Sunteți pe pagina 1din 3

Ήχος Δι

Ş i du u hu lui tău.

P e Ta a a tăl pe e Fi i i ul şi pe Sfâ

ân tu ul Duh, Tre i i i mea cea de o o o

fi i i i i i in ţă ă ă ă ă şi i i ne de

e es pă ă ăr ţi i i i i tă.

M i i la a pă ă cii, je e ert fa a la a

u u u u dei. Ş i cu du u hul tău. A

vem - că tre Do om nul.

C u vred ni ci e şi cu dre ep ta a a te e e e

es te a a ne î în chi i i na a a a Ta

1
tă ă lui şi Fi u u lu ui, şi Sfâ ân tu u lu ui

Du uh, Tre i i i mea, cea de o o o fi i i

i i i in ţă ă ă ă ă şi i ne de e es pă ă

ăr ţi i i i i tă.

S fânt Sfânt Sfâ ânt Do om nu u u ul Sa a va a a

ot, pli i e ce rul şi pă ă ă mân tul de sla a a

a va a a Ta a a a a a a a O sa a a a în

tru ce ei de e sus! Bi ne es te e cu vâ â ân tat cel

ce vi ne în tru nu u u me le Do om nu u lui,

O sa na a a în tru ce ei de e su u us!

A mi i i in A a min.

2
A mi i i i i in A a a min.

P e Ti i i i ne Te e lă ă u u dă ăm,

pe Ti i i ne bi i i i i ne e e Te e e

cu u vâ â â ân tăm. Ţi i i i e Î îţi

mu ul ţu mi im Doa a a a am ne e e

şi ne ru gă ă ăm Ţi i i i i e, Dum ne e

ze ul nos tru u u u u u u u u.

Alcătuite de preotul Cristian Alexandru, de la parohia Afumaţi 2.