Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

Nr.
Fisa de observare a lectiei
Data:................ Numele și funcția cadrului didactic asistat:............................
Specialitatea:............................Clasa:................ Numărul de elevi prezenți/numărul de elevi absenți:...........................
Disciplina/disciplinele la care se realizează asistența: ................................................ Unitatea de învățare/unitățile de
învățare: ................................................. Tema lecției/temele lecțiilor: ...........................................................................
Tipul lecției/tipurile lecțiilor: ....................................................................... Tipul inspecției: ..........................................

Aspect Criterii de evaluare Constatări/Aprecieri Recomandări


1 2 3 4
Evaluarea Planificarea și proiectarea activității
activității didactice
cadrului — Planificarea activității didactice
didactic — Proiectarea activității didactice
— Corelarea elementelor proiectării
didactice
—Tipul, calitatea și diversitatea strategiilor
și metodelor didactice incluse în cadrul
proiectării activităților didactice de predare-
învățare-evaluare
— Elemente de creativitate în selectarea
strategiilor și metodelor didactice
— Elemente de tratare diferențiată a elevilor,
incluse în cadrul proiectării didactice, în
special a elementelor care vizează elevii cu
nevoi speciale
Desfășurarea activității didactice
— Concordanța activității didactice realizate
cu planificarea și proiectarea didactică
propusă
— Cunoașterea conținuturilor disciplinei
— Corectitudinea științifică a conținuturilor
transmise
— Organizarea informațiilor transmise
— Claritatea explicațiilor
— Strategia didactică realizată:
— metode și procedee utilizate
— activități de învățare
— forme de organizare a activităților
elevilor
— mijloace de învățământ
— Respectarea particularităților clasei de
elevi (ritm de lucru, accesibilizarea
conținuturilor, predarea diferențiată, sarcini
Domeniul MANAGEMENT EDUCATIONAL
suplimentare)
— Integrarea elementelor de evaluare
încadrul strategiei didactice (tipuri de
evaluare, metode)
— Conducerea activității didactice (stil de
conducere, crearea motivației necesare,
încurajarea elevilor și stimularea interesului
pentru studiu, dozarea sarcinilor,
comunicarea cu elevii)
—Tema pentru acasă ( modul de utilizare,
volum, individualizare)
Evaluarea Atitudinea față de învățare
activității —Atitudinea și responsabilitatea elevilor
elevilor față de rezolvarea sarcinilor de lucru din
clasă și a sarcinilor de lucru pentru acasă
— Relațiile elevilor cu profesorul,
colaborarea cu acesta în procesul de învățare
— Relațiile elevilor cu colegii, colaborarea
cu aceștia în procesul de învățare
Competențele dobândite de elevi
— Competențele și nivelul competențelor
specifice disciplinei demonstrate de elevi
(cunoștințe, deprinderi, atitudini)
— Gradul de utilizare a cunoștințelor,
deprinderilor și atitudinilor în contexte noi
de învățare
— Progresul realizat de elevi în timpul
lecției
Alte Mediul educațional
componente și — Locul de desfășurare la unitatea de
observații învățământ a lecției
— Dispunerea mobilierului în funcție de
activitate
— Dotarea, resursele materiale și auxiliarele
curriculare utilizate în lecție
— Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor
— Atmosfera generală în clasă
Alte observații
Numele și prenumele persoanei care realizează asistența......................................................
Semnătura ................................................. Calificativ acordat…………………….
Semnatura persoanei asistate ......................................................

NOTĂ:Fiecare oră de asistență a lecției se evaluează acordându-se în mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil
(A); slab (S). În cazul în care se realizează mai mult decât o oră de asistență se vor menționa, după caz, toate disciplinele la care se realizează asistența,
unitățile de învățare, temele lecțiilor și tipurile de lecție vizate.

Domeniul MANAGEMENT EDUCATIONAL


FIŞA DE ASISTENŢĂ NR. ____
I. Date generale:

Data: Clasa: Cadru didactic:


Total elevi în clasă: Prezenţi: Absenţi:
Subiectul şi tipul lecţiei:

Obiectivele
lecţiei: .............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.............
Obiectivele asistenţei:
..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
II. Aprecierea lecţiei:

Obiectivele Calificativul
Itemi
(inter)asistenţei acordat
1. Respectarea programei
2. Claritatea obiectivelor operaţionale
PROIECTAREA 3. Claritatea obiectivelor formativ-educative
4. Raportul obiective operaţionale - obiective formativ educative
5. Corelarea strategiilor didactice cu specificul particularităţilor de vârstă ale elevilor
6. Oportunitatea resurselor bibliografice
1. Asigurarea climatului propice desfăşurării activităţii
2. Activitatea organizatorică
3. Gestionarea corectă a timpului
MANAGEMENTUL
4. Valorificarea oportună a mijloacelor de învăţământ
LECŢIEI/CLASEI
5. Munca diferenţiată cu elevii
6. Gradul de activizare a elevilor
7. Diversitatea formelor de organizare a activităţii
1. Relaţia conţinut-obiective operaţionale
2. Logica prezentării cunoştinţelor
3. Gradul sistematizării cunoştinţelor
4. Rigoarea ştiinţifică a conţinutului
CONŢINUT 5. Utilizarea unui limbaj adecvat
Şl STRATEGII 6. Abordare creativă/stimularea creativităţii la elevi
7. Interdisciplinaritatea predării
8 Raportul solicilare-relaxare
9. Caracterul practic-aplicativ al cunoştinţelor ;
10. Valorificarea strategiilor activ-participative
11. Feed-back – ul
1. Strategii de evaluare
EVALUAREA 2. Principialitatea notării
3. Valorificarea funcţiei notei
1. Adecva rea stilului didactic la particularităţile clasei
RELAŢIONĂRI
2. Interacţiuni profesor-elev. elev-elev, elev-profesor
1. Obiective fixate
2. Raportul dintre conţinut şi realizarea lecţiei
AUTOEVA-LUAREA
3. Eficienţa lecţiei
4. Menţiuni autocritice
CALIFICATIVUL FINAL
Numele și prenumele persoanei care realizează asistența......................................................Semnătura ...................
Semnatura persoanei asistate ......................................................

Domeniul MANAGEMENT EDUCATIONAL


FIŞĂ DE ASISTENŢĂ LA LECŢIE

Numele şi prenumele cadrului didactic:______________________________________


Clasa la care se asistă:______________
Disciplina:_____________________________________
Elevi prezenţi:____________________
Subiectul lecţiei:________________________________________________________
Etapele lecţiei; Conţinutul procesului de Aprecieri şi observaţii
predare-învăţare; Strategii didactice

Indicatori de evaluare a lecţiei

Aprecieri
Indicatori Necesită
Domeniul MANAGEMENT EDUCATIONAL
Foarte bine Bine atenţie Slab
Proiectarea lecţiei
- documentare metodică şi ştiinţifică
- respectarea planificării
- claritatea obiectivelor
- unitatea dintre obiective şi conţinut
Adecvarea strategiilor didactice la capacităţile de învăţare ale
elevilor
Pregătirea mijloacelor de învăţământ
Desfăşurarea lecţiei
- aspectul sălii de clasă
- crearea cadrului afectiv propice desfăşurării activităţii
- verificarea cunoştinţelor anterioare
- organizarea conţinutului, înlănţuirea noţiunilor, respectarea
logicii didactice
- integrarea lecţiei în sistemul de lecţii din care face parte
- claritatea şi corectitudinea explicaţiilor
- folosirea exemplelor
- rigoare ştiinţifică
- adaptarea metodelor folosite la obiectivele şi conţinutul
lecţiei
- densitatea lecţiei
- aplicarea cunoştinţelor în situaţii diverse
- îmbinarea diferitelor forme de activitate: individual, pe
grupe, colectiv
- strategii de diferenţiere şi individualizare
- gradul de solicitare al elevilor
- interacţiunile profesor-elev, elev-elev, elev-profesor
- adecvarea stilului didactic la particularităţile clasei
Evaluare
Autoevaluare

APRECIERI GENERALE, RECOMANDĂRI, MĂSURI


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cine face asistenţa, Cadrul didactic asistat,

Domeniul MANAGEMENT EDUCATIONAL

S-ar putea să vă placă și