Sunteți pe pagina 1din 7
ORDONANTA mun, Chiginku 29 iulie 2016 Procuror in Procuratura ‘sectorului ol materialele cauzei penale nr. 2015970107, CONSTAT: Prezenta cauzé penalé a fost porniti la 11.03.2015, de catre OUP a PCE al DGUP CNA, in baza elementelor infracjiunii previzute de art.191 alin.(5) Cod penal. Potrivit ordonanfei de pornire'a urméririi penale, in adresa CNA, au parvenit plingetile cet, ‘Caunova Elena, Crigmariue Valentina, Fatu Vera, Buzu Olga, Turcan Veaceslav, Beseti Mihail si Bunea Ivan, cate au cerut pornirea urméririi penale in privinja persoanelor care au gestionat ‘Activitatea intreprinderii AL, Vis-Urban"SRL. Reegind din confinutul plingerilor si materialelor anexate, tn perioada anilor 2007-2012, petsoanele menfionate, de rind cu alte persoane (in total 161 persoane), au incheiat contracte investitionale, cu intreprinderea nominalizatd, reprezentat& de c&ire directorul Botea Mihail si directorul comercial Cojocaru Vitalie, privind construgfia apartamentelor tn Complexul .-Aeroport” din mun. Chisiniu str. Dacia bd. 60/12. Potrivit contractelor Al,,Vis Urban"SRL, in calitate de antreprenor s-a angajat si organizeze finantarea si sA execute constructia Complexului.,, Aeroport” in conformitate cu proiectul $f devizul de cheltuieli, conditiile tebnice eft si cu normele, regulile de constructic in ‘vigoare, s& efectueze alte actiuni fn scopul finanfiirii si asiguririi lucririlor de constructi¢ gi si ‘gentsebeciaren in ciploatedlatobllahicisteni Gear fe 2DOTNS, Meee crest prelungit pind la 14.10.2012, iar ulterior pind la 20.07.2013. ‘GeStionfind mijloacele financiare acumulate de la persoanele fizice $i primite ca credite bancare, factorii de decizie ai Al ,,Vis Urban” SRL, nu au efectuat lucrérile cuvenite, iar ulterior ‘administratorul Af ,, Vis Urban” SRL, Vitalie Cojocaru s-a adresat instanjei de judecat& cu cerere introductiva: privind intentarea procesului de insolvabilitate fay de intreprinderea fondaté, invocind incapacitatea de plata a datoriilor. ‘in motivarea cererii de pornire a procesului de insolvabilitate s-a invocat’c& intreprinderea are datorii ajunse la scadenté fap de creditorii stisin, valoare’de 88 $36,726 lei si pe care nu le poate achita din motivul, cA au fost inifiate mai multe proceduri executorii, eare blocheazi activitatea $iinu dispune de bunuri, suficiente pentru a satisface creanfele aparute, Drept dovada a celor invocate debitorul a anexat lista creditorilor: SA,, Eximbank”BC, cu suma de 24538641 lei; SRL,,Aluminiu Grup” - 20218 lei; ICS ,DAW Benta Mol” - 25700 lei; SA,,VBH-OFIR” = 14000 lei; SRL” Lobi-GP” - 30000 lei; SRL,,Mag” ~ 838500 lei; SRL.,Press Exim” ~ 1618821 lei; SRL,Sapiens” - 470758 lei, SRL,Alusar Plast” ~ 125000 lei, SRL,Steclar” ~ 16755 lei; SRL,,Transmacons” ~ 19596 lei gi Bugetul Public National cu ‘aproximativ 367000 lei, persoane fizice, salariafi cu suma totalé de 84774 lei. Prin incheierea Custii de Apel Chisintu, din 10.02.2014 a fost admis spre examinare ‘cererea introductivi cu aplicarea misurilor de asigurare si numirea in ee as provizoria:pe fi,, Petric Ruslan”, iar la 12.03.2014, de citre Curtea de Apel Chiginiu, a fost emis hotérdrea nr. 2i-49/14, prin care a fost hae eee fn privinga AljVis-Urban”SRL, in cadrul_ executirii_ misurilor de asigurare si verificarea creanjelor debitorului s-a constatat, c& debitorul AI,Vis-UrbanSRL, nu dispune de bunuri materiale i ssurse financiare pentru satisfacerea creanjelor fat de creditori, Tot odati, reiegind din conjinutul pléngerilor, o parte din bunurile ce apartinewu ‘intreprinderii au-fost instriinate, ideccice 30 abet neele ee dupa ce au fost gajate banc. Find audiat3 in calitate de parte vitimati Caunova Blen ft Belarat, ci la (03.08.2007, a fncheiat un contract de investire in construcfia unui a n ‘oddi cu suprafafa de 65,1 m.p. si anume a apartamentului cu nr. f 28 416 Euro, Tot ea a declarat,o& la ziua ficheierii contractului a achitat suma de 24 000 Euro contul Al, Vis Urban” prin intermedtol bine, fapt care poate fi confirma prin aot a ee a ee vurmau si fie achitayi atunci cind casa va fi saté in exploatare. La fel, ea a declarat, c& pind la finele anului 2008, casa nu a fost dati in exploatare, dar a fost sipat mumai flindamentul. Vazénd ci nu sunt intreprinse coreva acfiun.ea sa adresat efit Inireprinderea sus menfionalé pentru a primi careva cexplicafii, la ce managerul Cojocaru Vitaliéi-a comunicat, o& din motiv, c& intreprinderea ,Spatit ‘mu le-a dat autorizarea pentru defrigarea pomilor, ei mu pot Incepe construcfia, dar eu asigurat-o, c& fn scurt timp vor incepe construcfia. Pink la urmi blocul locativ in care urma sf fie amplasat apartamentul ei a fost construit in perioada anilor 2011-2013, dar fn interiorul avestula thu sa ficut nimie $1 pand tn prezent nu este dat in exploatare. Tot, Caunova Blena a declarat, c& de zeei de ori timp de doi ani ca a mers la sediul intreprinderii situat pe str. Petru Rares si sir. ‘Alexandru cel Bun nt. 40, din mun.Chisindu, dar administratorul si managerul se ascundedu de ca si de alfi proprietari si nu réispundeau la apelurile telefonice. Ulterior, ea-a aflat e8 SRL,,Vis- Urban” a gajat 36 de apartamente din complexul respectiv la banc, iar ulterior le-a vandut. In anul 2013 SRL.,Vis-Urban”, gestiondind mijloacele financiare acumulate de la persoanele fizice si primate tb calitate de credite bancare, nu a efectuat, lucrdrile cuvenite, iar ulterior ‘administratorul AL, Vis Urban"SRL, s-a adresat instanjei de judecatA cu cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate fait! de tntreprinderea fondatd, invocénd incapacitatea de plati a Cojocaru Andrei sau Botea Mihail, care nu au construt nimie gi deasemenea se eschivezs de ea side alte personae, care aveau contracte de investire in constructia apartamentelor din com cul Jocative, care urma s& fie construit si dat in explotare. Astfel, dup declararea eee re {ntreprinderii instanfa de judecat8 a recunoscut-o pe Caunova Elena oa ereditor, astfel ei flindu-i cauzat un prejudiciu in sum& de 26387 Euro. Fiind audiat in calitate de parte vitimati Mazur Alexandru Petru a declarat, cA la 14.05.2009, acesta a incheiat cu SRL,,Vis-Urban” in persoana directorului comercial Botea ‘Mihail un contract investifional cu nr. B20205, privind construetia imobilului situat pe bd. Dacia 60/12, din mun, Chigindu gi anume a apartamentului cu or, 5, blocul ,.B” compus din dows od, cu suprafaja de 48,4 m*, Astfel, Ia inchelerea contractului sus menjionat in total pentru apartament urma si achite suma de 28.072. Euro, in termen de pan la 15.11.2009, ziua in eare dlocul locatiy urma s& fie dat in exploatare, In ziua tncheierii contractului de investitie Mazur ‘Alexandru a achitat bani échivalent la suma de 15.900 euro, care au fost transferaji la banca “Banca Comercialli Romana” pe contul SRL"Vis-Urban”, iau ulterior el a mai achitat restul lor banesti conform contractului investifional pant la 15.11.2009, Astfel, in amul 2009, Vizind, ef blooul locativ nu a fost dat in exploatare, Mazur Alexandru sa adresat de multiple ori edtre SRL” Vis Urban” si anume catre ‘deoarece el era persoana, care inchieia contractele. In timpul discujiei purtate ultimul i-a co: Jui Mazur Alexandru, of casa va fi att in explontare peste un an, Astfel, in vara anului 2010, Mazur Alexandru s-a adresat din now. ta Cojocaru Vitalie care din nou i-a comuinicat,c& blocul nu este dat fn exploatare gi va fi necesar si mai agtepte, Mazur Alexandra a mai declarat, ci contractul investifional tncheiat pe fi gistrat la OCT Chigind pe numele lui. De asemenea, Mazur Alexandru @ 1009 si pains fn anul 2014, el s-a adresat c&tre SRL,,Vis Urban”, pentru & ii fo exploatare a imobilului, sau rezilierea contractului investifional cu dar pan in prezent nu a’primit nici un rispuns. Ulterior, administratia Jeblva de w discuta cu dinsul. Ulteror, to anul 2014, Mazur ‘Alexandru a “ian” 2 depus cerere in judecat’ privind inifierea procesului de Declaratii analogice au dat pArtile vitimate Buzu Olga Dumitru, Ton Nicolae, Moisel Svetlana Savva, Cearea (Jechiu) Irina Ion, Beyeti Mihail Gheorghe, Bunea Ivan Ivan, Turean Veaceslav Dmitrii, Crigmariue Valentina Fmilian, Faptele susmientionate sc confirma prin Contractele investitionale tn ‘imobilului nr. A0837 din 03.08.2007 incheiat cu Caunova Elena, nr. B10523 incheiat cu Fatu Vera, nr. B20415 fncheiat cu Crismariuc Valentina, nr. B10787 incheiat cu Buzu Olga, nr. B20734 fncheiat cu Bunea Ivan, nr-B20735 incheiat cu Beseti Mihail, nr. A0307 incheiat cu Chigc& Ion, nr. A0S128 tncheiat cu Moisei Svetlana, nr.B10256 incheiat cu Jechiu Irina, nr. B20205 incheiat cu Mazur Alexandru, nr, A06133‘incheiat cu Turan Veaceslav gi prin ordinele de plata si bonurile de incasarea mijloacelor banesti in temeiul contractelor vizate, prin strisorile de confirmare a incasarii miloacelor de banesti respective eliberate de odtre AT"Vis-UrbanSRL. Potrivit extraselor eliberate de cdtre OCT Chigindu, o parte din Contractele investifionale in ‘constructia imobilului incheiate de cite parfile vitimate cu AI”Vis-Urban”SRL au fost notificate in Registrul bunurilor imobile. Potrivit Hotirarii Curtii de Apel Chisinau din 12.03.2014 a fost admis cerefea introductiva ‘depusi de etre debitorul AI”Vis-Urban”SRL privind intentarea procedurii de insolvabilitate, find porniti procedura respectiva in privimja AI” Vis-Urban”SRL gi fiind desemnat in calitate de administrator al insolvabilititii {1”Petric Ruslan”, Potrivit Tabelului creanjelor a creditorilor AI"Vis-Urban”SRL, persoanele vizate, care au incheiate cu AI”Vis-Urban”SRL Contracte investifionale in constructia imobilului, au fost recunoscute in ealitate de creditori garantafi cu bunurile imobile, care constituie obiectul ‘contractelor respective. Fld audlat in caltate de martor Petrie Ruslan Serafin 8 declarat, ci la 10.02.2014 prin incheierea ‘Curfii de Apel Chiginiu acesta a fost desemnat fn calitate de administrator provizoriu al AI’Vis-Urban"SRL, activand in aceasta calitate pind la 12.03.2015. In acelasi timp, la 10.02.2014 prin fncheierea Curtii de Apel Chisindu Petric Ruslan a fost numit fn calitate de al procesului de insolvabilitate si a activat in calitatea vizati pnd in tuna iulie 2015, cand prin Incheierea Curjii de Apel Chisiniu a fost aprobat planul de restructurare a AQ'Vis-Urban”SRL cu desemnarea unui administrator pe mume Gavtig Nicolae. Deciziile respective au fost adoptate de citre creditorii AI"Vis-Urban”SRL. Motivul: insolvabilitaii AT"Vis-Urban”SRL a constituit incapacitatea de platé, aceasta flind rezultatul. administrérii ineorecte a mijloacelor financiare a intreprinderii i eriza economic& din anul 2009. Fiind audiat in calitate de martor Garis Nicolae Ion a declarat, c& la 11.06.2015, prin hotirdrea Cunfi'de Apel Chisindu, a fost aplicat planul procedurit de restructurare @ AL, Vis ‘Urban”"SRL. Principalele obiective ale planului constituie finisarea blocurilor locative din bd. Dacia 60/12, mun. Chigindu, darea acestora in exploatare si transmiterea in proprietatea investitorilor de apartamente si achitarea celorlalte datorii c&tre ereditorii, eare nu dispun de ‘contracte’ de investitic. La 26.06.2016 intre SRL,Vis Urban,, si antreprenorul SRL,Bolixan Exim” a fost incheiat contractul de antrepriza, conform caruia eee finiseze Iverdiile de constructie a» blocului sus numit. Valoarea contractulitt ‘de antrepriz constituie aproximativ 18 milioane de lei. Din momentul incheierii contractului de intrepriz& gi ‘pana in prezent lucrarile de finisare a blocului locativ mentionat continua, respectiv ‘antreprenorul, axénduse pe constructia blocului ,A” cu o scard gi efectuind ‘pind in prezent urmitoarele lucriri: instalarea rejelelor interioare ie cer ‘apa, gazul, canalizarea, telefoniea fix, internetul) au fost conectate la fiecare apartament. Au fost tencuite toate grupurile sanitare, au fost tumnate podelele in apartamente in sedi gi in spafitil de uz comun. Au fost efectuate lucriri de instalare a ascensorului (gahta ascensorului) si a fost pst teracota pe soatrile blocului —la 10.etaje, Necdtdnd la faptul, of la preluarea obiectulutacoperistlul era ficut, dar necalitativ, antreprenorul a efectuat lucriii de reparafie a ao efectuate luctiri-de finisare a fafadei acai gs conform coloristiti respective. La moment in blocul B” in paplgegi de termoizolare gi se efectuiaz4 Iucrari de constructie a petefilor (espn asemenea; la moment au fost Incepute lucririle de conectare 4 La primirea it gestiume a blocului locative, acesta’ eft ridicat-construit eu 10 etaje) partial perefi despirfitori prin apartamente in blocurile ,,A” si ,B”, eraut instalate geamurile exterioare confectionate din termopan, era instalate usile metalice la intrares:in apartamente cu excepfia aproximatiy a trei usi, era fticutl fafada blocului ,.A” si erau instalate-montate pe bloc fevile de gaz, precum era faicut si trotuarul din jurul casei. In prezent 10 din 11 care’ au fost libere de orce viciu, sunt expuse spre ‘vanzare cu scopul acumulirii resurselor necesare pentru achiatrea cu antreprenorul si finisarea blocului, un apartament a fost vindut, in anul 2015, iar banii obfinuti au fost achitafi antreprenorului pentru lucriile deja executate: In blocul respectiy au investit bani aproximativ 142 de persoane, care au fost recunoscuti de cétre instanfa de judecatii ca creditori garantafi. De asemenea, Gavris Nicolae a déclarai, c& din vanzarea celor 10 apartamente rimase se vor obfine aproximativ 5,5-6 milioane lei. Ulterior, urmeazi a fi achitate datoriile investitorilor, care constituie aproximativ 6 milioane lei. fn cazul tn care debitorul nu v-2 putea identifica festul sumei de aproximativ 6 milioane de lei, conform planului procedurii de restructurare, votat de citre creditori si confirmat de citre instanja de judecatA urmeazi a fi acumulate surse suplimentare de la investitori péini la 50 Euro pentru. un m.p. Fiind audiat in calitate de martor Leu Vasile Vasile a declarat, ci 02.06.2014 a fost numit in calitate de administrator al insolvabilititii la SRL,Maconst Prim”. Imediat dupa despre necesitatea de a preda bunurile si actele contabile-ale Intreprinderii, La notificarile ui fosta conducere a SRL,.Maconst Prim” nu a reactionat, din care cauz4, dupa identificarca adresei juridice pe str. Uzinelor 186, din mun. Chigintiu, a mers la sediul vizat si a comunicat, cf el @ fost ‘numit in calitate de administrator, dupa ce prezentind hotararea instanjei de judecati, a solicitat sii fie predate actele si stampilele Intreprinderii. ins, contabila Bezman Heaterina gi inci 0 doamné |-au alungat pe el, comunicandu-i, ci ele nu recunose hotirérea instanjei de judecatd. Ulterior, Leu Vasile imediat a plecat dupa executorul judecdtoresc cu care a incheiat un contract siei s-au intors la fafa locului. Ca urniare, Bezman Ecaterina @ solicitat intervenfia politiei, care de asemenea a venit la fafa locului. Tot in acea zi, executorul judecatoresc Onoi Viorica 2 fntocmit un act privind ridicarea actelor si: anume a stampilelor si actelor de constituire a ntreprinderit SRL, Maconst Prim”. Ulterior, intrarea in sediul SRLyMaconst Prim” a fost sigilat de citre Leu Vasile, iar pant a fi sigilatd intrarea in incapere a fost stabilit, o& fn acelagi oficiu se aflau si actele care aparjin SRL,,Vis Urban”. Apoi, el a fost telefonat de cétre administratorul insolvabilititii a SRL,,Vis Urban”, Petric Roslan, care a solicitat de la el aceesul tn fnc&perea respectiva pentru a lua actele contabile’ale AL,Vis Urban”"SRL, pe care ulterior le-a si luat. in afurd de Petric Ruslan, nimeni nu a intrat fn sediul SRL,,Maconst Prim” pentru a lua careva acte ce tin de SRL,Vis Urban”, Ulterior, in anul 2015 Vasile Leu'a demisionat din fimctia de ‘administrator a SRL,Maconst Prim”, in functia vizaté fiind numit un alt administrator pe nume ‘Negura Cristina. Fiind recunoscut si audiat in cadrul eauzei penale in calitate de binuit Botea Mihail Grigore a declarat, c in luna mai anul 2005, el a fost numit in funofica de administrator la i 1, din mun, Chisindu. in calitate de de a fi angajat in funetiea de administrator si in timpul exercitirii functiei, Botea Mihail ‘activa in calitate de diriginte de santier Ja aceiasi intreprindere, De activitatea intreprinderii de facto se ocupa Cojocari Andrei, care dejinea si functia de director financiar a fiind responsabil de contractele investifionale si gestionarea mijloacelor financiare si de asemenea el semna toate documentele ‘a mai declarat, cd in petioada anilor 2007-2009 a incheiat mai multe ‘cu persoune fizice, de pe care banii craw investifi erau primifi de cétre ccxploatate blocutile sus indicate Botea Mihail nu cunoaste, mu a activat a ele, dar pentru a stabili motivul este necesar de audiat pe Cojocar Andei $i Cojocaru Vitalie. La blocurile locative din ‘bd. eli ice cesateasoueng ie insect Alesina BOs activa ca maistru. Actele contabile ale intreprinderii se pastrau tn contabilitatea Intreprinderii din str. Petru Rares $7 din mun: Chiginiu, {a tntopinderea SRL, Vis Urban” Botea Miball a acivat pan in anul’2013 sau 2014, precis nu isi aduge aminte. Botea Mihail nu cunoagte motivul insolvabilitifii intreprinderii, deoarece cu el nu s-a discutat, iar in acea perioada director al i fost Cojocars Vitalie. Ulerior, sediul fntreprinderii a fost mutat pe sit. Uzinilor din mun Chisindu si anume in incdperea sectici de producere a SRL;Maconst Prim”, care era administrati tot de catre Cojocaru Andrei. Fiind pus sub invinuire si audiat audiat in ealitate de invinuit, Botea Mihail Grigore a ‘deélarat, c& vina in comiterea faptei de delapidare a averii striine nu o ice caiesetticigni db peghnn SRS Naan Ra eee unde era director Cojocaru Andrei. in anul 2004 Cojocaru Andrei a fondat firma Al,,Vis Urban” SRL find singurul fondator a acestei Intreprinderi. n luna mai 2005, Cojocaru Andrei, motivand faptul, ca mu poate fi'ca director la doud firme I-a numit pe Botea Mihail in calitate de director- ‘administrator la firma Al,,Vis Urban”SRL cu conditia, c& Botea Mihail va indeplini in continuare ‘gi fumctia’ de diriginte de ganticr. Din aceste considerente in bane Cojocaru Andrei a rimas cu drept de semnatur’. in decembrie 2005 prin ordinul semnat de Botea Mihail in calitate de director-administrator al firmei Al,,Vis Urban"SRL, Cojocaru Andrei a fost numit director financiar‘cu dreptul de semnaturd a tuturor documentelor bancare, financiare $i contractelor de lucra'din ‘partea acestei firme, Astfel, Cojocaru Andrei a obfinut.dreptul legal cu imputernici depline dea administra firma fiird a avea acordul Iui Botea Mihail. Funcfia de contabil indeplinea Bezman Ecaterina, Cu contractele de investiii si cu investitorii in constructia spafiului locativ se ocupa directorul comercial Cojocaru Vitalie, iar o parte din contractele de ‘nvestijii au fost semnate de citre Botea Mihail, altele erau semnate de c&tre Cojocaru Andrei, iar © parte din ele de cdtre Cojocaru Vitalie. Mijloacele financiare parvenite la companie erau incasate prin intermediul bincii sau prin cotabilitate in numerar. La constructia blocurilor de locuit de pe bd. Dacia 60/12 din mun. Chisiniu activa in calitate de maistru Efanov Mihail, iar in calitate de diriginte de santier Cucereavii Alexandru. Mersul lucritilor de constructie, achitirile sf transferurile de mijloace binesti la obiectul nominalizat erau gestionate de cétre Cojocaira Andrei, care in realitate administra activitatea finaciar ~ eee geeowee ears special gestiona obiectul: de pe bd, Dacia 60/12 din mun. Chigindu. Careva contracte investitionaleerau: semnate si de Botea Mihail doar atunci cind acesta se afla intimplAtor la oficiu. Ulterior, in legitud cu inréutifirea sinitatii lui Botea Mihail, acesta a fost nevoit si plece la tratament medical peste hotare. Ca urmare, a imbolndvirii lui Botea Mihail, a fost numit alt administrator. In toati aceasti perioada cind Botea Mihail formal a indeplinit functia de director- administrator la firma AL,,Vis Urban"SRL, acesta n-a auzit nici o discufie la fntreprindere in privinja insolvabilitafii ei, in aceasté perioada firma activa in regim normal si Botea Mihail nu ‘aun inicheiat careva tranzactii dubioase, in perioada cit Botea Mihail a activat la intreprindere nu @ parvenit nici o pretentie din partea investitorilor — persoane fizice sau din partea altor contraagenti. La ‘intreprindere tofi angajafii, inclusiv si Botea Mihail, se adresau cu toate fntrebarile de lucra gi financiare la Cojocara Andrei, care de fapt a fost director-fondator si patron al firmeis Potrivit procesului-verbal de cercetare Ia fata locului din 12,03.2016 cu plansa fotograficd anexati, se constatd, ci la blocurile de locuit din cadrul Complexului locativ -Aeroport”amplasate pe adresa str. Dacia bd. 60/12 din mun. Chiginku, au fost edificate toate etajele conform proiectului, au fost instalate geamurile di ati si I moment se efectueaza alte lueriri de construcfie nécesaie ‘blocurilor locative. Potrivit scrisorii-nr.27-02-04/1415 din 07.10.2015 Ing ‘Ministerului Finanfelor, in temeiul ordonanfei OUP al IP. 30.06.2015" si din 28.07.2015 de dispunere a controlului priv vert aspectelor expuse’ in: ordonianfele nominalizate. La. 05.10.2015; conducerea : is Urban"SRL a fost inaintat dentersul cu privire la j ntares u contabile, alaturat celor prezentate, pentra perioada’ anilor 2007-2015, necesare verificarit aspectelor solicitate. Astfel, inspectirii n-au fost prezentate documentele primare de casé, precum si registrele contabile, inclusiv cartea mare pentru perioada 01.01,2007-31.12.2013, din explicafia fn scris a administratorului si contabilului-gef din cauza lipsei acestora. Lutnd in i aspectele expuse mai sus, inspectarea a fost-suspendata. Astfel, intru asigurarea ‘efectuarii inspeotarii, Inspectia Financiard a MF a solicitat asigurarea prezentirii documentelor privind activitatea economico-fmanciars a AI"Vis Urban”SRL in perioada 01.01.2007 - 01.09.2015. Potrivit explicafiilor contabilului - gef a AI"Vis Urban” SRL Ruslan Dumbrava prezentate: Inspecjiei Financiare a MF, documentele primare de casi, precum $i registrele contabile pentru perioada 01.01.2007 - 31.12.2014 n-au fost prezentate la solicitare din motivul lipsei acestora. El ‘nu @ avut acces la toate documentele ‘primare pentru perioada menjionati, din iulie 2014 documentele au fost sigilate de cltre executorul judecstorese $i polific. Ulterior, dupa ce Ruslan Dumbravi a avut acces parjial, din iunie 2015, documentele menfionate mai sus nu au fost gisite in ‘incdiperile sigilate. De asemenea nu au fost gasite i respectiv n-au fost prezentate inspectitii gi eitoaials AU evidenfa sintetic’, registrele contabile inclusiv gi cartea mare pentru pericada -2014, Potrivit explicafiilor administratorului insolvabilititii a AI”Vis Urban”SRL Gavris Nicolae ‘prezemtate fei Financiare a MF, la data de 15.07.2015 cesta a primit un exemplar al autorizafiei nr. 1072 din 14.07.2015 privind efectuarea inspectirii financiare tematice la AL, Vis Urban"SRL, pentru perioada de activitate 01.01.2007 - 31.12.2012, La data de 05.10.2015 Gavrig Nicolae a primit un exemplar al autorizatiei nr. 1408 din 05.10.2015 privind efectuarea inspectitii financiare tematice la AI,,Vis Urban”"SRL deja pentru o perioada de activitate mai extinsd, adic& de la 01.01.2007 pani la 01.09.2015, Ordonarea inspectirii financiare, cum reies& in Autorizafia Inspectiei Financiare din 05.10.2015, a fost dispusé in baza ordonanfelor IP Riscani al DP mun. Chisiniiu din 30.06.2015 si, respectiv, 28.07.2015. Conform Autorizatiei din 05.10.2015 s-a stabilit data de 05.10.2015 ca termen de incepere a inspectirii si data de 16.10.2015 ca termen de finalizare a inspectiii. Gavris Nicolae a menfionat, c& la data de 15.07.2015 de catre inspectorul superior al Inspectiei Financiare, Levitkaia Natalia i-a tuminat Jui Gavrig Nicolae un demers, conform ciruia s-a solicitat prezentarea unui sir de documente contabile ale AJ,Vis Urban"SRL, necesare pentru a fi supuse controlului. Astfel, fn vederea executatii Autorizatiilor din 14.07.2015, 05.10.2015 sia demersului sus-numit, administratorul ir litafii a prezentat inspectorului superior al Inspectiei Financiare la data de 15.07.2015, 16.07.2015, 20.07.2015 si, respectiv, 05.10.2015 partial documentele solicitate. Neprezentarea documentelor contabile in volumul solicitat de catre Inspectia: Financiari.se datoreaza urmitoarelor citcumstanje: Prin incheierea din 10.02.2014, instanja de insolvabilitate a admis spre examinare cererea introductiva depust de AL,Vis Urban” SRL si a desemnat in calitate de administrator provizoriu pe perioada de observajie al Al,Vis Urban”SRL, pe {1,Petric Ruslan”. Prin hotirdrea din 12.03.2014 instanja a admis cererea introductiva a’debitorului i a intentat procesul de insolvabilitate in privinja AL,,Vis Urban"SRL, desemniind in calitate de administrator al insolvabilitayii pe Petric Ruslan, fondator al Il,,Petric Ruslan”. Prin inchelereanr, 2i-49/2014 din: 30.03.2015 Curtea de Apel Chisinau a desemnat fn calitate de loctiitor al. administratorului insolvabilitajii AL,Vis Urban"SRL (1DNO- INN) pe Gavris Nicolae, autorizatiei nr, 95 din 14.01.2015, Prin hotirirea Curfii de Apel Chigingu nr. 2i-49/2014 din 11.06.2014, instanja insolvabilitate a confirmat planul procedurii de: restructurare al AL,Vis insolvabiitagii. Gavrig Nicolde Pe administratorul inlaturat de la gestiunea Al,Vis Urban"SRL si fostul administrator al insolvabilititii nu i-au transmise documentele contabile si/san masa debitoare a Al,Vis Urban"SRL. Examindnd materialele dosarului de insolvabilitate ale debitorului Gavrig Nicolae, a constatat, c& doctmentele contabile ale AL,Vis Urban”SRL au fost sigilate fhitt-o incdpere arendaté de la SRL,Maconst Prim”, amplasata in mun.Chiginiiu, str. Uzinelor nr.186 a rezultatul actiunilor intreprinse au fost ridicate, in prezenfa contabilului si a reprezentantului AL, Vis Urban"’SRL, din acel imobil documentatia ce fine de imobilele executate/aflate in curs executie, amplasate in mun.Chisindu, str-lon Dumeniuc nr. 14 si bd.Dacia, nr. 60/12, care aparfin cu drept de proprietate AI,,Vis Urban”SRL gi acele acte contabile, care au fost prezentate Inspecfici Financiare pentru efectuarea inspectirii finaciare tematice la AL,Vis Urban”SRL. fn consecinj’ Gavriy Nicolae a menjionat, ci la moment nu dispune de nici o informatie ce fine de existenja/inexistenta celorlalte documente contabile ale AL,Vis Urban”SRL, necesare supunerii inspectitii financiare tematice. ‘fn urmia ‘investigafiilor si actiunilor de urmérire penal efectuate in cadrul prezentei cauze 1n-a fost posibil de idenficat locul de aflare a actelor contabile a AI”Vis Urban"SRL pe perioada 01.01,2007-01.09.2015 solicitate de cdtre Inspecfia Financiars din cadrul Ministerului Aas best cele conform prevederilor art.8 alin.(3) Cod procedural penal: “Concluziile “despre vinovajia persoanei de sivargirea infracjiunii nu pot fi tntemeiate pe presupuneri. Toate dubiile in probarea invinuiri, care mu pot fi inliturate, in. condifile a eerste favoarea banuitului, invinuitul, i ‘fn circumstanjele mentionate si analizind in ansamblu toate’ materialele cauzei picasso ort eatrl enone a foot EEN ATE oe CHEATS enalé si misurile speciale de investigatii posible, ins nu au fost administrate probe suficiente, care ar demonstra faptul, comiterii de citre factorii de decizie ai AL,Vis Urban”SRL a careva infractiuni si fn special a infractiunii de delapidare a averii striine, in acest sens nefiind probata {nsugirea ilegala a bunurilor altei persoane, incredinjate in administrarea vinovatului, Din aceste considerente unmirirea penalé in prezenta cauzi penal urmeazi a fi clasati, cu ‘scoaterii fnvinuitului Botea Mihail Grigore de sub urmiirire penal& si clasarea cauzei penale, din motiv, c& fapta nu intruneste elementele infractiunii. {n acelasi timp, se constati, cd cazul vizat a constituit un litigiu de ordin civil, care urmeazt a fi solutionatde oftre instanfa de judecati. {in baza celor expuse si in vonformitate ‘ou prevederile art.art 52 alin.(1) pet-1), pet. 22); 255; 275 pot.3); 284 alin.Q) pot2) alin (5); 286 Cod procedur& penal DISPUN: 1, Scoaterea de sub urmirire penal a lui Botea Mihail Grigore, d.n. 07.10.1960, IDNP Jpe cauza penalé nr. 2015970107, din motiv, c& fapta nu intruneste elementele infracfiunii. 2.° Clasared’ procesului penal nr. 2015970107, in baza ‘motivelor expuse tn partes descriptiva. a ‘prezentei ordonante. 3. Prezenta ordonanja intr in vigoare la data adopt. 4. A informa persoanele interesate despre hotirirea adoptatf. 5. Ordonanfa cu drept de atac in ordinea art. 299' Cod de procedurd penala, in termen de 15 zile. 6. Copia ordonanfei a transmite Procurorului sectorului Rigcani, mun. Chisinéu, pentra informare. Procuror in Procuratura sect.Rigeani mun.Chisiniu 0 Se Be k