Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie recapitulativa

Şcoala:
Clasa: a-VII-a
Profesor:h
Unitatea de învăţare : Melodia
Detaliere de conţinut: „Organizari Sonore Tonale- Tonalitatile Do Major si la
minor, obtinerea gamelor majore si minore cu diezi si bemoli”
Tipul lecţiei: Recapitulare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educatie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.
Obiective de referinţă:
 să interpreze vocal, fluent şi expresiv cântece aparţi-nând diferitelor tipuri
de muzică;
 - să utilizeze diferite procedee armonico-polifonice
- să descifreze cântece şi teme muzicale în tonalităţile învăţate;
- să identifice în lucrările muzicale interpretate sau audiate elementele de
limbaj muzical învăţate;
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
.0.1. să fie capabil să intoneze modul iniţial a cel puţin două cântece.
.0.2. să fie capabil să descifreze un cântec utilizând modulele melodice
.0.3. să opereze cu noţiunile de tonalitate, gamă, tonică, arpegiu. Să stabilească
ce interval de pe tonică determină ca o gamă să fie majoră sau minoră Resurse
procedurale
1 Metode şi procedee:
conversaţia,
explicaţia,
demonstrarea prin cântec, munca independentă.
2. Forma de organizare:
activitate frontală, pe grupe şi individuală
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
Momentele Activitatea Activitatea elevului Timp
lectiei profesorului (min.)

1 2 3 7
Organizarea - Face prezenţa elevilor Preiau sarcinile propuse 5
clasei pentru - Pregătirea elevilor pentru de profesor
lecţie activităţile ce vor urma

Comunicarea Anunţă titlul lecţiei Notează în caiet titlul 2


„Organizări Sonore Tonale-
titlului lecţiei lecţiei
si a obiecti- recapitularea Tonalităţilor Do
velor opera- Major si la minor si obtinerea
ţionale gamelor majore si minore cu
diezi si bemoli"
. Exerciţii - intonarea gamei Do în Sunt atenţi si colaborează 6
pregătitoare: pătrimi (timpi) cu accente cu profesorul
periodice diferite din 2 în 2,
din 3 în 3, din 4 în 4 timpi; ne
oprim asupra măsurii de care
avem nevoie în cântec;
- Exerciţii, pe arpegii sau în
mers treptat, cu formulele
ritmice de care avem nevoie
în cântecul pentru descifrare.

Reactualizarea - profesorul va scoate un elev -elevul chemat va desena 47


cunoştinţelor la tabla pentru a desena gama pe tabla gama Do major iar
teoretice
Învăţate
Do Major si împreuna cu ceilalţi vor desena pe caiete
elevii din clasa va stabili
poziţia tonurilor si
semitonurilor in gama Do
major, precum si intervalele
caracteristice.
- Va intreba: „care este -un elev va răspunde:
definitia gamei?” „Gama este succesiunea
treptata – ascendenta si
descendenta – a opt
sunete muzicale aşezate
in ordinea inaltimii”

- „ de ce aceasta se numeste - un elev va răspunde:


Gama Do major?”
„aceasta gama se
-„care este definiţia numeşte Do Major pentru
tonalităţii?” ca începe cu nota do si
are la baza o terţa mare
-un elev va răspunde:
„„Tonalitatea presupune
gravitarea sunetelor unei
compoziţii muzicale in jurul
si spre un centru sonor
numit tonica
Tonica poate fi oricare
sunet muzical atâta timp
cat are puterea de a
atrage celelalte sunete,
- Va scoate la tabla un elev finalizând o melodie.
pentru a desena gama la minor Tonalitatea poarta
-va stabili împreuna cu clasa denumirea tonicii.
poziţia tonurilor si
semitonurilor precum si -elevul scos la tabla
intervalele caracteristice desenează gama la minor
-va întreba : „de ce aceasta se pe tabla iar ceilalţi in
numeşte gama la minor?” caiete

- un elev va răspunde:
„aceasta se numeşte gama la
- Va desena, apoi, pe un alt minor deoarece începe si se
portativ o scara de opt termina cu sunetul la si are
sunete începând cu sunetul la baza o terţa mica.”
Sol si-i va pune tonurile si
semitonurile
- Observam ca nu seamănă
cu gama Do Major iar noi
ştim ca gama Do Major este
gama model pentru toate
gamele majore deci daca
vrem sa avem o gama
majora va trebui sa facem
ceva incat sa avem
semitonuri intre treptele III –
IV si treptele VIII – VIII deci
ce facem?
profesorul va desena gama - un elev va răspunde:
Sol Major cu diez pe nota fa
-Va desena, apoi, pe un alt „punem diez pe sunetul fa”
portativ o scara de opt -
sunete începând cu sunetul
mi si-i va pune tonurile si -
semitonurile -
Observam ca nu seamănă
cu gama la minor iar noi ştim -
ca gama la minor este gama -
model pentru toate gamele
minore deci daca vrem sa -
avem o gama minora va -
trebui sa facem ceva incat
-
sa avem semitonuri intre
treptele II – III si treptele V – -
VI deci ce facem?
-
profesorul va desena gama
mi minor cu diez pe nota fa - un elev va răspunde:
-Va desena, pe un alt
„punem diez pe sunetul fa”..
portativ o scara de opt
sunete începând cu sunetul
Fa si-i va pune tonurile si
semitonurile
Ce credeţi ca trebuie sa
facem sa obţinem o gama
majora? trebuie sa avem
semitonuri intre treptele III –
IV si treptele VIII – VIII deci
- un elev va spune: „vom
ce facem?
Profesorul va desena gama pune un bemol pe nota si”
Fa major cu bemol pe Si si va
stabili cu elevii tonurile si
semitonurile
- va desena după aceea o
scara de opt sunete începând
cu nota re
- -va întreba Ce credeţi ca
trebuie sa facem sa obţinem
o gama minora?
Ştim ca trebuie sa avem
semitonuri intre treptele II –
III si treptele V – VI deci ce
facem?
- un elev va spune: „vom
Profesorul va desena gama pune un bemol pe nota si”
re minor cu bemol pe Si si va
stabili cu elevii tonurile si
semitonurile