Sunteți pe pagina 1din 16

TESTE GRILĂ

1. Managementul este:
a. ştiinţă şi artă
b. arta de a conduce oamenii
c. ştiinţa de a conduce un grup de oameni

2. Ca ştiinţă, managementul studiază:


a. procesele de management şi execuţie, în urma cărora se obţin bunuri
economice
b. procesele de muncă şi relaţiile de management
c. procesele de management şi relaţiile de management

3. Funcţiile managementului sunt:


a. previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, control-evaluarea
b. previziunea, organizarea, coordonarea, motivarea, evaluarea
c. previziunea, organizarea, reglarea, coordonarea, antrenarea

4. Previziunea constă în:


a. stabilirea obiectivelor organizaţiei şi ale subdiviziunilor organizatorice ale
acesteia
b. precizarea modalităţilor de motivare a salariaţilor
c. stabilirea componentelor procesuale şi structurale

5. Rezultatele exercitării previziunii sunt:


a. componentele procesuale
b. strategiile şi politicile globale şi parţiale
c. componentele structurale

6. Organizarea, ca funcţie a managementului şi activitate distinctă, presupune:


a. defalcarea obiectivelor până la nivel funcţiune
b. delimitarea şi dimensionarea componentelor procesuale (funcţiuni, activităţi,
atribuţii, sarcini) şi structurale
c. stabilirea metodelor şi tehnicilor de management

7. Coordonarea constă în:


a. armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului din subordine, pentru a se
asigura realizarea obiectivelor
b. transmiterea de mesaje informaţionale privind adoptarea de decizii şi iniţierea
de acţiuni în mediul aplicativ
c. transmiterea de mesaje informaţionale privind realizarea obiectivelor şi
aplicarea deciziilor în domeniul condus

8. Comunicarea şi motivarea reprezintă:


a. două funcţii importante ale managementului firmei
b. suportul funcţiilor de coordonare şi antrenare
c. suportul sistemului informaţional şi al funcţiunii resurse umane

9. Antrenarea presupune:
a. adoptarea de decizii prin care se determină participarea personalului la
stabilirea şi realizarea obiectivelor, luând în considerare factorii ce-l
motivează
b. acordarea de recompense/sancţiuni funcţie de rezultatele obţinute în procesele
de muncă
c. adoptarea de decizii prin care se determină participarea personalului la
realizarea obiectivelor, luând în considerare factorii motivaţionali

10. Motivarea, ca suport al antrenării, trebuie să fie:


a. complexă, diferenţiată şi graduală
b. diferenţiată, operativă şi stabilă
c. graduală, la sfârşit de lună şi mobilizatoare

11. Componentele (subsistemele) sistemului de management sunt:


a. subsistemele metodologic, informatic, organizatoric, motivaţional
b. subsistemele metodologic, decizional, informaţional, organizatoric
c. subsistemele metodologic, decizional, motivaţional, organizatoric

12. Rezultatele exercitării proceselor de management sunt:


a. deciziile, în general
b. deciziile şi acţiunile necesare pentru aplicarea lor
c. deciziile de management

13. „Îmbinarea recompenselor/sancţiunilor materiale cu cele moral-spirituale”


reprezintă conţinutul unei cerinţe impuse motivării. Precizaţi-o din enumerarea
de
mai jos:
a. diferenţialitatea motivării
b. gradualitatea motivării
c. complexitatea motivării
14. Competenţa managerială propriu-zisă implică posedarea de către manageri a
unor
cunoştinţe, calităţi şi aptitudini, precum:
a. capacitatea de a conduce, dorinţa de a conduce
b. abilitatea în a dirija oamenii, cunoştinţe manageriale
c. capacitatea de autoperfecţionare, cunoştinţe despre sistemul de management
Care dintre acestea constituie calităţi şi aptitudini manageriale?

15. Stilul participativ de management se caracterizează printre altele, prin:


a. folosirea pe scară redusă a delegării şi consultării subordonaţilor
b. folosirea pe scară largă a delegării şi consultării subordonaţilor
c. situarea pe primul plan a relaţiilor de autoritate de stat-major

16. Utilizarea timpului de lucru de către manageri înregistrează mai multe


deficienţe.
Care din următoarele exprimă aspecte ale structurii necorespunzătoare a utilizării
timpului de lucru:
a. ponderea redusă a timpului afectat muncii de concepţie, de perspectivă
b. proporţie mare a timpului destinat muncii de documentare
c. depăşirea duratei zilei de muncă

17. Managerul este:


a. orice persoană care, în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
circumscrise postului ocupat, adoptă decizii prin care influenţează deciziile şi
acţiunile altor persoane
b. orice persoană situată în etajul superior al organizaţiei, ce adoptă decizii ce
influenţează deciziile şi acţiunile altor persoane
c. numai directorul general al firmei

18. Unele din modalităţile majore de eficientizare a muncii manageriale se


regăsesc printre elementele de mai jos:
1. îmbunătăţirea raporturilor cu subordonaţii
2. utilizarea eficace a secretariatului
3. folosirea colaboratorilor moderni
4. îmbunătăţirea raporturilor cu suprasistemele din care face parte firma
5. perfecţionarea structurii organizatorice
6. respectarea programului de lucru de 8 ore
7. perfecţionarea sistemului decizional
8. acordarea unei atenţii deosebite relaţiilor de cooperare
Arătaţi ce combinaţii sunt corecte:
a. 1-2-3
b. 3-4-5
c. 6-7-8

19. Dacă aţi fi managerul general al unei firme, cum aţi proceda pentru a
îmbunătăţi raporturile cu subordonaţii?
a. prin exercitarea unui control permanent şi sancţionarea exemplară a celor cu
abateri
b. prin îmbunătăţirea controlului şi maximizarea motivării acestora
c. prin organizarea de şedinţe şi punerea în discuţie a celor vinovaţi

20. Care din variantele prezentate mai jos sunt metode de programare şi organizare
a muncii managerului?
1. managementul prin obiective
2. delegarea
3. programul şi graficul de activitate
4. şedinţa
5. agenda
6. diagnosticarea
7. dosarul cu probleme complexe
8. tabloul de bord
Alegeţi combinaţia de variante cea mai bună din următoarele:
a. 1-2-3
b. 3-5-7
c. 4-6-8

21. „Funcţia de legătură şi filtru pentru solicitările de contacte directe,


convorbiri
telefonice etc.” este o funcţie a:
a. managerilor executivi
b. managerului general
c. secretariatului conducerii

22. Care din aspectele prezentate mai jos reprezintă funcţii ale secretariatului
managementului?
a. funcţia de tratare a informaţiilor
b. funcţia de asistare directă a managerului
c. funcţia de participare la diverse reuniuni, în calitate de reprezentant al
managerului

23. Care din variantele de mai jos exprimă colaboratorii moderni ai managerului?
a. asistenţii manageriali, consultanţii manageriali
b. secretariatul conducerii
c. ambele variante sunt corecte

24. Ce caracteristici de sistem are o firmă?


a. sistem inchis, sistem dependent de mediul ambiant, sistem socio-economic
b. sistem socio-economic, sistem tehnico-material, sistem deschis
c. sistem preponderent managerial, sistem preponderent operaţional, sistem
organic adoptiv

25. Deosebirea dintre o firmă naţională şi una internaţională este dată, în


principal, de:
a. apartenenţa statală
b. gradul de descentralizare managerială
c. organismele participative de management

26. Care din elementele prezentate în continuare constituie argumente în favoarea


schimbării manageriale la nivel de firmă?
a. lipsa unui sistem de obiective care să vizeze firma şi componentele sale
procesuale şi structurale; pătrunderea capitalului străin în România
b. delimitarea şi dimensionarea unor componente procesuale şi structurale cu rol
decisiv în funcţionarea firmei
c. lipsa unui sistem categorial de obiective care să vizeze firma şi componentele
sale procesuale şi structurale; multiplicarea şi diversificarea influenţelor
exercitate de mediul ambiant, naţional şi internaţional

27. Cea mai complexă modalitate de schimbare managerială se regăseşte printre


elementele prezentate mai jos:
a. restructurarea
b. reproiectarea managerială
c. reorganizarea
Vă rugăm s-o identificaţi.

28. Metodologia de reproiectare managerială cuprinde mai multe etape, prezentate


în continuare:
1. documentarea preliminară
2. managementul strategic (fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiilor)
3. diagnosticarea
4. elaborarea studiului de marketing
5. reproiectarea propriu-zisă s sistemului de management (metodologică,
decizională, informaţională, organizatorică)
6. operaţionalizarea noului sistem de management şi evaluarea eficienţei
acestuia
7. îmbogăţirea şi modernizarea instrumentarului managerial
8. perfecţionarea organizării procesuale şi structurale
Care din combinaţii exprimă cel mai bine astfel de etape?
a. 1-2-4
b. 2-5-6
c. 3-7-8

29. Etapa de reproiectare propriu-zisă a managementului firmei începe cu


subsistemul metodologic şi continuă cu:
a. subsistemele decizional, informaţional, organizatoric
b. subsistemele organizatoric, decizional, informaţional
c. subsistemele informaţional, decizional, organizatoric

30. Strategia firmei cuprinde:


a. misiunea firmei, obiectivele şi modalităţile de realizare (opţiuni strategice)
b. climatul de muncă, informaţiile necesare, resursele financiare
c. resursele necesare realizării obiectivelor, termenele de realizare şi climatul de
muncă

31. Reproiectarea managerială se recomandă:


a. firmelor aflate în declin economico-financiar şi managerial
b. firmelor care „merg” bine, dar la orizont se întrevăd „nori negri” ce pot
influenţa situaţia lor economică şi managerială
c. ambele variante sunt corecte

32. Strategiile de redresare, consolidare şi dezvoltare se delimitează după


criteriul:
a. sfera de cuprindere
b. dinamica obiectivelor
c. natura obiectivelor şi a principalelor opţiuni strategice

33. Care din elementele prezentate mai jos sunt caracteristici ale strategiilor de
redresare?
a. urmează unei perioade de declin economic şi managerial, pun accent pe
aspectele cantitative şi urmăresc obiective apropiate ca nivel de rezultatele
obţinute într-o perioadă anterioară, dar nu imediat precedentă
b. urmează unei perioade de declin economic şi managerial, pun accent pe
aspectele calitative şi urmăresc obiective identice ca nivel cu rezultatele
obţinute într-o perioadă anterioară
c. urmează unei perioade de declin economic şi managerial, îmbină aspectele
cantitative cu cele calitative şi urmăresc obiective superioare nivelului
rezultatelor dintr-o perioadă anterioară

34. Strategiile de restructurare şi de reproiectare managerială se delimitează după


criteriul:
a. dinamica obiectivelor
b. natura obiectivelor şi a principalelor opţiuni strategice
c. sfera de cuprindere

35. Metodologia managementului strategic cuprinde mai multe etape, regăsite în


enumerarea de mai jos.
1. elaborarea studiului de diagnosticare
2. fundamentarea strategiei
3. asigurarea premiselor strategice
4. elaborarea strategiei
5. elaborarea de strategii si politici parţiale
6. implementarea (aplicarea) strategiei
7. asigurarea climatului de muncă favorabil schimbărilor strategice
8. asigurarea condiţiilor materiale, financiare, umane şi manageriale necesare
aplicării strategiei
Vă rugăm să le identificaţi printre variantele de mai jos:
a. 1-2-3
b. 5-7-8
c. 2-4-6

36. În categoria fundamentelor strategiei se înscriu:


a. studiile de diagnosticare şi de marketing, studiile ecologice
b. studiile tehnologice
c. strategia globală a firmei, strategiile parţiale

37. Studiul de diagnosticare se concretizează, în principal, în:


a. depistarea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe
b. determinarea cauzelor ce generează punctele forte
c. determinarea cauzelor ce generează puncte slabe

38. Realizarea unui studiu de diagnosticare necesită parcurgerea multor etape şi


faze:
1. documentarea preliminară
2. pregătirea diagnosticării
3. analiza ecnomico-financiară
4. analiza viabilităţii economice şi manageriale
5. evidenţierea cauzală a punctelor forte şi slabe
6. determinarea potenţialului de viabilitate
7. analiza pieţei specifice
8. formularea de recomandări
Care din combinaţiile de mai jos le exprimă cel mai bine?
a. 2-1-4-5-6-8
b. 2-1-3-5-6-7
c. 2-1-4-5-7-8

39. Se dă următoarea situaţie: „Societatea comercială „Avântul” S.A. a


înregistrat, la sfârşitul anului trecut, un profit de 150 mil. lei, ceea ce a permis
continuarea procesului de retehnologizare şi o mai bună imagine a firmei pe piaţa
internă”. Arătaţi, de pe poziţia unui studiu de diagnosticare, ce aspecte
importante au fost omise în redactarea acestui punct slab!
a. cauzele şi efectele
b. termenul de comparaţie şi cauzele
c. termenul de comparaţie şi efectele

40. Sunteţi managerul general al unei firme supuse procesului de restructurare.


Pentru ce tip de diagnosticare veţi opta?
a. diagnosticare globală, diagnosticare mixtă
b. diagnosticare propriu-zisă, diagnosticare parţială
c. diagnosticare globală, autodiagnosticare

41. Completaţi definiţia următoare cu unele din cuvintele regăsite mai jos:
„Strategia cuprinde ansamblul ..................., principalele modalităţi de realizare,
împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii avantajului competitive potrivit
misiunii organizaţiei”!
a. obiectivelor majore ale organizaţiei, pe termen lung
b. obiectivelor majore ale organizaţiei pe termen mediu şi lung
c. obiectivelor organizaţiei

42. Se dă următorul caz: SC PROSPERITATEA S.A. a înregistrat în ultimii 3 ani


o înrăutăţire a situaţiei economice, concretizată în scăderea dramatică a
producţiei, disponibilizarea masivă a personalului şi lipsa profitului.
Managementul firmei este pus în situaţia de a elabora strategia pentru următorii 5
ani. Arătaţi pentru ce tip de strategie trebuie să opteze dacă se ia în considerare
dinamica obiectivelor:
a. de redresare
b. de consolidare
c. de dezvoltare

43. Analiza SWOT valorifică:


a. punctele forte şi punctele slabe, oportunităţile şi vulnerabilităţile
b. recomandările diagnosticării
c. cauzele generatoare de puncte forte şi slabe

44. În categoria premiselor strategiei se înscriu:


a. luarea în considerare a fazei ciclului de viaţă în care se află firma; luarea în
considerare a principalilor stakeholders
b. studiile de diagnosticare şi studiile de marketing
c. studiile ecologice, strategia naţională

45. Asigurarea transferului internaţional de know-how managerial este:


a. o premisă strategică
b. o etapă a elaborării strategiei
c. un fundament al strategiei

I.Alegeţi răspunsul corect:


1. Relaţiile de management au o determinare:
a. social-politică;
b. tehnico-organizatorică;
c. politico-economică;
d. umană.
2. Sunt principii generale ale managementului contemporan:
a. principiul eficienţei sociale;
b. principiul motivării conducătorilor;
c. principiul continuităţii;
d. principiul managementului participativ.
3. Scopul fundamental al activităţii de conducere este:
a. utilizarea cu maximă eficienţă a resurselor organizaţiei;
b. motivarea angajaţilor;
c. obţinerea de rezultate cât mai mari;
d. reducerea cheltuielilor totale de producţie.
4. Managementul ştiinţific este unitatea laturilor:
a. creative, social-umane, aplicative şi tehnico-organizatorice;
b. tehnico-materiale, aplicative, creative, social-umane,;
c. social-politice, creative, aplicative şi tehnico-organizatorice,;
d. aplicative, economico-sociale, creative şi tehnico-organizatorice.
II Alegeţi răspunsul corect:
1. Procesul de management se caracterizează prin:
a. continuitate;
b. sincronism;
c. ciclicitate;
d. instabilitate.
2. Controlul eficient se caracterizează prin:
a. operativitate;
b. prevenţie;
c. complexitate;
d. performanţă.
3. Principalele funcţii ale controlului sunt:
a. evaluarea rezultatelor, prevenirea abaterilor, monitorizarea
rezultatelor;
b. evaluarea rezultatelor, preventivă, de recuperare, educativ-
stimulativă;
c. cercetare-dezvoltare, preventivă, de cercetare;
d. producţie, cercetare-dezvoltare, evaluarea rezultatelor.
4. Trăsăturile motivării sunt:
a. complexitatea;
b. exactitatea;
c. gradualitatea;
d. diferenţierea.
5. Sunt funcţii ale procesului de management al firmei:
a. previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare;
b. previziune, cercetare-dezvoltare, organizare, producţie;
c. planificare, conducere, motivare;
d. decizie, comunicare, financiar-contabilă.

III Alegeţi răspunsul corect:


1. Firma poate fi privită ca un organism:

a. închis şi dinamic
b. social-politic
c. tehnico-productiv
d. diferenţiat şi deschis
2. Concurenţii pe piaţă, nu se pot afla în postura de:
a. lideri
b. colideri
c. colaboratori
d. conservatori.
3. Sunt componente ale macromediului:
a. furnizorii
b. clienţii
c. organismele publice
d. climatul politic.
4. Mediul în care-şi desfăşoară activitatea o organizaţie, nu poate fi:

a.stabil
b.schimbător
c.turbulent
d.conservator.
5. Care din următoarele elemente nu fac parte din micromediul organizaţiei:

a. asociaţiile de protecţie a consumatorilor


b. organele vamale
c. organizaţiile comunitare
d. FMI.

IV Alegeţi răspunsurile corecte:


1. Care din următoarele activităţi fac obiectul managementului resurselor umane ale
firmei?
a. educaţie profesională;
b. calificarea într-o meserie;
c. perfecţionarea pregătirii profesionale;
d. integrarea în muncă.
2. Evaluarea activităţii angajatului vizează:
a. numai rezultatele activităţii desfăşurate;
b. comportamentul în organizaţie şi atitudinea faţă de acesta;
c. promovarea angajatului într-o funcţie superioară;
d. aprecierea activităţii angajatului concretizată în calificativul acordat.
3. Criterii de selecţie a personalului şi încadrare pot fi:
a. calităţi, aptitudini şi deprinderi;
b. vârsta;
c. studii atestate prin diplomă;
d. postul deţinut anterior.
4. În cadrul organizaţiei, resursele umane:
a. au acelaşi rol ca şi factorul capital şi pământ;
b. este singurul factor creator de valori;
c. asigură conducerea;
d. influenţează decisiv eficienţa activităţii.
5. Recrutarea personalului se poate realiza prin:
a. angajarea directă
b. angajare indirectă
c. firme specializate
d. relaţii directe cu unităţile de învăţământ.
V Alegeţi răspunsurile corecte:
1. Organizarea este:
a. un sistem de conducere;
b. funcţiune a firmei;
c. componentă a sistemului de management al firmei;
d. funcţie a procesului de management.
2. Delegarea de autoritate are drept scop:
a. reducerea timpului de rezolvare a unor probleme;
b. creşterea autonomiei manageriale;
c. valorificarea iniţiativelor şi a dorinţelor de afirmare;
d. creşterea autorităţii manageriale.
3. Organizarea procesuală are ca rezultat, delimitarea:
a. funcţiilor managementului;
b. relaţiilor de conducere;
c. funcţiunilor firmei;
d. elementele structurii organizatorice.
4. Sunt funcţiuni ale organizaţiei:
a. antrenarea, producţia, cercetarea, dezvoltarea;
b. comercială, control, financiar-contabilă;
c. coordonarea, marketingul, de personal;
d. de personal, comercială, financiar contabilă.
5. Relaţiile organizatorice pot fi:
a. de autoritate, cooperare, reprezentare;
b. de autoritate, responsabilitate;
c. ierarhice, funcţionale, coordonare;
d. de stat major, integrare, reprezentare.

VI Alegeţi răspunsurile corecte:


1. Componenta primară a sistemului informaţional este:
a. circuitul informaţional;
b. informaţia;
c. data;
d. fluxul informaţional.
2. Între sistemul informaţional şi cel informatic este următoarea relaţie:
a. sunt identice;
b. sistemul informaţional este componentă a sistemului informatic;
c. nu este nici o relaţie;
d. sistemul informatic este componentă a sistemului informaţional.
3. O informaţie eficientă este:
a. flexibilă;
b. oportună;
c. intermitentă;
d. complexă.
4. Sunt criterii de clasificare a informaţiilor:
a.
modul de prelucrare;
b.
forma de prezentare;
c.
destinaţia folosirii;
d.
sursa de provenienţă.
5. După modul de exprimare sunt informaţii:
a. scrise;
b. statistice;
c. contabile;
d. interne.

VII Alegeţi răspunsurile corecte:


1. Calitatea de decident într-o firmă o deţin prin definiţie:

a.managerii şi salariaţii;
b.angajaţii;
c.angajaţii sau managerii;
d.managerii de pe diferite trepte ierarhice.
2. O decizie eficientă trebuie să fie:
a. autoritară;
b. normativă;
c. oportună;
d. omogenă.
3. Deciziile se adoptă în condiţii:
a. normale;
b. de risc;
c. anormale;
d. incertitudine.
4. Cele mai eficiente sunt deciziile:
a. unicriteriale;
b. individuale;
c. aleatorii;
d. colective.
5. Etapa decisivă în procesul decizional este:
a. alegerea variatei optime;
b. transpunerea în practică;
c. prelucrarea datelor;
d. culegerea şi selectarea datelor.

VIII Alegeţi răspunsul corect


1. Sunt metode de stimulare a creativităţii:
a. extrapolarea;
b. scenariul;
c. metode cibernetice;
d. Phillips 6X6.
2. Utilizarea chestionarului este specifică metodei:
a. de conducere pe bază de obiective,
b. Delphi;
c. concasare;
d. analogia.
3. Stabilirea bugetelor veniturilor şi cheltuielilor are semnificaţie în aplicarea metodei:
a. pe baza excepţiei;
b. pe baza cheltuielilor;
c. pe bază de proiecte;
d. pe bază de obiective.
4. Sunt metode generale de conducere:
a. diagnosticarea;
b. delegarea;
c. şedinţa;
d. managementul participativ.
5. După speciile de operaţii logice distingem metode:
a. inductive;
b. sintetice;
c. cibernetice;
d. prospective.

IX Alegeţi răspunsul corect:


1. Poate fi manager orice persoană care:
a. este şi patron
b. este şi acţionar
c. decide ce are el de făcut
d. deţine o funcţie de conducere.
2. Care din elementele evidenţiate nu constituie determinaţii ai leardeshipului:
a. caracteristicile personale
b. cunoştinţe profesionale
c. mediul de afaceri
d. conjuctura economică.

3. Un manager ideal se defineşte prin:


a. tripla profesionalizare
b. abilitate
c. autoritate
d. spirit novator.

4. Practică un stil de conducere eficient, managerul:


a. tehnocrat
b. paternalist
c. organizator
d. maximalist.
5. Managerul joacă rolul de:
a. executant
b. educator
c. monitor şi executant
d. arbitru.

X Alegeţi răspunsul corect:


1. Comunicarea organizaţională:
a. este comunicare interpersonală;
b. se identifică cu comunicarea managerială;
c. se practică de către manageri în relaţiile cu subalternii;
d. îmbracă numai formă orală.
2. Sunt funcţii ale comunicării:
a. funcţia de previziune;
b. funcţia de informare;
c. funcţia de coordonare;
d. funcţia de influenţare şi instruire.
3. Care din următoarele elemente nu este componentă a procesului de comunicare:
a. răspunsul;
b. întrebarea;
c. receptorul;
d. zgomotul de fond.
4. Comunicarea nu poate fi:
a. verbală;
b. neverbală;
c. paraverbală;
d. senzorială.
5. În funcţie de sensul realizării comunicării, distingem comunicare:
a. ascendentă;
b. încrucişată;
c. verticală;
d. orizontală.

XI Alegeţi răspunsul corect:


1. Care din elementele prezentate nu sunt modalităţi de manifestare a culturii
organizaţionale:
a. istorioarele şi miturile;
b. scopul şi obiectivele organizaţiei;
c. simbolurile;
d. ritualuri şi ceremonii.
2. Sistemul de valori, credinţele, aşteptările, aspiraţiile şi comportamentele
managerilor vizează, cu prioritate, cultura:
a. organizaţională;
b. managerială;
c. economică;
d. naţională.
3. Sunt elemente de suprafaţă ce definesc cultura managerială:
a. tradiţii şi cutume;
b. experienţe;
c. aşteptări;
d. mituri.
4. Cultura managerială este influenţată de factori precum:
a. fondatorul firmei;
b. stilul de conducere;
c. sindicatele;
d. managementul resurselor umane.

XII Alegeţi răspunsul corect


1. Managementul strategic:
a. se identifică cu elaborarea strategiei de dezvoltare;
b. este similar cu politica firmei;
c. este un fenomen caracteristic firmelor mai mari reprezintă procesul complex ce asigură
conducerea firmei pe baza unei strategii de dezvoltare;
d. reprezintă procesul complex ce asigură conducerea firmei pe baza unei strategii de
dezvoltare.
2. Strategia de dezvoltare vizează:
a. doar creşterea cifrei de afaceri;
b. doar mărirea capitalului firmei;
c. evoluţia firmei de la o etapă la alta;
d. fixarea obiectivelor de bază pe termen lung, direcţiile, metodele şi mijloacele de
implementare a lor.
3. În funcţie de tipul obiectivelor strategiile firmei pot fi strategii:
a. economice;
b. de creştere;
c. inovaţionale;
d. de produs.
4. Sunt elemente ale strategie de dezvoltare a firmei:
a. resursele necesare şi tactica;
b. termenele şi politica;
c. politica şi tactica;
d. obiective, metodele şi acţiunile de conducere ale firmei.
5. Strategia firmei este influenţată de factori:
a. economici;
b. tehnici,
c. sociali şi organizatorici;
d. politici.