Sunteți pe pagina 1din 8

PLANUL

OPERATIONAL
AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI
ASIGURARE A CALITĂŢII
AN ŞCOLAR 2018-2019
Director , Coordonator :
Prof. ILIE SIMONA Prof. ZAMFIROIU ELENA
Obiectivele strategice ale Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitătii

 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al Şcolii Gimnaziale Valea Ramnicului
(cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor si al părintilor ;

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor;

 Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia într-un proces activ - participativ prin încurajarea implicării
elevilor in propria lor formare;

 Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării standardelor ;

 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi in licee;

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si dezvoltarea culturii


parteneriatului.

 Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoală pentru asigurarea calitătii învătământului
din scoala.
 Dezvoltarea capacitătii institutionale a Scolii Gimnaziale Valea Ramnicului.
Domeniul 1 – CAPACITATE INSTITUTIONALĂ

ACȚIUNI COMPARTIMENT RESURSE PERIOADA INDICATORI


RESPONSABIL MATERIALE FINANCIARE UMANE REALIZARE
Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea bazei materiale a instituției
Îmbunătățirea Management Calculator Conform analizei de Director NOIEMBRIE 2018 Dotarea
dotării materiale a Financiar-contabil Imprimantă necesar și bugetului Contabil MAI 2019 comisiilor
comisiilor metodice Curriculum Xerox alocat Responsabili metodice si a
și a CEAC CEAC Materiale și comisii metodice CEAC cu
auxiliare didactice Responsabil CEAC strictul necesar
pentru o
activitate
eficientă
Elaborarea planurilor Responsabili comisii Rapoartele de Conform analizei de Director Octombrie 2018 Corelarea cu
manageriale pe metodice analiză pe anul necesar și bugetului Responsabili strategia MeN și
catedre, CEAC și Responsabil CEAC școlar 2017-2018 alocat comisii metodice ISJ Buzau
Consiliul de Director Responsabil CEAC
Administrație
Obiectiv specific 2 – Formarea continuă a resursei umane
Elaborarea Director Raportul comisiei Conform analizei de Director Septembrie 2018 Creșterea gradului
programelor de Responsabili catedre de perfecționare a necesar și bugetului Responsabili de implicare al
perfecționare a scolii alocat pentru catedre cadrelor didactice
cadrelor didactice , perfecționarea Responsabil
didactice auxiliare cadrelor didactice formarea continuă
a cadrelor
didactice
Domeniul 2 – EFICACITATE EDUCATIONALĂ

ACȚIUNI COMPARTIMENT RESURSE PERIOADA INDICATORI


RESPONSABIL MATERIALE FINANCIARE UMANE REALIZARE
Obiectiv specific 1 - Participarea personalului didactic la programe de cercetare metodică si stiintifică
Organizarea de cercuri Management Materiale Conform analizei Director Permanent Cel puțin 5 activități
și de alte activități Curriculum specifice fiecărei de necesar și Responsabili organizate în școală
metodice în școală CEAC activități bugetului alocat comisii metodice
Responsabil CEAC
Creșterea numărului Management Materiale Conform analizei Director Noiembrie 2018 Desfășurarea
activităților de Responsabili comisii specifice fiecărei de necesar și Responsabili Mai 2019 activităților de
pregătire cu elevii metodice activități bugetului alocat comisii metodice pregătire cel puțin la
capabili de CEAC Responsabil CEAC materiile
performanță examenului de
bacalaureat,
concursuri și
olimpiade școlare
Obiectiv specific 2 – Îmbunătătirea rezultatelor învătării si a implicării elevilor în programele educationale
Creșterea numărului Educativ Dotări specifice Conform analizei Director educativ Ianuarie 2019 Creșterea cu cel
de participări la Curriculum fiecărei de necesar și Responsabili mai 2019 puțin 20 a
concursuri și competiții bugetului alocat comisii metodice numărului de
competiții participanți la
manifestări
Monitorizarea orarului şi Management Laborator Conform analizei Director Permanent Desfășurarea a cel
a desfăşurării orelor de Informatician informatica de necesar și Prof.TIC puțin 5 ore / catedră
laboratoarele de bugetului alocat în laboratorul de
informatica informatica
Monitorizarea Management Materiale Conform analizei Director Noiembrie 2018 Creșterea cu cel
managementului clasei şi Responsabili comisii specifice fiecărei de necesar și Responsabili Mai 2019 puțin 15% a
a strategiilor didactice metodice activități bugetului alocat comisii metodice numărului de cadre
CEAC Responsabil CEAC didactice ce
utilizează strategii
didactice moderne
Domeniul 3 – MANAGEMENTUL CALITĂTII

ACȚIUNI COMPARTIMENT RESURSE PERIOADA INDICATORI


RESPONSABIL MATERIALE FINANCIARE UMANE REALIZARE
Obiectiv specific 1 – Actualizarea sistematică a bazei de date referitoare la asigurarea internă a calitătii
Reorganizarea Comisiei Director Scrisoare intenție - Director Septembrie 100%
de evaluarea şi asigurarea Corpul profesoral Corpul profesoral 2018
calităţii
Monitorizarea bazei CEAC Calculator Conform analizei Membri CEAC Noiembrie 2018 Constituirea
de date/ bazei Bază de date de necesar și Contabil Martie 2019 /completarea bazei
materiale a instituției bugetului alocat de date specifice

Monitorizarea traseului CEAC Materiale specifice Conform analizei CEAC Iunie 2019 Constituirea
absolvenților clasei a Director fiecărei activități de necesar și Responsabili Iulie 2019 /completarea bazei
VIII a bugetului alocat comisia diriginților de date specifice
Monitorizarea CEAC Calculator Conform analizei CEAC Iunie 2018 Constituirea
formării continue a Curriculum Bază de date de necesar și Responsabil Iunie 2019 /completarea bazei
personalului școlii perfecționare bugetului alocat comisie de date specifice
perfecționare
cadre didactice
Obiectiv specific 2 – Evaluarea periodică a calitătii educatiei oferite de institutie
CEAC Fișe de monitorizare Conform analizei Membrii comisie Octombrie 2018 Toate cadrele
Verificarea de necesar și CEAC Decembrie 2018 didactice au
proiectării didactice bugetului alocat realizat corect
și a portofoliilor proiectarea
cadrelor didactice Portofoliile sunt
complete
ACȚIUNI COMPARTIMENT RESURSE PERIOADA INDICATORI REALIZARE
RESPONSABIL MATERIALE FINANCIARE UMANE
Evaluarea CEAC Chestionare Conform analizei CEAC Decembrie
satisfacției Consilier educativ de necesar și Responsabili 2018 Chestionare aplicate unui
educabililor cu bugetului alocat comisia eșantion de cel puțin 50 elevi
privire la diriginților
activitățile extra -
curriculare
organizate în
școală
Întocmirea Membrii comisiei CEAC Raport semestrial Conform analizei Membrii CEAC Realizarea unui raport semestrial
raportului comisiei CEAC de necesar și semestrial
CEAC semestrial, Raport anual CEAC bugetului alocat
anual și a raportului RAEI 2017-2018
anual de evaluare
internă RAEI
Analiza satisfacției CEAC Chestionare Conform analizei Membrii CEAC Decembrie Chestionare aplicate unui eșantion
beneficiarilor direcți aplicate elevilor și de necesar și 2018 de 100 elevi și părinți
(elevii) și indirecți părinților bugetului alocat Mai 2019
(părinți)
Obiectiv specific 3 - Evaluarea rezultatelor programelor de învătare
Monitorizarea CEAC Formular de Conform analizei Membrii CEAC Octombrie Evaluarea inițială a fost realizată
realizării testării analiză a de necesar și Responsabili 2018 și analizată la nivelul catedrelor
inițiale rezultatelor bugetului alocat comisii metodice 30.10.2016
evaluării inițiale

Analiza progresului CEAC Formular de Conform analizei CEAC Mai 2019 Rezultatele învățării
școlar pe anul Comisie curriculum analiză a de necesar și Toate cadrele August 2019 au fost evaluate. Au
2018-2019 progresului școlar bugetului alocat didactice fost detectate
punctele tari și slabe
și s-au stabilit
măsurile reparatorii

ACȚIUNI COMPARTIMENT RESURSE PERIOADA INDICATORI REALIZARE


RESPONSABIL MATERIALE FINANCIARE UMANE
Monitorizarea Management Chestionare Conform analizei Director Ianuarie 2019- Oferta educațională realizată în
strategiei de CEAC aplicate elevilor de necesar și CEAC mai 2019 conformitate cu rezultatele studiilor
promovare și Cadre didactice Formulare de bugetului alocat Cadre didactice de impact
implementare a analiză Comisie
ofertei educaționale promovare
Pliante
pentru anul școlar
2019-2020
Analiza modului de Management Formular de Conform analizei Director Aprilie 2018 Documentele școlare completate în
completare a Secretariat monitorizare de necesar și Secretar August 2019 conformitate cu reglementările în
documentelor CEAC bugetului alocat Membrii CEAC vigoare
școlare

Monitorizarea Management Tabel tipizat Conform analizei Directori Permanent Toți diriginții au prelucrat Regulamentul
respectării R O I şi a Comisia Procese verbale de necesar și CEAC Intern și Noul Statut al elevului
R O F U I P și a Noului diriginților prelucrare bugetului alocat Cadre didactice (septembrie 2018)
Statut al Elevului regulament intern Comisie
disciplină
și statutul elevului
Completarea CEAC Platforma ARACIP - Directori Iulie 2018 Finalizarea RAEI conform datei stabilite
raportului de Formular tipizat Responsabil Octombrie 100%
autoevaluare final CEAC 2018
(RAEI 2017-2018)
Elaborarea planului de CEAC Formular tip Conform analizei Directori Septembrie – Elaborare plan îmbunătățire conform
îmbunătăţire pe baza Platforma ARACIP de necesar și Responsabil octombrie datei stabilite 100%
raportului de bugetului alocat CEAC 2018
autoevaluare
CEAC Chestionare Conform analizei Directori Septembrie Creșterea eficienței operaționale a
Cadre didactice Rapoarte comisii de necesar și Responsabil 2018-august activităților CEAC . Diseminarea
Dosar CEAC bugetului alocat CEAC 2019 informațiilor, rapoartelor, interpretărilor
colectate.
Îmbunătățirea Accesibilizarea informațiilor cu privire la
activității CEAC activitatea CEAC de pe site-ul școlii