dezvoltarea institutuției de persoană juridică; internaţionalizarea vieţii economice; intervenţia
statului în viaţa privată.

12. Guvernul Republicii Moldova este în drept:

a) să adopte ordonanţe; hotărâri; dispoziţii regulamente şi instrucţiuni,


b) să adopte ordonanţe; hotărâri şi dispoziţii, inclusiv să elaboreze şi să pună în aplicare norme
cu putere de lege;
c) să adopte ordonanţe; hotărâri şi dispoziţii, inclusiv să elaboreze şi să pună în aplicare norme
cu putere de lege organică şi ordinară.

1.5. Speţe
Nr. 1
Argumentaţi dacă operaţiunile juridice indicate mai jos sunt sau nu activităţi de întreprinzător.
1. Cetăţeanul Ichim Eugen a procurat de la piaţa angro 50 de kg de cartofi:
1. pentru consum personal;
2. cu scopul comercializării ulterioare a acestora la piaţa agricolă;
3. pentru prepararea colţunaşilor în scopul comercializării acestora;
2. Cetăţeanul Baraguţa Sergiu a cules de pe lotul de lângă casă 1 tonă de mere, dintre care 800
de kg ulterior le-a comercializat la piaţa agricolă.
3. Persoana juridică rezident al Republicii Moldova a importat şi a comercializat 2 tone de
cartofi.
4. SRL „Onitof” a produs şi a livrat restaurantului „La umbra nucului” - 2 tone de cartofi.
5. Parcul de troleibuze, având statutul de întreprindere municipală, transportă pasageri.
6. Instituţia de învăţământ cu autobuzele proprii transportă zilnic studenţii înmatriculaţi la
instituţia dată de la căminele studenţeşti la blocurile de studii.
7. Părintele transportă copilul său, precum şi alţi copii din ogradă la şcoală cu microbuzul
propriu.

Nr. 2
Care din raporturile juridice, menţionate în continuare, pot fi calificate ca activităţi de
întreprinzător ?
a. cumpărarea a 10 acţiuni de către o persoană fizică;
b. cumpărarea a 10 acţiuni de către o societate de investiţii;
c. depunerea banilor pe un cont bancar de depozit;
d. acordarea de împrumut cu dobândă vecinului.

Nr. 3
Codul Civil al Republicii Moldova prevede că societăţile comerciale sunt înfiinţate în baza
actului de constituire. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că documentele
de constituire ale societăţii pe acţiuni este contractul de constituire şi statutul. Acelaşi lucru este
prevăzut şi de Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, cu menţionarea faptului că actul de
constituire îşi pierde valoarea juridică după înregistrarea societăţii.
Care din actele legislative menţionate se aplică la înfiinţarea societăţii pe acţiuni ?
1.6. Teste
1. Definiţi noţiunea de „drept al afacerilor”.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________

2. Indicaţi care din raporturile juridice menţionate nu sunt reglementate de normele


Dreptului afacerilor?
a. Activitatea de comercializare a cartofilor de către proprietarul lotului pomilegomicol;
b. Activitatea de comercializare a produselor petroliere;
c. Activitatea de construcţie a propriului garaj de către o persoană fizică;
d. Activitatea de vânzare a plantelor medicinale culese de pe câmpurile Moldovei;
e. Spălarea automobilelor;
f. Activitatea profesorului la liceu, colegiu, instituţie de învăţământ superior;
g. Activitatea de prestare a serviciilor de telefonie mobilă;
h. Prestarea serviciilor juridice de către un avocat.

3. Numiţi perioadele de dezvoltare a „Dreptului afacerilor (comercial)” în lume


(denumirea şi secolele).
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________
d. ___________________________________________________________________

4. Care din actele normative indicate nu se includ în sursele formale ale Dreptului
afacerilor studiat în Republica Moldova?
a. Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată;
b. Codul civil;
c. Codul comercial;
d. Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali;
e. Legea cu privire la uzanţele comerciale;
f. Codul electoral;
g. Regulamentul Băncii Naţionale privind licenţierea băncilor;
h. Legea cu privire la fondurile de investiţii;
i. Contractul colectiv de muncă încheiat între societatea pe acţiuni şi colectivul său de
muncă;
j. Actul de constituire a societăţii pe acţiuni;
k. Legea cu privire la avocatură.

5. Explicaţi în ce constă principiul libertăţii activităţii de întreprinzător.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Explicaţi în ce constă tendinţa modernă de internaţionalizare a normelor de drept


privat.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Numiţi 3 categorii de relaţii patrimoniale şi 3 categorii nepatrimoniale ce sunt


reglementate de normele Dreptului afacerilor.
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________
f. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________

8. Numiţi 4 legi organice şi 4 legi ordinare care se includ în dreptul afacerilor.


a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________
f. ________________________________________________________________
g. ________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________

9. Numiţi 6 acte normative, altele decât actele legislative care se includ în dreptul
afacerilor.
a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________
f. ________________________________________________________________

10. Numiţi cel puţin 3 principii ale Dreptului afacerilor.


a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________

11. Numiţi cel puţin 3 tendinţe moderne ale Dreptului afacerilor.


a. ________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________

Fiecare test se evaluează cu 3 puncte.

Nr. de puncte Nota


32-33 10
28-32 9
24-27 8
20-23 7
16-19 6
11-15 5
7-10 4
4-6 3
0-3 2

1.7. Lucrul individual


1. Pregătirea unui portofoliu1 care să includă cel puţin 10 articole ştiinţifice şi capitole secţiuni
extrase din cărţi dedicate subiectului „Noţiunea de Drept al afacerilor” (cu preferinţă în limba
română; ca excepţie în limba rusă, în limba engleză şi în limba franceză) – se evaluează maxim
cu nota 8.
2. Pregătirea unui portofoliu care să includă cel puţin 10 articole ştiinţifice şi capitole secţiuni
extrase din cărţi dedicate subiectului „principiilor dreptului afacerilor şi tendinţele moderne ale
dreptului afacerilor” (cu preferinţă în limba română; ca excepţie în limba rusă, în limba engleză
şi în limba franceză) – se evaluează maxim cu nota 8.
3. Referat2 pe tema: „Istoricul Dreptului afacerilor (comercial)” – aproximativ 10 pagini şi se
evaluează cu maxim nota 10.
4. Referat pe tema: „Noţiunea Dreptului afacerilor (comercial)” –aproximativ 10 pagini şi se
evaluează cu maxim nota 10.
5. Referat pe tema: „Izvoarele Dreptului afacerilor” – aproximativ 10 pagini şi se evaluează cu
maxim nota 10.

1
Portofoliul se întocmeşte în formă electronică şi în formă materială şi se susţine în faţa profesorului.
2
Referatul se elaborează în formă electronică şi în formă materială conform cerinţelor înaintate faţă de tezele de
licenţă. Se susţine în faţa profesorului.

S-ar putea să vă placă și