Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea de Inginerie Economică şi Business

Catedra Economie şi Management Industrial

Lucrări de laborator la disciplina

„Planificarea la întreprindere”

Studentului ( - tei) grupei IMIA__________

-----------------------------------------------

Varianta _________

1
Lucrarea de laborator № 4

«Elaborarea planului costului producţiei şi al rezultatelor financiare la întreprindere de vinificaţie primară»

Таbelul 4.1 Bugetul consumurilor indirecte de producţie


Indicatorii Valoarea, mii lei
1. Deservirea mijloacelor fixe de producţie, total, inclusiv:
a. deservirea tehnică 0,8
b. reparaţii curente 9,2
c. măsuri sanitare 0,5
d. uzura mijloacelor fixe de producţie 950
2. Uzura OMVSD 0,9
3. Retribuirea muncii a muncitorilor auxiliari 905,92
4. Retribuirea muncii personalului secţiilor de producţie 232,7
5. Contribuţii pentru asigurări sociale şi medicale 313,12
6. Intreţinerea incăperilor de producţie 25
7. Alte consumuri 0,59
TOTAL: (1+2+...+7) 2438,73
2438,73 581,162 4,19
Rata de alocare a consumurilor indirecte de producţie*
* - Proporţional cu fondul de bază de salarizare a muncitorilor de bază.

4.2 Bugetul cheltuielilor generale şi administrative


Indicatorii Valoarea, mii lei
1. Retribuirea muncii personalului de conducere şi gospodaresc 196,4
2. Contribuţii pentru asigurări sociale şi medicale 54,01
3. Intreţinerea, uzura şi reparaţiile mijloacelor fixe cu destinaţie administrativă 1550,0
4. Uzura OMVSD 9,5
5. Cheltuieli de intreţinere a transportului auto de serviciu 25,0
6. Cheltuieli pentru deplasările personalului de conducere 10,0
7. Cheltuieli privind pregătirea şi reciclarea personalului 60,0
8. Cheltuieli pentru cercetari ştiinţifice, invenţii şi raţionalizări 20,1
9. Impozite şit axe (cu exepţia impozitului pe profit) 18,6

2
10. Cheltuieli pentru procurarea literaturii speciale 0,95
11. Alte cheltuieli 0,05
TOTAL: (1+2+...+11) 1945.06
1945,06 581,162 3,34
Rata de alocare a cheltuielilor generale şi administrative*
* - Proporţional cu fondul de bază de salarizare a muncitorilor de bază.

Таbelul 4.3 Bugetul cheltuielilor comerciale


Indicatorii Valoarea, mii lei
1. Cheltuieli de transport şi expediere 500,1
2. Documentarea exportului 85,5
3. Reclama, expoziţii 155,6
4. Cercetări de marketing 200,5
5. Remunerarea muncii personalului din secţia marketing 197
6. Contribuţii pentru asigurări sociale şi medicale 54,17
7. Alte cheltuieli 83,1
TOTAL: (1+2+...+7) 1330,14
1330,14 13968 0,09
Rata de alocare a cheltuielilor comerciale*
* - Proporţional cu valoarea venitului din vânzări.

3
Таbelul 4.4 Determinarea costului planificat a 1000 dal de vin, lei/1000 dal
Materia
primă şi I.
Energie
Deşeuri materiale de Materiale Consumuri
Materia primă Materiale de bază termică şi
ecuperabile* bază exclusiv auxiliare materiale
electrică
deşeuri directe
Denumirea
recuperabile
producţiei
pret la suma, must
norma o lei norma pret la o fracţionar
unitate, suma,
de de unitate, cost la 1000
lei lei cost 1 dal,
consum consum lei dal de vin,
lei
lei
1 2 3 4=2*3 5 6 7=5*... 8 9 10=4+7-9 11 12 13=10+...+...
1. De divin - - - ■ ■ ■ - - - - - -

2. De ■ ■ ■ -
- - - - - - - -
şampanie

3. De masă ■ ■ ■
roz de masa 18,116 2037 36902,3 21,22 6150,7 30751,6 4508,55 1073,525 36333,67

4. De desert
Muscat 13,706 3027 41488 0,18 300 54 - - 41542 4508,88 1073,525 47124,075
moldov.

* - după calculele suplimentare – tabelul 5.4.

Roz de masă(deșeuri) x=72lei/dal


y=54lei/dal

4
Cost la 1000 dal = 21.22*18.116*16=6150.7

Continuarea tabelului 4.4

II. 1.Salariul 2. Cheltuieli


Consumuri muncitorilor privind III. Consumuri V. Cheltuieli VII. Cost total
Denumirea IV. Cost de VI. Cheltuieli
directe de de bază asigurări indirecte de generale şi a 1000 dal de
producţiei producţie comerciale
retribuire a producţie administrative vin
muncii total de Sociale Medicale
bază 23% 4,5%
14 15=16+18+19 16 17 18 19 20 21=13+15+20 22 23 24=21+…+…
1. De divin

2. De
şampanie

3. De masă
Roz de masa 6735,88 5498,68 4823,4 989,76 247,44 19814,53 62884,08 17991,28 599,25 81474,61

4. De desert
Muscat mold 5426,76 4429,99 3889,9 797,4 199,35 15963,52 68514,335 14494,63 602 83610,99
6

5
Таbelul 4.5 Planificarea costului întregului volum de producţiei
Costul intregului volum de producţie,
Denumirea Volumul planificat de Cost de producţie, lei/1000 Cost total, lei/ mii lei
producţiei producere, mii dal dal 1000 dal
de producţie total
1 2 3 4 5=2*3/1000 6=2*.../
1. De divin, total,
■ ■
inclusiv:

2. De şampanie, total,
■ ■
inclusiv:

2. De masă, total,
■ ■
inclusiv:
67 62884,08 81474,61 4213,23 5458,8

3. De desert, total,
■ ■
inclusiv
50 68514,335 83610,99 3425,7 4180,55

TOTAL: 117 ■ ■ 7638,93 9639,35

6
Таbelul 4.6 Planificarea profitului şi a rentabilităţii planificate a producţiei
Cost, mii lei Producţia-marfă în Cost la 1 leu
Profit,
Denumirea producţiei preţuri curente, producţie-marfă, Rentabilitatea, %
de producţie mii lei
total mii lei lei
1 2 3 4 5=3/4 6=4-..3. 7=6/..3*100%
1. De divin, total,
inclusiv:

2. De şampanie, total,
inclusiv:

2. De masă, total,
inclusiv:
4213,03 5458,8 6968 0,7834 1509,2 27,64

3. De desert, total,
inclusiv
3425,7 4180,55 7000 0,5972 2819,45 67,44

TOTAL: 7638,93 9639,35 13968 1,3806 4328,65

Таbelul 4.7 Planificarea profitului net, mii lei


Indicatorii Valoarea

7
1. Venitul din vânzări, total, inclusiv: 14646,9
- Producţie de bază 13968
- Producţie auxiliară 678,9
2. Сostul vânzărilor, total, inclusiv: 7740,73
- Producţie de bază 7638,93
- Producţie auxiliară 101,8
3. Profit brut (pierdere brută), (1-2) 6906,17
4. Cheltuielile de perioadă, total, inclusiv: 33,7
- Cheltuielile generale şi administrative 32,5
- Cheltuielile comerciale 1,2
5. Rezultatul din activitatea operaţională, profit (pierdere), (3-4) 6872,47
6. Rezultatul din activitatea investiţională, profit (pierderi) -75
- Venituri 150
- Cheltuieli 225
7. Rezultatul din activitatea financiară, profit (pierderi) 445
- Venituri 995
- Cheltuieli 550
8. Rezultatul din activitatea economică, profit (pierderi), (5±6±7) 7242,47
9. Rezultatul din activitatea excepţională, profit (pierdere) 0
10. Profit (pierdere) până la impozitare, (8±9) 7242,47
11. Impozit pe venit 869,09
12. Profit (pierdere) netă, (10-11) 6373,38

Concluzii

În urma efectuării lucrării de laborator nr. 4 ” Elaborarea planului costului producţiei şi al rezultatelor financiare la întreprindere de vinificaţie

primară” am determinat :

-bugetul consumurilor indirecte de producție aceste constituind 2438,73 mii lei și cu o rata de alocare de 4,19.
8
-bugetul cheltuielilor generale și administrative formând un total de 1945,06 mii lei și cu o rată de alocare de 3,34.

-bugetul cheltuielilor comerciale =1330,14 ,cu o rată de 0,09.

-am determinat costul planificat pentru 1000 dal de vin,lei/1000 dal ,în care consumul de material directe pentru ROZ DE MASA fiind de 36333,67 și

pentru MUSCAT MOLD = 4712,075. Am mai determinat consumurile directe de retribuiere a muncii,consumurile indirecte de productie,costul de

productie,cheltuielile comerciale si costul total a 1000 dal de vin acesta fiind de 81474,61 și respective 83610,99.

-am planificat costul ăntregului volum de productie constituind pentru roz de masa 5458,8 și pentru muscat mold. 4180,55

-am planificat profitul și rentabilitatea productiei planificate =27,64% roz de masa și muscat moldov 67,44%.

-am planificat profitul net =6373,38 mii lei.