Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Data:
Școala: Școala gimnaziala Mihail Sadoveanu
Clasa: a-VI-a B
Profesor: Nicolae Andrei
Unitatea de învăţare : Genuri ale folclorului muzical românesc
Subiectul lectiei - Cântecul propriu-zis
Tipul lecţiei : predare- învățare
Disciplina: Educaţie Muzicală
Aria curriculara: Arte
Durata orei : 50min.

Competentele specifice:
1.1.Interpretarea vocală, fluentă şi expresivă, la unison a cântecelor aparținând diferitelor genuri de muzică;
2.1 Audierea unor lucrări muzicale, identificând anumite elemente de limbaj muzical;
2.2 Exprimarea interesului faţă de bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc, recunoscând în lucrările audiate specificul zonal;
2.3 Recunoaterea unor lucrări muzicale, identificând genul de muzică şi autorul lor;
2.4 Exprimarea preferințelor muzicale, argumentându-le;
3.2 Identificarea formei fixă sau libere a genurilor muzicii populare;
4.1 Interpretarea cu sensibilitate şi expresivitate a piesele muzicale abordate.

Competentele operaţionale:
C.O.1. Definirea noțiunii de Cântec propriu-zis și a caracteristicilor acestuia;
P.1. - probă orală practică, individuală;
C.O.2. Audierea cu atenţie a fragmentelor muzicale din lucrările propuse;
P.2. - probă practică, individuală - elevii audiază fragmentele stabilite, compară, emit judecăți de valoare și completează fișa de lucru;
C.O.3. Recunoasterea vizuală și auditivă a cântecelor populare din diferite zone ale țării;
P.2. - probă orală și practică; elevii urmăresc (vizual și auditiv) prezentarea unor cântece populare propriu-zise din diferite zone ale țării;
C.O.4. Identificarea, în audiţii, a elementelor de limbaj muzical învățate;

1
P.4. - probă orală și practică - elevii identifică elementele care diferențiază cântecele propriu-zise din diferite zone ale țării;
C.O.5. Intonarea corectă şi expresivă a cântecelor și a fragmentelor muzicale propuse, în nuanţele adecvate conţinutului de idei şi caracterului acestora;
P.5. - probă practică, frontală și pe grupe - elevii vor intona cântecele: Trandafir de la Moldova și Treziți-vă români.

PREMISE (pentru realizarea obiectivelor propuse avem ca suport):

Cunoştinţe teoretice: Deprinderi practice


- Notiunea de gen muzical - să asculte cu atenție audiţia muzicală;
- să compare fragmente audiate;
- cântarea corectă în grup

Metode: conversaţia, explicaţia, demonstratia, munca independentă, descoperirea/ redescoperirea, exerciţiul, comparaţia, conversaţia, organizatorul grafic;
Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală
Resurse: - audiţii: - Grigore Leșe - Cântă cucu bată-l vina;
- Maria Dragomiroiu - Am plecat maică de acasă;
- Elena Roizen - Mândră fată de pescar
- Maria Tănase - Mărioară de la Gorj
- Nicolae Furdui-Iancu - Noi suntem români
- Sofia Vicoveanca - Merg pe drum, doru' mă-ntreabă
- cântece: - Trandafir de la Moldova - interpretat de Daniela Condurache;
- Treziți-vă români, interpretat de Irina Loghin;
- Manual pentru clasa a-VI-a; autori Anca Toader, Valentin Moraru şi Anton Scornea, Editura Sigma, București, 1998;
- Să Înţelegem şi să identificăm genurile muzicale de Gerard Denizeau Larousse - Editura Meridiane,
- Videoproiector, laptop, casetofon cu CD, CD-uri, marker, tablă.

BIBLIOGRAFIE:
* Gabriela Munteanu, Ghidul profesorului de educatie muzicală, Editura Sigma, București 1999;
* Georgeta Aldea,Gabriela Munteanu, Didactica educației muzicale în învățământul primar, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005;
* Anca Toader, Valentin Moraru şi Anton Scornea, Manual de educatie muzicală pentru clasa a VI-a, Editura Sigma, Bucuresti, 1998;

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
STRATEGIA DIDACTICĂ
ETAPELE Activitatea Profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de Evaluare

COMPETENȚE
LECŢIEI organizare
a
activităţii

1. Moment Organizarea clasei de elevi. Elevii pregătesc Conversația Manuale Frontală


Organizatoric Profesorul caietele și manualele. Caiete
2 min. - face prezența Casetofon
- asigură condițiile necesare CD-uri
- pregătește materialele didactice
- împarte elevilor fișele de lucru

2. Captarea Propune audierea cântecului Cântă cucu bată-l Audiază cu atenție Audiția Casetofon
atenției. C.O.2 vina, interpretat de Grigore Leșe. CD
5 min. C.O.3 Intreabă: - Ați mai auzit acest cântec? Recunosc cântecul, Conversația Frontală Aprecieri
- Cine interpretează acest cântec? interpretul și zona din Descoperirea verbale
- Din ce zonă a țării este acest cântec? care face parte (Țara
- Când poate fi interpretat acest cântec? Lăpușului – Maramureș).
Profesorul precizează că piesele muzicale Elevii răspund.
populare care pot fi interpretate în orice
moment al anlului, indiferent de anotimp sau Elevii ascultă. Explicația Frontală
ocazie se numesc cântece propriu.zise.
3. Anunţarea Anunţă titlul lecţiei: Cântecul propriu-zis Notează în caiet titlul Expunerea Tablă Frontală
temei, Notează titlul lecției pe tablă. lecţiei.
prezentarea - Astazi vom învăța două cântece populare
materialului ales propriu-zise și vom audia mai multe cântece
și a obiectivelor populare din zone geografice diferite.
lecției. 2 min.

3
4. Desfăşurarea Propune însușirea cântecului Trandafir de la
lecţiei Moldova (Anexa 1).
25 min. C.O.2 Etape: - cântarea model - audiție Daniela Elevii audiază Audiţia activă Casetofon Frontală Observarea
C.O.5 Condurache; Observarea CD Individuală sistematică
- citirea textului; - îşi însuşesc melodia Conversația Știmă cu Pe grupe
- demonstrația profesorului; respectând etapele Exercițiul partitură
- însuşirea pe fragmente Explicația (Anexa1)
- intonare în colectiv, pe grupe și
individual.
C.O.4 Profesorul solicită elevilor să analizeze Elevii observă că Conversația Frontală Probă orală
cântecul din punct de vedere al melodiei, melodia este uşor de Descoperirea Individuală Aprecieri
versului, ritmului, tematicii și al formei. reţinut, versul are 8 verbale
silabe, ritmul măsurat,
tematica de dragoste
iar forma strofică;
C.O.1 Cântecul propriu-zis este cel mai bogat, mai
variat și mai răspândit gen al muzicii Elevii urmăresc cu Expunerea Frontală
populare. Diferă de la o regiune a țării la alta. atenție. Demonstrația
Dictează şi notează la tablă: Explicația
Cântecul propriu-zis are următoarele Conversația
caracteristici: Observarea
- melodii accesibile, uşor de reţinut, cu scări Elevii sunt atenți și sistematica
muzicale naturale la bază; notează în caiete.
- forma strofică, uneori cu refren;
- versul octosilabic;
- ritmul măsurat sau liber;
- tematica variată - predomină cea de
dragoste, de dor, de jale, de bucurie. Uneori
tematica este socială (de război, de cătănie, de
haiducie, patriotice) sau are conținut satiric. Audiază cu atenție și Audiția activă Frontală
C.O.2 Profesorul propune audierea unor fragmente completează fișa de Conversația
C.O.3 din cântece interpretate, pe rând, de: Maria audiție. Explicația
C.O.4 Dragomiroiu, Elena Roizen, Maria Tănase, Descoperirea
Nicolae Furdui-Iancu şi Sofia Vicoveanca.

4
Solicită elevilor să completeze Fișa de audiție Probă scrisă
(Anexa 2). Elevii răspund la Conversația Fișă de Individuală Aprecieri
Profesorul verifică rezolvarea fișei de lucru întrebări. lucru verbale
prin întrebări adresate elevilor.
5. Consolidarea Propune însușirea cântecului Treziți-vă români
continutului (Anexa 3).
propus. C.O.2 Etape: - cântarea model - audiție Irina Loghin; Elevii audiază Audiţia activă Casetofon Frontal
10 min. - citirea textului; - îşi însuşesc melodia Observarea CD
- însuşirea pe fragmente; respectând etapele Conversația Știmă cu Probă
C.O.5 - intonare în colectiv, pe grupe și Exercițiul partitură Frontal practică
individual. Explicația (Anexa1) Pe grupe Aprecieri
C.O.4 Profesorul solicită elevilor să analizeze Elevii observă: Individual verbale
cântecul din punct de vedere al melodiei, -melodia este simplă;
versului, ritmului, tematicii și al formei. -versul are 6/7 silabe; Conversația Individual Probă
-ritmul măsurat (4/4); Exercițiul practică
-tematica - patriotic; Descoperirea Aprecieri
- forma strofă/refren;
verbale
6. Concluziile Solicită elevilor sa realizeze, pentru lecția Elevii notează tema Conversația Frontală
lecţiei şi tema următoare, un scurt referat despre importanța pentru acasă. Explicația
pentru lecţia cântecelor populare în viața omului.
viitoare. 3 min.
7. Aprecierea Aprecieri finale privind modul de participare a Elevii ascultă. Conversația Frontală Aprecieri
elevilor elevilor la lecție. verbale și
2 min. scrise
8. Încheierea Profesorul salută și iese din clasă. Elevii salută. Frontală
1 min.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

C.O. 1.1 C.O. 4.1

5
Notele 5-6 Notele 7-8 Notele 9-10
-să interpreteze vocal, în grup cu ajutorul - să interpreteze vocal, în grup; - să interpreteze vocal, individual, cu
profesorului; nuanțe, în tempo;

C.O. 2.2 C.O. 2.3 C.O. 2.4 C.O. 3.2


Notele 5-6 Notele 7-8 Notele 9-10
- să asculte cu atenție fragmentele - să raspundă întrebărilor referitoare la - să identifice elementele muzicale
audiate; lucrările audiate; studiate: ritmul, tematica, forma (liberă /
fixă) a cântecului;
- să recunoască zona din care face pare - să recunoască zona din care face pare - să recunoască în lucrările audiate
cântecul cu ajutorul profesorului sau al cântecul; numele interpreților, regiunea din care
colegilor; face parte și specificul zonal;
- să-și exprime preferințele muzicale; - să-și exprime preferințele muzicale; - să-și exprime preferințele muzicale,
argumentându-le;
- să recunoasca elementele de limbaj - să recunoască partial singur, elemente - să recunoasca singur, elemente de
muzical cu ajutorul profesorului; de limbaj muzical studiate; limbaj muzical studiate;

Anexa 1 Trandafir de la Moldova

Daniela Condurache

6
1. Trandafir de la Moldova,
Te-aș iubi da' nu știu vorba! (X2)

Refren: Lunca-i luncă, iarba-i verde,


Ce-am iubit nu se mai vede!
Ce-a fost verde s-a uscat, măi!
Ce-am iubit s-a scuturat!

2. Trandafir moldovenesc,
Te-aș iubi dar nu-ndrăznesc, măi! (X2)

Refren: .....

3. Trandafir din Dorohoi,


Să ne iubim amândoi, măi! (X2)

Refren: .....

4. Trandafir de la Bacău,
Vino să te iubesc eu, măi! (X2)

Refren:...........
Refren: Lunca-i luncă, iarba-i verde,
Ce-am iubit nu se mai vede!
Ce-a fost verde s-a uscat, măi
Și mândra s-a măritat!
Cântecul
Cânteculpropriu-zis
propriu-zis
Fişă
Mumele si prenumele............................................ Fişădedeaudiţie
audiţie(Anexa
(Anexa2)2)
Clasa.....................

7
Maria Dragomiroiu - Elena Roizen- Maria Tănase - Nicolae Furdui- Sofia Vicoveanca -
Am plecat maică de Mândră fată de Mărioară de la Iancu – Noi Merg pe drum, doru'
acasă pescar Gorj suntem români mă-ntreabă

1. Din ce zonă a țării este cântecul?

2. Care este tematica cântecului?


(de dragoste, de dor, de jale,
patriotic)
3. Care este tempoul cântecului?
(rar, potrivit, repejor, repede, foarte
repede)

1. Care din cântecele populare audiate v-a placut cel mai mult ? De ce?
.........................................................................................................................................................................................................................
2. Acasă sau în timpul liber ascultați muzică populară?
………………………………………………………………
3. Ați dori să urmați o carieră ca solist/ă de muzică populară?
……………………………………………………………………
Cântecul
Cânteculpropriu-zis
propriu-zis
Fişă de audiţie (Anexa 2)
Fişă de audiţie (Anexa 2)

8
Rezolvare:

Maria Elena Roizen- Maria Tănase - Nicolae Furdui- Sofia Vicoveanca -


Dragomiroiu - Mândră fată Mărioară de la Iancu - Noi Merg pe drum,
Am plecat maică de pescar Gorj suntem români doru' mă-ntreabă
de acasă
1. Din ce zonă a țării este cântecul? Muntenia Dobrogea Oltenia Ardeal Bucovina

2. Care este tematica cântecului? (de Dor Dragoste Dragoste, dor Patriotic Dor
dragoste, de dor, de jale, patriotic) (dragostea de
țară)
3. Care este tempoul cântecului? Moderat, potrivit Repejor Repede Moderat, potrivit Potrivit de rar
(rar, potrivit, repejor, repede, foarte (Moderatto) și (Allegretto) (Allegro) (Moderatto) (Andante)
repede) Repejor
(Allegretto)

Anexa 3 Treziți-vă români!

Irina Loghin
1. Sufletul mă doare
Când văd nepăsare
Şi românii suspinând.
Văd durere multă,
Sărăcie cruntă
Şi românii mei plângând.

Refren: Treziţi-vă, români,


Că noi suntem stăpâni
Şi aici vom sta mereu.
Treziţi-vă, români,
Oameni frumoşi şi buni,
Speranţa e-n Dumnezeu.

2. Mulţi în sărăcie,
Alţii-n avuţie
Şi minciună peste tot.
Cine stăpâneşte 3. Suflete rănite,
Nu se mai gândește Zile necăjite
La cei care nu mai pot. În viaţa românilor.
N-or să moară caii
Refren: Treziţi-vă, români .... Când visează câinii,
Ţara nu este a lor.

Refren: Treziţi-vă, români... (X2)

10