Sunteți pe pagina 1din 7

Rugăciuni care se rostesc de către

preot la Sfânta Liturghie

Prima serie de cinci rugăciuni

Părinte Bun, Fiule, Umile Născut, Duhule Sfinte, Treime Una


întru o Fiinţă şi nedespărţită, care prin negrăita Ta poruncă ne-ai
chemat pe noi din nefiinţă la viaţa aceasta şl pe Tine Unul adevăratul
Dumnezeu ne-ai învăţat a Te cunoaşte, învredniceşte-ne pe noi în
acest înfricoşător ceas al slujirii să-Ţi aducem mulţumită, înţeleaptă şi
neprihănită laudă şi fă-ne pe noi vrednici să-Ţi aducem jertfă
duhovnicească pentru păcatele noastre.

Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne rniluieşte.

Părinte Sfânt, Cel Ce eşti din veac şi mai inainte de toţi vecii,
nemărginit, neschimbat, Izvorule preaveşnic, scoate mintea noastră
din întristarea păcatului şi o înalţă spre vederea căilor Tale neumblate
şi umple, inima noastră cu Lumina înţelegerii Tale Dumnezeieşti, ca
să ne învrednicim a-Ţi sluji Ţie în Duh şi în adevăr până la ultima
noastră suflare,

Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne rniluieşte!

Doamne, lisuse Hrisloase. Dumnezeule, Mântuitorul nostru,


Unul fiind cu adevărat Piatra cea clin Capul Unghiului pe Care se
zideşte orice viaţă, priveşte eu milostivire spre noi, nevrednicii robii
Tăi, care cutezăm cu nădejde şi eu bunăvoirea Ta să-Ţi aducem
cererile şi rugăciunile noastre, şi prin sângele Tău spală-ne de tot
păcatul

Ne rugăm Ţie. auzi-ne si ne miluieste!

Duhule Sfânt, Dumnezeu Mare şi Minunat., Izvorul Luminii şi


Dătătorul Vieţii. Mângâietor' Bun şi Apărător Atotputernic,
Descoperitorul Adevărului şi Putere săvârşitoare de taine. în acest
înfricoşător ceas ai Cinei lui Hristos nu întoarce faţa Ta de la noi. cei
care Te întristăm pururea, ci vino şi eu milostivire Te pleacă spre
neputinţele noastre şi, săvârşind toate, ne du pe noi nevinovaţi şi
neosândiţi în Cămara Ta,
Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne muluieşte!

Doamne Iisuse Hrisloase, Care eşti strălucirea Tatălui şi


zugrăvirea Lui cea atotdesăvârşită, izvorul înţelepciunii şl adânc
necurmat de bunătăţi, descinde inima noastră
şi întăreşte mintea .noastră ca să Te cunoaştem pe Tine Unul,
Adevăratul Fiu al Iui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii.
Căci iată, eu frică şi cu credinţă cădem înaintea Ta, ca în
marea Ta milostivire să biruieşti deznădejdea sufletelor noastre.
Spală ne şi ne curăţeşte pe noi de tot păcatul si neadevărul cu puterea
Duhului Tău cel Sfânt, fă-ne să fim slujitori ai Noului Tău Legământ
care este în Sângele Tău, Iisuse. Dumnezeul nostru: fă-ne pe noi
vrednici să-Ţi aducem această înfricoşătoare jertfă pentru păcatele
noastre şi pentru toată lumea Ta: ca fiind părtaşi dumnezeiescului
Tău Trup şi Sânge1, să dobândim partea credincioşilor Tăi slujitori şi
înţelepţi ziditori în ziua. dreptei Tale răsplătiri.

A doua serie de cinci rugăciuni

Părinte Bunule Fiule Unule Născut. Du hule Sfinte, Treime de o


fiinţă şi nedespărţită. Care le-ai atins pe toate din nefiinţă la viaţa
aceasta prin porunca Ta atotziditoare. Care ai luminat pe oameni cu
lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi i-ai arătat: părtaşi ai vieţii Tale
fără de început, primeşte cu bunăvoinţa Ta această mărturisire a
noastră, a nevrednicilor robilor Tăi, şi dă-ne nouă să dobândim har
înaintea Ta.

Ne rugăm Ţie. auzi-ne şi ne miluieşte!

Stăpâne Dumnezeule. Părinte Atotţiitorule. Fără de început.


Neschimbat. Neînţeles. Care ne-aî dăruit nouă prin Fiul Tău Unul-
Născut şi Preaiubit logodna viitoarei moşteniri şi slava stării de fii,
trimite-ne nouă Duhul Tău cel Sfânt, să ne desăvârşească în tot lucrul
bun şi, mai presus de toate, în acest ceas înfricoşător al slujirii
Dumnezeieştilor Tale Taine.

Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!


Doamne Iisuse Hristoase, începătorul Vieţii, Cel Ce toate le porţi
eu cuvântul puterii Tale, Care Te-aî dat în schimb morţii şi din
străpunsă coasta Ta ai izvorât oamenilor viaţă nestricăcioasâ, nu
întoarce faţa Ta de la noi, nevrednicii robii Tăi, şi primeşte această.
smerită slujbă a noastră şi revarsă mila Ta cea bogata peste noi în
veacul acesta şi în împărăţia Ta ce va să. vie.

Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!

Duhule Sfânt, Dumnezeule viu şi ele viaţă făcător, Care eşti


veşnicie a veşniciei şi mai înainte de toţi vecii şi de la Tine izvorăşte
toată lumina vieţii, priveşte cu milostivire la neputinţa firii noastre,
adu-Ţi aminte de durerile şi scârbele noastre şi cu puterea Ta
întăreşte-ne să săvârşim cu vrednicie această lucrare preoţească şi
duhovnicească.

Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!

Dumnezeule, Părinte Fără de început, Cel ce eşti binecuvântat în


veci, Care ne-ai descoperit nouă tainele lucrării preoţeşti fără de
sânge şi ne-ai rânduit să-Ţi aducem Ţie Daruri şi jertfe pentru
păcatele noastre şi ale întregii Tale lunii, priveşte spre noi în acest
ceas al şederii noastre în fata acestei Sfinte Mese, pe care se prefac
nepătrunsele Taine ale Trupului şi Sângelui Unuia-Născut Fiului Tău
şi Dumnezeului nostru şi ne liberează pe noi de toată întinăciunea
trupului şi a duhului. Luminează-ne şi ne sfinţeşte pe noi ca să
primim cu conştiinţa curată şi cu inima luminată partea sfinţeniei şi
să ne unim cu însuşi Hristosul Tău, cu adevăratul Dumnezeul nostru,
Care a zis: „cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne
întru Mine şi Eu întru el”, pentru ca să Se sălăşluiască întru noi
Cuvântul Tău şi să ne arătăm Biserica Preasfântului Tău Duh, înnoiţi
în firea noastră după darul acesta.
Părinte Sfinte, priveşte cu ochiul Tău cel milostiv spre noi,
nevrednicii robii Tăi, şi nu ne lepăda pe noi de la faţa Ta. Tu eşti
Dumnezeul nostru., Dumnezeul milostivirii şi al mântuirii, şi Ţie,
Părintelui celui fără de început împreună cu Unul Născut Fiul Tău şi
cu Duhul Sfânt, mulţumită, şi închinăciune aducem în fiecare zi si în
veacul veacului.

A treia serie de cinci rugăciuni


Dumnezeule Mare, Treime Sfântă, Una în Fiinţă şi nedespărţită,
împărate şi Ziditorule al tuturor veacurilor, Care ne-ai cinstit pe noi
cu chipul Tău, învredniceşte-ne să dobândim milă şi har înaintea Ta,
ca să Te slăvim în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale cu toţi slin ţii
cei din veac: părinţii şi protopărinţii. proorocii si apostolii, mucenicii
şi mărturisitorii, cuvios ii şi ierarhii.

Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte!

Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Cela Ce eşti întărirea oricărei


fiinţe şi a veşniciei şi a timpului, care cu puterea Ta ai pus pe pământ
hotarele vieţii noastre vremelnice si prin învierea Fiului Tău ne-ai
dăruit nouă viaţă veşnică şi împărăţie nestrămutată, primeşte-ne pe
noi, cei ce cădem la Tine, şi ne întăreşte pe noi cu Duhul Tău cel Sfânt
în acest ceas al şederii noastre în faţa înfricoşatei Mesei Tale şi spre
această sfântă şi nesângeroasă slujire şi spre împărtăşirea fără de
osândă cu Dumnezeieştii e Taine.

Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne rniluieşie!

Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântule Dumnezeiesc şi


Dumnezeu, Unule fiind temelie neclătinată a Bisericii Tale, pe Care ai
zidit-o prin crucea şi moartea Ta, Care prin trimiterea Sfântului Duh
ai sfinţit-o şi ai însufleţit-o în veci, învredniceşte-ne să stăm
neosândiţi la această Sfântă Cină a Ta şi să ne împărtăşim cu
preacurat Trupul Tău şi cu cinstit Sângele Tău,

Ne rugăm Ţie. auzi-ne şi ne miluieşte!

Împărate Ceresc, Duh iile Sfinte şi Mângâietorule Bun, Care dai


putere celor osteniţi şi tărie celor neputincioşi, fără de Tine toţi cei
puternici ostenesc şi cei tari slăbesc, cei sătui flămânzesc şi cei tineri
se încovoaie, auzi-ne în necazurile noastre. înnoieşte-ne cu puterea Ta
şi ne înalţă la vrednicia de a-Ti sluji Ţie.

Ne rugăm Ţie. auzi-ne şi ne miluieşte!

Părinte Sfinte şi Bun, Te lăudăm. Te binecuvântăm, ne închinăm


şi îţi mulţumim Ţie, că prin marea Ta milostivire ai ales locul acesta şi
ai sfinţit biserica aceasta spre slava Preasfântului Tău Nume şi acest
jertfelnic spre aducerea jertfei nesângeroase a preasfântului Trup şi
cinstitului Sânge al Hristosului Tău. Cu smerenie ne rugăm Ţie, nu ne
părăsi pe noi niciodată, ci precum ai trimis. în mareei Ta milostivire,
pe Sfântul Tău Duh peste jertfele Părinţilor noştri, aşa şi acum nu
trece cu vederea rugăciunile şi slujbele noastre, ci fă ne pe noi să fim
slujitori ai Noului Legământ care este în Sângele Hristosului Tău, ea
să fim părtaşi Sfintelor Tale Taine ca să ne arăţi fii ai Luminii Tale în
Fiul Tău Unul Născut.
Părinte Sfinte, deschide ochii inimii noastre şi dă-ne cu adevărat
să Te cunoaştem pe Tine, Ziditorul şi Dumnezeul nostru; fă-ne pe noi
asemenea Cuvântului şi Fiului Tău, să avem în noi Chipul Său cel
nepătruns, după care l-ai zidit pe om; învredniceşte-ne să fim locaş al
Duhului Tău şi nu al păcatului; pune
289
rn inimile noastre focul iubirii Tale Dumnezeieşti; vino şi Te
sălăşluieşte intru noi cu. locaş veşnic, împreuna cu Unul Născut Fiul
Tău şi cu Duhul Tău cel Sfânt.
A patra seria de cinci rugăciuni
Părinte Bun., Fiule Unu. le Născut, D uhu le Sfinte, Treime
începătoare de lumină şi Lacăt o are de viaţă, care pe toată făptura
văzută şi nevăzută ai adus-o din nefiinţă la viaţă prin negrăita Ta
înţelepciune şi prin puterea Ta cea nemăsurată o păzeşti, şi iie-ai
dăruit nouă această slujire, învredniceşte-ne ca, prin Harul Tău, să
înţelegem şi să credem, cu inimă curată şi cu minte luminată în
măreţia acestei Taine şi cu vrednicie să săvârşim lucrarea sfântă a
acestei slujbe.
Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşle!
Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Căruia I se închină şi
îi cântă toată făptura, învredniceşte-ne să-Ţi mulţumim şi să Te
slăvim pe Tine pentru marea Ta iubire cu care ne-ai iubit pe noi,
nevrednicii, şi precum pe Fiul Tău Unul Născut ni L-ai dat nouă
pentru ca în El şi prin El să ne arăţi pe noi fii ai Luminii fale, prin
Duhul Tău cel Sfânt îiităreşte-ne în acest ceas să stăm cu vrednicie în
faţa Mesei Tale şi neosândiţi să săvârşim această jertfă cuvântătoare şi
fără de sânge.
290
Ne rugam Ţie, auzi-ne şl ne miluieşte!
lisase Hristoase, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Unul
Adevărat Arhiereu, Sfânt şi fără
prihană, eu raţe ş te-ne pe noi de toată răutatea şi viclenia şi dă-
ne părtă.şie şi moştenire eu sfinţii cei din veac în neurmata Taină a
iubirii Tale prin împărtăşirea cu Dumnezeiescul Tău
Trup şi Sânge.
Ne rugăm Ţie, auzi-iie şi ne miluieşte!
D uhul e Sfinte, împărate al Veşniciei şi Dătătorii le de viaţă
neîntinată, după mulţimea durerilor şi suspini irilor noastre
înmulţeşte mila Ta spre noi, liberează-ne de vrăjmaşii ce se luptă cu
noi şi lucrează cele plăcute ale Tale şi sfinţeşte sufletele şi trupurile
noastre.
Ne rugăm Ţie, auzi ne şi ne miluieşte!
Stăpâne Atotţiitorule, Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul Tatălui
cel fără de început şi împreună cu Dânsul fără de început, Care
pentru milostivirea Ta nespusă ai rânduit în chip minunat taina
mântuirii noastre şi după nemăsurata Ta bunătate ai încredinţat
oamenilor neputincioşi slujirea acestei mari taine a mântuirii lumii,
însuţi Doamne, Care eşti Bun şi Milostiv, apără-ne şi ne miluieşte pe
noi, iartă-ne nouă toate greşelile cele de voie şi cele fără de voie,
apără-ne cu puterea Ta de
291
toată năvala vrăjmaşului, întâreşte-ne în toate uneltirile lui ca să
fim neatinşi de orice întinăciune, păstrează-ne neschimbaţi in căile
voii Tale, întăreşte-ne în adevărul cuvântului Tău. izbăvindu-ne pe
noi de toată neputinţa şi neştiinţa.
Doamne Cel Bun şi Blând, cu darul Duhului Tău cel Sfânt,
binevoieşte să fim slugi vrednice ale Sfintelor Tale Taine,
învredniceşte-ne ca fără patimă să mergem pe calea acestei slujiri
până la ultima suflare şi dă-ne nouă cuvântul Tău cel bun spre
deschiderea buzelor noastre întru chemarea binecuvântării Tale
asupra Darurilor aduse de noi.
A cincea serie de cinci rugăciuni
Părinte Bun, Fiule Unule Născut, Duhuie Sfânt, Treime Deofiinţă
începătoare de Lumină, împărate şi Ziditor al tuturor veacurilor, Care
ai zis să strălucească lumina întru întuneric, luminează cu lumina cea
nespusă a vederii de Dumnezeu şi inimile noastre întunecate şi pune
în vasele cele sărăcăcioase ale firii noastre puterea Ta cea nebiruită,
arătându-ne mai presus de orice întuneric, iar de adevărul Tău, pe
care ni l-ai descoperit nouă, să nu se apropie nici o fărădelege, ci
slujba noastră să fie înaintea Ta neprihănită întru toate.
Ne rugăm Ţie, aiizi-ne şi ne mihiieşte!
292
Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, precum în zilele acelea ai
trimis Duhul Tău peste Apostoli şi peste cei ce erau împreună cu ei si
le-ai dat să vestească măririle Tale în toate limbile pământului, aşa şi
acum trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi, nevrednicii robii Tăi. şi
fă-ne pe noi, cei ce chemăm înfricoşaţi Numele Tău, fii şi fiice ale
luminii Tale fără ele început prin împărtăşirea cu Dumnezeieştile
Taine ale Trupului şi Sângelui HristosUlui Tău.
Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne mihiîeşte!
Iisu.se Preaduloe Hristoase. Cel Ce ai binevoit să primeşti
moarte pe Cruce pentru mântuirea noastră, Gel ce ai murii şi ai înviai
pentru noi, învrednieeşte-ne să ne; împărtăşim cu Sfintele Tale Taine,
ca tot ce este mort în trupul nostru să ardă prin viaţa Ta
nestricăcioasă.
Ne rugăm Ţie, auzi-ne şi ne mii ateste!
Duh ui e Sfinte, Lumină nespusă, neurmată şi ianică, vino şi Te
sălăşluieşte întru noi şi ne eurăţeşte de tot întunericul nevedeiii.
adapă-ne pe noi cu râurile cunoaşterii Tale, ridică-iie. pe noi cei
împovăraţi de păcate, libereerză-ne pe noi cel robiţi de patimi,
vîndecâ-ne pe noi de toată rana ce se ascunde întru noi prin
împărtăşirea cu Hrana Dumnezeiască şi nestricăcioasă a. Trupului si
Sângelui Hristosului Tău.
Ne rugăm Ţie. auzi-ne şi ne miluieşie!
D u iun ezeule, Pa rinte A to r ţi i tor ule, C a re eşti binecuvântat
în veci şi ne-ai chemat pe noi la veşnica Slavă intru Hristos lisus, Care
fiind Unul Drept, pentru noi, cei nedrepţi, a pătimit, deşi nu a
săvârşit nici un păcat, Care a ridicat pe Cruce în Trupul Său toate
păcatele lumii acesteia şi blestemul ce apăsa asupra noastră 1-a
nimicit prin curgerea Sângelui Său, Care în neputinţa trupului ne-a
arătat chipul desăvârşirii Sale, Te rugăm pe Tine, Părinte Sfinte,
dăruieşte-ne de Sus puterea Ta, ca să păşim pe urmele Bunului Tău
Fiu şi să ne Iaci asemenea Lui în veacul acesta nestatornic şi vitreg, ea
să nu fie defăimată pentru noi calea Ta cea adevărată, nici să fie
pângărită de fiii neascultării.
Părinte Sfinte, Care ne-ai iubit pe noi atât de mult, încât pe Fiul
Tău Unul Născut ni L-ai dai nouă. şi Şi-a pus sufletul Său pentru noi
ca să fini vii în veci, primeşte întru bunăvoinţa Ta slujba aceasta a
noastră şi fă-ne sa fim vrednici de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Hristosnlui Tău şi de sălăşluirea întru noi a Duhului Tău. Amin.