Unitatea de învăţământ: Propunător: Data: Clasa: Ora: Cadrul didactic: Aria curriculară: Disciplina: Tipul lecţiei: Subiectul lecţiei

:

Şcoala Generală nr.25 15.11.2010 a- VII-a A 10,10- 11,00 Arte Educaţie muzicală Lecţie de dobândire de cunoştinţe Semnele de alteraţie:, becarul, bemolul; Fragment din Mioriţa- muzica Constantinescu

Paul

Obiective de referinţă:

-să interpreteze vocal ( individual sau în grup) cântece la unison sau aranjamente armonicopolifonice simple, respectând indicaţiile de interpretare şi gestică dirijorală O1să- şi însuşescă subiectul baladei „Mioriţa” O2- să stabilească rolul semnelor de alteraţie; O3 - să solfegieze noul cântec O4- să interpreteze cântecul ”Mioriţa” colectiv, pe grupe cât şi individual - conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, dramatizarea, evaluarea; -flori , fragmente din balada „Mioriţa”, după Vasile Alecsandri, recompense;

Obiective operaţionale:

Metode şi procedee: Mijloace de învăţământ:

SECVEN ŢE

TI M P 2’

O CONŢIB NUTUL OP ÎNVĂŢĂRII

ME TO DE

MI J LO A CE

TIP C G I DE ÎNV ĂŢA RE

INTERACŢIUNEA PROFESOR-ELEV

1. Organizar ea învăţării 2. Reactua -lizarea cunoştinţe lor ante rioare

7’

Exerciţii de respiraţie şi vocalize

Celule melodice

CO NVE RSA ŢIA -DE MO NST RAŢ IA EXP LIC AŢI A EXE RCI ŢIU L

F L O R I

D I R I J A T

-aerisirea sălii de clasă -se face prezenţa -elevii sunt îndrumaţi să se pregătească pentru lecţie Exerciţii de respiraţie şi vocalize - fiecare elev primeşte câte o floare de toamnă, pe care o vor mirosi, cu gura închisă, ajutându-i astfel să realizeze o inspiraţie profundă; -apoi, vor expira uşor, astfel încât să nu se mişte petalele florilor -repetăm exerciţiul de câteva ori -pentru realizarea încălzirii vocii se aleg exerciţii ajutătoare noului material ce va fi predat: - se vor intona secunde mari şi mici de pe diferite sunete

Acum că vocile noastre sunt pregătite pentru a cânta, haideţi să ne aducem aminte ce am învăţat data trecută? („Fata de păstor”) -le voi da tonul( inclusiv prima frază muzicală) şi voi cânta cu toată clasa cântecul; - se va cânta pe grupe, în alternanţă 3. Captarea atenţiei 8’ O1 DR AM ATI ZAR EA Ba lad a Mi ori ţa CRE A TI VĂ D I R I J A T -voi alege câţiva elevi, care vor citi, pe roluri, fragmente din Balada Mioriţa- în prelucrarea lui Vasile Alecsandri- pentru a se familiariza cu conţinutul baladei.

4. 1’ Anunţarea subiectulu i şi a obiectivel or lecţiei 5. 25’ O2 Predarea noului conţinut

CO NVE RSA ŢIA A altera înseamnă a modifica; Astfel, semnele de alteraţie sunt cele care modifică C înălţimea unui O sunet. N V E R S A Ţ I A 1.. Bemolul este semnul de alteraţie ce modifică EXP coborâtor sunetul în LIC faţa căruia este scris AŢI cu un semiton. A 2. Semnul de alteraţie care anulează efectul bemolului este becarul. Aceste semne de alteraţie sunt valabile doar în cadrul măsurii în care se află.

„Astăzi vom învăţa semnele de alteraţie a sunetelor becar- bemol şi un fragment din cântecul „Mioriţa” de Paul Constantinescu -Haideţi să înţelegem înseamnă semne de alteraţie ce

R E C E P T I V R E P R O D U C T I V Ă

D După cum aţi spus, semnele de alteraţie sunt cele care modifică înălţimea unui sunet. Înălţimea sunetelor poate fi modificată în 2 moduri: coborâtor sau suitor. Aceste semne de alteraţie sunt: bemolul şi becarul.

I

R

I

J -se va solfegia având în vedere suntele alterate; A -se va citi textul cântecului de către un elev, după care tot cu ajutorul elevilor se va povesti subiectul cântecului, în întregime, dramatizat anterior, la „Captarea atenţiei”

03

T

O4

-se trece la etapa următoare, care se aplică text solfegiului, fragmente mici; -se intonează colectiv cât şi grupe noul cântec, sau alternanţa profesor-elevi;

în pe pe în

6.Intensifi carea retenţiei

4’

R E P R O D U C T I V Ă

D I R I J A T

- „Despre ce am discutat astăzi?” -„Ce reprezintă semnele de alteraţie?” -„De câte feluri pot fi acestea?” -„Care este rolul fiecărui semn de alteraţie?” -„Cât timp sunt valabile semnele de alteraţie?”

7.Încheier ea activităţii

1’

-aprecieri pozitive şi negative cu privire la modul în care s-a desfăşurat lecţia -recompense