Sunteți pe pagina 1din 26

CERCUL METODOLOGIC

,,

Marea artă a unui educabil , constă în cizelarea

manierelor şi informarea minţii; el trebuie să

sădească în elevul său bunele obiceiuri , principiile

virtuţii şi ale înţelepciunii; să-i dea treptat o

viziune asupra omenirii şi să dezvolte în el

tendința de a imita tot ceea ce este excelent şi


demn de laudă.”
JOHN
LOCKE
EFICIENTIZAREA
MANAGEMENTULUi
TEMELOR PENTRU ACASĂ – O
PRIORITATE PENTRU INSTITUȚIA
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Aplicaţia 1
Spargerea gheţii
 Scrieţi
câte o idee sau un
cuvânt prin care aţi putea
caracteriza ,,temele de
acasă”
CE ESTE TEMA?

TEMA reprezintă o sarcină


încredinţată elevilor de catre cadrele
didactice de la şcoală, menită a fi
îndeplinită în timpul orelor din afara
şcolii .
"Temele pentru acasă trebuie să fie de
aşa natură, încât să fie efectuate cu
uşurinţă. Scopul lor nu este de a
permite împărţirea elevilor în foarte
buni şi slabi, ci de a controla dacă toţi
elevii
şi-au însuşit un ansamblu anumit de
cunoştinţe prealabile.“

R.Gagne
Ce aşteptăm de
la elev atunci
cînd efectuează
tema:lucru
independent sau
Care este implicare Cât timp acordăm
raportul dintre nemijlocită a din lecţie pentru
activitatea în părintelui? verificarea
clasă şi cea cantitativă sau
propusă calitativă a
acasă? temelor pentru
acasă?

Ce tehnici se
utilizează şi în ce Cât timp
măsură reuşeşte acordăm din
învăţătorul să lecţie pentru
verifice calitativ explicarea
tema pentru temelor de
acasă? acasă?

Care este
calitatea
temelor Cât solicităm
propuse copiilor să
pentru lucreze acasă?
învăţarea
orală /scrisă
TEMA PENTRU ACASĂ
OBIECTIVE GENERALE
-îmbogăţirea şi adâncirea informaţiei

-folosirea timpului în mod util si plăcut.

- corelarea valenţelor educaţionale


formative, nonformative şi informative;

-implicarea elevului în viaţa socială;

-conectarea la valorile culturale şi


spirituale ale omenirii;
-participarea elevului la propria sa
formare;
-dezvoltarea înclinaţiilor, aptitudinilor şi
talentelor;
-cultivarea interesului pentru diferite
domenii de cunoastere sau tehnologii;
-exersarea tehnicilor de muncă
intelectuală independetă
ABORDAREA TEMELOR DE CASA DIN
PERSPECTIVA CELOR CARE PARTICIPĂ LA
EFECTUAREA, CONTROLUL ŞI EVALUAREA
ACESTORA

ÎNVATATOR

ELEV PĂRINTE
DIN PERSPECTIVA ELEVILOR:
O MODALITATE DE SCURTARE A TIMPULUI LIBER;
DIN PERSPECTIVA CADRELOR DIDACTICE:
• VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR PRIN APLICAREA
ACESTORA ÎN MOD INDEPENDENT, ÎN EXERCIŢII DIVERSE;
• URMĂREŞTE TRANSFORMAREA CUNOŞTINŢELOR ÎN
COMPETENŢE;

DIN PERSPECTIVA PĂRINŢILOR:


• UN MOD DE VERIFICARE A ÎNSUŞIRII NOŢIUNILOR PREDATE LA
ŞCOALĂ (Ce a învăţat la şcoală?)
• O FORMĂ DE CONTROL (FACULTATIV) AL PETRECERII TIMPULUI
LIBER; (Ce ştie să facă cu aceste cunoştinţe? Se regăsesc în comportamentul
copilului?)

DIN PERSPECTIVA SOCIETĂŢII


Aşa te-nvaţă la şcoală?
TEMA VĂZUTĂ DIN PERSPECTIVA

 Definiţiei = exerciţiu dat de profesori


elevilor pentru acasă, în scopul aplicării
cunoştinţelor dobândite;

 Necesităţii = fără de care nu poate fi


realizat ceva, nu pot fi observate deprinderile
de muncă independentă;

 Componentei educaţionale = ansamblu de


măsuri aplicate în mod sistematic, în vederea
formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale,
morale sau fizice ale copiilor;
DE CE … NECESITATE?
Scopul temei pentru acasă este
consolidarea achiziţiilor prin aplicarea cunoştinţelor
dobândite de elevi în timpul orelor de curs.

 Tema obligatorie, de nivel mediu de


dificultate,pentru toţi elevii clasei;
 Tema suplimentară şi individuală, fără
caracter permanent pentru situaţii adecvate,
precum:
- activităţi de recuperare;
- activităţi de dezvoltare, pregătirea pentru
concursuri etc.
CUM ?
E bine ca tema pentru acasă să
fie:

accesibilă (să evite delegarea


responsabilităţilor)
interesantă (să provoace elevul)
oportună (să urmărească un obiectiv)
corect dozată (să nu ocupe mult din timpul
liber al elevului)
PENTRU A VEDEA CUM SE POATE
REZOLVA ACEASTĂ SARCINĂ, TREBUIE SĂ
OBSERVĂM MAI ÎNTÂI FACTORII
IMPLICAŢI ÎN ACESTĂ ETAPĂ A
DEMERSULUI DIDACTIC, ADICĂ

CUI SE ADRESEAZĂ?
PERSOANE IMPLICATE

ELEVUL

Cadrul dadactic Părintele

EFECTE

POZITIVE NEGATIVE
Iniţiază.
Controlează (cantitativ, calitativ):
- frontal;
- prin rezolvarea în clasă a unei părţi
reprezentative a temei;
- prin discutarea în clasă a părţilor dificile,
la care elevii au întâmpinat dificultăţi;
- printr-o testare de câteva minute a
elevilor , numai din tema pentru acasă .
Valorifică (notează sau utilizează în
predarea noilor lecţii).
ROLUL PĂRINTELUI
Gestionarea spaţiului (condiţii
optime pentru efectuarea
temelor);
Gestionarea efortului (raportul
activitate – odihnă);
Supraveghează gestionarea timpului
de către copil (preîntâmpină
graba, superficialitatea);
Ajută direct copilul.
Îl încurajează.
Verifică efectuarea / corectitudinea
temei.
ROLUL ELEVULUI
(al acţiunii celorlalţi
 Beneficiar
“actori”)
Agent principal (activitatea propriu-
zisă)
Efectuarea temei depinde de:
- personalitatea elevului
(preferinţe, motivaţie, dorinţă de
afirmare etc.);
- cunoştinţele, deprinderile pe care
le posedă;
- obişnuinţele de lucru;
- starea de sănătate;
- vârsta etc.
Aplicaţia 2

 Precizați
minim 3 atitudini pe care le
luați atunci când elevii vin la școala
cu tema nefacuta?
 Aplicaţia 3

Precizaţi argumente PRO


temelor pentru acasa.
Argumente pro
(din perspectiva pedagogilor)
Argumentul 1. Ajută la însuşirea noţiunilor predate in orele de
curs
Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua
respectivă şi sunt impuse tocmai pentru o mai bună înţelegere a
noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică
într-o problemă de ordin practic. Astfel partea teoretică va fi
înţeleasă şi învăţată mai uşor şi nu în mod mecanic. Acest lucru îi va
fi viitorului membru al societăţii de un real folos, pentru că va retine
noţiunile învăţate pe o perioadă mai lungă de timp şi va putea apela
la acestea oricând va avea nevoie.

Argumentul 2. Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient


pentru un elev de a-şi petrece timpul
Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a
nivelului de inteligenţă a acestuia, ceea ce va duce la obţinerea de
rezultate mai bune în şcoală şi în viaţă.Tot în acest fel copilul va
căpăta mai multă încredere în modul său de a raţiona. De asemenea
impunerea temelor pentru acasă reprezintă o modalitate
satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să se implice în alte activităţi
care s-ar putea să nu fie benefice pentru educaţia lui.
Argumente pro
(din perspectiva cadrului didactic)

 însuşire mai temeinică a cunoştinţelor (prin


efort propriu);
 mai bună înţelegere a noţiunilor (în ritm
propriu);
 achiziţionarea tehnicilor de învăţare;
 formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de
studiu independent;
 creşterea capacităţii de a gestiona timpul;
 comunicare permanentă între părinte şi copil.
Argumente contra
(văzute de unii sociologi)

Argumentul 1: Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate


eficientă de educare a copiilor
Temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul
este înconjurat de numeroase tentaţii (ex.: calculatorul, televizorul
etc.) Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea ocupaţi pentru a-şi
supraveghea in permanenţă copiii. Având in vedere aceste două
elemente, oricât de bine intenţionate ar fi temele, atâta timp cât
elevul le rezolvă uitându-se la televizor, acestea nu îşi îndeplinesc
scopul pentru care au fost impuse.

Argumentul 2: Elevul îşi poate demonstra însuşirea cunoştinţelor în


clasă
Orice aplicaţie ce poate fi dată ca temă pentru acasă, poate fi
redefinită pentru a fi lucrată in clasă. Distincţia şcoala - acasă este
similara pentru elev cu cea munca - timp liber. De altfel, dacă şcoala
î pregăteşte pe elev pentru viaţă, aşa ar şi trebui să fie. Tot ceea ce
elevul are de demonstrat ar trebui să se petreacă la locul de
învăţare. Odată ce se află în afara cadrului formal, va fi dificil pentru
elev să ia în serios sarcina de lucru care i-a fost trasată. Mai mult,
toate instrumentele de lucru de la şcoală pe care le asociază cu
învăţatul, nu vor fi regăsite acasă.
Argumente contra
(văzute de părinţi)

 riscul oboselii excesive;


 scăderea accentuată a timpului liber;
 riscul de a primi indicaţii greşite
ştiinţific;
 confuzii;
 copierea temei de la colegi.
În loc de concluzii…
Tema pentru acasă prelungeşte
timpul dedicat învăţării.
Efectele formative sunt mai mari şi
mai importante pentru şcolarul mic, deoarece
atitudinea faţă de şcoală şi abilităţile de
studiu sunt în formare.
,,Nu cred că suntem o ţară cu elevi
surmenaţi, cred că suntem în pragul de a
avea tot mai mulţi elevi fără exerciţiul de a
învăţa, fără să stie cum să înveţe. (...)
Performanţa nu se poate obţine doar din
pauze", susţine psihologul Mihaela Sahlean.
Să nu uităm că
“Şcoala cea mai bună e aceea în care
înveţi, înainte de toate, a învăţa.”
N.Iorga
şi că
“Mintea unui copil este o pagină
albă, pe care putem scrie aproape tot ce
voim; dar odată ce am scris, cerneala
aproape că nu se mai poate şterge.
Lubbock
UF! DECI, TEMELE,
UN RĂU NECESAR?