Sunteți pe pagina 1din 12

TES

TE G
R
I

1.
Managementul este:
a.
ştiinţă şi artă
b.
arta de a conduc
e oamenii
c.
ştiinţa de a conduc
e un grup de
oameni
2.
Ca ştiinţă, managementul studiază:
a.
procesele de management şi execuţie, în urma cărora se obţin bunuri
econom
ice
b.
procesele de muncă şi relaţiile de management
c.
procesele de management şi relaţiile de management
3.
Funcţiile managementului sunt:
a.
previziunea, orga
nizarea, coordona
rea, antrenarea, control-evaluarea
b.
previziunea, orga
nizarea, coordona
rea, motivarea, evaluarea
c.
previziunea, orga
nizarea, reglarea, coordona
rea, antrenarea
4.
Previziunea constă în:
a.
stabilirea obiectivelor organizaţiei şi ale subdiviziunilor organizatorice ale
acesteia
b.
precizarea modalităţilor de motivare a salariaţilor
c.
stabilirea componentelor proc
esuale şi structurale
5.
Rezultatele exercitării previziunii sunt:
a.
componentele procesuale
b.
strategiile şi politicile globale şi parţiale
c.
componentele structurale
6.
Organizarea, ca funcţie a managementului şi activitate distinctă, presupune
:
a.
defalcarea obiectivelor până la nivel funcţiune
b.
delimitarea şi dimensionarea componentelor procesuale (funcţiuni, activităţi,
atribuţii, sarcini) şi structurale
c.
stabilirea metodelor şi tehnicilor de management
7.
Coordona
rea constă în:
a.
armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului din subordi
ne, pentru a se
asigura realizarea obiectivelor
b.
transmiterea de mesaje inform
aţionale privind adoptarea de decizii şi iniţierea
de acţiuni în mediul aplicativ
c.
transmiterea de mesaje inform
aţionale privind realizarea obiectivelor şi
aplicarea deciziilor în dom
eniul condus
8.
Comunicarea şi motivarea reprezintă:
a.
două funcţii importante ale managementului firmei
b.
suportul funcţiilor de coordona
re şi antrenare
c.
suportul sistemului inform
aţional şi al funcţiunii resurse umane
9.
Antrenarea presupune
:
a.
adoptarea de decizii prin care se determină participarea personalului la
stabilirea şi realizarea obiectivelor, luând în considerare factorii ce-l
motivează
b.
acordarea de recompense/sancţiuni funcţie de rezultatele obţinute în
procesele
de muncă
c.
adoptarea de decizii prin care se determină participarea personalului la
realizarea obiectivelor, luând în considerare factorii motivaţionali
10.
Motivarea, ca suport al antrenării, trebuie să fie:
a.
complexă, diferenţiată şi graduală
b.
diferenţiată, operativă şi stabilă
c.
graduală, la sfârşit de lună şi mobilizatoare
11.
Componentele (subsistemele) sistemului de management sunt:
a.
subsistemele metodologic, inform
atic, orga
nizatoric, motivaţional
b.
subsistemele metodologic, decizional, inform
aţional, orga
nizatoric
c.
subsistemele metodologic, decizional, motivaţional, orga
nizatoric
12.
Rezultatele exercitării proceselor de management sunt:
a.
deciziile, în general
b.
deciziile şi acţiunile necesare pentru aplicarea lor
c.
deciziile de management
13.
„Îmbinarea recompenselor/sancţiunilor materiale cu cele moral-spirituale”
reprezintă conţinutul unei cerinţe impuse motivării. Precizaţi-o din
enumerarea de
mai jos:
a.
diferenţialitatea motivării
b.
gradualitatea motivării
c.
complexitatea motivării
14.
Competenţa managerială propri
u-zisă implică posedarea de către manageri a unor
cunoştinţe, calităţi şi aptitudini, precum:
a.
capacitatea de a conduc
e, dorinţa de a conduc
e
b.
abilitatea în a dirija oamenii, cunoştinţe manageriale
c.
capacitatea de autoperfecţionare, cunoştinţe despre sistemul de management
Care dintre acestea constituie calităţi şi aptitudini manageriale?
15.
Stilul participativ de management se caracterizează printre altele, prin:
a.
folosirea pe scară redusă a delegării şi consultării subordona
ţilor
b.
folosirea pe scară largă a delegării şi consultării subordona
ţilor
c.
situarea pe primul plan a relaţiilor de autoritate de stat-major
16.
Utilizarea timpului de lucru de către manageri înregistrează mai multe
deficienţe.
Care din următoarele exprimă aspecte ale structurii necorespunzătoare a
utilizării
timpului de lucru:
a.
ponde
rea redusă a timpului afectat muncii de concepţie, de perspectivă
b.
proporţ
ie mare a timpului destinat muncii de documentare
c.
depăşirea duratei zilei de muncă
17.
Managerul este:
a.
orice persoană care, în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
circumscrise postului ocupat, adoptă decizii prin care influenţează deciziile şi
acţiunile altor persoane
b.
orice persoană situată în etajul superior al organizaţiei, ce adoptă decizii ce
influenţează deciziile şi acţiunile altor persoane
c.
numai directorul general al firmei
18.
Unele din modalităţile majore de eficientizare a muncii manageriale se
regăsesc
printre elementele de mai jos:
1.
îmbunătăţirea raporturilor cu subordona
ţii
2.
utilizarea eficace a secretariatului
3.
folosirea colaboratorilor moderni
4.
îmbunătăţirea raporturilor cu suprasistemele din care face parte firma
5.
perfecţionarea structurii organizatorice
6.
respectarea progra
mului de lucru de 8 ore
7.
perfecţionarea sistemului decizional
8.
acordarea unei atenţii deosebite relaţiilor de cooperare
Arătaţi ce combinaţii sunt corecte:
a.
1-2-3
b.
3-4-5
c.
6-7-8
19.
Dacă aţi fi managerul general al unei firme, cum aţi proceda pentru a
îmbunătăţi
raporturile cu subordona
ţii?
a.
prin exercitarea unui control permanent şi sancţionarea exemplară a celor cu
abateri
b.
prin îmbunătăţirea controlului şi maximizarea motivării acestora
c.
prin orga
nizarea de şedinţe şi punerea în discuţie a celor vinovaţi
20.
Care din variantele prezentate mai jos sunt metode de progra
mare şi organizare a
muncii managerului?
1.
managementul prin obiective
2.
delegarea
3.
progra
mul şi graficul de activitate
4.
şedinţa
5.
agenda
6.
diagnosticarea
7.
dosarul cu probl
eme complexe
8.
tabloul de bord
Alegeţi combinaţia de variante cea mai bună din urm
ătoarele:
a.
1-2-3
b.
3-5-7
c.
4-6-8
21.
„Funcţia de legătură şi filtru pentru solicitările de contacte directe, convorbi
ri
telefonice etc.” este o func
ţie a:
a.
managerilor executivi
b.
managerului general
c.
secretariatului conduc
erii
22.
Care din aspectele prezentate mai jos reprezintă funcţii ale secretariatului
managementului?
a.
funcţia de tratare a inform
aţiilor
b.
funcţia de asistare directă a managerului
c.
funcţia de participare la diverse reuniuni, în calitate de reprezentant al
managerului
23.
Care din variantele de mai jos exprimă colaboratorii moderni ai managerului?
a.
asistenţii manageriali, consultanţii manageriali
b.
secretariatul conduc
erii
c.
ambele variante sunt corecte
24.
Ce caracteristici de sistem are o firmă?
a.
sistem inchis, sistem dependent de mediul ambiant, sistem socio-econom
ic
b.
sistem socio-econom
ic, sistem tehnico-material, sistem deschis
c.
sistem preponde
rent managerial, sistem preponde
rent operaţional, sistem
organic adoptiv
25.
Deosebirea dintre o firmă naţională şi una internaţională este dată, în
principal,
de:
a.
apartenenţa statală
b.
gradul de descentralizare managerială
c.
organismele participative de management
26.
Care din elementele prezentate în continuare constituie argumente în favoarea
schimbării manageriale la nivel de firmă?
a.
lipsa unui sistem de obiective care să vizeze firma şi componentele sale
procesuale şi structurale; pătrunde
rea capitalului străin în Rom
ânia
b.
delimitarea şi dimensionarea unor componente procesuale şi structurale cu rol
decisiv în func
ţionarea firmei
c.
lipsa unui sistem categorial de obiective care să vizeze firma şi componentele
sale procesuale şi structurale; multiplicarea şi diversificarea influenţelor
exercitate de mediul ambiant, naţional şi internaţional
27.
Cea mai complexă modalitate de schimbare managerială se regăseşte printre
elementele prezentate mai jos:
a.
restructurarea
b.
reproiectarea managerială
c.
reorganizarea
Vă rugăm s-o identificaţi.
28.
Metodologia de reproiectare managerială cuprinde mai multe etape,
prezentate în
continuare:
1.
documentarea preliminară
2.
managementul strategic (funda
mentarea, elaborarea şi aplicarea
strategiilor)
3.
diagnosticarea
4.
elaborarea studiului de marketing
5.
reproiectarea propri
u-zisă s sistemului de management (metodologică,
decizională, inform
aţională, orga
nizatorică)
6.
operaţionalizarea noului sistem de management şi evaluarea eficienţei
acestuia
7.
îmbogăţirea şi modernizarea instrumentarului managerial
8.
perfecţionarea organizării procesuale şi structurale
Care din combinaţii exprimă cel mai bine astfel de etape?
a.
1-2-4
b.
2-5-6
c.
3-7-8
29.
Etapa de reproiectare propri
u-zisă a managementului firmei începe cu
subsistemul metodologic şi continuă cu:
a.
subsistemele decizional, inform
aţional, orga
nizatoric
b.
subsistemele organizatoric, decizional, inform
aţional
c.
subsistemele inform
aţional, decizional, orga
nizatoric
30.
Strategia firmei cuprinde:
a.
misiunea firmei, obiectivele şi modalităţile de realizare (opţiuni strategice)
b.
climatul de muncă, inform
aţiile necesare, resursele financiare
c.
resursele necesare realizării obiectivelor, termenele de realizare şi climatul de
muncă
31.
Reproiectarea managerială se recomandă:
a.
firmelor aflate în declin econom
ico-financiar şi managerial
b.
firmelor care „merg” bine, dar la orizont se întrevăd „nori negri” ce pot
influenţa situaţia lor econom
ică şi managerială
c.
ambele variante sunt corecte
32.
Strategiile de redresare, consolidare şi dezvoltare se delimitează după
criteriul:
a.
sfera de cuprindere
b.
dinamica obiectivelor