Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul I

Domeniul de aplicare
Fișa tehnologică este elaborată pentru montarea suprastructurii unei clădiri multietajate cu
schemă constructivă cu schelet din prefabricate de beton armat, complexul de lucrări incluzînd :

- Montarea stîlpilor în paharul de fundație;


- Montarea stîlpilor pe stîlpi;
- Montarea riglelor;
- Montarea chesoanelor cu nervuri;
- Executarea îmbinărilor “ stâlp – pahar de fundație ”, “stâlp-stâlp ” și monolitizarea
rosturilor dintre chesoane.

Date inițiale:
Numărul de travee – 5
Numărul pe nivele – P+3E
Lungimea clădirii în axe – 42
Pasul stîlpilor – 6
Lungimea traveelor marginali – 6
Lungimea traveelor intermediare – 6
Înălțimea parterului – 6
Înălțimea etajului tip – 4,8

Condițiile meteorologice : temperatura mediului ambiant - 15÷25ºC


Condițiile de organizare a lucrărilor :
Lucrările se execută execută în 2 schimburi.
Distanța de transportare a prefabricatelor și a amestecului de beton este de 5 km.

Capitolul II
Tehnologia și organizarea lucrărilor

Transportarea și depozitarea materialelor

Prefabricatele sunt furnizate de uzina de prefabricare a elementelor de beton armat și


transportate la șantier cu unități de transport specializat. Așezarea corectă a elementelor în unități
de transport, ce va asigura rezistența și stabilitatea prefabricatelor în timpul deplasării, este
obligațiune a furnizorului.
Depozitul de șantier trebuie să fie organizat cu respectarea următoarelor cerințe:
- Terenul pe care se depozitează trebuie să fie nedeformabil și să aibă o pantă suficientă
pentru scurgerea apelor pluviale ( i=0,02)
- Prefabricatele se depozitează în stive pe timpuri în funcție de eșalonarea execuției;
separarea elementelor unul de altul în stivă efectuînduse cu rigle din lemn cu grosimea
de 3÷4cm;
- Înălțimea stivelor de chesoane nu va depăși 2 m, iar ale stivelor de rigle și stîlpi -
1÷1,2cm;
- În cadrul depozitului trebuie să existe toate dispozitivele de manipulare și ridicare
necesare.

Organizarea procesului de montare

Suprastructura clădirii se divizează în două nivele de montare, fiecare nivel constând din
două etaje. Montarea se efectuează cu două macarale , amplasate pe părți opuse ale clădirii.
Desfășurarea lucrărilor de montare pe sectoarele adiacente decurge cu declarare în timp de 3-4
zile.
Succesiunea executării proceselor pe sectoarele deservite de fiecare macara este
următoarea :
- Montarea stâlpilor nivelului I de montare în fundațiile pahar și concomitent cu stîlpii –
montarea contravîntuirilor metalice la parter;
- Monolitizarea îmbinărilor,, stîlp – fundație pahar”
- Montarea riglelor și chesonelor la parter;
- Montarea riglelor, chesoanelor și a contravîntuirilor metalice la etajul 1;
- Montarea stâlpilor nivelul II de montare pe stîlpii nivelului Ide montare și concomitent a
contravîntuirilor metalice la etajul 2;
- Sudarea prin topire cu arc electric sub strat de flux a capetelor de oțel-beton din
îmbinările ,,stîlp – riglă” și monolitizarea îmbinărilor ,, stîlp – riglă ” și a rosturilor dintre
chesoane la nivelul I de montare ( se execută concomitent cu montarea elementelor la nivelul II
de montare );
- Montarea riglelor și chesoanelor la etajul 2;
- Montarea riglelor, contravîntuirilor și chesoanelor la etajul 3 ;
- Executarea îmbinărilor definitive dintre elemente la nivelul II de montare ( sudură sub
strat de flux a capetelor de oțel – beton din îmbinările ,, stîlp – stîlp” și ,,stîlp- riglă” și
monolitizări ale îmbinărilor “stîlp-stîlp”, “stîlp-riglă” și a rosturilor dintre chesoane ).

2.3. Tehnologia proceselor


2.3. 1 Montarea stâlpilor în fundaţii pahar

Se efectuează în următoarea succesiune:


se verifică fundaţiile din punct de vedere al axelor şi cotelor fundului paharului
şi se marchează axele pe pahar;
se verifică stâlpii din punct de vedere al integrităţii, geometrici, existenţei
tuturor pieselor înglobate şi se trasează axele pe cele două dirccţii în secţiunile
transversale inferioară şi superioară a stâlpului; se agaţă stâlpul în
dispozitivul dc ridicare şi se deplasează cu macaraua la locul de montare;
se introduce stâlpul în paharul fundaţiei, urinărindu-se coincidenţa axelor
stâlpului şi fundaţiei;
se verticalizează stâlpul în ambele direcţii cu ajutorul a două teodolite şi se
fixează provizoriu în paharul fundaţiei cu pene metalice de inventar şi
cu contravântL;ri;
sc efectuează dezagăţarea stâlpului dc macara;
se monolitizează îmbinarea „ stâlp - fundaţie pahar " cu amestec de beton Bl5,
procesul executându-se în două faze: în prima fază amestecul de beton se
toarnă până la pene; în cea de a doua fază, după atingerea de către beton a
rezistenţei 0,5 R28, se îndepărtează penele şi se completează monolitizarea.

2.3.2. Montarea stâlpilor pe stâlpi inferiori

Montarea se efectuează prin metoda liberă, succesiunea tehnologică a


operaţiunilor fiind următoarea:

se trasează axele pe cele două direcţii în secţiunile transversale inferioară şi


superioară a stâlpului ce urmează a fi montat;
se agaţă stâlpul în dispozitivul de ridicare şi se deplasează cu macaraua la
locul de montare;
se aşează stâlpul pe capul stâlpului nivelului inferior, urmărindu-se
coincidenţa axelor stâlpilor în ambele direcţii în secţiunile inferioară şi
superioară (verticalitatea stâlpului se verifică topometrie);

se realizează fixarea provizorie a stâlpului prin sudură cu arc electric cu electrozi


înveliţi între mustăţile stâlpului inferior şi cele ale stâlpului superior;
se eliberează stâlpul din dispozitivul de agăţare.

2.3.3. Montarea grinzilor

Montarea grinzilor se efectuează prin metoda liberă , succesiunea operaţiilor fiind


următoarea:
se verifică grinda din punct de vedere al dimensiunilor, integrităţii, existenţei
pieselor înglobate şi se marchează axa în părţile inferioară şi superioară a
secţiunilor transversale la extremităţile grinzii; se verifică cotele reazemelor şi se
marchează pe ele poziţia axei de trasare;
se agaţă grinda în dispozitivul de ridicare şi se deplasează la orizontul de montare;
se aşează grinda pe reazeme, urmârindu-se ca marcajele axelor de pe grindă să
coincidă cu cele de pe reazeme;
se execută îmbinările prevăzute pentru faza de montaj (sudură cu arc electric cu
electrozi înveliţi a pieselor înglobate a grinzii de piesele înglobate în consolele
stâlpilor); se eliberează grinda din dispozitivul de agăţare.

2.3.4. Montarea chesoanelor


A
înainte de montare se curăţă reazemele, se verifică integritatea şi geometria
chesoanelor şi se marchează pe reazeme poziţia de proiect a fiecărui cheson.
Chesonul se deplasează din depozit la orizontul de montare cu macaraua, fiind
agăţat în dispozitivul de ridicare de tip traversă. Fixarea chesoanelor de grinzi se
efectuează prin sudură electrică a pieselor înglobate a chesonului de cele ale
grinzii.

2.3.5. Executarea îmbinărilor mustăţilor din oţel-beton prin sudură cu arc


electric sub strat de flux

Pentru executarea îmbinărilor „cap la cap" 3 mustăţilor de oţel- beton ale


stâlpilor inferiori cu cele ale stâlpilor superiori şi a
mustăţilor stâlpilor cu cele ale riglelor se utilizează procedeul de sudură cu
arc electric sub strat de flux. Pentru asigurarea în timpul sudurii a umplerii
spaţiului dintre mustăţi cu metal topit se utilizează piese forjate din cupru,
fixate etanş de mustăţi.
înainte de executarea sudurii se pregătesc capetele mustăţilor. Distanţa
dintre extrem Laţi le mustăţilor orizontale trebuie să fie de 10-H5 mm, iar
dintre extremităţile mustăţilor verticale dc 5-5-15mm. Capetele mustăţilor
orizontale se taie cu flexul sub un unghi de 10 : 15" faţă de verticală, iar
capetele mustăţilor verticale sub un unghi de 0° şi 40+50° faţă de orizontală,
respectiv a mustăţii inferioare şi a mustăţii superioare.
A

In calitate de sursă dc curent se utilizează redresorul VS-1000. Electrodul


prezintă cu sine o sârmă ncacoperită de marca Sv-IOGA cu diametrul de
2+2.5 mm. Protecţia arcului electric se realizează printr-un strat de flux
AN-14.1,a momentul introducerii în piesa forjată umeditatea fluxului nu
trebuie să depăşească 0,5 %. Tehnologia sudării este următoarea:
se introduce în piesa forjată de cupru, fixată de mustăţi, o cantitate de 30-40
g de flux;
se introduce electrodul sub stratul de flux şi se iniţiază arcul electric între
electrod şi mustăţile ce se sudează, urmărindu-se ca sârma să nu atingă
pereţii piesei forjate de cupru (tensiunea de sudare trebuie să fie menţinută
la valorile 34+36V);
după umplerea spaţiului dintre mustăţi cu metal topit, când culoarea metalului
devine vişiniu-închisă, se îndepărtează piesa forjată de cupru; se verifică
calitatea sudurii vizual şi prin ecoscopie ultrasonoră.

2.3.6. Monolitizcirea îmbinărilor dintre prefabricate

îmbinările „ stâlp - stâlp" şi „ stâlp - riglă" se monolitizează cu amestec dc beton


de clasa B 20. Succesiunea operaţiunilor este următoarea:
se completează îmbinarea cu etrieri sau altă armătură conform proiectului;
se instalează coiraju! îmbinării;
se toarnă amestecul de beton în îmbinare şi se compactează cu pervibratorul
(în îmbinarea „ stâlp - stâlp" betonul se introduce cu un piston cuplat la cofraj);
peste 24- 48 de ore îmbinarea se decofrează. Rosturile dintre chesoane se
monolitizează cu amestec de beton dc clasa Bl 5.

3. Cerinţele către calitate şi recepţia lucrărilor

Calitatea lucrărilor trebuie să satisfacă cerinţelor actelor normative în vigoare.


Criteriile tehnice şi mijloacele de verificare a proceselor tehnologice sunt
indicate în tabelul 3.1.
La recepţia lucrărilor se prezintă: registrul de executare a lucrărilor, procesele
verbale de confirmare a analizelor şi încercărilor de laborator a materialelor de
construcţie utilizate şi procesele verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse.

Verificarea calităţii lucrărilor


Tabelul 3.1
Denumirea Obiectul verificării Instrumente Periodici- Respon- Criteriul
proceselor şi metoda tatea sabilul tehnic de
destinate verificării verificării pentru apreciere a
verifică ni verificare calitătii
1 2 3 4 5 6
Montarea Devierea axelor în Ruletă în timpul Maistrul ±5 mm
stâlpilor secţiunea metalică montării
transversală
inferioară de la
axele de trasare
Devierea axelor Ruletă, în timpul Maistrul ±15 mm
stâlpului în teodolit montării
secţiunea
transversală
superioară de la
verticală
Diferenţa cotelor Nivela, în timpul Maistrul ±20 mm
reazemelor mira montării
stâlpilor

Montarea Devie/ea axelor Ruletă în timpul Maistrul ±5 mm


riglelor riglelor la cota metalică montării
transversale reazemului de la
axele de trasare
Devierea axei riglei Firul cu în timpul Maistrul ±20 mm
în partea plumb montării
superioară a
secţiunii
transversale

Continuarea tabelului 3.1.


1 2 3 4 5 6

Montarea Denivelarea Nivelă, mira în timpul Maistrul ±4 mm


chesoanelor suprafeţelor de montării
roazem ale
chesoanelor
adiacente

Den vela rea Nivelă, mira în timpul Maistrul ±8 mm


suprafeţelor montării
superioare ale
chesoanelor
adiacente

Monolitiza- rea Lucrabilitatea Conul înainte de Maistrul, 8+10 cm


îmbinărilor amestecului de beton standard beton a re laboratorul

Clasa betonului Metoda După 28 de Mai st ml, Conform


distructivă, zile din ziua laboratorul STAS
presa betonării
hidraulică

Sudarea cu arc Dimensiunile Ruleta După Maistrul ±1 mm


electric cu cordonului executarea
electrozi înveliţi sudurii

Aspectul cordonului Vizual După Maistrul Nu se admit


executarea fisuri
sudurii

Sudarea cu arc Distanţa dintre? Metrul înainte do Maistrul ±2 mm


elect ne sub armăturile sudate sudare
strat de
flux a -

armăturilor Rezistenţa Ecoscopie cu După sudare Laborator


îmbinărilor ultrasunet

Devierea în

Cofrarea Fixarea corectă Ruleta, înainte de Maistrul plan şi pe


îmbinărilor şi rigiditatea vizual betonare verticală
±2 mm
4. Calculul manoperei lucrărilor
gţAv>r _____________________ Tabelul 4.1

Nr. Denumirea lucrării Unita- Can- Argu- Norma de timp •7 fA^U. ttu
cri. tea de titate mentarea Manopera
măsură nomielor
Munct. Maş., Munct., Maş.,
, hom h-ut h-om h-ut
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nivelul 1 de montare
1 Montarea un. 42 E4-1-4, tab. 5,5 1,1 231 46,2
stâlpului cu 2, p.5v,5g
masa până la 6
t în paharul de
fundaţie
- -
2 Monolitizarea îmb. 42 E4-1-25, 1,2 50,4
stâlpului în paharul tab. 1,
de fundaţie cu P.2
volum mai mare
de 0,1m3

3 Montarea un. 8p E5-1-6, tab. 0,96 0,32 7,68 2,56


contravântuih- 2,
lorCVM p-ig,3g.
k=1,5
t /
E5-1-6, tab. 4,5 1.5 15,48 5,16
3,44 2, p.2g,4g,
k=1,5
-
4 Sudarea electrică 10 m 1,44 E22-1-6, 4,6 6,62
a contravântuirilor p.6d
de stâlpi rJ

\
5 Montarea un. 70 E4-1-6, tab 2,4 0,48 168 33,6
riglelor / 2, p. 4a, 4b

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sudarea E22-1-6,
- -
6 10 m 2,8 3,5 9,8
electrică a tab. 1, p.1-e
îmbinărilor „stâlp-
riglă" (k„=10mm)

7 Montarea un. 24 E4-1-7, 0,56 0,14 13,44 3,36


chesoanelor cu p.2a. 2b
aria până la 5m2

8 Montarea un. 228 E4-1-7, 0,72 0,18 164,16 41,04


chesoanelor cu p.2a, 3b
aria până la 10m2
- -
9 Sudarea cu arc îmb. 420 Suplim. 0,21 88,2
electric sub strat ENIR, ediţia
de flux a armăturii 3
cu
025mm („stâlp-
riglâ")
- -
10 Sudarea electrică 10 m 10,08 E22-1-6, 3,5 35,28
a chesoanelor p.1e
de rigle
(k*=10mm)
- -
11 Cofrarea o" 28 E4-1-25, 0,64 17,92
îmbinărilor O-V '-y>\ v tab. 2,
„stâlp-riglă" (2 p.1
elemente) o îmb.

Cofrarea E4-1-25,
- -
12 îmb. 56 1 56
îmbinărilor „stâlp- tab. 2.
riglă" (3 elemente) P.2

- -
13 Betonarea îmb. 28 E 4-1-25, 0,97 27,16
îmbinărilor „stâlp- tab.2, p.
riglă" (2 elemente) 5

Betonarea E4-1-25,
- -
14 îmb 56 1,2 67,2
îmbină/Hor „stâlp- tab. 2, P.
riglă" (3 elemente) 6

Continuarea tabela ui 4.1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Decofrarea
- -
15 îmb. 28 E4-1-25, 0,34 9,52
îmbinărilor „stâlp- tab. 2,
iiglă" (2 elemente) P3

- -
16 Decofrarea îmb. 56 E4-1-25, 0,44 24.64
îmbinărilor „stâlp- tab. 2, p4
riglă" (3 elemente)

- -
17 Monolitizarea 100 m 19, en E4-1-26, 4 79,2
rosturilor dintre p. 3a
> chesoane

Total nivei ul 1 de montare 1071,7 131,9


Nivelu Il de are
mont
18 Montarea stâlpilor un. 42 E4-1-26, 5,5 1,1 231,0 46,2
pe stâlpi inferiori tab.3,
prin metoda liberă p.4v,4g

-
19 Sudarea electrică 10 m , 3,12 E 2 2-1- 4,6 14,35
a îmb. „stâlp- 6, p.6d
stâlp" (kw=8mm)
y r

)
vTor
20 Montarea un. 8 E5-1-6, tab. 0.96 0,32 7,68 2,56 |
contravântuirilor 2, P ig.3g,
CVM k-1,5

t 3,44 E5-1-6. tab. 4,5 1,5 15,48 5,16


2, pïgAg, k-
t
1,5

21 Sudarea cu arc 252 Suplim


-
îmb. 0,18 45,36
electric sub ENIR, ediţia
strat de flux a 3
armăt. cu
022mm în
îmbinarea
„stâlp-stâlp"

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
22 Cofrarea îmb. 42 E4-1-25, 0,64 26,88
îmbinărilor „stâlp- tab 2, P1
stâlp"
i

Betonarea E4-1-25,
- -
23 îmb. 42 0,97 40,74
îmbinărilor „stâlp- tab.2, p.5
stâlp"

- -
24 Decofrarea îmb. 42 E4-1-25, 0,34 14,28
îmbinărilor „stâlp- tab. 2, p.3
stâlp"
25 Montarea riglelor un. 70 E4-1-6, tab. 2,4 0.48 168 33,6
2, p. 3a, 3b

- -
26 Sudarea electrică 10 m 2,8 E22-1-6, p. 3,5 9,8
a îmbinărilor „riglă- 1e
stâlp" (kw=10mm) / Y

27 Montarea un. 24 E4-1-7, p 0,56 0,14 13,44 3,36


chesoanelor cu 2a, 2b
aria până la 5m'

2.8 Montarea un. 228 E4-1-7. 0,72 0,18 164,16 41,04


chesoanelor cu p.3a,3b
aria până la 10m2

29
Sudarea cu arc îmb. 420 Suplim. 0,21 88,2
electric sub strat ENIR, ediţia
de flux a 3
armăturilor cu
025mm în
îmbinarea „stâlp-
riglă"

1 2 3 4 5 6 7 8 9
E22-1-6,
- -
30 Sudarea electrică 10 .77 10,08 3,5 35,28
a chesoanelor de p.1e
rigle (kw=10mm)

— —
31 Cofrarea îmb. 28 E4-1-25, 0,64 17,92
îmbinărilor „stâlp- tab.2 p.1
riglă" (2 elemente)

-
32 Cofrarea îmb. 56 E4-1-25, 1 56
îmbinărilor „stâlp- tab.2 p.2
riglă" (3 elemente)
- -
33 Betonarea îmb. 28 E4-1-25, P5 0,97 27,16
îmbinărilor „stâlp-
riglă" (2 elemente)

- -
34 Betonarea îmb. 56 E4-1-25, 1,2 67,2
îmbinărilor „stâlp- P.6
riglă" (3 elemente)

- -
35 Monolitizarea 100 m 19,8 E4-1-26, p. 4 79,2
rosturilor dintre 3a
chesoane.
- -
36 Decofrarea îmb 28 E4-1-25, 0,34 9,52
îmbinărilor „stâlp- tab 2 p.3
riglă" (2 elemente)

- -
37 Decofrarea îmb. 56 E4-1-25, 0,44 24,64
îmbinărilor „stâlp- tab.2 p.4
riglă" (3 elemente)

Total nivelul II de montare 1156,3 131,9


Total 2228 263,8

6. Resurse tehnico-materiale
Necesităţile în mecanisme ,utilaj, scule (echipament tehnologic) şi în materiale
pentru executarea lucrărilor de construcţie -montaj sunt prezentate în formă
tabelară în tabelele 6.1. şi 6.2. Calculul necesităţii în materiale se efectuează în
conformitate cu consumurile unitare, indicate în actele normative în vigoare.

Necesitatea în mecanisme şi echipament tehnologic


Tabelul
6.1

A/r. Denumirea Marca, parametrii Cantita tea Destinaţia


crf mecanismelor,sculelor etc. tehnici, STAS

1 2 3 4 5
I. Mecanisme
1. Macara tum KB 100.2 2 Ridicarea, manipularea şi
instalarea prefabricatelor în
poziţia de proiect
2. Autobasculantă MAZ - 503A 1 Transportarea amestecului de
beton
3 Autobasculantă ZIL-130 1 Transportarea instrumentelor,
utilajului, schelelor

4 Autotractor cu semiremorcă KRAZ - 221, Q = 1 Transportarea stâlpilor,


201 riglelor
5 Autotractor cu semiremorcă KAMAZ 54102 Q 1 Ttransportarea chesoanelor
= 15t i

II. Inventar
6. Bene pentru beton BPV-0,5 2 Depozitarea şi transportarea
betonului
7. Traversă cu bucşă PC - 455 - 69, Q = 2 Ridicarea, manipularea şi
10 t instalarea stâlpilor în poziţia
de proicct
8. Dispozitiv de ridicare cu 4 21059 M- 28, Q = 2 Ridicarea, manipularea şi
cabluri 5 t, 1 = 4,24 m instalarea riglelor şi
chesoanelor în poziţia de
proiect

Continuarea tabelului 6.1


1 2 3 4 5
9 Schelă cu podină 1= 1,0 m, b =1,0 m 4 Amplasarea muncitorilor la
h- 4,0 m înălţime

10. Contravântuire 2008 - 09 Hmax =24,0 m 32 Fixarea provizorie a stâlpilor


nivelului 1 de montare

11. Pene de. inventar h = 0,21 m 140 Fixarea stâlpilor în paharul


fundaţiilor
III. Utilaj energetic
13. Transformator coborâtor IV-4 U=36V 1 Coborîrea tensiunii curentului de
la 220/380V la 36V

14. Redresor VS - 1000 2 Sudarea electrică sub strat de


flux
15. Aparat de sudat TS - 300 2 Sudarea electrică cu electrozi
înveliţi
16. Pervibrator IV-47 2 Compactarea amestecului de
beton
IV. Instrumente manuale

17. Lopată LS-2 4 Manipularea şi nivelarea


amestecului de beton
19. Rangă LM-20 3 Executarea lucrărilor de cofrare
şi montare
20. Baros STAS-11402- 83 2 Lucrări de cofrare şi montare
V Mijloace pentru măsurători

22. Fir cu plumb OT-400 4 Verificarea verticalităţii


elementelor
23. Toodo/it 2T-30 4 Măsurări alo unghiurilor
şi venficarea verticalităţii
24. Nivelă NV-3 2 Determinarea cotelor punctelor

25. Mira de nivelment RCS-4 2 Determinarea cotelor punctelor

26. Con standard (A b rams) H=300mm D1 1 Determinarea lucrabilităţii


= 1 OOmm amestecului de beton
D2=200mm
27. Ruletă de metal STAS-73-02 8 4 Venficarea dimensiunilor,
trasarea axelor

Necesitatea în materiale de construcţie şi prefabricate


______________________________________________T a b el u l 6. 2
Nr. Denumirea Date initiale Necesitate
crt materialului, Unitate Cantităţi de Norma de în
semifabrica tului de lucrări în consum materiale
(marca , STAS) măsura unităţi
normative
1 2 3 4 5 6
Montarea ră!pilor
1 nivel de montare
1. Stâlp S M - I 100un. 0.22 100 un. 22 un.
2 Stâlp SI -1 100 un. 0,20 100 un. 20 un.
3. Beton B-15(SM-I) 100 un. 0.22 - 9.7 m3 - 2,13 m3
4 Beton B-15(SI-I) 100 un. 0,20 9,79 m3 1,96 m3

Montarea stâlpilor
~>
nivelului II de
montare
1. Stâlp SM -II 100un. 0,22 100 un. 22 un.
2 Stâlp SI - II 100 un. 0,20 100 un. 20 un.
3. Beton B-20(SM-II, 100 un. 0,42 4,26 m3 1,79 m3
S/-II)
4 Plasă oţel-beton 100 un. 0,42 205 kg 86,1 kg
5 Piese de montaj 100 un. 0,42 234 kg 98,28 kg
6 Electrozi 100 un. 0,42 9,8 kg 4,12 kg
7. Cofraj metalic 100 un. 0,42 16.0 kg 6,72 kg
8. Vopsea 100 un. 0,42 11,2 kg 4,70 kg

Mont&r&a rigla lor


1. Riglă R T I - I 100 un. 0,60 100 un. 60 un.
2 Riglă RTI -II 100 un. 0,40 100 un. 40 un.
3. Riglă R T M - I 100 un. 0,24 100 un. 24 un.
4. Riglă R T M - I I 100 un. 0,16 100 un. 16 un.
5 Beton B - 2 0 100 un. 1,40 9,26 m3 12,96 m3
6. Cherestea pentru 100 un. 1,40 0,39 m3 0,55 m3
cofrajs
7. Piese forjate de 100 un. 1,40 0.44 t 0,62 t
cupru
8 Oţel - beton 100 un. 1,40 0.56 t 0,784 t
9. Piese de montaj 100 un. 1,40 0,123 t 0,1721
10 Electrozi 100 un. 1,40 0,44 t 0,616 t
11. Vopsea 100 un. 1,40 3,5 kq 4,90 kg

1 2 3 4 5 6
Montarea
contravânuirilor
1. Contravântuire
CVM t 6,88 1,01 6,881
2. Electrozi t 6.88 0.35 kg _2j4kg
Montarea
chesoanelor
1. Cheson P- 1 100un. 2,4 100 un. 240 un.
2. Cheson P- 2 100 un. 1,20 100 un. 120 un.
3. Cheson P- 3 100 un. 0,32 100 un. 32 un.
4. Cheson P — 4 100 un. 0r16 100 un. 16 un.
5. Cheson P — 5 100 un. 0.64 100 un. 64 un.
6 Cheson P - 6 100 un. 0,32 100 un. 32 un.
7. Plasă oţel -
beton(P-1,P-2) 100 un. 3,6 107,0 kg 385,2 kg
8. Beton B- 15 100 un. 3,6 23,1 m* 83,16 m?
9. Electrozi 100 un. 3,6 10,0 kg 0,8 36,0 kg
10. Cherestea 100 un. 3,6 m3 2,88 m3
11. Vopsoa 100 un. 3,6 8,0 kg 28.8 kg
12. Plasă otel-
beton(P-3, P-4) 100 un. 0,48 38, kg 18,24 kg
13. Piese de montaj 100 un. 0,48 356,0 kg 170,88 kg
14. Piese sudate din
oţel 100 un. 0.48 2,01 0,96 t
15. Electrozi 100 un. 0,48 60,0 kg 28.8 kg
16 Boton B - 15 100 un. o,-*e 26,1n? 12,53 m3
17. Mortar de ciment
M100 100 un. 0,48 0,4 m3 0.19 m
18 Cherestea 100 un. 0,48 0,91 m3 0,44 m3
19. Vopsea 100 un. 0,48 11,2 kg 5,40 kg
20. Plasă oţel-
beton(P-5 ,P-6) 100 un. 0,96 77,9 kg 74,80kg
21. Piese de montaj 100 un. 0,96 579,0 kg 555,80 kg
22 Electrozi 100 un. 0,96 37,8 kg 34 36,3 kg
23. Beton B- 15 100 un. 0,96 Om 5 32,64 m3
24. Cherestea 100 un. 0,96 0,8m3 0,77 m3
25. Vopsea 100 un. 0,96 8,0 kg 7,7 kg

Continuarea tabelului 6.1