Sunteți pe pagina 1din 31

Capitolul 1

Elemente introductive privind managementul organizaţiei

Testul nr. 1
Arătaţi care din variantele prezentate mai jos reprezimtă funcţii ale managementului
firmei:
a. previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare
b. previziune, cercetare-dezvoltare, organizare, producţie, salarizare
c. previziune, organizare, planificare, conducere, motivare
d. previziune, coordonare, decizie, comercială, financiar-contabilă
e. previziune, organizare, cercetare-dezvoltare, comunicare, personal
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 2
Organizarea este:
a. funcţie a managementului şi funcţie a organizaţiei
b. activitate distinctă şi funcţiune a organizaţiei
c. compartiment subordonat directorului general şi activitate distinctă
d. compartiment subordonat directorului general şi funcţie a managementului
e. funcţie a managementului şi activitate distinctă
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 3
“Precizarea modalităţilor de realizare a obiectivelor” este un element de conţinut al
funcţiei:
a. previziune
b. organizare
c. coordonare
d. antrenare
e. control-evaluare
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 4
”Comunicarea” şi “motivarea” constituie suportul:
a. relaţiilor între manageri şi executanţi
b. subsistemului metodologic şi decizionale
c. funcţiunii de personal şi de cercetare-dezvoltare
d. funcţiei de coordonare şi de antrenare
e. funcţiei de coordonare şi activităţii de personal
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 5
Exercitarea funcţiei de previziune atinge un punct maxim:
a. pe tot parcursul perioadei
b. înaintea începerii unei noi perioade de activitate
c. în prima parte a perioadei de plan
d. în zilele ce urmează încheierii subdiviziunii temporale la care se referă
previziunea
e. la începutul şi sfârşitul subdiviziunii temporale utilizată în previzionare
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 6
Dimensiunea socio-economică a relaţiilor de management constă în:
a. dependenţa acestora de caracteristicile unor factori materiali de producţie
b. dependenţa acestora faţă de natura şi modalităţile de existenţă ale proprietăţii
c. dependenţa acestora de componenţe factorului uman şi cultura organizaţională
d. dependenţa acestora de unele caracteristici tipologice ale firmei – dimensiune,
obiect de activitate, complexitatea producţiei, nivelul dotării tehnice, potenţialul
uman etc.
e. dependenţa acestora de maniera de exercitare a proceselor de management
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 7
Cele mai importante trăsături ale motivării se referă la:
1. acordarea de recompense/sancţiuni atât materiale, cât şi moral-spirituale
2. acordarea de recompense/sancţiuni funcţie de specificitatea persoanei, a
colectivului din care face parte şi a situaţiei la care se referă
3. acordarea de recompense/sancţiuni în exclusivitate materiale
4. acordarea de recompense/sancţiuni în fiecare zi
5. acordarea de recompense materiale şi moral-spirituale în exclusivitate
6. acordarea de sancţiuni materiale şi moral-spirituale cu preponderenţă
7. acordarea de recompense/sancţiuni în funcţie de nevoile prioritare ale indivizilor
(fiziologice, de securitate şi siguranţă ş..a.m.d.)
8. acordarea de recompense/sancţiuni în funcţie de pregătirea şi vechimea în muncă
Precizaţi care din combinaţiile de variante prezentate mai jos constituie caracteristici
ale motivării, ca suport al antrenării?
a. (1,2,8)
b. (2,3,8)
c. (2,3,7)
d. (4,5,6)
e. (1,2,7)
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 8
În şedinţa Consiliului de Administraţie a S.C.ELECTRONISTUL S.A. din 15
iunie a.c. au fost adoptate următoarele decizii:
1. disponibilizarea unui număr de 26 salariaţi cu pregătire medie începând cu 1 iulie
a.c.
2. aprobarea trecerii pe costuri a unor penalizări pentru întârzierile plăţilor către
furnizori
3. aprobarea înfiinţării compartimentului de bugetare de la 1 iulie a.c. ca urmare a
funcţionării firmei pe centre de gestiune
4. stabilirea şi aprobarea strategiei firmei până în anul 2002 în condiţiile privatizării
acesteia
5. aprobarea plăţii unor credite restante în regim de urgenţă
6. aprobarea plăţilor restante către principalii furnizori pînă la 1 august a.c.
7. coordonarea realizării investiţiei de retehnologizare a secţiei I de către directorul
tehnic
8. aprobarea trecerii pe costuri a unor locaţii C.F.R.
Arătaţi care din aceste decizii pot fi asociate cu funcţiile de previziune, organizare
şi antrenare ale managementului firmei. Pentru aceasta vă rugăm să utilizaţi
simbolurile:
Pv – previziune
O – organizare
A – antrenare
În redactarea răspunsurilor folosiţi simbolurile mai sus-menţionate şi numărul de
ordine al deciziei (exemplu Pv-9)
a. Pv-1; O-2; A-3
b. Pv-7; O-3; A-8
c. Pv-3; O-6; A-1
d. Pv-3; O-5; A-7
e. Pv-4; O-3; A-1
Argumentaţi răspunsul.

Testul nr. 9
Expresia “Începând cu 1 septembrie a.c. economsitul Popescu de la
compartimentul Contabilitate se sancţionează dcu diminuarea salariului pe 3 luni cu
10%” este o decizie încadrată în funcţia de:
a. previziune
b. organizare
c. antrenare
d. control-evaluare
e. nici una din funcţiile enumerate
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 10
Principiul motivării este un:
a. principiu de concepere şi funcţionare a structurii organizatorice
b. principiu genral de management
c. principiu de raţionalizare a sistemului informaţional
d. principiul de raţionalizare a structurii manageriale şi a sistemului informaţional
e. principiul de raţionalizare a sistemului decizional
Argumentaţi răspunsul.

Testul nr. 11
Care din elementele prezentate mai jos constituie componente majore ale
managementului organizaţiei?
a. subsistemul organizatoric, subsistemul informaţional, decizia şi subsistemul
motivaţional
b. subsistemul organizatoric, subsistemul informaţional, subsistemul decizional,
metodele şi tehnicile de stimulare a creativităţii
c. subsistemul organizatoric, subsistemul metodologic, subsistemul decizional,
subsistemul informaţional
d. subsistemul informaţional, subsistemul decizionale, subsistemul metodologic,
structura organizatorică
e. subsistemul organizatoric, subsistemul informaţional, subsistemul decizional,
metodologia de reproiectare managerială
Argumentaţi răspunsul.

Testul nr. 12

Metodologia de reproiectare (remodelare) a sistemului de management al firmei


comportă mai multe etape, regăsite în elementele prezentate mai jos:
1. documentarea preliminareă
2. diagnosticarea economică şi managerială
3. elaborarea strategiei firmei
4. evidenţierea cauzală a principalelor disfuncţionalităţi
5. reproiectarea propriu-zisă a managementului firmei (subsistemele
metodologic, decizional, informaţional şi organizatoric)
6. formularea de recomandări
7. analiza sistemului informaţional prin prisma unor principii de raţionalizare
8. perfecţionarea sistemului decizional
Care din variante exprimă cel mai bine astfel de etape?
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 13
”Scientizarea muncii de management” este o funcţie a:
a. subsistemului decizional
b. subsistemului organizatoric
c. subsistemului metodologic
d. subsistemului informaţional
f. subsistemului managerial
Argumentaţi răspunsul.

Testul nr. 14
“Imprimarea unei optici economice managementului firmei” este meritul principal
al:
a. şcolii sistemice
b. şcolii cantitative
c. şcolii clasice
d. şcolii neoclasice
e. şcolii comportiste
Argumentaţi răspunsul.

Testul nr. 15
“Combinarea resurselor organizaţiei cu respectarea anumitor cerinţe” este:
a. o funcţie a subsistemului decizional
b. o funcţie a subsistemului metodologic
c. o funcţie a subsistemului organizatoric
d. o funcţie a subsistemului informaţional
e. o funcţie a managementului organizaţiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul nr. 16
“Utilizarea cu prioritate a conceptelor şi metodelor din matematică şi statistică”
este o caracteristică dominantă a:
a. şcolii clasice
b. şcolii cantitative
c. şcolii sistemice
d. şcolii sociologice
e. şcolii cantitative şi şcolii clasice
Argumentaţi răspunsul.
Testul nr. 17
Managementul ştiinţific are o serie de caracteristici, prezentate printre elementele
de mai jos:
1. Diversitatea şi eterogenitatea conţinutului şi modului de manifestare
2. Complexitatea şi dificultatea deosebite
3. Competitivitatea economică
4. Caracterul “de masă”
5. Dimensiunea empirică
6. Aportul creativ al managerilor solicitaţi pentru aplicarea instrumentarului ştiinţific
7. Scientizarea muncii de management
8. Dezvoltarea potenţialului managerilor
Arătaţi care din combinaţii reflectă cel mai bine astfel de caracteristici
a. (1-2-3-4)
b. (1-2-4-5)
c. (1-2-4-6)
d. (1-4-6-7)
e. (1-4-6-8)

Capitolul 2
Organizaţia şi mediul ambiant

Testul 1
Care din elementele prezentate mai jos constituie argumente ce pledează pentru
abordarea mediului ambiant al organizaţiei:
a. accentuarea caracterului deschis al organizaţiei
b. elaborarea de strategii şi politici realiste
c. luarea în considerare a principalilor stakeholderi
d. promovarea managementului participativ
e. imprimarea unei pronunţate dimensiuni economice managementului
organizaţiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 2
“Bursa de valori” şi “politica economică” fac parte din următoarele categorii de
factori ai mediului ambiant:
a. factori de management – factori economici
b. factori de management – factori politici
c. factori economici – factori politici
d. factori economici – factori demografici
e. factori economici – factori socio-culturali
Argumentaţi răspunsul.
Testul 3
Care din variantele prezentate în continuare exprimă cel mai bine factorii de
management ai mediului ambiant:
a. strategia naţională economică, piaţa. Modalităţile de coordonare, pârghiile
economice, mecanismele de motivare
b. strategia economică naţională, sistemul de organizare a economiei, mecanismele
de coordonare. Mecanismele motivaţionale, modalităţile de control
c. strategia economică naţională, sistemul de organizare a economiei, ansamblul
reglementărilor juridice, structura socio-profesională a populaţiei, resursele
naturale
d. strategia economică naţională, sistemul de organizare a economiei, pârghiile
economice, piaţa, mentalitatea populaţiei
e. strategia economică naţională, sistemul de organizare a economiei, nivelul
veniturilor salariale, politica unor firme internaţionale, capacitatea creativ-
inovativă a organizaţiilor de cercetare-dezvoltare

Argumentaţi răspunsul.

Testul 4
Adunarea generală a acţionarilor este un organism participativ de management specific:
a. societăţilor comerciale cu răspundere limitată
b. societăţilor comerciale pe acţiuni
c. regiilor autonome
d. societăţilor comerciale în nume colectiv
e. tuturor tipurilor de societăţi comerciale
Argumentaţi răspunsul.

Testul 5
Transformarea unei persoane (a unui individ) în întreprinzător are la bază mai
multe elemente (variabile) regăsite în enumerarea de mai jos:
1. variabila de situaţie
2. variabila psihologică
3. variabila sociologică
4. variabila economică
5. variabila motivaţională
6. variabila inovaţională
7. variabila educaţională
8. variabila managerială
Care din combinaţiile prezentate în continuare reflectă cel mai bine astfel de
variabile:
a. 1-2-3-8
b. 1-2-3-4
c. 2-3-4-8
d. 2-3-5-6
e. 2-3-6-7
Argumentaţi răspunsul.

Testul 6
“Orgnizaţia este o componentă a numeroase alte sisteme cu care se află în relaţii
continue”.
Acest aspect este specific unei caracteristici de sistem prezentată mai jos. Vă
rugăm s-o precizaţi:
a. sistem socio-economic
b. sistem organic-adaptiv
c. sistem deschis
d. sistem predominant operaţional
e. sistem complex
Argumentaţi răspunsul.

Testul 7
Societatea comercială pe acţiuni este unul din tipurile de firme delimitate după
criteriul:
a. forma de proprietate
b. mărimea firmei
c. apartenenţa statală
d. caracterul obiectului muncii
e. apartenenţa la una din ramurile economiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 8
“Întreprinzătorul are o anumită psihologie care-i permite să-şi asume riscuri
majore”.
Arătaţi cărei trăsături aparţine afirmaţia demai sus:
a. întreprinzătorul este o persoană cu reacţii rapide în dublu sens
b. întreprinzătorul se caracterizează printr-un grad ridicat de implicare în
activitatea de introducere a noului sau de inovare a existentului
c. întreprinzătorul îşi finalizează eforturile prin înfiinţarea unei firme
d. întreprinzătorul este un realizator de lucruri noi
e. întreprinzătorul este predispus la acţiune
Argumentaţi răspunsul.
Capitolul 3
Strategia organizaţiei

Testul 1
Completaţi definiţia următoare cu unele din cuvintele de mai jos:
“Strategia cuprinde ansamblul ……………, principalele modalităţi de realizare,
împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit
misiunii organizaţiei”.
a. obiectivelor majore ale organizaţiei, pe termen lung
b. obiectivelor majore ale organizaţiei pe termen mediu şi lung
c. obiectivelor organizaţiei
d. obiectivelor
e. obiectivelor organizaţiei pe termen lung
Argumentaţi răspunsul.

Testul 2
Care din variantele de mai jos exprimă cel mai bine caracteristici (trăsături) ale
strategiei organizaţiei:
a. urmăreşte realizarea unor scopuri bine precizate, sub formă de misiune şi
obiective; are în vedere prefigurarea unui comportament competitiv
b. este un rezultat al negocierii explicite sau implicite a stakeholderilor; enunţarea
cuprinzătoare a scopurilor fundamentale şi a filozofiei organizaţiei legată
deevoluţia şi desfăşurarea activităţilor sale
c. vizează perioade viitoare din viaţa organizaţiei; are o sferă de cuprindere
specifică, cel mai adesea organizaţia
d. variantele a.b.c.
e. variantele a şi c
Argumentaţi răspunsul.

Testul 3
“Un ansamblu de decizii şi acţiuni, concretizat în formularea şi implementarea de
planuri proiectate pentru a realiza obiectivele organizaţiei” defineşte:
a. politica organizaţiei
b. misiunea organizaţiei
c. alianţa strategică
d. strategia globală
e. managementul strategic
Argumentaţi răspunsul.
Testul 4
Principalele elemente de diferenţiere a politicii de strategia organizaţiei se afă
printre aspectele enumerate mai jos:
1. grad de detaliere mai pronunţat
2. sferă de cuprindere mai redusă
3. concretizare în planul anual
4. orizont de timp mai redus, de regulă un an
5. caracter orientativ
6. modalităţi de realizare a obiectivelor diferite de cele prevăzute în strategie
7. reflectă cultura oragnizaţiei
8. nu sunt simple concretizări ale strategiei
a. 1-2-3-4
b. 1-2-4-5
c. 3-4-6-7
d. 1-3-4-8
e. 4-5-6-7
Argumentaţi răspunsul.

Testul 5
Unele componente ale strategiei se află printre elementele prezentate mai jos. Vă
rugăm să le identificaţi:
a. obiective strategice-misiune-sinergie-resurse-oameni-informaţii
b. obiective strategice-misiune-termene-oameni-informaţii-avantaj competitiv
c. obiective strategice-misiune-resurse-modalităţi-termene-avantaj competitiv
d. obiective strategice-misiune-modalităţi-resurse-oameni-avantaj competitiv
e. obiective strategice-misiune-modalităţi-oameni-termene-avantaj competitiv
Argumentaţi răspunsul.

Testul 6

“Luarea în considerare a intereselor şi aşteptărilor stakeholderilor” reflectă una din


caracteristicile obiectivelor strategice, enumerate mai jos:
a. să fie realiste
b. să fie stimulatoare
c. să fie mobilizatoare
d. să fie comprehensibile
e. toare caracteristicile evidenţiate de variantele a, c, b
Argumentaţi răspunsul.
Testul 7

Expresia “Se referă la unul sau mai multe elemente de importanţă pentru
consumatori, ceea ce îl determină să cumpere produsul sau serviciul respectiv” este un
element de caracterizare a:
a. obiectivelor strategice
b. opţiunilor strategice
c. avantajului competitiv
d. strategiei organizaţiei
e. misiunii organizaţiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 8
Strategia de privatizare se delimitează după criteriul:
a. sfera de cuprindere
b. dinamica obiectivelor
c. sfera de cuprindere şi dinamica obiectivelor
d. natura obiectivelor şi a principalelor abordări
e. nici unul din criteriile de mai sus
Argumentaţi răspunsul.

Testul 9

Se dă următorul caz: S.C. PROSPERITATEA S.A. a înregistrat în ultimii 3 ani o


înrăutăţire a situaţiei economice, concretizată în scăderea dramatică a producţiei,
disponibilizarea masivă a personalului şi lipsa profitului. Managementul firmei este pus
în situaţia de a elabora strategia pentru următorii 5 ani. Arătaţi pentru ce tip de strategia
trebuie să opteze dacă se ia în considerare dinamica obiectivelor:
a. globală
b. ofensivă
c. de redresare
d. de consolidare
e. de dezvoltare
Argumentaţi răspunsul.

Testul 10
Strategiile economice se delimitează după criteriul:
a. gradul de participare a firmei la elaborarea strategiei
b. dinamica obiectivelor
c. natura obiectivelor şi a principalelor abordări
d. natura viziunii, obiectivelor şi mijloacelor încorporate
e. sfera de cuprindere
Argumentaţi răspunsul.
Testul 11
Printre determinanţii endogeni ai strategiei organizaţiei se înscriu şi unele
elemente evidenţiate mai jos:
1. managementul organizaţiei
2. cultura organizaţională
3. piaţa şi sistemul bancar
4. nivelul tehnic al utilajelor disponibile
5. politica economică
6. strategia naţională
7. starea economică a organizaţiei
8. complexitatea organizaţiei
Ce combinaţie reflectă cel mai bine astfel de determinanţi?
a. 1-2-3-4
b. 2-3-4-5
c. 1-2-7-8
d. 5-6-7-8
e. 1-2-6-7
Argumentaţi răspunsul.

Testul 12
De dau următoarele elemente:
a. favorizează luarea în considerare a intereselor principalilor stakeholderi
b. asigură reducerea substanţială a riscurilor
c. asigură construirea şi dezvoltarea avantajului competitiv al organizaţiei
d. permite creşterea performanţelor de ansamblu ale economiei naţionale
e. asigură creşterea eficacităţii integrării organizaţiei în mediul ambiant naţional şi
internaţional
Arătaţi care din acestea reprezintă avantaje ale elaborării şi aplicării strategiei la
nivel macroeconomic.
Argumentaţi răspunsul.

Capitolul 4
Sistemul de management al organizaţiei

Testul 1
Factorii primari ai deciziei manageriale se află printre elementele prezentate mai
jos:
a. decidentul şi mediul ambiant decizional
b. decidentul şi elementele endogene firmei ce alcătuiesc situaţia decizională
c. decidentul şi elementele exogene firmei ce alcătuiesc situaţia decizională
d. decidentul şi variantele decizionale
e. decidentul, variantele decizionale şi criteriile decizionale
Argumentaţi răspunsul.

Testul 2
“Probabilitatea realizării obiectivului decizional este mare, dar asupra manierei în
care trebuie procedat există dubii serioase” este o caracteristică a deciziilor:
a. certe
b. de risc
c. incerte
d. curente
e. strategice
Argumentaţi răspunsul.

Testul 3
Deciziile de management sunt adoptate, la nivelul unei societăţi comerciale,
numai de:
a. adunarea generală a acţionarilor şi consiliul de administraţie
b. directorul general
c. directorul general şi directorii executivi
d. directori, şefi de compartimente şi maiştri
e. practic, de orice manager individual şi de grup, indiferent de poziţia ierarhică
din cadrul organizaţiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 4
Probabilitatea maximă de realizare a obiectivului urmărit utilizând
modalitatea preconizată “caracterizează situaţiile decizionale”
a. certe
b. certe şi incerte
c. incerte
d. incerte şi de risc
e. de risc
Argumentaţi răspunsul.

Testul 5
“Deciziile care contribuie nemijlocit la realizarea obiectivelor derivate de
gradul 1 sau 2” sunt:
a. decizii curente
b. decizii de risc
c. decizii tactice
d. decizii participative
e. decizii strategice
Argumentaţi răspunsul.

Testul 6
Care din variantele de mai jos exprimă cel ami bine componentele
sistemului informaţional?
a. date-informaţii – circuite informaţionale – documete informaţionale –
proceduri informaţionale
b. date-informaţii – circuite informaţionale – documete informaţionale –
mijloace de tratare a informaţiilor
c. date-informaţii – circuite şi fluxuri informaţionale – documete informaţionale
– mijloace de tratare a informaţiilor
d. date-informaţii – circuite şi fluxuri informaţionale – proceduri informaţionale
– mijloace de tratare a inforrmaţiilor
Argumentaţi răspunsul.

Testul 7
Diferenţa dintre sistemul informaţional şi sistemul informatic este dată de:
a. existenţa unor informaţii specifice
b. existenţa unor circuite şi fluxuri informaţionale mai scurte
c. culegerea, transmiterea şi prelucrarea cu mijloace automatizate a informaţiilor
d. culegerea, transmiterea şi prelucrarea manual-automatizată a informaţiilor
e. folosirea calculatorului pentru rezolvarea unor probleme mai complexe
Argumentaţi răspunsul.

Testul 8
Arătaţi care din elementele prezentate mai jos sunt informaţii delimitate
după gradul de prelucrare:
a. informaţii orale, scrise şi audiovizuale
b. informaţii primare, intermediare şi finale
c. informaţii primare, ascendente şi descendente
d. informaţii orale, scrise şi finale
e. informaţii primare, scrise şi externe
Argumentaţi răspunsul.

Testul 9
Gradul ridicat (mare) de formalizare caracterizează informaţiile:
a. externe
b. interne
c. finale
d. orale
e. orizontale
Argumentaţi răspunsul.

Testul 10
Care din elementele prezentate în continuare constituie principalele componente
procesuale ale organizaţiei?
a. funcţii-funcţiuni-activităţi-atribuţii
b. funcţiuni-activităţi-atribuţii-obiective
c. funcţiuni-activităţi-atribuţii-sarcini
d. sarcini-activităţi-funcţiuni-obiective
e. sarcini-atribuţii-funcţii-funcţiuni
Argumentaţi răspunsul.

Testul 11
Cele mai importante activităţi ce compun funcţiunea cerectare-dezvolatre se
regăsesc printre elementele prezentate în continuare:
1. concepţie tehnică
2. marketing
3. organizare managerială
4. control financiar de gestiune
5. previzionare
6. bugetare
7. motivare
8. programarea producţiei
Care din variante reflectă corect astfel de activităţi?
a. 1-3-8
b. 1-3-5
c. 3-4-7
d. 1-2-5
e. 1-5-6
Argumentaţi răspunsul.

Testul 12
Cele mai importante activităţi ce compun funcţiunea de producţie se regăsesc
printre elementele prezentate în continuare
1. concepţie tehnică
2. marketing
3. organizare managerială
4. fabricaţia
5. previzionare
6. programarea, lansarea şi urmărirea producţiei
7. motivare
8. întreţinerea şi repararea echipamentelor de producţie
Care din variante reflectă corect astfel de activităţi?
a. 1-4-5
b. 4-6-8
c. 3-4-7
d. 4-6-7
e. 2-4-8
Argumentaţi răspunsul.

Testul 13
Arătaţi care din combinaţiile dintre componentele procesuale şi componentele
sistemului de obiective prezentate mai jos sunt corecte:
a. activităţi – obiective derivate II
b. activităţi-obiective derivate I
c. funcţiuni-obiective derivate II
d. atribuţii-obiective derivate II
e. sarcini-obiective specifice
Argumentaţi răspunsul.
Testul 14
Se dă următoare situaţie
S.C. PROSPERITATEA S.A. îşi propune, pentru acest an, un complex de
obiective, după cum ilustrează elementele prezentate în continuare:
Obiectiv fundamental: creşterea profitului cu cel puţin 20% faţă de realizările
anului precendent.
Alte obiective:
- creşterea cifrei de afaceri cu minimum 30%
- creşterea productivităţii muncii cu minimum 15%
- creşterea volumului producţiei cu 16%
Arătaţi dacă obiectivul referitor la cifra de afaceri este:
a. obiectiv derivat de gr. I
b. obiectiv derivat de gr. II
c. obiectiv specific
d. obiectiv individual
e. nici una din variante
Argumentaţi răspunsul.

Testul 15
Funcţie de răspunsul dat la întrebarea precedentă, arătaţi ce componente
procesuale sunt implicate nemijlocit în realizarea acestui obiectiv:
a. funcţiuni
b. activităţi
c. firma în ansamblu său
d. atribuţii
e. sarcini
Argumentaţi răspunsul.
Testul 16
Postul, compartimentul şi ponderea ierarhică sunt componente structurale ale
firmei.
Ce alte subdiviziuni organizatorice cunoaşteţi din cele prezentate în continuare:
a. funcţia, nivelul ierarhic, şi relaţiile organizatorice
b. sarcinile, funcţiunile, funcţia
c. sarcinile, atribuţiile, obiectivele individuale
d. funcţia, nivelul ierarhic şi competenţele
e. funcţia, funcţiunile şi activităţile
Argumentaţi răspunsul.

Testul 17
În figura de mai jos, “triunghiul de aur” al organizării, sunt evidenţiate elementele
de definirea postului.

autoritate responsabilităţi

Obiective indviduale

sarcini

Arătaţi care din acestea sunt supradimensionate:


a. responsabilităţile
b. sarcinile
c. autoritatea (competenţele)
d. sarcinile şi autoritatea (competenţele)
e. obiectivele individuale
Argumentaţi răspunsul.

Testul 18
Directorul economic transmite fiecărui compartiment elemente metodologice cu
privire la elaborarea, execuţia şi urmărirea bugetelor, determinarea şi urmărirea
cheltuielilor, înregistrarea acestora în documente justificative etc.
Arătaţi ce tip de relaţii organizatorice există între directorul economic şi şefii
compartimentelor funcţionale şi operaţionale
a. de autoritate-ierarhice
b. de control
c. de autoritate-funcţionale
d. de autoritate-de stat major
e. de reprezentare
Argumentaţi răspunsul.

Testul 19
Arătaţi ce relaţii organizatorice există între directorul general şi economistul
Popescu I. dintr-un compartiment funcţional subordonat directorului economic?
a. de autoritate, de tip ierarhic
b. de autoritate, de tip stat.major
c. de control
d. de reprezentare
e. nici un tip din cele enumerate mai jos
Argumentaţi răspunsul.

Testul 20
Economistul Ionescu este încadrat în compartimentul economic al Secţiei I-
Mecanice şi se ocupă, printre altele, de urmărirea abaterilor faţă de obiective la nivelul
acestui centru de gestiune. Pentru aceasta, preimeşte lunar de la şeful compartimentului
Bugete indicaţii cu privire la înregistrarea şi trasmiterea operativă a abaterilor.
Arătaţi dacă în cazul arătat mai sus, între economistul Ionescu şi şeful
compartimentului Bugete se stabilesc relaţii organizatorice:
a. de colaborare
b. de autoritat ierarhice
c. de autoritate funcţionale
d. de control
e. de reprezentare
Argumentaţi răspunsul.

Testul 21
Există vreo diferenţă între post şi funcţie, cu principalele componente ale
structurii organizatorice?
a. nu, pentru că ambele sunt componente ale structurii organizatorice
b. nu, este doar o deosebire terminologică
c. da, pentru că funcţia include mai multe posturi cu aceleaşi caracteritsci
generale
d. Da, pentru că funcţia exprimă anumite atribute manageriale
e. Nu, pentru că în organigramă sunt consemnate doar posturile
Argumentaţi răspunsul.
Testul 22
Ce elemente definesc un post?
a. sarcinile, atribuţiile, lucrările
b. sarcinile, atribuţiile, reponsabilităţile
c. sarcinile, activităţile, competenţele
d. sarcinile, competenţele, responsabilităţile
e. sarcinile, competenţele, obiectivele specifice
Argumentaţi răspunsul.

Testul 23
Obiectivele pe care ar trebui să le cuprindă fişa postului sunt:
a. obiective specifcie
b. obiective individuale
c. obiective derivate II
d. obiective derivate I
e. fişa postului nu cuprinde “obiective”
Argumentaţi răspunsul.

Testul 24
Se dă următoarea situaţie: Postul de şef compartimet “Organizare managerială”
are precizate prin fişa postului, sarcini, competenţe şi reponsabilităţi aşa cum arată textul
de mai jos:
1. face propuneri pentru îmbunătăţirea structurii organizatorice a firmei
2. asigură elaborarea în termen a situaţiilor informaţionale solicitate
3. furnizează informaţii solicitate de realizatorii tabloului de bord destinat
managerului de nivel superior
4. ia măsuri pentru îndeplinirea cantitativă şi calitativă a obiectivelor ce revin
compartimentului
5. asigură asistenţa managerială de specialitate altor compartimente
6. răspunde de calitatea informaţiilor oferite managerului general
7. ia măsuri pentru transmiterea la timp a noilor machete pentru fişele de post şi
descrierile de funcţii
8. face propunei de documente organiozatorice (ROF, fişe de post, organigramă)
Care din elementele prezentate constituie competenţe ale şefului
compartimentului de Organizare managerială:
a. 1-3-4-5
b. 2-3-4-5
c. 1-3-4-6
d. 1-4-7-8
e. 1-4-5-8
Argumentaţi răspunsul.
Testul 25
Se dă următoarea situaţie:
Structura organizatorică a S.C. ELECTRONISTUL S.A cuprinde mai multe
compartimente funcţionale şi operaţionale, subordonate după cum urmează:
• managerul general: compartimentul resurse umane, compartimentul strategii,
compartimentul CFG, compartimentul AQ-CTC
• managerul tehnic şi de producţie: compartimentul cercetare, compartimentul
organizare, compartimentul PLUP, compartimentul mecano-energetic şi
investiţii, 3 secţii de producţie, un atelier mecano-energetic
• managerul economic-comercial: compartimentul aprovizionare,
compartimentul desfacere, compartimentul marketing, compartimentul
financiatr-contabilitate, compartimentul informatică.
Care din combinaţiile de mai jos exprimă cel mai corect dimensiunea ponderilor
ierarhice pentru cei trei manageri de nivel superior (cifrele din paranteze indică în ordine,
ponderile managerului general, managerului tehnic şi de producţie, managerului
economic-comercial)
a. (4,8,5)
b. (6,8,5)
c. (4,5,5)
d. (6,5,2)
e. (6,8,2)
Argumentaţi răspunsul.
Testul 26
Se dă următoarea organigramă:

AGA

CA

MANAGER GENERAL

Manager Manager Manager


tehnic comercial economic

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C9 C10

Precizaţi pe ce nivel ierrahic se află şeful compartimentului C10:


a. 5
b. 3
c. 4
d. 6
e. 7
Argumentaţi răspunsul.

Testul 27
Regulementul de organizare şi funcţionare, organigrama, descrierile de funcţii şi
fişele de post sunt componente ale:
a. structurii organizatorice
b. sistemului informaţional
c. sistemului organizatoric
d. organizării procesuale
e. ale nici unuia din cele prezentate mai sus
Argumentaţi răspunsul.
Testul 28
În organigramă sunt vizualizate:
a. sarcinile, competenţele şi responsabilităţile posturilor
b. posturile şi obiecitvele individuale ce le caracterizează
c. practic, toate componentele primare ale structurii organizatorice
d. atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele compartimentelor funcţionale şi
operaţionale
e. posturile, funcţiile şi obiectivele firmei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 29
Folosind organigrama de mai jos, arătaţi care este dimensiunea ponderilor
ierarhice pentru directorul general, directorul economic şi directorul de produţie (în
această ordine).

AGA

CA

DIRECTOR GENERAL

Director tehnic Director Director


comercial economic

C C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
1

S1 S2

Ci – Compartimente funcţionale A1
S1, S2 – secţii de producţie
A1 – Atelier mecano-energetic
a. 3-2-2
b. 6-2-3
c. 9-2-5
d. 6-2-5
e. 9-2-3
Argumentaţi răspunsul.

Testul 30
Pe ce nivel ierarhic se află şeful compartimentului C3 şi şeful atelierului A1
reprezentate în organigrama de mai sus:
a. 4-7
b. 5-6
c. 3-6
d. 6-7
e. 5-7
Argumentaţi răspunsul.

Testul 31
Elementul de bază al organizării informale îl constituie:
a. grupul informal
b. liderul informal
c. legăturile informale
d. norma de conduită
e. rolul informal
Argumentaţi răspunsul.

Testul 32

În cadrul grupurilor informale există mai multe tipuri de legături între liderul
informal şi membrii acestora.
Arătaţi ce tip este evidenţiat mai jos:
a. “şuviţă”
b. “ciorchine”
c. “margaretă”
d. “necoerentă”
e. “roi”
Argumentaţi răspunsul.
Capitolul 5
Managementul resurselor umane şi motivarea

Testul 1
Factorii care influenţează nemijlocit formarea şi dezvoltarea potenţialului
inovaţional se regăsesc printre elementele prezantate în continuare:
1. formarea şi perfecţionarea personalului
2. nivelul productivităţii muncii
3. influenţa factorilor demografici ai mediului ambiant
4. stilul managerial
5. sistemul de motivaţii
6. mecanismele de previzionare macroeconomică
7. pregătirea în domeniul metodelor manageriale
8. factorii economici ai mediului ambiant
Care din combinaţiile de mai jos reflectă cel mai bine astfel de factori?
a. 1-2-3-4
b. 1-2-5-6
c. 1-2-7-8
d. 1-4-5-7
e. 1-4-5-8
Argumentaţi răspunsul.

Testul 2

“Menţinerea unui permanent contact între manageri şi executanţi, îndeosebi între


cei aflaţi în raporturi de subordine ierarhică nemijlocită” este:
a. un factor de influenţă a formării şi dezvoltării potenţialului inovaţional
b. o regulă de amplificare a inovării
c. o regulă de îmbunătăţire a raporturilor cu subordonaţii
d. o regulă de organizare şi desfăşurare a şedinţei
e. o regulă de desfăşuarre a şedinţelor de creativitate
Argumentaţi răspunsul.

Testul 3

Elementul hotărâtor în selecţia şi încadrarea personalului este:


a. vechimea în muncă
b. cunoştinţele, calităţile, aptitudinile şi comportamentele
c. postul deţinut anterior
d. studiile atestate de certificate sau diplome
e. vârsta
Argumentaţi răspunsul.
Testul 4

Notaţia este:
a. o metodă de selecţie şi încadrare
b. o metodă de evaluare generală
c. o metodă de formare a personalului
d. o metodă de perfecţionare
e. o metodă de creativitate
Argumentaţi răspunsul.

Testul 5

Testele constituie o importantă tehnică de selecţie. Pentru ce categorii de personal


se utilizează?
a. numai pentru muncitori
b. numai pentru personalul de specialitate
c. numai pentru personalul managerial
d. numai pentru personalul de execuţie
e. pentru toate categoriile de personal
Argumentaţi răspunsul.

Testul 6

Arătaţi care din elementele prezentate mai jos constituie modalităţi de formare şi
perfecţionare a personalului organizaţiei:
a. prelegeri (expuneri)
b. seminarii
c. cazurile
d. programele continue şi discontinue
e. bateriile de teste
Argumentaţi răspunsul.

Testul 7

Printe elementele prezentate în continuare se află şi unele erori tipice de evaluare:


1. deosebiri sensibile de optici şi temperament între persoanele care evaluează
2. criteriile de evaluare se delimitează în funcţie de natura posturilor, potenţialul
firmei etc.
3. rezultatul evaluării se comunică de evaluatori persoanei în cauză, împreună cu
recomandările necesare
4. evaluarea trebuie să se bazeze numai pe informaţii certe, verificabile
5. dorinţa de a spune şefilor ierarhici ceea ce doresc să audă despre subordonaţii
evaluaţi
6. manifestarea efectului “holo”
Precizaţi care din combinaţii reflectă corect astfel de erori?
a. 1-2-3
b. 2-3-4
c. 1-5-6
d. 1-4-5
e. 2-3-6
Argumentaţi răspunsul.

Testul 8

Favorizarea manifestării principiului lui Peter este principalul dezavantaj al:


a. promovării pe bază de rezultate şi pe baza potenţialului
b. promovării pe bază de rezultate şi pe baza vechimii în muncă
c. promovării pe baza rezultatelor şi a vârstei
d. promovării pe baza vârstei şi a vechimii în muncă
e. promovării pe baza vechimii în muncă şi a potenţialului personalului
Argumentaţi răspunsul.

Testul 9

Comunicaţiile operatorii se delimitează după criteriul:


a. conţinut
b. direcţie (sens)
c. canalul de comunicare
d. mod de transmitere
e. nici unul din criteriile enunţate
Argumentaţi răspunsul.

Testul 10

Procesul de comunicare cuprinde mai multe componente. Ce variantă le


evidenţiază corect?
a. emiţătorul, mesajul, canalul, receptorul
b. emiţătorul, comunicaţiile formale, canalele, receptorul
c. emiţătorul, mesajul, circuitele informaţionale descendente, receptorul
d. emiţătorul, mesajul, canalul, executantul
e. managerul, mesajul, canalul, receptorul
Argumentaţi răspunsul.

Testul 11

“Incapacitatea emiţătorului de a-şi stăpâni emoţiile în transmiterea mesajului


informaţional” este o barieră comunicaţională:
a. de limbaj
b. de recepţie
c. contextuală
d. mixtă
e. nici una din variante nu este corectă
Argumentaţi răspunsul.

Capitolul 6
Cultura organizaţională

Testul 1

Cultura organizaţională este:


a. starea de spirit a personalului, ce tinde să prevaleze într-o anumită perioadă,
reflectare a evoluţiilor organizaţiei:
b. ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărior şi comportamentelor
conturate în decursul timpului în fiecare organizaţie, care predomină şi-i
condiţionează funcţionalitatea şi performanţele
c. starea de spirit a personalului, valorile, credinţele şi comportamentele
personalului
d. ansamblul valorilor, crdinţelor şi aspiraţiilor, conturate în decursul timpului în
fiecare organizaţie
e. ansamblul valorilor, credinţelor şi comportamentelor conturate în decursul
timpului şi care influenţează indirect eficienţa organizaţiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 2

“Identificarea intensă a salariaţilor ca interese, aşteptări şi comportamente


cu firma în carelucrează” şi “Perceperea salariaţilor că viaţa şi activitatea lor cu
două comportamente majore – munca şi competenţa” sunt caracteristici ale
dimensiunii-pereche a culturii organizaţionale:
a. orientarea spre proces comparativ cu orientarea spre rezultate
b. orientarea spre salariaţi faţă de orientarea spre muncă
c. orientarea de tip sistem deschis în raport cu cea de sistem închis
d. orientarea centrată intraorganizaţional în raport cu orientarea profesională
intra şi extraorganizaţională
e. orientarea pragmatică în raport cu orientarea normativă
Argumentaţi răspunsul.

Testul 3

Care din combinaţiile de mai jos reprezintă cele mai bine variabile
cultural-organizaţionale evidenţiate în continuare:
1. istoria firmei; situaţia economică a firmei
2. proprietarii, managerii şi salariaţii firmei
3. mărimea firmei; faza ciclului de viaţă al firmei
4. scopul şi obiectivele firmei; resursele solului şi subsolului
5. sistemul de management al firmei; nivelul de organizare al stakeholderilor
6. mediul economic al firmei, climatul organizaţional
a. 1-2-3
b. 1-2-6
c. 2-3-4
d. 2-3-5
e. 1-3-6
Argumentaţi răspunsul.

Testul 4

Arătaţi care din elementele prezentate mai jos nu constituie modalităţi de


manifestare a culturii organizaţionale:
a. istorioarele şi miturile
b. simbolurile
c. statuturile şi rolurile
d. ritualurile şi ceremoniile
e. scopul şi obiectivele organizaţiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 5

“Sistemul de valori, credinţe, aşteptările, aspiraţiile şi comportamentele


managerilor, vizează cu prioritate:
a. cultura organizaţională
b. cultura managerială
c. climatul organizaţional
d. cultura naţională
e. cultura economică
Argumentaţi răspunsul.

Testul 6

“Schimbările în cultura organizaţională trebuie să reflecte evoluţia şi modificările


preconizate în structura organizatorică. Abordarea lor concomitentă şi corelată este
tipul de “tratare” metodologică recomandat”.
Arătaţi care din premisele schimbării culturii organizaţionale are un asemenea
conţinut.
a. subordonarea schimbărilor culturii organizaţionale strategiei firmei
b. corelarea schimbării culturii organizaţionale cu faza ciclului de viaţă al firmei
c. armonizarea schimbărilor culturii organizaţionale cu schimbările în
organizarea formală a firmei
d. abordarea învăţării organizaţionale ca fundament al schimbărilor
organizaţionale
e. fundamentarea schimbărilor organizatorice pe un program coerent ce vizează
toate nivelurile, componentele şi formele de manifestare ale culturii
organizaţionale.
Argumentaţi răspunsul.

Testul 7

Precizaţi care din componentele majore ale culturii organizaţionale


exprimă anumite concepţii şi promovează anumite valori şi comportamente în
cadrul firmei?
a. simbolurile
b. istorioarele şi miturile
c. comportamentele
d. ritualurile şi ceremoniile
e. statuturile şi rolurile
Argumentaţi răspunsul.

Testul 8

Arătaţi care din variantele prezentate mai jos influenţează cultura


organizaţională prin mărimea şi accesibilitatea resurselor pentru salariaţi, prin
restricţii/facilităţi economice practicate, prin intensitatea stresului economic
asupra evoluţiei firmei şi a salariţilor.
a. mărimea firmei
b. proprietarii firmei
c. faza cilcului de viaţă
d. situaţia economică a organizaţiei
e. mediul economic al organizaţiei
Argumentaţi răspunsul.

Testul 9

“Sfera competenţelor şi responsabilităţilor atribuite unui salariat” şi


“cunoştinţele, calităţile, aptitudinile şi deprinderilor salariatului” reflectă
conţinutul a două din determinările statutului acestuia în organizaţie.
Vă rugăm să le precizaţi dintre varinatele de mai jos:
a. funcţională şi ierarhică
b. ierarhică şi personală
c. funcţională şi personală
d. numai ierarhic
e. numai personală
Argumentaţi răspunsul.

Testul 10
În categoria premiselor schimbării culturii organizaţionale se înscriu şi
unele elemente prezentate în continuare:
1. corelarea schimbărilor culturii organizaţionale cu faza ciclului de viaţă al
firmei
2. transferul internaţional de know-how managerial
3. abordarea învăţării organizaţionale ca fundament al schimbărilor
organizaţionale
4. diversitatea fără precedent a organizării firmelor
5. elaborarea misiunii organizaţiei
6. abordarea sistemică a organizaţiei şi mediului său ambiant
7. luarea în considerare a principalilor stakeholderi
8. direcţionarea proceselor de dezvoltare organizaţională spre “viitorul dorit”.
Care din combinaţiile de mai jos reflectă asemenea premise?
a. 1-2-3
b. 2-3-4
c. 3-4-5
d. 6-7-8
e. 1-3-4
Argumentaţi răspunsul.

Testul 11

Care din variantele de mai jos reflectă principalele tipuri de schimbări în


cultura organizaţională şi sistemul organizatoric:
a. de armonizare
b. de adaptare
c. de reorientare
d. de reconcepere
e. toate variantele de mai sus sunt corecte
Argumentaţi răspunsul.

Testul 12

Organizarea holonică, organizarea virtuală, internaţionalizarea activităţilor


economice şi reengineering-ul constituie:
a. tendinţe majore în economia contemporană şi organizaţie
b. tendinţe majore în management, pe plan mondial
c. tendinţe majore în structure organizatorică a firmei
d. tendinţe majore în sistemul decizional al firmei
e. nici una din variantele de mai susu nu este corectă
Argumentaţi răspunsul.
Testul 13

Arătaţi care din variantele de mai jos nu constituie funcţii ale culturii
organizaţionale:
a. direcţionarea salariaţilor şi grupurilor de salariaţi în vederea realizării obiectivelor
previzionate
b. păstrarea şi transmiterea valorilor şi tradiţiilor organizaţiei
c. dependenţa performanţelor de capacitatea lor organizaţională
d. protecţia salariaţilor faţă de ameninţările potenţiale ale mediului ambiant
e. scientizarea managementului firmei
Argumentaţi răspunsul.