Sunteți pe pagina 1din 13

1. Definiţia şi ramurile dreptului public şi ale dreptului privat.

Dreptul pulbic se ocupa de constituirea si functionarea statului si a puterilor


publice.El determina raporturile care exista intre particulari, stat, puteri publice si
administratii. Dreptul public cuprinde ramurile:dreptul constitutional; administrativ;
financiar; fiscal; penal si procesual. Dreptul privat reprezinta totalitatea de norme
juridice care determina relatiile dintre particulari, raporturile de drept privat sunt
raporturi de egalitate juridică, în sensul că nici una dintre părți nu își poate impune
voința juridică celelaltei părți. Dreptul privat cuprinde ramurile: dreptul civil;
afacerilor; familiei si muncii.

2. Caracteristica generală a dreptului civil.


Dreptul civil cuprinde totalitatea de norme juridice cu caracter comun care
reglementeaza raporturile patrimoniale si personale nepatrimoniale dintre pesoanele
fizice si juridice.
Principii fundamentale ale dreptului civil – sunt consacrate de constituția RM, ce
se regăsesc în întreaga legislație a țării noastre: democratiei; legalitatii; egalitatii in
fata legii; separarii puterilor in stat. Principiile generale: principiul Protectiei si
inviolabilitatii proprietatii; egalitatii in fata legiii civile; inadmisibilitatii interventiei
in viata privata; si p. Garantarii si ocrotirii drepturilor subiective civile.
Principiile unuia sau mai multor instituții de drept civil: Principiile consualității
privind forma actului juridic civil; Principiul libertății contractului; Principiul
chemării la moștenire în ordinea claselor de moștinitori legali.

3. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor,


Dreptul afacerilor reprezinta un ansamblu de norme juridice care reglementeaza
relatiile sociale patrimoniale si nepatrimoniale care apar intre persoane in legatura cu
desfasurarea actvitatii de intreprinzator precum si relatiile care apar in cazul
interventiei statului in activitate.
Obiectul dreptului afacerilor reprezinta relatiile care apar in legatura cu activitatea
economica aducatoare de profit intre persoanele fizice si juridice care au calitate de
intreprinzator.

4. Izvoarele dreptului afacerilor.


Prin izvor de drept în sens formal se subînţelege sistemul de acte normative aranjate
într-o anumită ierarhie după forţa lor juridică.
Sunt considerate izvor al dreptului afacerilor actele normative cu prevederi care
reglementează raporturile dintre întreprinzători. După forţa lor juridică, actele
normative au următoarea ierarhie: Constituţia, Codul civil,legile (organice şi
ordinare), ordonanţele şi hotărârile Guvernului, actele Băncii Naţionale a Moldovei şi
ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, actele autorităţilor publice centrale
(ministere, departamente etc), actele autorităţilor publice locale şi actele corporative.

5. Principiile dreptului afacerilor.


Un loc importatn in reglementarea activitatii de intreprinzator il ocupa principiile
dreptului care sunt niste ideii directare si carora le sunt subordonate structura si
sistemul de drept. Astfel deosebin principiile generale ale dretului: legalitaii;
egalitaii in fata legii; exercitarii dreptului cu buna credinta. Principii speciale ale
dreptului afacerilor: libertatii activitatii de intreprinzator; concurentei loaiale;
inviolabilitatii investitiilor persoanelor fizice si juridice.

6. Definiţia şi elementele activităţii de întreprinzător.


Activitatea de intreprinzator este activitatea de fabricare a productiei, de executarea
a lucrarilor si de prestare a serviciilor, aceste activitati fiind desfasurate de catre
cetateni si de asociatiie lor in mod independent, din propria initiativa, in nume si pe
riscul propriu, sub raspunderea patrimoniala proprie in scopul obtinerii unui profit
permanent.
Elemnentele: activitatea independenta; activitatea din propria initiativa; activitatea in
nume propriu; activitatea pe riscul propriu si sub raspunderea patrimoniala proprie.
7. Genurile activităţii de întreprinzător.
 Fabricarea productiei-activiatatea economica cu caracter general care are ca
obiect transformarea materiei prime si a materialelor in produse cu o valoare
mai mare;
 Executarea lucrarilor-activitatea economica prin care intreprinzatorul se
obliga sa indeplineasca intr-un termen stabilit o anumita lucrare fie din
propria materie fie din materialul benificiarului;
 Prestarea serviciilo-activitatea economica destinata satesfacerii necesitatilor
persoanelor fizice si juridice prin acordarea diferitor servicii consultative d
etransport,de asigurare, deservire sociala etc;
 Comercializarea marfurilor si produselor-destinata in general
consumatorilor si care poate fi facuta direct si nemijlocit de catre producator
prin magazine sau depozite ori intermediari.
8. Tipurile activităţi antreprenoriale.
Dupa importanta pentru societate tipurile activității de întreprinzător se clasifica:
activități interzise; activitatile Monopol de stat; activități Monopol natural; activități
Supuse licentierii; activități Practicate pe baza patentei de intreprinzator; activități
Care pot fi practicate liber fara autorizatie speciala.

9. Obligaţiile întreprinzătorului.
 Obligatia de a obtine licenta pt activitatile supuse licentierii
 Obligatia intreprinzatorului de a desfasura activitatea in limitele concurentei
loaiale
 Obligatia de tinere si organizare a contabilitatii
 Obligatia intreprinzatorului de a nu polua mediul ambiant
 Obligatia de a contribui cu taxe si impozite la cheltuielile publice.

10. Noţiuni generale de subiect al dreptului afacerilor.


Subiecti ai dreptului afacerilor sunt persoanele fizice si juridice care desfasoara
activitate de intreprinzator adica au dobindit prin inregistrare calitatea de
intreprinzator.

11. Persoana fizică - subiect al dreptului afacerilor. Capacitatea de folosinţă


şi de exerciţiu.
Pentru ca persoana fizica sa fie recunoscuta ca subiect a dreptului afacerilor ea
trebuie sa dispuna de capacitate juridica , care se imparte in capacitate de folosinta
si de exercitiu.Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si
obligatii civile, ea este recunoscuta tuturor persoanelor fizice in egala masura.
Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice este aptitudinea persoanei de a dobindi
prin fapta propie si de a exercita drepturi civile, de a-si asuma personal obligatii si
de a le exercita. Aceasta capacitate apare dupa18 ani. Insa se permite de a practica
activitatea de.intreprinzator in cazurile cind minorul dobindeste prin casatorie
cap.deplina de exer; minorul are 16 ani si lucreaza in baza unui contratc de munca;
cu acordul parintilor.

12. Activitatea în bază de patentă de întreprinzător.


Patenta de întreprinzător Este un certificat de stat nominativ care atesta dreptul
de a desfasura genul de activitate de intreprinzator indicata in ea in decursul unei
perioade de timp. In baza patentei de intreprinxator pot fi desfasurate activitatile
care sunt in anexa legii nr93 din 1988 cu privire la patenta de intreprinzator.
Pentru a obtine patenta persoanele fizice trebuie sa adreseze o cerere la
inspectoratul fiscal teritorial de la domiciliu sau de la locul in care intentioneaza de
a desfasura activitatea de intreprinzator. Obligatiile titularului patentei: sa
desfasoare activitatea in locul permis numai de autoritatile publice locale; sa
reflecte drepturile si interesele consumatorului; sa afiseze patenta sau copia
autentificata notarial si sa respecte normele sanitare si autoincendiare.
13. întreprinderea individuală. Definiţia şi procedura de înregistrare.
Intreprinderea individuala este interprinderea cetateanului cu drept de proprietate
privata sau a membrelor familiei acestuia cu drept de proprietate comuna. Pentru
inregistrarea de stat a intreprinzatorului individual la oficiul teritorial al camerei de
inregistrare in a carei faze de desevire se afla sediul acesteia se depun urmatoarele
acte: cererea de inregistrare; buletinul de indentiatea a fondatorului; documentul ce
confirma achitarea fazei de inrgistrare.

14. Gospodăria ţărănească. Definiţia şi procedura de înregistrare.


Gospodăria ţărănească este o intreprindere individuala, bazat pe proprietate privata
asupra terenurilor agricole si asupra altor bunuri pe munca personala a membrilor unei
familii care sunt memrii unei gospodarii taranesti,avind ca scop obtinerea de produse
agricole,prelucrarea lor primara, comercializarea cu preponderenta a propiei productii
agricole. Gospodăria ţărănească pote fi constituita si dintr-o singura persoana
.Pentru constituire fondatorul intemeiaza o declarie in care sunt indicate: denumirea si
sediul GT; datele de idenitate a fondatorului; numele de inregistrare,amplasarea
terenurilor; componenta altor bunuri imobiliare.

15. Licenţa, definiţia şi instituţiile împuternicite de a elibera licenţa.


Licența – este un act oficial emis de organul de licențiere ce confirmă dreptul
titularului licenței de practicare a genului de activitate indicat în acesta pe parcursul
unui termen stabilit și în condițiile respectării obligatorii condițiilor licenței.
Camera Licențierii este organul de stat abilitat cu eliberarea licențelor. Alte
autorități de stat cărora li se permite de a elibera licențe: Ministerul Justiției; Comisia
Naționale a Pieței Financiare; Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
Agenția Națională pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor și informaticii.

16 . Obligaţia întreprinzătorului de a obţine licenţa.


Licențierea – o intervenție a statului în activitatea economică, o limitare a dreptului la
activitatea de întreprinzător și o restrângere a capacității civile a subiecților fiind o
activitate a statului, licențierea nu numai că autorizează întreprinzătorul să practice o
anumită activitate economică la un anumit gen de activitate, dar și exercită față de el o
funcție de control, asigurând astfel respectarea legalității, protecția drepturilor,
intereselor și sănătății cetățenilor, apărarea și securitatea statului, ocrotirea moștenirii
culturale a poporului și a altor interese publice.

17. Activităţi monopol de stat.


Activiatile monopol de stat sunt desfasurate numai de oragane ale statului sau de
persoane juridice constituite de stat. Monopol de stat este definit ca situatia in care un
numar limitat de agenti economici sunt investiti de catre autoritatile administratiei
publice cu dreptul exclusiv de a desfasurare a unei anumite activitati aducatoare de
profit (legea 845 art10)

18. Activităţi monopol natural.


Prin monopol natural legiuitorul desemneaza situatia in care producerea,
transformarea , comercializarea, procurarea mafurilor si grupurilor de marfuri
fungibile (adica lucrurile care se consuma prin folosinta si pot fi substituite cu lucruri
similare) precum si prestarea anumitor tipuri de servicii in baza unor factori de ordin
natural, economic sau tehnologic si se afla sub controlul direct a unuia sau a mai
multor agenti economici. Lista activitatilor monopol natural este aprobata prin
hotarirea Guvernului nr 582 din 1995 cu privire la reglementarea monopolurilor.
19. Persoana juridică - subiect al dreptului afacerilor.
Persoana juridică este organizatia caкe are un patrimoniu distinct si rapunde pt
obligatiile sale cu acest patrimoniu,poate sa dobindeeasca si sa exercite in nume popiu
drepturi patrimoniale si personal nepatrimoniale, sa-si asume obligatii, poate fi
reclamant si pirimit in instanta de judecata.Conform art 57 cod civil persoanele
juridice sunt de drept public si de drept privat situate pe pozitii de egalitate juridica in
raporturile civile. Persoanele juridice de drept public sint: statul si unitatile
administrativ teritoriale.Persoanele juridice de drept privat pot fi constituite cu
scop lucativ sau nelucratic. Cele cu scop lucrativ sunt: societatile comerciale,
intreprinderile de stat , municipale si cooperativele de productie si de intreprinzator.
Cele cu scop nelucrativ sunt organizatiile necomerciale contituite in forma de asociatii
,institutii,sindicate, partide etc.

20. Noţiunea şi natura juridică a societăţilor comerciale.


Societate comerciala- organizatia comerciala cu capital social constituit din
participarea fondatorilor.+contract de societate prin care acestia se obliga sa puie in
comun anumite bunuri pt exercitarea activitatilor comerciale in scopul realizarii
profitului.Literatura juridica difineste Societate comerciala ca o grupare de persoane,
constituita in baza unui cotract de societate in care, asociatii se inteleg sa puna in
comun anumite bunuri pentru executarea unor activitati comerciale in scopul realizarii
si partajarii beneficiilor rezultate.
21. Clasificarea societăţilor comerciale,
1.Dupa natura lor : Societate de persone-nr mic de personae pe baza cunoasterii si
increderii reciproce;SNC,SC…,Societate de capital-nr mare de asociatii impus de
necesitatile cap social fara sa prezinte interes(SA,SRL) ;
2. Dupa extinderea responsabilitatilor-cu rasp limitata SA si nelimitata;SNC
3.Dupa structura capital.social si modul de impartire:Societate in care capitalul
social este divizat in parti sociale-SRL si societatea in care cap social –se inparte in
actiuni SA,
4. Dupa provenienta a capitalului social –societate cu capital autohton,societate cu
participare straina.
5.Dupa posibilitatea emiterii titlurilor de valoare: care emit titluri de valoare(SA si
SRL) si care nu pot emite titluri de vsloare (SNC si societate in comandita).

22. Funcţiile societăţilor comerciale.


1.De organizare a societatii comerciale - stabilirea structurilor interne, numirea
organelor de conducere şi control, precizarea modului de constituire şi a competenţei
acestora.
2.De concentrare a capitalului necesar unei activităţi profitabile . Volumul
capitalului social necesar se dimensionează de fondatori în funcţie de obiectul de
activitate, de condiţiile impuse de lege etc.
3.De garantare a drepturilor creditorilor prin cap social . Gajul creditorilor este
asigurat de capitalul social, iar distribuirea de beneficii nu poate afecta capitalul
social, astfel încât creditorii au asigurată satisfacerea creanţelor lor.
4.De satisfacere a intereselor economice şi sociale ale asociaţilor . Scopul de bază
al asociaţilor la crearea societăţilor comerciale constă în obţinerea de beneficiu, pentru
care aceştia îşi unesc bunurile şi desfăşoară activitatea aducătoare de profit.
5. lucrativă-presupune realizarea unor activităţi specifice: comerţul, producţia,
prestarea de servicii, executarea de lucrări etc.

23. Condiţii generale de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ.


Conditiile generale cerute pentru valabilitatea actelor de constituire-cerintele impuse
de lege pt a produce efecte juridice fata de pers care l-au semnat.Contractul de
costituire – un act bi sau multilateral pt incheierea valabila a caruia trebuie sa fie
respectate conditiile de fond si forma.
*Cond de fond:1.capacitatea; 2.consemtamintul 3.obiectul contractului de societate 4.
Cauza contractului de societate.
*Condiţiile de formă - societatea comercială se fondează prin act de constituire
perfectat în formă scrisă şi autentificat notarial. Nerespectarea formei autentice a
actului constitutiv duce la respingerea cererii de înregistrare a societăţii de către
Camera înregistrării de Stat.
24. Fondatorii societăţilor comerciale.
In conformitate cu legislatia in vigoare fondatori ai societăţilor comerciale pot fi:
Cetateni ai RM; cetateni straini si apatizi; persoane juridice nationale si straine; statul;
unitatile administrativ-teritoriale.
In drept.afac prin asociat se subintelege orice pers fiz care participa ca parte in
societatea comerciala. Calitatea de asociat decurge din următoarele elemente:
- Participă la actele constituitive ale viitoarei entități ca fondator
- Își rezervă dreptul la dividende care reprezintă o cotă determinată din beneficiul
societății
- Își asumă riscurile pentru eventualitatea unor pierderi intervenite în activitatea
comună
Răspunde în limitele statutare sau legale pentru datoriile față de creditorii sociali.

25. Actul de constituire al societăţii comerciale.


Actul SC cuprinde:
Clauzele obligatorii - cele indicate în normele legale:1.Clauzele privind identificarea
fondatorilor; 2.privind individualizarea viitoarei societăţi comerciale.;3. privind
caracteristicile societăţii comerciale privesc obiectul de activitate a societatii.
Clause aleatorii: 1.Privind drepturile si obligatiile fondatorilor; 2.Privind structura,
atributiile, modul de constituire si de functionare; 3.Privind modul de organizare;
4.Privind reorganizarea si lichidarea SCom.

26. Inregistrarea societăţilor comerciale.


Inregistrare de stat se intelege certificarea din partea organului inregistrarii de stat, a
crearii, reorganizarii precum si a modificarii lor si completarilor din documentele de
constituire a acestuia.Institutia publica care se ocupa de aceasta este: Camera
inregistrarii de stat. Pentru inregistrare persoanele juridice prezinta urmatoarele
documente: cererea de inregistrare; actul de constiture; actele de indentitate a
fondatorului si a managerului societati; si bonul de plata a taxei de inregistrare.

27. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor societăţilor comerciale.


Drepturile sunt: dreptul la egalitatea tratamentului; la benificiu; de participare la
conducerea societatii;la informatie si control asupra gestiunii societatii; de
transmitere,cedare si donare a partii sociale.
Obligatiile sunt:sa depuna aportul la care sa angajat; sa nu divulge informatia
confedentiala a societatii; sa nu faca concurenta societatii; sa nu foloseasca bunurile
societatii in scpuri proprii.

28. Organele societăţilor comerciale.


Societatea comerciala isi modifica vointa prin organele sale care sunt:
Adunarea generala care este organul suprem de conducere:aproba statutul
soc;hotaraste cu privire la modificarea cap social;aproba regulamentul consiliului si a
comisiei de cenzori; alege membrii consiliului si a comisiei de cenzori; hotaraste cu
privire la lichidarea si reorganizarea societatii. Administratorii sunt desemnati prin
actul de constituire: organizeara evidenta contabila si statistica; asigura pastrarea
actelor si registrelor; emite ordine si dispozitii; indeplineste hotaririle Adunarii
Generale.
Cenzorii sunt persoanele investite de Adunarea Generala sau prin actul de constituire
si pot fi desemnati din rindul asociatilor di persoanelor terte. Sunt specialisti in
contabilitate,economie si finante. Ei intocmesc in urma controlului gestiunii soc un
raport care ilprezinta AG.

29. Atribuţiile Adunării generale a asociaţilor.


Adunarea generala care este organul suprem de conducere:aproba statutul
soc;hotaraste cu privire la modificarea cap social;aproba regulamentul consiliului si a
comisiei de cenzori; alege membrii consiliului si a comisiei de cenzori; confima
organizatia de audit;hotaraste incheierea tranzactiilor si cu privire la repartizarea
profitului anual;hotaraste cu privire la lichidarea si reorganizarea societatii.
30. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului societăţii comerciale.
Societatea comerciala are un patrimoniu propriu distinct de cel al asociatilor si care
nu se confunda cu capitalul social.Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si
obligatiilor patrimoniale privite ca o suma de valori active si pasive strins legate intre
ele apartinind unor persoane fizice si juridice determinate. In componenta
patrimoniului Societatii comerciale intra bunurile corporale si incorporale.Mijloacle
economice sunt compuse din totalitatea activelor materiale si banesti (mijloace fixe si
circulante).

31. Capitalul social. Funcţiile capitalului social.


Capitalul social este expresia valorica a totalitaii aporturilor in numerar sau in natura
cu care participantii contribuie la constituirea patrimoniului societatii comerciale
pentru a asigura mijloacele materiale necesare desfasurarii activitatii de intreprinzator
si realzarii scopurilor statutare.Functiile Capitalului Social :Baza materiala a
societatii; 2.Garantie a creditorilor societatii; 3.Legatura dintre asociati si societate.

32. Noţiunea şi formele reorganizării societăţilor comerciale.


Reorganizarea:operatiune juridica ,complexa de transmitere a drepturilor si
obligatiilor prin succesiune de la o pers juridica existenta la o pers jurid
succesoare,care exista sau ia nastere prin reorganizare.
Reorg.benevola-se efectueaza in baza hotaririi generale a societatii cu acordul
majoritatii asociatilor.
Reorg.fortata-se efectueaza in temeiul hotaririi instantei de judecata sau organul
administratiei.
Reorganizarea cuprinde cel putin 2 persoane juridice si produce efecte
creatoare,modificatoare,ori de incetare. Nu pot fi supuse reorganizarii intreprinzatorii
individuali.

33.Fuziunea societăţilor comerciale.


Este o opreratiune tenhico-jurid de reorganizare prin care 2 sau mai multe
societati comerciale sau pers juridice cu scop lucrativ isi unesc patrimoniile intr-
o singura pers juridica pentru concentrarea capitalului si sporirea rentabilitatii.
Fuziunea are 2 forme: Absorbtia-operatiune jurid prin care societatea
comerciala incorporeaza una sau mai multe socitati,care in consecinta se dizolva
si sunt radiate din Registrul de Stat. Contopirea-este o operatie juridica prin
care 2 sau m multe societati comerciale se unesc pt a constiutui o noua societate
comerciala.
Procedura de reorganizare prin fuziune parcurge etapele: 1.pregatirea
contractului de fuziune2.aprobarea contarctului de fuz de Adun
Generala;3.inform. camerei inregistrate de stat 4.informarea creditorilor;
5.infaptuirea inventarierii 6.transmiterea actelor necesare inregistrarii fuziunii.

34. Dezmembrarea societăţilor comerciale. Definiţia, formele şi etapele.


Este o operatiune tehnico-juridica prin care o sociatete comerciala se imparte in 2 sau
mai multe societati independente. Dezmbrarea persoanei juridice se face: Divizarea-o
preocedura de reorganizare prin care soc.com. se divizeaza in 2 sau m multe soc.com.
Separarea-operatiune jur prin care din componenta unei SC care nu se dizolva si nu-
si pierde personalitatea jur se desprinde si i-au fiinta una sau mai multe persoane
juridice.
Etapele dezmembrarii:1.negocierea si elaborarea planului de
dezmembrare;2.aprobarea acestui plan de organele supreme;3.informarea camerei
inregistr de stat 4.informarea creditorilor
5.inventarierea 6.prezentarea actelor necesare 7.inregistr dezmembrarii
35. Transformarea societăţilor comerciale. Definiţia, formele şi etapele.
Transformarea este o operatiune juridica care societatea comerciala isi schimba
forma organizatorico-juridica a activitatii sale. Etapele:1negocierea si elaborarea
planului de trasformare; 2aprobarea planului de Adunarea Generala; 3informarea
camerii inregistrarii de stat si informarea creditorilor; 4.inventarierea; 5.prezentarea
actelor necesare; 6.inregistrarea transformarii.\

36. Dizolvarea societăţilor comerciale. Definiţia, motivele şi modalităţile de


dizolvare.
Dizolvare-operatiune juridica prin care socitatea comerciala inceteaza activitatea sa
de ntreprinzator fiind privata de dreptul de a incheia noi contracte juridice.
Modalitatile de dizolvare sunt: Dizolvare voluntara-la initiativa societatii ,in cazul
expirarii termenului stabilit in actul de contituire,Atingerea scopului prorpus.
Dizolvare fortata-la decizia instantei de judecata atunci cind contituirea societatii
comerciale este viciata.

37. Lichidarea societăţilor comerciale. Definiţia şi operaţiile procedurii de


lichidare. Lichidarea-este o perioada de durata variabila pe care o traverseaza
societatea comerciala de la o dizolvarea sa si pina la distribuirea catre asociati a
activului disponibil. Operatiilie sunt: 1)inlocuirea organelor de administrare curenta
si predarea gestiunii.2)Informarea creditorilor cu privire la lichidarea societatii
comerciale.3)Elaborarea proiectului de lichidare a societatii comerciale.4)lichidarea
activului si pasivului a sc.5)Radierea societatii ccomerciale din registru de stat.

38. Obligaţiille lichidatorului.


Drepturi:1)valorfica creantele 2)transforma in bani bunurile societatii 3)executa si
termina operatiunile de comert. Obligatiuni:1)sa faca o invemtariere si sa incheie un
bilant care sa conteste situatia exacta a activuluisi pasivului.2)sa pastreze patrimoniul
societatii si registrele 3)sa satisfaca cerintele creditorului.

39. Insolvabilitatea societăţilor comerciale. Definiţia, motivele şi subiecţii


insolvabilităţii. Insolvabilitate-rerezinta situaita financiare a debitorului ,caractrizata
prin incapacitatea de-asi onora obligatiile de plata ajunse la
scadenta..Subiectii:debitorul,instanta de nsolvabilitate, administratorul
,lichidatorul,creditorii, adunarea creditorului,comitetul creditorilor.
Procesul de insolvabilitate ale societăţilor comerciale.Procesul de insolvabilitate se
intenteaza doar in termenul unei cereri de inventare a procesului de insolvabilitate
denumita cerere introductiva. Temeiurile de intntare a procesului de insolvabilitate
sunt:1)temeiul general-consta in incapacitatea de plata a debitorului.2)Temeiul
special-indatorarea debitorului in cazul in care aceasta persoana juridica responsabila
de creantele creditorului

40. Caracteristica procedurii de restructurare a persoanei juridice cu scop


lucrativ
Procedura de restructurare - reprezinta, elaborarea,aprobarea, emplementarea si
respectarea unui plan conmplex de masuri in vederea remedierii financiare si
economice a debitorului, si achitarii datoriilor conform programului de plata a
creantelor.
Restructurarea activitatii debitorului poate avea doua forme :
- Restructurarea operationala sau financiara;(masuri de redimensionare a activului)
- Restructurarea corporativa. (masuri de majorarea a capitalului social pt a atrage
aporturi in numerar si in natura ).
Executarea planului procedurii de restructurare nu va depasi 3 ani. Calculat de la data
confirmarii.
41. Caracteristica procedurii de faliment a persoanei juridice cu scop lucrativ
Procedura falimentului- reprezinta o procedura de insolvabilitate concursala,
colectiva si egalitara care se aplica debitorului in scopul lichidarii patrimoniului
acestuia pt a acoperi pasivul.
Procedura simplificata a falimentului – reprezinta o procedura prin care debitorul
intra direct in faliment, dupa o perioada de observatie sau in acelasi timp cu intentia
procedurii de insolvabilitate, ea se apliuca debitorilor care se afla in stare de
insolvabilitate

42. Societăţile de persoane. Definiţia şi particularităţile societăţii de personae.


Societatea in nume colectiv-societate comerciale membrii careia desfasoara in
conformitate cu actul de constituire activitatea d eintreprinzator in numele societatii si
raspunde solidar si nelimitat pentru obligatiuni. Particularitatile:1)are personalitate
juridica 2)asocierea are la baza increderea deplina a asociatilor 3)toti asociati societatii
in nume colectiv participa nemijlocit la activitate acesteai 4)capitalu sociale este
divizat in particiaptiuni;
Societa in comandita-societate comercila in care de rind cu membrii care desfasoara
in numele societatii activitate de intreprinzator si poarta raspundere solidara si
nelmitata pentru oblgatiunile acesteia. Particularitati:1)personalitate juridica
2)asocierea se bazeaza pe increderea deplina a asociatilor camanditari si
comandidati.2)numarul asociatilro nu poate fi mai mic de 2 si mai mare de
20.3)capitalul social este divizat in participatiuni.

43. Societatea în nume colectiv. Definiţia şi particularităţile societăţii.


Societatea in nume colectiv-societate comerciale membrii careia desfasoara in
conformitate cu actul de constituire activitatea d eintreprinzator in numele societatii si
raspunde solidar si nelimitat pentru obligatiuni. Particularitatile:1)are personalitate
juridica 2)asocierea are la baza increderea deplina a asociatilor 3)toti asociati societatii
in nume colectiv participa nemijlocit la activitate acesteai 4)capitalu sociale este
divizat in particiaptiuni;

44. Societatea în comandită. Definiţia şi particularităţile.


Societa in comandita-societate comercila in care de rind cu membrii care desfasoara
in numele societatii activitate de intreprinzator si poarta raspundere solidara si
nelmitata pentru oblgatiunile acesteia. Particularitati:1)personalitate juridica
2)asocierea se bazeaza pe increderea deplina a asociatilor camanditari si
comandidati.2)numarul asociatilro nu poate fi mai mic de 2 si mai mare de
20.3)capitalul social este divizat in participatiuni.

45. Drepturile şi obligaţiile asociaţiilor comanditaţi şi comanditari.


Drepturi comandidati:1)de-a conduce societatea si a particia la activitatea ei. 2)la
administrare si reperezentare 3)la beneficiu,la infoamrtie,la retragerea din societate.
Obligatiuni comandidati:1)de efctuare a aportului promis 2)de participare la
pierderile societatii 3)de confedentialitate si neconcurenta.Drepturi comanditari:1)la
beneficiu 2)la iтformare si control asupra activitatii asociatilor comanditati. 3)dreptul
la retragerea din societate 4)dreptul la active in caz de dizolvare a societatii. Obligatiii
comanditari:1)sa nu se implice in administrarea soccietatii 2)de-a transmite aportul la
care s-a obligat in momentul inregistrarii cel putin 60%.

46. Notiunea si contituirea societăţii cu răspundere limitată.


SRL-o persoana juridica creata prin vointa uneia sau a mai multor persoane,in cфre
acestea convin de-a uni in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate de
intreprinzator a realiza si partaja beneficii,fiind responsabil de obligatiuni.
Particularitati:1)persoana juridica 2)asocierea se bazeaza pe increderea deplina a
asociatilor 3)la baza sta actul de constituire. 4)poate fi construita din 1 sau mai mutle
persoame ,nr maxim este de 50 pers.
47. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată.
Constituie o alta particularitate a societati, care cuprinde reguli de organizare si
functionare atit de la societatile de persoane, cit si de la societatile de capital. SRL
apare sub forma unei unitati organice constituita dupa reguli diferite. Organele SRL
sunt: Adunarea generala a asociatilor; Comitetul societatii; Administratorul societatii;
Comisia de cenzori.

48. Organele de conducere a societăţii cu răspundere limitată.


Adunarea generala: modifacrea si completarea actului de cosititurie,modificarea
marimii capitalului social,aprobarea bilantului contabil anual,adoptarea hotaririi
privind reorganizarea si lichidarea societatii.
Atributile consiliului societatii:desemnarea si eliberarea inainte de termen a
adiministratorului, urmarirea pe cale juridica a administratorului pentru prejudiciile
cauzate societatii,aprobarea marimii si modului de achiare a remuneratie
adiministratorului, aprobarea planurlor de afaceri ale societatii.
Atributile administratoruliui: sa gestioneze activiatatea astfel incit scopurile sa
fie realizate cit mai eficient. sa executa hotaririle adunarii genereale si a consiliului, sa
cnvoace adunarea generala a asociatilor, sa asigure tinerea eficientii contabile.

49. Societatea pe acţiuni. Definiţia şi particularităţile.


Societate pe actiuni -societate comerciala al carei capital social este divizat in actiuni
si ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul societatii. Particularitatile:este
personaa juridica,poate fi constituita din una sau mai multe persoane,capitalul social
este divizat in actiuni si trebue sa fie nu mai mare de 20000,raspunderea ascociatilor
este limitata.

50. Organele de conducere şi control ale societăţii pe acţiuni.


Atributiile adunarii generale:aproba actul de constituire al societatii,hotaraste
modificarea capitalulu social, arpoba regulamentul consiliului societatii, examineaza
si aproba darile de seama anuale ale societatii ,hotaraste cu repartizarea profitului
anual sau acoperirea pierderilor societatii
.Atributiile consiliului:decide cu privire la convocarea adunarii generale,aproba
valoarea de piata a bunurilor care constituie obiectul unei tranzactii, inchierea
contracte cu organizatia gestionara a societatii.
Atributile organului executiv:aproba structura organizatorica a
societatii;elaboreaza,aproba programul de activiate a societatii;inchie contracte de
munca cu salariatii;organizeaza tinerea evidenti contabile si statisitce. Cenzorii-
controleaza si supravegheaza respecarea legalitatii in actele de gestiune,cenzorul este
desemnat pe o perioda de 3 ani .

51.Cooperativa de producţie. Definiţia si particularităţile.


Cooperativele de productie-o interprindere constituita din 5 sau mai multe perosae
fizice ,in scopul desfasurarii in comun a acivitatii de productie si alte activitai
economice bazate prepomderent pe munca personala a membrilor ei.
Particularitati:persoana juridica cu scop lucrativ;constitutita din 5 sau mai multe
perosane;marimea capitalului social este deterinata de membrii cooperativei si se
imparte in cote de participatiune. Organele de conducere:Adunarea
generala;consiliul cooperativ;comitetul de conducere al cooperativei;comisia de
revizie a cooperativei;

52.Cooperativa de întreprinzător. Definiţia si particularităţile.


Cooperativa de intreprinzator-persoana juridica lucrativa fondata din cel putin 5
perosane fizice sau juridice care au calitate de inreprinzator cu scopul de activa in
comun pentru eficientizarea proprii activitati. Particularitati:prosana juridca cu scop
lucrativ; raspunde pentru obligatiile asumate cu tot patrimoniul; capitalul social este
variabil si se imparte in cote oridnare si preferentiale;membrii cooperativei sunt de
doua categori:care detin o cota ordinara si ascoiati. Organele de conducere:
Adunarea generala; consiuliul;presedintele cooperativei; comisia de revizie;
53.Întreprinderea de stat. Definiţia, particularităţile şi organele de
conducere.
Inreprindere de stat-un agent economic independent cu personalitate juridica care pe
baza proprietatii de stat, date lui in gestiune desfasoara activitatea de intreprinzator si
care poarta raspundere cu tot patrimonul sau pentru bligatiile
sumate.Partiularitati:perosna juridica constituita de guvern sau de autoritatile
publice; patrimoniul ei se formeaza din bunuri proprietate de stat ,inclusiv proprietate
publica; capitalul soial este unitar si aprtine integral statului;are un drept de gestiune
operativa asupra bunurilor; Organe de conducere:fondator;administrato;consiliul de
administratie;

54.Întreprinderea municipală. Definiţia si particularităţile.


Intreprinderea muncipala-un agent economic cu personalitate juridica ,constituit in
exclussivitate pe baza proprietatii municipale,care prin utlitizarea ei efectiva produce
anumite tipuri de marfuri,execua lucrari si presteaza servicii pentru satisfacerea
cerintelor fondatorilor si pentru realizarea intereselor sociale. Particularitati:persoana
juridica constituita de catre autoritate administrativa;are patrimoniu care se formeaza
din bunuri;are drept de gestiune economica asupra bunurilor primite de la
fondatori;capitalul social este unitar si apartine integral unitatii administrativ
teritoriale;poarta raspundere cu tot patrimoniul sau pt obligatiile asumate;Organele de
conducere:fondatorul;administratorul;consiuliul

55. Noţiunea şi elementele contractului.


Contractul-este acordul realizat intre 2 sau mai multe persoane prin care se modifica
raportul juridic.Elementele contratului:subiectii contractului,obiectul
contractului,continutul contraului.

56.Condiţiile de valabilitate ale contractului comercial:Legalitatea inchierii


contractului,capacitatea de-a inchia contractul,consemtamintul,obiectul
contractului,cauza sau scopul contractului,forma contractului.

57. Elementele contractului.


Elementele contratului:subiectii contractului,obiectul contractului,continutul
contraului.
Subiecti- diferite parti ale contractului – persoana fizica sau juridica care dispune de
capacitatea de exercitiu.
Obiectul-ceea ce doresc sa obtina pertile incheind acest contract: -Sa fie in circuitul
civil; -Sa fie determinat sau determinabil; -Sa existe la moment sau in viitor; -Sa
fie legal.
Continutul- toate drepturile si obligatiile pe care le-a obtinut partile in urma incheerii
contractului.

58.Incheierea contractului comercial.


Etapele.1)oferta-reprezinta propunerea adresatauneia sau mai mulltor perosane care
contine toate elementele esentiale alle viitorului contract si care reflecta vointa
ofertantului dea fi legat prin acceptarea ofertei. 2)acceptarea ofertei-manifstarea de
vointa a destinatarului de a a accetpta oferta.

59. Efectele contractului: executarea obligatiilor-trebuie executat in modul


corespunzator cu buna credinta la locul stabilit. Raspunderea contractuala-
codul civil care contine norme juridice care vinsa confirme importanta si
necesitatea executarii obligatiei.

60. Contractul de vînzare - cumpărare. Definiţia şi particularităţile.


Contractul de vînzare - cumpărare-este acel contract in baza caruia o parte
numita vinzator se obliga sa predea un bun in proprietatea celorlalate parti numita
cumparator,si aceasta se obliga sa preia bunul si sa plateasca pretul convenit.
Particularitati:este un contract silalagmatic;un contract cu titlu onoros si
comutativ;contract translativ de drepturi;contract cu continut patrimonial;contrac
consensual; contract de executare instantanee.
61. Noţiunea şi condiţiile concurenţei.
Concurenta-o libera ompetitie intre agentii econmici care ofera o piata
determinata ,produse sau servicii ce tind sa satisfaca necesitati asemanatoare sau
identice ale consumatrilor,desfasurata cu scopul de dezvoltare a comertului.
Conditiile:liberalizarea activittii d eintreprinzaror;existenta unui numar suficient
de ntrperinzatori,liberalizarea preturilor si tarifelor;asigurarea unui caru legal care
sa previna si sa sanctioneze cocnurenta ilicita.

62. Funcţiile concurenţei: este un regulator ale cererii si ofertei; stabilirea preturilor
la marfuri; cocncurenta este mecanismul de repartizare a profitulu intre
intreprinzatori implciati in producitia si distirbutia marfurilor.
1. Noţiunea şi ramurile de drept public şi drept privat.
2. Caracteristica generală a dreptului civil.
3. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor.
4. Izvoarele dreptului afacerilor.
5. Principiile dreptului afacerilor.
6. Definiţia şi elementele activităţii de întreprinzător.
7. Genurile activităţii de întreprinzător.
8. Tipurile activităţi antreprenoriale.
9. Obligaţiile întreprinzătorului.
10. Noţiuni generale de subiect al dreptului afacerilor.
11. Persoana fizică – subiect al dreptului afacerilor.
12. Activitatea în bază patentei de întreprinzător.
13. Întreprinderea individuală. Definiţia şi procedura de înregistrare.
14. Gospodăria ţărănească. Definiţia şi procedura de înregistrare.
15. Licenţa, definiţia şi instituţiile împuternicite de a elibera licenţa.
16. Obligaţia întreprinzătorului de a obţine licenţa.
17. Activităţi monopol de stat.
18. Activităţi monopol natural.
19. Persoana juridică – subiect al dreptului afacerilor.
20. Noţiunea şi natura juridică a societăţilor comerciale.
21. Clasificarea societăţilor comerciale.
22. Funcţiile societăţilor comerciale.
23. Condiţii generale de constituire a persoanelor juridice cu scop lucrativ.
24. Fondatorii societăţilor comerciale.
25. Actul de constituire al societăţii comerciale. Clauzele obligatorii
26. Înregistrarea societăţilor comerciale.
27. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor societăţilor comerciale.
28. Organele societăţilor comerciale.
29. Atribuţiile Adunării generale a asociaţilor.
30. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului societăţii comerciale.
31. Capitalul social. Funcţiile capitalului social.
32. Noţiunea şi formele reorganizării societăţilor comerciale.
33. Fuziunea societăţilor comerciale.
34. Dezmembrarea societăţilor comerciale. Definiţia, formele şi etapele.
35. Transformarea societăţilor comerciale. Definiţia, formele şi etapele.
36. Dizolvarea societăţilor comerciale. Definiţia , motivele şi modalităţile de
dizolvare.
37. Lichidarea societăţilor comerciale. Definiţia şi operaţiile procedurii de
lichidare.
38. Obligaţiile lichidatorului
39. Insolvabilitatea societăţilor comerciale. Definiţia, motivele şi
participanţii insolvabilităţii
40. Caracteristica procedurii de restructurare a persoanei juridice cu scop
lucrativ
41. Caracteristica procedurii de faliment a persoanei juridice cu scop lucrativ
42. Societăţile de persoane. Definiţia şi particularităţile societăţii de
persoane
43. Societatea în nume colectiv. Definiţia şi particularităţile societăţii.
44. Societatea în comandită. Definiţia şi particularităţile.
45. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor comanditaţi şi comanditari.
46. Noţiunea şi constituirea societăţii cu răspundere limitată.
47. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată.
48. Organele de conducere a societăţii cu răspundere limitată
49. Societatea pe acţiuni – noţiunea şi particularităţile.
50. Organele de conducere şi control ale societăţii pe acţiuni.
51. Cooperativa de producţie. Definiţia şi particularităţile
52. Cooperativa de întreprinzător. Definiţia şi particularităţile
53. Întreprinderea de stat. Definiţia şi particularităţile.
54. Întreprinderea municipală. Definiţia şi particularităţile
55. Noţiunea şi elementele contractului.
56. Condiţiile de validitate ale contractelor comerciale.
57. Elementele contractului.
58. Încheierea contractului
59. Efectele contractului.
60. Contractul de vânzare – cumpărare comercial.
61. Noţiunea şi condiţiile concurenţei.
62. Funcţiile concurenţei.