Sunteți pe pagina 1din 19

prezentului tnscris lmupilJfiAT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


,,MERGI PE DRUMUL CASTIGATOR CU DACIA!"
Campanie adresatl consumatorilor
Perioada campaniei : 09.03,2020 - 31.03.2020

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


1.1 C)rganizatod campaniei ,,Mergi pe drumul castigator cu l)aciao' (denumith in continuare
"Campanit') este RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, cu sediul social in
Bucureqti, sectorul 6, Bd-ul Preciziei nr. 3G, Cod Pogtal 062204, Rom6nia, inregistratd la
Registrul Comerfului Bucureqti sub nr. J40l 55661 200I, CUV CIF/ Cod de inregistrare in scopuri
de TVA RO 13943110, reprezentat de Dl. Hakim BOUTEHRA, in calitate de Director General,
prin imputemicit S.C. Cohn & Jansen Advertising S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea
Dealul Mitropoliei nr.11, sector 4, inmatriculatala Registrul Comertului cu nr. J40l 48151 2010,
CUI 26904121, cont IBAN nr. RO51RNC80297129669800001, deschis la BCR Sector 2
rcprezentata prin Dl. Andrei COHN si TMP Trust Management SRL prin Dna. Georgeta
PETRESCU, in calitate de AGENIIE.
1.2 Decizia de derulare a Campaniei promolionale conform regulilor din prezentul Regulament
Oficial (denumit in continuare,,Regulament") este finald gi obligatorie pentru participanfi.
1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adilionale la acesta vor fi disponibile, in vederea
consultdrii de c6tre participanfi la adresa https://pjomgtii.dacia.rol. in refeaua de agenli Dacia
(Anexa 1), precum qi in stafiile Petrom participante (Anexa 2) si pe www.petrom.ro.
1.4 Campania va putea fi intreruptd de cdtre Organizator, oricdnd in timpul duratei de desfbqurare,in
cazul apaifiei unei situalii de forld majord.
1.5 Regulamentul este intocmit qi va fi fbcut public conform legislaliei aplicabile din Romdnia.
Anexele sau actele adilionale la Regulament fac parte integrantd din acesta.
1.6 Orgarizatod iqi rezervd dreptul de a modifica qil sau completa Regulamentul prin incheierea
unui act adilional la Regulament, urmdnd ca modificdrile qi/ sau completdrile si fie fbcute
publice la adresa https://prnmotii.dacia.ro/.
1.7 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizatii in scopul informiirii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare qi/ sau cu rol informativ.
Informatiile, pe care aceste materiale publicitare le pot contine, vor fi interpretate in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE


2.1 Campania se adreseazd tuturor persoanelor ftzice care au implinit v0rsta de 18 ani pdnd la data de
09.03.2020, cu domiciliul stabil/ reqedinla in Rom0nia qi care acceptd termenii qi condi{iile
prezentului Regulament (denumite in continuare,,Participan!i").
2.2 La aceastd Campanie nu au dreptul sd participe angajalii societdfilor Cohn&Jansen Advertising
S.R.L., AUTOMOBILE DACIA S.A., RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.,
RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L., RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE
S.R.L., Mediapost Hit Mail SA, Republika Interactive SRL, arlgEatii companiilor din Grupul
OMV Petrom precum si ai altor societdli participante la realizarea qi derularea Campaniei
promolionale incluz6nd angajalii reJelei de agenti Dacia, precum qi rudele de gradul I qi afinii
acestora.

2.3 Participarea la aceastd Campanie implicd acordul expres, cunoaqterea;i acceptareaftrd obiecfii a
prezentului Regulament de cdtre to{i participanlii la Campanie.
2.4 Predarea premiului poate fi un eveniment public in baza acordului explicit acordat de catre
participant.
2.5 Participarea la aceastd Campanie presupune acceptul participanliilor referitor la faptul c6,inbaza
acordului liber exprimatla acel moment, persoana 1or, numele, localitatea in care domiciliazd pot
fi folosite pentru a face publicd premierea qi asocierea cu marca ,,Dacia" insd doar in legdturd cu

ConfidentialC
prezenta Campanie Ei firh a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea qi utllizarea de
citre Organizator a acestor drepturi se va face fbrd nici un fel de platd suplimentard
cdEtigdtori.
2.6 Organizatod iqi rezervd. dreptul de a inldtura orice tentativd de fraudd prin restri
accesului de a participa la aceastd Campanie gi descalificarea automatd a persoanelor
incearcd sd fraudeze.
e
Art.3. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1. Campania va incepe in data de 09 martie 2020, ora 10:00, ora Rom6niei qi se va incheia in data
de 31 martie2020, ora 17:00, ora Romdniei.
Cartonasele cu coduri promotionale vor fi distribuite in reteaua de statii Petrom participante la
campanie, in prioada 9-15 martie 2020, in limita stocului disponibil pe statie, asa cum este
descris in cadrul Sectiunii 4 aprezettului Regulament.
3.2 Campania este organizatd, qi se desfd;oar[ pe intreg teritoriul Romdniei, prin intermediul statiilor
selectate de distributie carburanti operate sub brand Petrom, apartinand S.C. OMV Petrom
Marketing S.R.L., gi in releaua de agenli Dacia, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
Pentru a intra in posesia unui cartonas cu cod promotional participanlii trebuie sd alimenteze cu
carburant in valoare de minim 70 de lei, in staliile Petrom selectate si prezentate in Anexa 2 a
Regulamentului.
Inscrierea in campanie se face prin validarea codului de pe cartonas in orice showroom Dacia.
Inscrierea este conditionata de procesarea datelor cu caracter personal a participantilor in
aplicatia informatica disponibila in showroomurile Dacia.
Este responsabilitatea directa a persoanei care doreste sa participe la aceasta campanie sa
comunice si sa verifice introducerea datelor corecte si complete pe formularul disponibil in
aplicatia din showroom.
3.3 Premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament,in caz contrar orice premiu nerevendicat in cadrul Campaniei nu mai este datorat de
cdtre Organizator.

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE


4.1 Conditii privind inscrierea valabila in Campanie
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii :
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 2 de
mai sus;
b) In perioada 09 - 15 martie 2020 Participantul trebuie sa achizitioneze in valoare de
minim 70 de lei (pe acelaqi bon fiscal) orice tip de carburant (Benzina Standard 95,
Benzina Extra 99, Motorina Standard, Motorina Extra sau GPL auto) din statiile de
distributie carburanti operate sub brand Petrom, apartinand S.C. OMV Petrom
Marketing S.R.L. si mentionate in Anexa nr. 2;
Dupa achitarea cumparaturilor, pe baza bonului fiscal, personalul statiei Petrom va
acorda pe loc la casa de marcat un cartonas participant la Campanie ce contine un cod
unic format din 9 caractere alfa-numerice.
Cartonasele participante se vor acorda din 09 martie 2020 pana in data de 15 martie
2020, in limita stocului disponibil din fiecare statie de carburant operata sub brand
Petrom participanta, Organizatod depunand toate diligentele pentru asigurarea
distribuirii acestora in mod continuu, pe toata perioada desfasurarii Campaniei,
conform prezentului Regulament.
Cartonasele participante se primesc pe loc, in momentul achitarii valorii
cumparaturilor. Orice reclamatie ulterioara nu va putea fi luata in considerare.
Refuzul unui Participant de a primi cartonasul/cartonasele participante
corespunzatoare valorii cumparaturilor inseamna ca respectivul Participant nu doreste
sa intre in posesia lor. Organizatorul ia cunostinta de refuzul Participantului de a

Confidential C
primi cartonasul/cartonasele participante prin intermediul personalului de la casa de
marcat din fiecare statie de carburant operata sub brand Petrom participanta. Odata cu
acest refuz, Participantul nu poate reveni asupra deciziei sale. In acest caz)
Organizatod nu va lua in considerare solicitarile ulterioare ale Participantului.
Cartonasele participante trebuie pastrate in original de Participanti pentru validarea
premiilor, in stare buna/nedeteriorata, impreuna cu bonul fiscal care atesta achizitia de
carburant.
ALU Cartonasele nedistribuite pana la 16 martie 2020, ora 00.00, vor fi distruse in cadrul
fiecarei statii de distributie Petrom participante.
c) In perioada 09 - 31 martie 2020 pentru a frnaliza inscrierea in tragerea la sorti, ce se
va organiza la finalul Campaniei, Participantul trebuie sd se prezinte intr-unul dintre
showroom-urile din re{eaua autonzatd Dacia, in intervalul orar 9:00-18:00, de luni
pdnd vineri qi s6mbdtd intre 09:00 - 14:00 (duminica inchis), qi, prin intermediul
aplicatiei din showroom, sd completeze urmatoarele campuri in formularul special
creat pentru aceasta Campanie:
,/ Campul obligatoriu corespunzator codului alfa-numeric de pe cartonasul
participant;
,/ Campul obligatoriu corespunzator numelui;
./ Campul obligatoriu corespunzator prenumelui;
,/ Campul obligatoriu corespunzator datei de nastere;
,/ Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon* al Participantului, prin
intermediul careia poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii
acestuia drept castigator;
*Un Participant unic este identificat prin acelasi numar de telefon.
,/ Campul optional corespunzator adresei de e-mail a participantului
,/ Bifa obligatorie pentru inscrierea valabila in campanie:
t Sunt de acord cu Termenii si Conditiile Concursului (obligatoriu)
,/ Bifa optionala pentru acordul asupra dreptului Organizatodui de a putea prelucra
si folosi pozalpozele creatalueate in urma inmanarii premiului cel mare:
. Sunt de acord ca imaginea/imaginile obtinute in urma inmanarii premiului
cel mare poata fi ulterior distribuita pe site-ul promotii.dacia.ro, in
s ectiunea dedicata castigatorilor concursului (optional).
,/ Bifa optionala pentru acordul de marketing prelucrat de catre agentii Dacia in
numele Renault Commercial Roumanie si a partenerilor sai contractuali;
. Dacd doreqti sd primeSti comunicdri in scop de marketing, studii de
marketing Si satisfaclie client din partea societdlilor afiliate din Grupul
Renault Romdnia, te rugdm sd bifezi mai jos : DA / NU
CiteSte aici despre protec{ia datelor personale in scop de marketing/studii
de marketing ;i satisfaclie client.

d) Mesajele Campaniei.
Pentru fiecare cod participant inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin
prin intermediul aplicaliei din showroom, dupa cum rrrneaza;
,/ Codul participant a fost inscris in afara Perioadei Campaniei (inainte de
inceperea Campaniei):
,/ Campania uMergi pe drumul castigator cu Dacia" nn a inceput inca. Codul
participant a fost inscris corect:
Codul tau a fost inregistrat! Mareste-ti sansele de a castiga unul din premiile
Campaniei cu mai multe coduri inscrise si pastreaza cartonasele participante si
bonurile fi s cale in vederea validarii po tentialului premiu !
,/ Daca s-a depasit limita de maxim 3 inscrieri/zi:
Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 3 (trei) inscrieri intr-o zi. Te
asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!
,/ Daca s-a depasit limita de maxim 15 inscrieri/campanie:

ConfidentialC
Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 15 (cincisprezece) inscrieri in
cadrul campaniei. Pastreaza cartonasele participante inscrise pana acum si
bonurilefiscale, in vederea validarii potentialului premiu! Succes!
./ Daca acelasi cod este introdus de mai multe ori:
I

Acest cod a mai fost folosit in cadrul Campaniei "Mergi pe drumul


Dacia". Te rugam sa participi cu un alt cod! Succes!
,/ Codul participant este invalid: r=
')
7
Ai introdus un cod incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si introdu
de pe cartonasul participant pentru a putea castiga unul din premiile
In cazul in care esti sigur ca ai introdus codul corect si consideri ca acest
se afiseaza din greseala, te rugam sa ne contactezi la numarul de telefon 0248
500 000
./ Codul participant a fost inscris dupa incheierea Campaniei:
Campania nMergi pe drumul castigator cu Dacia" s-a inclteiat pe data de
3 L03.2020. Te asteptam la urmatoarele campanii!
e) Acelasi Cod poate fi inscris o singura data.
0 Participantul va putea inscrie maxim 3 coduri alfa-numerice de pe cartonasele
participante pe zi si maxim 15 coduri alfa-numerice pe intreaga perioada de
desfasurare a Campaniei.
4.2 Datele de participare trebuie completate corect qi complet astfel incAt pebaza acestora sd se poatd
realiza identificarea gi contactarea participantului, in cazul in care acesta este desemnat
cdgtigdtor.
4.3 In plus, orice Participant care inscrie in Campanie codul alfa-numeric de pe cartonasul
participant prin intermediul aplicaJiei din showroom, benefrciaza o singura datala plasarea unei
comenzi ferme pentru un autovehicul Dacia nou, pe perioada campaniei 09 - 31 martie 2020, de
un discount de 100 de euro (TVA inclus), suplimentar fata de orice alt bonus/ discount existent
la momentul respectiv. Discountul gararfat se aplica la comenzi cu livrare si plata integrala pana
la 30 aprilie 2020. Comanda ferma pentru achizitia unui autoturism marca Dacia este considerata
comanda, Rabla sau non Rabla, care are o factura de acont valida in intervalul9-3T martie 2020.
4.4 Utilizarea a mai mult de un numdr de telefon mobil nu este permis6, fiind consideratd incercare
de fraudare qi atrdgdnd eliminarea definitivd a participantului in cauzd, Organizatorul nefiind
obligat sd anunle aceastd decizie.
4.5 Neselectarea/ necompletarea oricdruia dintre cdmpurile obligatorii sau completarea lor cu
informalii/ date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea inscrierii in tragerea la
sorfi qi/ sau a intrdrii in posesie a premiului (implicit la invalidarea cdgtigdtorului).
4.6 Organizatod igi rezervd dreptul de a investiga gi a interpreta inscrierile in Campanie: orice
nereguld ce poate fi clasificatd ca incercare de fraudare se soldeazd cu blocarea qi eliminarea
definitivd a participantului in cauzd, Organizatorul nefiind obligat sd anunte aceastd decizie.
4.7 in cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat cdqtigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmdrirea in instantd a respectivelor persoane, pe
b aza dov ezilor existente.

Art. 5. PREMIILE CAMPANIEI


5.1 In cadrul Concursului, se vor acorda 51 de premii prin tragere la sorti, dupa cum vrl;eaza:
Valoare Valoare
unitara totala
Descriere premiu Produs Cantitate premiu premii
(TVA (rvA
inclus) inclus)
Dacia Logan Stepway 10 750
1 Marele Premiu 1 L0 750 euro
TCe90 euro

Confidential C
Bonuri valorice de
50 x Plin de carburant auto in valoare
2 50 300lei 1500 lei
carburant de 300 de lei (6 bonuri x 50
de lei)
o
Valoarea in lei a masinii va fi determinata la data acordarii premiului.
t
v
5A In cadrul Concursul se vor acorda cum urrneaza:
ts Valoare unitara
Descriere premiu Produs premiu
(TVA inclus)

Discount 100 de euro, TVA 100 euro discount la achizitia


1 L00 euro
inclus unui autovehicul Dacia nou

Valoarea in lei a discountului va fi determinata la data achizitiei autovehiculului.

5.3 C6gtigdtorul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a cdqtigului
sau schimbarea acestuia cu alte bunuri qi nici sd solicite schimbarea parametrilorl caractensticilor
cdqtigului.
5.4 in cazul in care nu sunt indeplinite condiliile de validitate stipulate in Art. 7, premiul nu va fi
acordat. Organizatod nu va acorda nici o despdgubire in bani sau alte beneficii participantului
cdruia i s-a alocat vreun premiu qi care nu indeplineqte condiliile de validare stipulate la Art.7 .
5.5 Orgarizatod nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupd acordarea premiului citre cdqtigltor, cu
exceptia celor de naturd legal6- impozite pe valoarea premiului individual.
5.6 Premiul acordat in cadrul acestei Campanii trebuie sd fie revendicat in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, in caz contrar premiul nerevendicatl invalidat din cauza
nerespectdrii termenilor qi conditiilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de cdtre
Organizator.

Art. 6. ACORDAREA PREMIULUI


6.1 Tragerea la sorfi pentru desemnarea cdqtigdtorilor se va efectua in maximum 20 zile lucrdtoare de
Ia datd incheierii Campaniei in prezenfa unui notar public.
Discountul pentru achizitia unui autovehicul Dacia nou se va acorda pe loc la momentul
achizitrei (comandd fermd pentru achizitia unui autoturism marca Dacia este consideratd
comanda, Rabla sau non Rabla, care are o factura de acont validd in intervalul 9-31 martie 2020
si este liwata si platita integral panala 30 aprilie 2020), dupd verificarea conditiilor de validitate
(existenta unui cod alfa-numeric de pe cartonasul participant inscris in Campanie prin
intermediul aplicaliei din showroom)
6.2 in cadrul tragerii la sorfi, se vor extrage cate 1 cdqtigdtor qi cate 3 rezewe pentru fiecare premiu
in parte.
6.3 Tragerea la sorfi presupune folosirea unui program cu distribu]ie aleatorie care va selecta
cAqtigdtorul dintr-o bazd de date ce confine numele, prenumele si telefonul mobil ale
participantilor la prezenta Campanie, inscrisi in formularul disponibil in aplicatia din showroom,
pe perioada campaniei.

Art. 7. CONDITII DE VALIDAT


7.1 Participan{ii la Campanie trebuie sd indeplineascd toate condijiile stipulate in prezentul
Regulament.
7.2 Pentru ca un participant sd fie validat cAqtigdtor al premiului oferit prin tragere la sorti, acesta
trebuie sd indeplineascd cumulativ urmdto arele conditii :
- Sa fi completat corect si complet formularul de inscriere in campanie in aplicatia din
showroom, in perioada 09 martie - 31 martie 2020, conform clauzelor de la Art. 4.1;

ConfidentialC
Pentru aparcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organrzatodui in momentul
contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui. Participantul fi
contactat telefonic, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data tragerii la
maximum 3 (trei) ori la 3 (trei) intervale orare diferite.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea ft. utihzate ca mijloace de
eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de
premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii
care este gestionata relatia cu participantii la Campanie. c
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita:
a. Sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru verificarea
conditiei de varsta necesara inscrierii in Campanie), codul desemnat castigator, si
adresa de livrare in vederea expedierii premiului.
b. Sa trimita in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare codul desemnat castigator (poza
cartonasului participant in Campanie astfel incat sa fie cat mai clar si vizibil codul si a
bonului fiscal ce dovedeste achizitia din statiile Petrom participante) si, in cazul
castigatorului marelui premiu, copia Cl-ului necesara platii impozitului pe premiu.
Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeazapAn incarcarea acestora intr-o
pagina web, accesand un link securizat ce se va transmite Participantului la frnalizarea
apelului. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a
link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa frnalizarea apelului, iar
Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul
apelului telefonic, in termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 (trei) zile lucratoare
de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezewele, in ordinea
desemnarii acestora.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o
confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ ele primit/ e
prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ ele
folosind link-ul care i-a fost comunicat.
2. ln cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu fumizeaza
toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va
primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link
catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul
de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 (trei) zile lucratoare. Daca datele
incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va
primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand
acel link, Participantul va trebui sa incarce documentul constand in poza cartonasului
participant in Campanie si, in cazul castigatorului marelui premiu, copia Cl-ului, in
maximum 3 (trei) zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant
in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu
datele sale de contact in termen de 3 (trei) zile lucratoare de primirea linkului,
Participantul va fi invalidat si se vor contactarezewele, in ordinea desemnarii acestora.
3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul
in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele
folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca
documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea
desemnarii acestora.
Dupa frnahzarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (numai
in cazul in care este validat ca si castigator) in termen de 5 (cinci) zlle. Castigatoriul va fi validat
doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
7.3 Pentru ca un participant sd fie validat ca gi c6qtigdtor al premiului garantat, acordat pe loc la
momentul achizitie| se vor verifica pe loc conditiile de validitate (existenta unui cod alfa-
numeric de pe cartonasul participant inscris in Campanie prin intermediul aplicatiei din

ConfidentialC
showroom si a bonului fiscal ce dovedeste achizitia produselor participante din cadrul statiilor
operate sub brand Petrom).
.4 ImposibilitateaParticipantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea
a
unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament
conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului,
d. fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
t in cazvl in care cdqtigdtorul nu respectd condilile de la Art. 7.2 sau refuzd" cu rea-credinld qi
Re nemotivat prezentareadatelor solicitate, atunci Organizatod igi rezewd dreptul de a-l invalida.
7.6 Se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora in cazul in care, din motive independente de
voinla Organizatorilor, acegtia nu pot lua legdtura cu Participantul extras cdgtigdtor in termenele
stabilite in prezentul Regulament sau nu sunt validati din cauza nerespectdrii a cel pu{in uneia
dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Pentru rezerve se va aplica
acelaqi principiu de validare pentru a fi desemnat cdgtigdtorul.
7.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori
nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazvl in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie
astfel incat aceasta sa se desfasoare in conditii optime, potrivit politicilor interne ale
Organizatorului.
7.8 Premiile constand in bonuri valorice de carburant auto, in valoare de 300 de lei, vor fi expediate
castigatorilor premiilor la adresele indicate de catre accstia in proccsul dc validarc, pe cheltuiala
Organizatodui, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a
castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zlle lucratoare de la data validarii castigatorilor.
7.9 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 onla adresa indicata de castigator in
procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
7.10 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la
adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatodui care poate dispune liber de
acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
7.11 Castigatorul autoturismului Logan Stepway acordat in cadrul prezentei Campanii, va fi invitat,
numai dupa ce va fi fost validat, respectiv identificat pe baza actului de identitate si prin
prezentarea bonului fiscal cu detaliile tranzactiei castigatoare, se se prezinte la data si locul
indicat de reprezentantii RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL in vederea indeplinirii
formalitatilor privind dobandirea proprietatii asupra autoturismului. Se va intocmi un proces-
verbal intre participantul desemnat castigator al Campanie si reprezentantul Organizatorului
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, in doua exemplare, proces-verbal ce va contine
numele si prenumele persoanei castigatoare, numar de telefon, datele de identificare din actul de
identitate (BI/CI, pasaport, etc), codul desemnat ca fiind castigator, copie cod, precum si premiul
acordat, adica autoturismul marca Logan Stepway, avand caracteristicile mentionate la art. 5.1
din prezentul Regulament. Indeplinirea formalitatilor mentionate se va realiza pana cel tarziv la
data de 31 mai 2020.
7.12 Toate taxele legate de inmatricularea definitiva a autoturismului si cele legate de punerea in
circulatie pe drumurile publice a autoturismului castigat vor fi suportate de castigator.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


8.1 Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Mediapost Hit Mail
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate
de catre:

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, cu sediul social in Bucureqti, sectorul 6,


Bd-ul Preciziei nr. 3G, Cod Poqtal 062204, Romdnia, inregistratd la Registrul Comerfului
Bucuregti sub nr. J40l 55661 200I, CUV CIF/ Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO
139431 1 0 (denumita in continuare "Operatorul"),
prin intermediul S.C. Cohn & Jansen Advertising S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea
Dealul Mitropoliei nr.11, sector 4, inmatriculatala Registrul Comertului cu nr. J40l 48151
20I 0, CUI 269 041 2 I (denumita in cele ce vrmeaza "Imputernicit"),

Confidential C
prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SAo cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1,
Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al S.C. Cohn &
Jansen Advertising S.R.L. (denumita in cele cerrrmeaza "Sub-imputernicit"),
prin intermediul Republika Interactive SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Barbu V
I37A, Sector 2, cod de inregistrare fiscala CIF 23981359 J40l 9585/ 2008, in a
imputemicit al Operatorului (denumita in cele cevrmeaza "Imputernicit"), 3
c)
,
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: t
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL , adresa de FAL
dpo. roman ia@r enault com.

8.2 Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei


In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu
caracter personal:
- Nume;
- Prenume;
- Telefon mobil;
- Data nasterii;
- e-mail (doar pentru participantii care il completeazafrind un camp optional)

in plus, pentru castigatori:


- Adresa de email;
- adresa de livrare a premiului;
- voce (pentru inregistrarea apelurilor cu castigatorii);
- calitatea de castigator al Campaniei;
- semnatura (pe procesul verbal de primire a premiului)
- e-mail (doar pentru castigatorii care nu l-au completatla inscrierea in campanie si isi
doresc trimiterea link-ului securizat prin intermediul lui, in vederea validarii)

in cazul marelui castigator se colecteaza si


- Codul numeric personal prin furnizarea copiei Cl-ului.
Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorului pentru care Operatorul este
obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementdrilor fiscale in vigoare si
doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18
ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

Adresa de e-mail va fi colectata doar in cazul castigatorilor care aleg aceasta modalitate in
vederea trimiterii link-ului securizat utilizatpentru transmiterea dovezilor necesare validarii.

8.3 Scopul procesarii


Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in
vederea:
- organizarii si desfasurarii Campaniei, cupinzand si publicarea datelor (nume si prenume)
castigatorilor, conform informatiilor incluse in Regulament;
- desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
- atribuirii si expedierii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale
Operatorului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi
inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura
cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si
pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu
participantii la Campanie.

Confidential C
8.4 Temeiul juridic al prelucrarii
o Executarea contractului cu persoanelevizate (acceptarea termenilor si conditiilor
Regulamentului Oficial si participarea la Campanie echivaleaza cu executarea unui contract);
o Interesul legitim al operatorului pentru inregistrarea convorbirii telefonice cu ocaziavalidarii
castigatorilor (la care castigatorii se pot opune si atunci li se pune la dispozitie o alta
(L modalitate de transmitere a informatiilor necesare validarii.
o Indeplinirea obligatiilor legale ale operatorului in domeniul financiar-contabil, dupa cum sunt
,l
acestea aplicabile.
,rA
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la
Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a
preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanlii pentru procesul de
validare;i inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt
gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

8.5 Destinatarii datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite
Imputernicitului/ Imputcrnicitilor Operatorului - S.C. Cohn & Jansen Advertising S.R.L.,
Republika lnteractive SRL, Mediapost Hit Mail S.A., releaua de agenfi Dacia, precum si
autoritatilor, in cazurtle in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in
vigoare.

8.6 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de
zile.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi
stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu
respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare
aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi
stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece)
ani de la dataincheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate
atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea
procedurilor inteme privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii
acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge


aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor
obligatii similare.

8.7 Drepturile persoanelor vtzate


In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza
Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate,
conform prevederilor legale aplicabile:
- dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand
prelucrarea se intemeiazape consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii
efectuate pe b aza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
- dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
- dreptul la restrictionarea prelucrarii;
- dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

ConfidentialC
dreptul la portabilitate a datelor;
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior prin transmiterea acesteia la
e-mail : dpo. roman ia@r enault co rn.

8.8 Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor


Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele frzice cu varsta de minim
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor
mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu
apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ di
pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un
parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal
apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat
aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

8.9 Securitatea datelor cu caracter personal


Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea
asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare.
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de
prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu
caractet personal transmise, stocate sau prelucrate.

8.10 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale


Operatorul are dreptul de a modifica art. 8 al Regulamentului oricand pe durata desfasurarii
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si
securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si
libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicatape site-ul Operatorului si/
sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin
care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

8.11 Alte prevederi


In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal
apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la
modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate qi faptul ca aceste date sunt folosite
in scopul desfagurarii Campaniei qi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta
operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la
continutul pr ezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia


aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate
cu prevederile Regulamentului nr. 6791 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Art. 9. RESPONSABILITATE
9.1 Organizatod este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum
si a OrganizatoruTui.
9.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Or ganizatorului este defi nitiva.
9.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ConfidentialC
./ Pierderea si/ sau deteriorarea cartonaselor participante castigatoare;
,/ Cartonasele participante incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al
continutului;
./ Apelurile in cadrul carora este transmis un cod scris gresit fata de cel aflat pe cartonasul
participant castigator;
,.).'
./ SMS-urile / emailurile trimise de Organizator/Agentii, dar care nu au fost primite de catre
: Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului/Agentiilor;
)! Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra cartonaselor participante
' castigatoare sau continutului acestora;
Erori de imprimare sau alte erori referitoare la coduri;
Erorile in datele fumizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact
nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.
Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul fixnizaii de catre participanti a
unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea
identifi carii castigatorului ;
Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de
Organizator;
Cazuile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul
Regulament Oficial;
Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de telefonie (Infoline),
generate de retelele de telefonie fixalmobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme
tehnice independente de vointa Or ganizatorului;
Situatiile in care numarul de telefon fumizat de participant nu poate fi apelat in timpul
precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive
independente de vointa Or ganizatorului ;
Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii
retelelor pe perioadele de trafic intens;
Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele
S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. neparticipante la Campanie.
Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de
premii, Organizatod are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in
instanta a respectivelor persoano, po baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva
dreptul de arefuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente
sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care
exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau
potential fraudulos privitoare lautilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web,
utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale
utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme
informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului
sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau
care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori,
accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor
informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca
prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.
Pierderea statutului de castigator ca uffnare a imposibilitatii contactarii persoanei respective
din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;
Organizatod nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de
catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu
exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
Caracteristicile tehnice / specifice ale premiilor acordate, garantia sau service-ul, pentru
acestea fiind raspunzatoi producatorii/ distribuitorii acestora.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzieile in liwarea/ inmanarea premiilor canzate
de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de
curierat, etc;

ConfidentialC
./ Organizatod nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre
castigatorul. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in
scopul livrarii catre castigator.
9.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari
implementarea Campaniei.
9.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta
sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj
adresa Campaniei.
9.6 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatodui toate
relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii
- anuntare castigatori, transmitere premii etc.
9.7 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
participareala Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta
grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
9.8 Orgarizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
./ nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii;
,/ nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa
momentul preluarii lui de catre Castigator;
,/ sunt exonerate de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla
participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de
catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de
natura acestor prejudicii, incluzand dar far:a a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari
ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
,/ nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor
terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.
9.9 Organizatorul qi pdrfile implicate in aceast[ Campanie nu igi asumd rdspunderea pentru
participanJi care nu se inscriu in perioada de desfbqurare a Campaniei sau care nu completeazd
toate campuriile obligatorii.
9.L0 Eventualele contestatii privind desfdgurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului p0nd la
data de 03 aprilie 2020. Orice contestafii primite dupd aceastd" datd"nu vor fi luate in considerare.

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE


L0.L Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul
pe venit datorat de cdgtigitori va fi retinut, declarat qi virat cdtre autoritdtrile fiscale de cdtre
Or gartizator, confo rm I egi sl a{i ei apli cabil e in vi go are.
10.2 Organizatorul nu este rdspunzdtor pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu
exceptia impozitului cu retinere la sursd aplicabil veniturilor individuale provenite din premii,
impozit pe care Organizatorul este obligat sd il relind qi sd il transfere la bugetul de stat, conform
Codului Fiscal. Organizatorul nu igi asumd nicio responsabilitate legatd de cheltuielile ce decurg
dinrealizarea transferurilor de bani cdtre cAqtigdtorii Campaniei (Ex taxe gi comisioane bancare).
Orice alte taxe ce provin din predarea premiului cdtre cAgtigdtor vor fi suportate de cltre acesta.

Art.11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


L1.1 Eventualele litigii apdrute intre Organizator gi Participanti se vor rezolvape cale amiabild sau, in
cazul in care aceastd cale nu este posibild, litigiile vor fi solulionate de instanfele judecdtoregti
romdne competente.
ll.2 Organizatorvl este indreptdtit s5 ia toate mdsurile necesare in caz de tentative de fraudd a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
113 ln cazalin care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat cAqtigarea de premii
necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmirirea in instan{d a respectivelor persoane, pe
baza dov ezilor existente.

CAMPANIEI

Confidential C
12.1 Campaniava putea fi intreruptd doar in caz de forfd majord dar nu inainte de a anunla publicul la
adresa hltps://prorqotii.dacia.rol. Forfd majord inseamni orice eveniment care nu poate fi
prevdzut, controlat sau remediat de cdtre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organrzatorului
din motive independente de vointa sa gi a c6rui aparilie il pune pe acesta din urmd in
.l\ imposibilitatea de a-pi indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
-,\
' I Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii,
. ..^. ,l

intriqn exemplar original care ram6ne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul va
gamdr-re in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

.lt f ' " 1'* sc. MEDIAPOST HIT MArL s.A.


prin reprezentant
Dascilu Bogdan-Eduard

S.S

,,,'

ConfidentialC
Anexa 1

a Agenti Dacia participanti in campanie

6
3
r.
i:l e Nr.
' cA.
1 A.S.V, AUTO
Agent Dacia
DN 1, km U4+635,5M
Adresa
GHIMBAV
Cod postal
500053
2 AIVlAT BD. NICOLAE BALCESCU, NR.2O4 PITESTI 110331
3 APAN D.N. 22 B. KM 4. BRAILA 810550
4 APAN STR. GEORGE COSBUC, NR. 1A GALATI 800385
5 AUROCAR 2OO2 STR. ATEXANDRU IOAN CUZA. NR.31E ALBA II,,LIA 510193
6 Aurocar 2002 SRL Str. Unirii, nr.30 Orastie 33570C
7 AIJTO BARA & CO ios.BoRstJLtJt. NR_22 ORADEA 410605
8 AUTO BECORO B-DUL INDEPENDENTEI, N R.32 BAIA.MARE 430071
9 AUTO BECORO SATTISA SATTISA, NR.3838, SATTISA 43705C
10 AUTO CLASS STR. BOTIZULUI. NR 43/A SATU MARE 44rO1
11 AUTO COBALCESCU STR.SPTAIUL UNIRII NR.311 SECT.3 BUCURESTI 1019:
12 AUTO EUROPA SRL CALEA SAGULUI NR. 142lA TIMISOARA 30051€
13 AUTO EUROPA SRL MIRESEI STR. MIRESEI, NR.1 IIMISOARA 3ffi642
14 AI.JTO GROUP CALEA CARANSEBESI.JLI.JI- N R.21 RESITA 32017C
15 AUTO MARCU.S GRUP SO5. PANTELIMON, NR.45O, SECTOR 2 BUCURESTI 2L66e
16 AUTO MOLDOVA BD. GFNERAL NICOTAE DASCALFSCIJ. NR 4928 PIATRA NEAMT 67020f,
t7 AUIO MOLDOVA ROMAN STR. STEFAN CEL MARE, N R.256 BIS. ROMAN 611040
18 AUTO PRESS SIGHISOARA STR.MIHAI VITEAZU, N R.119/A SIGHISOARA 5454m
19 AUTOGROUP-SIMO STR. BECLEAN. NR.298 ODORHEI UL SECUI ESC 5356m
20 AUTOMOBILE SERVICE CALEA MOLDOVEI, NR.22 BISTRITA NASAUD 420096
21, CASA AUTO VATEA LUPULUI SRL Sat Valea Luoului. NR 10. DN28 COM. VATEA LUPULUI 7cn.280
22 CONDORUL Str. Bucuresti Nr401 CALARASI 910048
23 DACIA SERVICE CLIJI FELEAC CALEA TURZII- NR.253-255 CLUJ-NAPOCA 4m495
24 DACOSERV BD.PRECIZIEI, NR.4, SECTOR 6 BUCURESTI 62203
25 DACOSERV 5ALAI sos sAlat NR 225 sEcToR5 BIJCIJRESTI 5:t896
26 DAPEROM GRUP AUTO 5TR.TARGUL DIN VALE, N R.34 PITESTI 110040
27 DAREX AUTO sTR. HUMORULUI, NR.96, CAMERA4, ET1 sAT SCHETA '12752\
DEDEMAN AUTOMOBILE STR.REPUBLICII. NR.185 BACAU 600304
29 DEDEMAN AUTOMOBI LE SLAN ICULUI CALEA SLANICULUI, NR.1OA ONESTI 601110
30 DELTA PLUS TRADING AUTOSTRADA PITESTI-BUCURESTI. DN 658. Km 3 +750 PITESTI 110185
31 EMILIAN DRUMULDNl, KM302+545 SELIMBAR 550202
32 EUROCAR SERVICE GIURGIU SOS.BUCURESTI. KM.60 GIURGIU 80306
33 EUROCAR SERVICE TELEORMAN STR. BUCURESTI, NR 187 ALEXANDRIA r40L72
u EURO-MOTOR CALEA BI,CI.JRESTI. NR.132 BRASOV 5m299
35 FLAMICOM IMPEX STR. BARAJULUI, NR.10 RAMNICU VALCEA 244U3
36 GAMMIS STR- BRATEIIJI I.II NR-35 MEDIAS s51047
37 GENERALAUTOCOM CALEA MUNTENIEI. DN2. E85 NR.51 FOCSANI 620172
38 6ENERALAUTOCOM sTR. EtIRO 85. NR. 160 SAT MARACINENI t27325
39 GRIG AUTO STR. PROFESOR NICOLITA SANDA, NR, 3 DRAGASANI 2457c{
40 LAZAR S€RVICE COM CALEA TARGU JIULUI NR. 128 DROBETA-TURNI.I SEVERI N 220228
47 LAZAR SERVICE COM ALEEA VICTORIEI. NR.1 TARGUJIU 2n223
42 MACAUTO STR.TUNARI, NR.22 SLATINA 23007C
43 Materom Auto ExDert - Corunca SOSEAUA SIGHISOAREI, NR 41,1 Corunca 547361
44 MAVEXIM ALEEA MANASTIREA DEALU, NR 197, SATVALEA VOIEVOZILOR 130004

45 MAVFXIM DRAGODANA SAT DRAGODANA. SOS. BUCURESTI. Nr-101 COMTJNA DRAGODANA r372U
46 MERIDIAN NORD BD. PIPERA NR. UIX VOLUNTARI 4r7t1
47 MERIDIAN SUD INVEST STR. Tt'RNU MAGURELE nr.58-60 BUCURESTI 4L7L3
4A MERIDIAN VEST BD. IULIU MANIU, NR 319-329. BUCURESTI 6Lt01
49 MIDA STR.BRASOVULUI, NR.67 MIERCUREA-CIUC s30121
50 MIDA DN 12 DN 12. KM 8. NR. FN SFANTU GHEORGHE 520077
51 MOTOR GRUP STR.CALUGARENI, NR.106 VASLUI 730t49
52 POLISERV J.G. (P.J.G.) STR. STRANDULUI. NR 1464 PLOIESTI 100335
53 REDAC STR. RAULUI, NR.387 CRAIOVA 200636
54 RENT CAR SERVICE TITORAL BD.I- C. BRATIANU. NR.251 CONSTANTA 9m316
55 RENT CAR SERVICE LITORAL MANGALIA SOS. CONSTANTEI, N R.57A-578 MANGALIA 905500
56 RENT CAR SERVICE LITORALTOMIS 393 B-DULTOMIS, NR.393, CONSTANTA 9ffi497
s7 SERVICE AUTO SERUS TARLAUA 12. PARCELE 8O/1. - 80/43 COM. BLUOI ro707a
58 SERVICE AUTOMOBILE SA STR. 22 DECEMBRIE, NR.261 DEVA 330L61
59 Seruice Arrtomobile lCraiova) calea Severinului. Nr. 225 Craiova 20061C
bU SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ CALEA DOROBANTILOR, NR. 84 CLUI-NAPOCA 400609
6L SERVICE AUTOMOBILE DEVA Calea Timisoarei FN Caransebes 2702u
62 SERVICE AUTOMOBILE SA DEVA TITULESCU STR. NICOLAE TITULESCU, NR.12A HATEG 33s50c
63 SERVICE AUTOMOBITE TURDA STR. CLUIULUI D.E. 15, FN IURDA 401108
64 SIMPO TRANS SERVICE SOS. BUCURESTI-URZICENI, NR.2]" DN2, KM 21 AFUMATI 7701c
65 SIMPO TRANS SERVICE COLENTINA iOSEAUA COLENTINA. NR.345. SECTOR 2 BUCURESTI 21169
66 STAR SERVICE STR. BAMJULUI, NR. F.N TULCEA 820222
67 VERBITA CALEA AURELVLAICU. NR.28211 ARAD 3ro375

ConfidentialC
ConfidentialC
Anexa 2
,.. Statiile de distributie Petrom participante in campanie

q she {20x59t|
mm porlrait,
slze 43
landscape,
paper 200 g/mp, p€per200 g/mp,
4 +0 c, matle 4+0c,matte
lamidatld both laminati6 both
sides sides
1 ALBA 2 Alba lulia Alba lulia MUnroprul ADa lulra, 5r. Hepublrcil nr. 3u, Judetul Aba 510174 4,000 ti 0
z ALBA N.4PP Alba lulia Alba lulia Vunicipiul Alba lulia, B-dul Ferdinand I nr. 76, iudetul Alba bl u1 64 3,U00 I 0
3 ALBA Alba Oarda Oarda De Jos Loc. Oarda, l\,4unicipiul Alba lulia, str Biruintei nr. 78, iudetul Alba 51 0003 3,000 6 0
ALBA CIMPENI cII4PENt oras Campeni, iud. Alba, str. Libe(atii nr. 198 51 5500 2,000 0
5 ALBA Blaj Blaj lvlunicipiul Blai, Str. Mihail Koqalniceanu nr.46, iudetul Alba 51 54UU 2,001) 4 0
6 ALBA 2 Sebes Sebes l\4unicipiul Sebes, sV Lucian Blaqa nr. '1 02, iudelul Alba 515UUU Z,UUU 2 0
7 ALAA Teius Teius orasul Teius, slrClujului nr. 157, iudetul Alba 5159UU Z,UUU 4 U

I ALBA Cuqir Cuqir Orasul Cuqir, strVictoriei nr.'12, iudetul Alba 515bUU z,UOU 4 U
I ARAD 19 West Arad Nlunicipiul Arad, D.N. 7 km 553+700, judelul Arad Jt55UU 5,UUU a U

10 ARAD 6 Nadlac/Petrom Nadla Nadlac Calea Aradului FN, oras Nadlac, judetul Arad 31 5500 4,000 10 0
11 ARAD 3 Mi€la€ Arad Municipiul Arad, Calea Radnei nr.286, iudetul Arad 31 U31 I 4,000 I 0
1Z ARAD '1 Podqoria Arad Munrciprut Mo, H{a &0. uarus tacoD nr. 1/u, tudeut tuad 31Ul3/ 4,000 6 (.)

1J ARAD 1 Chisineu Cds Chisineu Cris Orasul Chisineu Cris, str. lnfratrii F.N., iudetul Arad 31 51 U0 3,0u0 4 U

14 ARAD 2lneu lneu Oras lneu, Calea Republicii nr. 664, iudetul Arad J1 53U0 2,U00 U

15 ARAD Arad Rinqroad Municipiul Arad, str. Cam purilor nr. 2/A. iudetul Arad J1U1b3 Z,UUU U U
16 ARAD 3 Sebis Sebis Oras Sebis, Calea AEdului nr.29, iudetul Arad Jt 5/UU Z,UUU b U

17 ARAD 1 LipoE LipoE Orasul LipoE, Piata Ni@lae lorqa nr. f . iudetul Arad Jt54UU Z,UUU 4 U
18 ARAD '1 Panmta Oras Pancola, sk T Vladimirescu nr 53/A, iildetul Arad 31 5600 1,000 4 u
19 ARAD 20 Han Arad Municipiul Arad, D.N.7 Km 555+ 1 00, judelul Arad 31 5500 1,000 6 0
20 ARAI) Julil,a Julila Com una Vamdia de Mures, sat Julita nr. 31 1, judetul Arad 317342 1,000 I 0
21 ARAIJ I
Co@rilor Arad Arad, sf. Musetel nr. 43/4, 45iA, 45, jud. Arad 3'1042S 2,000 4 0
22 ARGES 1 lllaracineni Pites tl Municipiul Pitesti, Calea Uucurestr nr. 35, judetul Arges 1 101 47 7,000 12 0
23 ARGES 3 Craiowi Geamana Com una Llradu, s at Geam ana, judetul Arges 117140 7,000 8 0
24 ARGLS 2 Eas@v Bascov Bas@v sat Bas@v nr 1 17045 4,000 6 0
ffiUhS g uimoulunq uamDUlun0 vunrcrprul uampulung, sr. cua voda nr.38 A, judetul Arges 1 15100 3,000 4 0
26 ffiUE5 19 Cunea de tuqes uu(ea ue ffqes vunroprul uunea de Ages, B-dul Basarabilor nr. 53, judetul trges 1 1530{J 3,000 0 4
u urmpulunq uamDulunq wnrq0rul uam 0ulunQ, Soseaua Natonala nr. 36 A. tudelul ffqes I 1 5100 2,000 0
z6 ffiGES 1 I Uu(ea 0e ffqes uunea ue ffqes wnrqprul uunea de trges, Str. vrclcner nr. 1 81 A, Judetul Arges 1 1 530{J 2,{J00 I U

z9 1 3 UOStest uostesl Jrasul uostest.5tr. vrctoner nr. bE, tu0elul Arces 1 1 52UU 't ,000 4 0
30 1U KU€r KU@r JOm Una KU@r, Sr. brasowlur nr. I 1 u, luoetul trqes l1 /b3u 1,UUO 1U 0
31 ARGES 7 Leordeni Leordeni :omuna Leordenr, satul Leordenr, nr. 588, tudehjl Arces 1t/41U 1,UUU a U
32 ARGES 4 Tarqu din Vale Pitesti Municipiul Pitesti, str. Tarqul din Vale nr. I, iudetul Araes 1 lUU4U l,UUU U

33 BACAU 5 Onesli Onesti Vunicipiul Onest. slr Libertatii nr. 1A, iudetul Ba€u but ubl 5,UUU b U
34 BACAU 2 Ba€u Mil@v(ex-MOL) Ba@u Municipiul Ba€u, slr. Mil@vnr. 132bis, iudetul Bacau buut /6 4,UUU b U

BACAU 2 Baau Baou Vunicipiul Bacau, slr Republicii nr. 1 87, judetul Ba@u 600303 4,000 6 0
36 BACAU 1 Bacau Ba€u Vunicipiul Bacau, s b Calea lloldowi nr. 96, judetul Ba@u 600352 3,000 6 0
37 BACAU I i/loinesti I\Ioines li vlunicipiul [4oinesti, str Atelierelor nr. 45, judetul Ba€u 605400 3,000 6 0
38 BACAU 3 Buhusi Buhusi 0rasul Buhusi, str Libertatji nr. 76, judetul Ba€u 605100 3,000 4 0
39 BACAU 'lO ComanesU comanesli orasul Comanest. slr Moldowi nr. 122, judehil Ba€u 605200 2,000 4 0
4U tsIHOR MPP Oradea Epis@pia oradea lvunicipiul oradea, sr. Matei corun nr. lF,judetul Elihor 41 01 40 5,000 8 0
41 tsIHOR 3 0radea (Jradea Municipiul Oradea, str NUlarulUi nr. 28A' jUdetul tsihor 4'10583 5,000 8 0
4Z bIHOR 1 Oradea oradea Munrciprul uradea, ualea Bo6ului nr. 28, Judetul Brnor 41U605 5,{JOU 4 U

4J BIHOR I tso6 ts06 uom una 806, sat tso6, str. soseaua 806ului nr. 1 59, judetul tsih( 411 01 5 5,000 8 0
HIHQR 11 Berus tserus Munroorul Berus,str. Horea nr.6u. tudelul tsrnor 4152Q1) 4,00u 6 0
45 BIHOR / BOG EOG uomuna tso6, sat tso6, 5u. soseaua B06ulur nr. 1 5b, luoetul tsrh( c1 tu t5 4,UUU I 0
46 BIHOR 5 Uraoea ura0ea MUnrqprul uraoea,sruneorone Laar, Koman uroroqanu-Mnat 41 UUUg Z,UUU U

47 BIHOR t4 vatea tur Mrnar vatea Lur Mrnar orasul Valea lui Mihai, sk. Rewlutei nr. 29, iudetul Bihor 41 5/UU 1,UUU u
48 BIHOR 4 Uraoea uraoea MUnrqprul uraoea, lr. M. Koqalnrceanu nr.4, luoetul brnor 41 UUb/ r,UUU z U
49 z vrsoara Bis tita Municipiul Bistrila, Lo€lilatea Viisoara, nr. 301, iudetul BisUita Nas 4ZUUUb 5,000 u
50 4 Nasaud Nasaud orasul Nasaud, B-dul Grani@rilor nr. 59A, judetul Bistrita Nasaud 425200 5,000 6 0
51 E0TOSAlll 2 Boicsani Botosani Municipiul Botosani, Calea Nationala nr.'142, judetul Bobsani 710370 5,000 I 0
BOTOSANI BOTOSANI Bolosani Calea Nalionala 438 710012 3,000 8 0
53 BOTOSANI 1 Dorchoi Domhoi Municipiul Dorohoi. Bule€rdul Victoriei nr. 1 1 6, judetul Botosani 7 15200 3,000 6 0
54 BOTOSANI Darabani Darabani Orasul Darabani, str.1 Decembrie nr.132,judetul Botosani 71 51 00 '1,000 4 0
BRAILA 20 Lacu Saral Clrls€il1 Conl Clrls€Il, sat Lacul Saral, sos. Vl/rulul krfi 7. judetul Braila 417024 4,000 0 I
56 BRAILA OprisenesU Opnsenesta oras lan€,satopriseneslr nr. 106D, judetul tlraila 8'15203 2,000 6 0
T}RAILA 5 Gradina Publi@ tsraila lvlunicipiul tlraila, sr. Gradinii Publice nr. 22, iudetul Braila 810022 2,OOO 4 0
5A ARALA 40 Mir@a Malaeru Braila Municipiul Braila, sr Nlircea Malaeru nr. 4, judetul tsrarla 81 U39tt 1,000 4 0
tsRASOV MPP BTASOV Brasov Municipiul t rasoV Calea BUcurestj nr. 1 1 0, ,udetul tsrasov 5U0299 4,000 ti 0
bU BRASOV 11 lriaj tsras ov MunicipiUl AraloV Str. Harmanulur nr. 554, jUdetul Brasov 500222 4,UUU 6 0
61 BRASOV l Elanolomeu tsrasov wnrdDiul tsrasov ualea Faqarasulur nr.4 ts, ludeulErasov 50uu53 b,UUU E U

BRASOV 2 Rupea Kupea oras Ru0ea, str ParcneEnlor nr. u, tuoetul brasov )U55UU 4,UUU U U
63 BRASOV 12 Unvlei brasov \,,lunicipiul Brasov, B-dul. Gri\,ilei nr. A26, iudetul Brasov )uut6z J,UUU b u
64 BRASOV 3 NOUA Brasov vuntcrotul Brasou str. Lacunlor nr.26, tuoetul tsrasov )UUJUl ],UUU u
65 BRASOV 2 lemelra urasov VluniciDiul Brasou str. Temeliei nr. 1, iudetul Brasov 500271 1,000 4 0
66 BRASOV u Preoeal rreoeat lras Predeal, sh Mihail Saulescu nr- 8, iudetul Brasov 505300 1,000 6 0
6t BUCURESTI unIra 5at Chitila rras Chitila, loc. Rudeni, Soseaua de Centura, iudelul llfov )77046 5,000 0
68 BUCURESTI Baneasa adm B Bucures ti Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti nr.2, Sector 1 I 3691 8,000 12 0
ti9 AUCURESTI MtltEn Bucuresti Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 486, Sector 6 51 127 5,000 12 0
1l) BUCURESTI Oltenitei Bucuresli Bucuresti, $oseaua Oltenitei Nr. 253 A, sector 4 41311 6,000 10 0
t1 tsUCURESTI Alepndria Bucures li Bucurest, Soseaua Alerendriei nr. 1 66, sector 5 5',]543 7,000 12 0
t2 BUCURESTI Pantelimon Bucuresli Bucurest, Soseaua Pantelimon 454, Sector2 z1 666 5,000 tt 0
IJ BUCURESTI Titan (N Gragorescu / Sali Bucureslr Bucurest, seclorul 3, ts-dul Ni@lae Grigorescu nr.34ts 30441 5,UOU a 0
BUCURESTI Pebom Cily Bucuresti Bucuresti, sector 1, soseaua Straulest n.69A, 01 333/ 1 333/ 5,000 b U

75 BUCURESTI )P [4orarilor (L Patras€n tsucuresti blucurestj, sectorul 3, sr. Lucretu Patras€nu nr. z JU5U/ 4,UUU b U
76 BUCURESTI L:omuna Afumat, 50s. bucures!-uEcenr,Nr.zA, lafla I lJ, Harcel I tvlu 4,000 ]U U

77 BUCURESTI Bran@wanu tsucures t Bucuresti, B-dul Constantin BrancoEanu nr. g7A, sector 4 41441 4,000 I 0
7A BUCURESTI Drumul laberer tsucures I Bucuresli, Sectorul 6, str. Sibiu nr.5A 6'1533 4,000 6 0
79 BUCURESTI MPP Virtutr (Lacul mnr) bucuresl Bucureslj, Sectorul 6, Sos. Virtutii nr. 27 60783 4,000 8 0
80 BUCURESTI JilaE @muna Jilaw, satulJilaw, Soseaua Giurgiului nr.464, iudetul llfo' 077 120 4,000 6 0

Confidential C
61 BUCURESTI MPP Ferenlari Bucuresli Buqresti, Sectorul 5, Calea Ferenlari nr. 65-75 51856 4,000 6 lr r I o\\\tll
BUCURESTI MPP FUndeni Bucuresli Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Fundeni nr. 217 22317 4,000 4I
83 BUCURESTI Buttea Studio Bunea oras Buttea,$os. Bucurcst-Targo!ilte 296, judetul llfov 70000 4,000 6 a't \!ct-
r <7.\v (-i
\+n
84 BUCURESTI MPP Vitan (Dudest) Llucurestr 3uaresti, seclorul 3, calea vitan nr.49-55 31282 4,000 6
85 BUCURESTI Jiului Llu@res ti Ju@resti, StL Jiului Nr. 1 04, sector 1 t32'19 4,000 6

MJncii Ju@rest, sr. Gneorghe Perascu nr. 2A, sector 3 30184 3,O00 4
88
89
BUUURIS
T}UUURES II
I I Ni@lae Grioorescu
AfuMA!
bucurest
AruMAU Imuna Aumau, sat Atum a!, Soseaua 6ucures! - uu @nr nr. 2b I IU1U
30445 --sn06-
Z,UUO
6
b
U

0
90 E}UUURES I I GIUrcIU JIIAE Imuna Jrlaw, saul Jrla€, Soseaua ururgrulur Km I + 1uu, tudet I t12U 2,U00 10 0
91 BUUUKEs I I 5aral 6U@res! 6U&resu, sseaua Satat nr. I24, sec@r 5 519U1 2,UUU b 0
92 BUUUKES I I MPP B-dulTimisoara Buaresti Buaresti, Sectorul 6, B-dul Timisoam nr.8C b]JZU Z,UUU b 0
93 BUCURESTI Barbu Va€rescu Buares ti Bucuresti, str. Barbu Va€rescu nr. 78, sector 2 20282 2,000 4 0

94 BUCURESTI irPP Tudor Vladimirescu Bucures ti Buaresli, Sectorul 5, B-dul TudorVladimirescu nr. 64-78 50883 2,000 6 0
95 tsUUUKE5 I I Mnar Emrnesq uuares! buares!, su. Mrnar Em tnese nr. u5, beqor z zvu (z Z,UUU 6 0
9b tsUUUKES I I Snaqov Ciolpani Comuna Ciolpani, satCiolpani, Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 1: 77050 2,000 4 0
BUUUKEs I I Virtuti 2 Bucurest [4unicipiul BUCURESTI , Soseaua Virhrtii , Nr.48 , Sector 6 , BUCUI u 2,000 b 0
9U bUUUKE5 I I Cemi€ Pantelimon Oras Pantelimon,B-dul. Biruintei nr.270,judellll llfov 077145 2,000 6 0
99 EUUUKtrI I I l/PP Bmn@wanu Bucuresti Bucuresli, Secbrul 4, B-dul Constantin Bran@wanu nr. 16A 41451 2,000 4 0
100 BUCURESTI Floreas€ Budresli Bu@reslt, Soseaua Pipem nr. 23A, sector 1 1 4252 2,000 6 0
tul BUCURESTI Oorobanti Budresli Buaresli, Calea Dorcbanlilor nr. 180, sectcr 1 10583 2,000 4 0
102 BUCURESTI Colro@ni Budresli Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 1 91 , sector 6 50099 2,000 I o
103 BUCURESTI Miraj Bueresli Bucuresti, Soseaua Mhai Braw nr. 321, sector 3 30312 2,000 6 0
104 BUCURESTI Al.l.Cuz Bu@resli Bu&resti, B-dul AleEndru loan cua nr. 96, sector 1 11057 1,000 E 0
'105 BUCURESTI Mihai BEW Buarest Eucuresli, soseaua Mihaa Braw nr. stiti, sector 3 30337 1,0o0 6 U

106 BUCURESTI Ghencea Buarest Bucuresti, str. Antiaenana nr 2A, sec10rul 5 51015 1,000 8 t)
107 BUCURESTI Mntuleasa tsucures li tsu@rest sectorul 2, str. i antJleasa nr. 35 239tt1 1,O00 4 (.)

108 BUZAU Nord Buau MuniciDiul Buau,DN2. km. 113-9UrJ. rudeUl Buau l2I 325 7,U00 t{J u
109 tsU:4AU 3 RM. Sarat Rm. sarat wnrqprul Ramnl@ Sarat str lo6ant nr. 3/, ludetul Buau tz53uu 5,OUU a U
tlt) BU4U suu 6uau MurnqDrul tsuau,50seaua SDatsrulur nr, 16, luoetul tsuau tzuzz6 4,UUU ]U 0
t1l BUZAU 2 BuAu 6UaU wnrcrprul tsuau, Soseaua bratler nr. 1u, luoeul tsuau 12U1 1U 2,UUU b U

112 6UZA) 51 tsUaU 6UaU uunrcrprul tsuau, str. Irensilwnrer nr. 5, luoerul 6uu u 1ZU1 64 Z,UUU 6 0
113 6UAU 4 tsa0naqe Hatnaqete Jmsut tsaEnaqete, sr. At. t. uua nr. / 1, luoelul buau 12 I 4JU 2,000 b 0
114 z vatalast CalaEsi Vunicipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei nr.42, judetul Calarasi sl0022 4,000 0
115 1 Uararasr uatarast Vunldplul Calarasl, sr. Prelunglrea BucuresI rrr.295, ludetul [al: J t0cr48 4,000 6 0
110 1 Oltenlta Oltenita Wnicipiul Oltenila, B-dul 22 De@mbrie nr. 2D, judebl Calarasi 91 5400 3,000 0
117 CALARASI 1 Lehliu Lehliu f,ras Lehliu Gara ,Str.Ni@lae Titulescu nr.z, judetul Calarasi 91 5300 2,000 6 0
118 IARAS SEVERI I Resita Resila Vunicipiul Resita, Calea Caransebesului Nr. 0, judetul Caras Sex 320147 4,000 6 0
119 |ARAS SEVERI 2 O6ila OraMta Orasul OraVta, str. Clos@ nr.43, judetul Caras Sewrin 325600 3,000 6 0
120 ;ARAS SEVERI 7 Bo6a Bo6a trasul RoFa, Str Dacia Nr 3, jildetrl Caras - Scwrin 325300 2,000 4 0
121 iARAS SEVIRI 4 Olelu Rosu Otelu Rosu Oras Otelu Ro9u, str. Rewlutiei FN, judetul caras - Sewrin 325700 2,000 6 0
IARAS SEVERI Buchin camnsebes centum caransebes, inte6ec1le a uN6, FN, @m.tsuchin, iud. ca 32ttJ55 2,000 6 0
;ARAS SEVERI 6 Mehadia Mehadia satMehadaa, @muna lvlehadia, h 70 l(m 3E4, judetul caras Sewnr 32t 2tl) 2,000 tt U

124 ;ARAS SEVERI 1 l/bldoE noua [4oldoE Noua 0ras lwldoE Noua, str. lvloldow veche nr.485/ts, iudetul L;aras se 325500 r,u00 tt u
CLUJ 4 CluJ tsacau uom una aaciu, sat Baciu. str. I ransil€nrer nr 4 . ludetul clut 40u23U b,UUU a U
126 CLUJ IJej uet Muniqprul uei, slr. LiDeMtr nr. 2, tudeul ulul 4UbzUU 5,UUU b u
121 OLUJ 1 Huedin HUedln umsul Huedtn, str. Prcbooo rurel Munreanu nr. lzl, tuoeul ulul 4U54UU 5,UUU 0
126 CLUJ b clul UIUFNADO€ MUntcrprut Gtut Na0o@,str.uasutur nr. tb, luoeututul 4UUZOU 5,UUU 8 0
129 CLUJ E ului ulut-Napo@ MUntqotul ulul - Naoo@, str. Hatano nr. J, tuoeul ulut 4UU55Z 4,UUU 1Z 0
]JU ULUJ ULUJ.VUIA urul Tmian Vuia 141 l'lB , Clui Napo€ 400397 4,000 6 0
131 CLUJ J UrUl ututsNaDo€ irunicipiul Clui - Napo@, Calea Tuuji nr. 257, iudelul Clui 400495 4,000 6 0
132 CLUJ unena Gherla i/lljnicipiul Gherla, Sf. Cluiului nr. 4E, judetul Cluj 405300 4,000 6 0
133 CLUJ Campia Tunii Campia Tuuii iruniclpiul Campia Tuzii, Sb.Geor!e Cosbuc nr.41A iudetul Clui 405100 4,000 4 o
134 Clui Lun€ni Lun@ni @muna Luna, sat Lun€ni nr. 86F, Judetul Cluj 407362 2,000 6 o
135 CONSTANTA 39 Conslanta Constanta Munlcipiul Conslanta, B-dul LC. Bratianu FN, judetul Constanta 900316 5,000 E 0
136 CONSTANTA 'Constanta Soreia Tabac Constanta Municipiul Constanta, str. Sowja nr.44, judetul constanta 90u553 6,00u 6 0
13t (;ONSTANTA 1i/bdqidia tledgidia lvlunicipiul lvledgidia, str. lndependentei nr. 73c, judetul consl,anta 90560U 5,0uu (t U

138 CONSTANTA rala4 irare - Exit Slobozi€ Palad lt6te lvlunicipiul Constanta, loc. Pala4 Mare, Par@la 387/1, judetul Con 900u02 4,OOU tt U

139 (;ONSTANTA 31 Constanla Constanta Munlcipaul Conslanta, Bd. Aurel Vlaicu Nf, 1 31, judetul Constanta 9rJ0330 3,UUU 1U U

140 (;UNSTANTA 26 Constanta constanta MJnicipiul oonslanta, tsd. I omis Nr. 3l 5, judetul constanE JUU49/ Z,UUU 6 u
141 UONSTANTA CONSTANTA SUIJ OONS IAN I A nr. ,uul11 Z,UUU b 0
14t U(JN9TANTA 28 Etonc nord hlonc Noro uroSul Ebno. loo. Elonc Nor0.0tr. KopuDlrox nr. z, tuoour uonobn ,ub3bu z,uuu 4 0
143 UONSTANTA l luangalia lMangalia wniqDiul Manoaxa. sseaua uonsEnler nr.33, tuoetul uonsEnc ,U55UU Z,UUU 4 0
UUNSTANTA 27 Conslanta oonsEnta uunrclDrul u0nstanta, 6-0ur mmara nr. zul, tu0eur uonsEnE JUU552 Z,UUU b o
145 CONSTANTA MPP UonStanu 6 uonshnE \4unicipiul Constanta, Sos. tulanqaliei nr.18'1, iudetul Conslanta JUUUdZ 2,000 0 4
146 COVA.SNA I !;t Gneomne SEnU UneOrqne Vunicipiul Slantu Gheorqhe, sb. Lt Pais David nr. 1 8, judetul Co€: 520077 5,000 6 0
147 COVASNA U KECI Kecr lat Reci, @m una Reci, lnte6ectia DN 11 cu DN '13E, judetul CoE 527't45 4,000 12 0
144 COVASNA 5 l0 seatesc ltmu Securesc Jras Targu Secuiesc, str. Cematului nr.29, iudetul Co€sna 525400 3,000 I 0
149 COVASNA 4lnosura buaulul lrasul lntocura Buaului, str. Mihai Mtea4 nr.7, Judetul CoEsna 525300 3,000 4 0
'150 COVASNA z Sruneomne Sfntu Gheorqhe Vunicipiul Stantu Gheorghe, str. Bisericll nr. 36, judetul Cowsna 52001 4 2,000 4 (.)

151 COVASNA 3 Baraolt Baraolt )rasul BaraolL str. Kossuth Lajos nr. 21 6, ludetul CoEsna 525100 2,000 4 u
152 COVASNA b uoEsna CoEsna lrasul CoEsna, sf. Stefan @l ilare nr. 1,ludetul CoEsna 525200 1,000 6 u
DAMBOVITA '12 TaGoviste Tarqo!iste Vuniciplul Taruoviste, Soseaua Gaesti nr. 5, judetJl Dambovta 130087 7,000 E U

154 DAMBOVITA 3 lrloreni l/brenl N4unicipiul iloreni, str. Republicli nr. 52, ludetul Dambouta 't35300 4,0o0 tt u
155 DAMBOVITA 4 Pucloasa Pucioasa oEsul Pucioasa, str. Fantanelor nr. 40, iudetul Dambolita 135400 4,000 4 0
156 DAMBOVITA 7 Gaesti Gaesti Orasul Gaesti, sf. Ni@lae Tituleso nr. 140, judetul Dambovita 135200 3,000 4 0
157 DAMBOVITA 1 RAMd Raed Fmuna Ra&d, sat Ra&o, Str.Pnnqpala nr. b, luqel uam DoME I J/395 z,uuu 4 0
158 DAMBOVITA 14 Urewdia urewdra Com una Crewdia, sat Crewdia, Sos. Bururesti - Targoliste nr. 66 ]J/IUU 2,000 0
159 DAMBOVITA 1 5 VOrneSt LUN€ Comuna Voinesti, satul Lun€, DN 724, iudetul Dambovita 137525 2,000 6 0
160 DAMBOVITA 1 1 tsatdana Bai0ana Com una Tartasesti, sat Baldana, DN 7'1, ludel!l Dambolita 137436 1,000 0 0
161 DOLJ 29 C(apW uraro€ Municipiul CraioE, str. Ni@lae Rom anescu nr. 1 12C, judetul Dolj 200738 4,000 8 0
DOLJ Urarow
2U Craio€ Munlcipiul CraioE, B-dul Decebal nr. 1 0, judetul Dolj 200646 5,000 I u
1b3 DOLJ I rilrasr Filiasi Orasul Filiasi, slr. Ra@leanu nr. 21 7, judetul Dolj 205300 3,000 6 U

1b4 DOLJ Craio€ - sala poliElenta Craio€ Municipiul CmloE, B-dul Stirbei voda nr.30A, judeul uolj 200653 2,000 6 U

lb5 DOLJ 27 Crciow CraioE l\4uniciplul Cmio6, Calea Sewrinului nr. 31 judetul Dolj 200769 2,000 U

166 DOLJ Calafat Calafat N4unicipiul Calatat, str. Tmian nr. 1 bis, judetul Dolj 205200 2,000 6 0
167 DOLJ 30 Craio€ craio€ Municipiul cralow, str. uarael nr. 1ttz A, judefJl uolJ 204149 2,OUU tt 0
'168 DOLJ Depozt Bailestj Baalest tsailestr, oalea uraiowi nr. 1,ludeul uolJ ZU51UU 1,UUU 4 0
169 DOLJ 4 Craio€ (.]raaow vlunicapiul oraiow, str. stetan @l Mre nr. zA, Ju0etul uou zuu130 1,00u 4 0
17Q DOLJ 15 Bechet tsechet )ras tsechet str. A. l. uua nr. 1 1 1, luoetul uoll zu tu6u 1,UUU 4 0

Confidential C
171 DOLJ 23 Cmio€ mobala craioE l\runicipiul craiow, sr. tsrestel nr. 350, judelul Dolj 200'199 1,000 4 0
72 GALAI 23 Satum Galati Municipiul Galali, str. saturn nr. 1 /, iudeul Galati 900344 /,000 (t 0
l I

GIURGIU 4 Gnrmpau GnrmpaI @muna Gntmpat, satuntmpat, Soseaua Eucurest - AeEndfra n 57095 4,0{J0 t0 0
GIUKUIU 3 UrUrqru ururcru MUnrcrprul ururcru, b-oul bucuresl nr. ub, tu0eul ururqru 5U30/ 4,UOU b U

G-IUF6TU_ UIUQIU MUnrdDrul ururcru, vama ururcru, Slala bA, tuoeul ururcru 3U1 96 1 ,UUU 1U U

GIUKUIU 6 B Vama Giurqiu Municipiul Giurqiu, Vama Giurqiu, Stalia 68, iudetul Giumiu 5U1 9b 1,000 10 U

GORJ Tq. Jiu - Coloana lntnitul Tq-Jiu Municipiul Targu Jiu, Calea Bu@resti nr. 9G, iudetGorj lt ut 49 4,000 6 0
GORJ l3TqJiu Tq-JiU i/lunicipiul Targu Jiu, B-dul E€terina Teodorciu nr. 504, judetul Go 21 01 03 3,000 4 0
GORJ 3 tulotru llolru Municipiul l\lolru, Calea SeErinului nr. '15, judelul Gorj 215200 2,000 6 0
BO GORJ 7 Tg Carbunestj Tg Catuunesti Orasul Targu Carbunesti, str. Trandafirilor nr. 1 49, iudetul Gorj 215500 2,000 4 0
'141 GORJ 2 RoVnari Rovnan oras Rovinari, sr. Energelrcianului nr. 5, judetul Gorj 215400 2,000 4 0
142 GORJ 14 rg Jiu I g-Jiu Municipiul largu Jiu,slr. Nicolae litulescu nr. 21A, judetul Gorj 210156 2,000 4 0
183 GORJ 16 lg Jiu Castel I q-Jru Municiprul I argu Jru, ts-dul E@tenna I eodoroiu nr. 1, judetul Gorj 2101 18 '1,00u 4 0
144 GORJ 11 Alampestr ;iuper@ni De olt( Comuna Aimpesti,satul Ciupercenii de Oltel DN tt7 nr. 52, Judetu 21701 5 1,000 0 0
185 HAFTGHI I A 3 ffiCiuc Mrercurea uruc vunroprul Mrercurea u iuc, s tr. l oplita nr. 49, judetul Halghita
1 530240 5,{J0{J (t (,
186 HARGHI IA 3 tsO6eC 60sec 535300 4,000 4 0
147 HAKGHIIA 4 UdOmetu securesc J00metu-Secutes vunrqprul u0omeru securesc,5tr. Eeclean nr.264, tu0etul Haroniu 5356{Jr.) 4,UUU 6 U

188 HARGHIIA 5 Gneorcnent Gneorqnent 535500 3,U00 E 0


189 HA}(UHIIA z udomer J00meru-Secures vunrcrprul uoomeru Securesc, str. il. KaKo@ Ferenc nr. 25, tudetul I 5356UU Z,UOU 4 U

190 HffiUHIIA z ruruo Mrer@rea uruc vunrcrprul Mercurea uruc,str.zoto Heternr. 1/A, luoetut HaronrE I 53U1 1 U Z,UUU U

lc1 HffigHIIA 2 foplila ropxE Municipiul Toplita, str. Bo6eculul nr.2, ludetul Harqhita 535/UU z,uuu b U

152 HffiUHIIA 3 Cristuru Se@iesc Cristuru-Seaies( Orasul Cristuru Secuiesc, sb. Berde fiIores nr. 53, iudetul Hamhita 5354UU z,uuu 6 0
193 HUNEUUtrA MPP DeE Dew Vunlcipiul DeE, Calea Zaranduiul nr. 5, iudetul Hunedoara 33U162 4,UUU b U

194 HUNEUUffiA 2 Hateq Hateq Orasul Hateq, str. Viilor nr. 1, iudetjl Hunedoara JJ55UU J,UUU 6 0
195 HUNEDOARA 3 DeE De€ Municipiui Dew, str. Santuhalm nr 1468, judetul Hunedoara 330004 2,000 8 0
190 HUNEDOARA 7 Simeria wche Simeria Orasul Simeria, DN 7 km 377+732 m,iudetul Hunedoara 335904 2,000 4 0
HUNEDOARA ComplexDobra Dobra Fmuna Dobra, str. 1 Oe@mbrie nr 69,iudetll Hunedoara 337215 2,000 4 0
lYU HUNEDOARA 2 O€stie Oraslie l\4unicipiul Orastie, sf. Unirii nr.78, ludetul Hunedoara 335700 2,000 6 0
199 HUNEOOARA 3 Vul@n Vul@n lvlunicipiul Vui€n, str. Mihai Vitea4 nr. 1 A, judetul Hunedoara 336200 2,000 4 0
200 HUNEDOARA 5 De€ De€ Municipiul De€, Calea Zarcndului nt.148 , judetul Hunedoara 130182 2,000 6 0
201 HUNEDOARA 4 Hunedoara Hunedoara Munlqpiul Hunedoara, str. vicloriei nr. 2A, judetul Hunedoa€ 331078 1,000 2 0
2Q2 HUNEDOARA 2 Liw4ni Petosani Municipiul Petrosana, str. Liwani nr. 106, judetul Hunedoara 332071 1,000 4 0
203 HUNEDOARA 2 PesUs Hunecloara satPestjsu l\rare, Municiplul Hunedoara, nr. 6, DJ 687, judetul Hur 131004 1,000 4 (.)

204 IALOMITA 1 Uz@ni uu @ni Munacipiul ua@na, soseaua Bucuresti - Buau l(m 57, iudetul lalo 325300 5,000 0 1{J
205 IALOMITA 4 Sloboza sloboza Muniqpiul sloboaa, :ioseaua tsucurest uonstanl,a km 1 1 0, judehr 320002 5,000 12 0
206 IALOIVlITA 1 Sloboza sloboaa MJnicipiul sloboaa, soseaua tsucurest - constanta nr. 1, judetul I J20002 5,000 8 u
207 IALOMIIA 'l l-etest Fetestr Municipiul Fetest, str. calarasi nr.514, tudetul lalomita 9251U0 5,000 E U

204 IALOMIIA 1 I andarer I andarer urasul I anoarer, str. Bucurest nr. 263, ludeul lalomrE 9252U0 1 ,000 E U

209 tA!'t 12 Paoulal last wnrctprul lasr, Soseaua Pa@ran nr.92, tu0eul lasr IOU54I 5,UOU 12 U

21t) tAst 4 lutora last MUnrcrprul last, ualea cnrsrnaulur nr. luz -1u4, tudetul lasl TUOI I I 5,UOU 4 U

211 tAlit Pas€nt Pas€nt TUSZUU 4,UUU b U

212 tNt GffiANIUULINA tNt wnrqprut tasr,60. Nr@tae brqa, nr.bM, Iasr, luo. tasr IU9Z1 Z J,UUU b 0
213 rASt 5 bilwsru tast Wniclpiul lasl, str. Silwstru nr. 19, ludetul lasi I 9UV1 Z J,UUU 4 0
zt4 tNt Hlrlau Surlrliltl :ununa Scoblnll, SatBadeill, trhl 2SB,ludetul lasl 705 100 2,000 6 0
215 rNt v bL trorer tast Vunicipiul lasi, str. Colonel Langa nr. 1 9, iudetul lasi 700065 2,000 4 0
z1b 1 Tq. Frumos Tq Frumos Jrasul Taeu Frumos, str. Petru Poni nr.6,judetul lasi 705300 2,000 4 0
217 tAst 8 lasi nr. 700452 1,000 0 0
218 MARAMJRES '10 Siqhet Siqhetu Marmatie \4unicipiul Sighetu [4amatiei, str Bogdan Voda nr. 125, judetul Nbr 435500 5,000 8 0
219 nr 5,000 I 0
220 MARAMURES 3 Eaia irare Baia Mare 430341 4,000 8 0
221 MARAMURES 8 Viseu Viseu De Sus orasul Viseu de Sus, Str. Randunelelor nr 23, Judetul Maramures 435700 4,O0{J E 0
222 MARAMURES SIGHETUL MARMATIEI ;ighetul I\4amati€ lvlunicaplul sighetullvlarmatieie, Piata 1 lJeembne 1918 Ln.,Judetu 43550U 4,000 tt 0
223 MARAMURES P Baia l\4are (b-dul Decel Baia nrtare luunicipiul tsaia lllare, str. Gani nr.2a, iudetJl Maramures 43['1 71 4,000 6 U

MARAMURES 12 Iauli Busag sat Busag, oms Tautii - Magheraus, str. 1 1 z nr. 99, judetul Maram 431345 2,UOO I {J

225 MARAMURES 2 Eaia Mate Baia Mare 430322 r,00t) 6 U

226 MARAMURES 52 gaia ltlarc tsara Mare Municioiul Baia ffire, str. vrctonet /2, ludeul mmmures 430122 I,UUU 4 U

221 MIHEDINI I 7 Dr, I r.Sevedn ur.lLSewnn MUnrdpiul urcbeb lurnu sewnn, tsuleEr0ul Kewlu0er 1b -22 ue z2uu41 Z,UUU b u
224 MLHEDINTI 2 Dr.l r.Sevenn ur. lrsewnn wnicrorul urcbeb lumu Sewnn,ualea ltmrsoarer nr. 163, luderu z2uz35 2,UUU U U

229 MIHEDINI I simian Stmtan uomuna Stmtan, saul Stmtan, tuoeul Meneorn! zzI445 z,vgu b 0
ZJU MURES 4lo.Mures lq.MUres wnrqprut taEu MUres,sn uneomne uola nr.zuo, luoeut Mures 5q9ZJ ( b,UUU 4 0
zJ1 MURTS 1 Reqnrn Keqnrn Municipiul Reqhln, str. lemuteni nr. 160, iudetul Mures 545300 5,000 0
MURES z tq.Mures Tq.Mures Municipiul Taeu Mures, Piata i/brasesti nL 24, judetll Mures i40327 4,000 4 0
233 MURhS z stqntsoara Siqhlsoara Comuna Albest, Strada Nationala, Nr 1 5A, Judetul Mures 545400 3,000 6 0
MURES bo€n SoEta Oras SoEta, sf. Primawrii nr. 118, judetul litures 545500 2,000 4 0
MURES lemut lemut Oras lemul sf. Tudor Vladim iresa nr. 1, judetul Mures 545100 2,000 4 0
MURES 2 Reshin Reghln [4unicipiul Reghln, str. Piata Mi@ nr. 1/4, judetul [,,lures 545300 1,000 4 0
MURES 1 Siqhisoara Siqhlsoara lruniclpiul Sighlsoara, sf. Timawi nr. 1 2, judetul Mures 545400 1,000 2 0
234 NEAMT 3 Roman Roman tuluniclpiul Roman, Artera O@litoare nr. 9, Judetul Neamt 51 1052 5,000 6 0
239 NEAMT 7 Humulesti Targu Neamt orasul I argu Neamt str. Mhatl sadowanu nr. 1 uu, judetul Neamt 5152U2 b,UUU U b
24t) NEAMT 2 Roman Roman Municipiul Roman, str. Stetan cel lvtare nr,290, iudet l Neamt 51 1046 4,UrJU I U

241 NEAMT 4 Biuz Bloz orosul Ba@4 str. Rcpublacii l-N, judctul Ncamt ii1510u 3,UUU b U

242 NEAMT 2 Faqet Piatra Neamt vluniciplul Piatra Neaml sr. orhei nr. 5, iudetul Neamt it1u112 3,UUU 6 U

243 N EAMT 3 Savinesti savnesti 1..;omuna savnest, sat savnestr, str. chlm iel nr. c, Jude&l Neamt 61 /41 0 Z,UUU 6 U
244 NEAMT 11 Damanesli Piatra Neamt 61U24 I z,uuu b 0
245 NEAMT Paatra Neamt vuniciDiul Pratra Neamt ts-dulGeneral Nr@lae uas@lescu nr. Jv b1 uzul z,uuv b 0
24b NEAMT 14 Poiana Teiului Poiana Lsrgului uom una Poiana I eiului, sat Porana Largulur, uN 1 /u, JU0etul Nea b1 /34U Z,UUU u 3
OLT 2 Slattna slatna IJUU3J 4,UUU 0
246 OLT 8 (;ara€l L;am€l Munictotutuara€t, urum Eurcpean /u (uN o,, luoeulull z35ZU! 3,000 6 0
249 OLT 5 Bals BODt@St Comuna Bobicesti, tarlaua 84, par@la '164, DN 65 Slatina - Craio! 235100 3,000 6 0
250 OLT 3 Slatna slatna Vunlcipiul Slatina, B-dul Sfantul Constantin Bran@Eanu nr. 2, iud 230038 2,000 6 0
251 OLT I Cata@l UAE@I Municipiul Cara€|, sf. CarDati nr.49A, iudetul olt 235200 2,000 4 0
PRAHOVA 2KM6 btepr Fmuna Bleiol, satBleioi nr.916, iudetul PrahoE 107070 7,000 12 o
253 PRAHOVA 3 EU@V Htotes! [runicipiul Ploiesti, St. Strandului nr. 2, Judetul PrahoE 100189 4,000 8 0
254 PRAHOVA z/ vest Ploiesti lvlunicipiul Ploiestj, Soseaua Vestului nr. 9D, judetul Prahow 100259 7,000 '10 0
255 PRAHOVA l Hrpoorcm Ploiesti lllunicipiul Ploiesti, B-dul Bucurest nr.230, judetul PrehoE 100520 4,000 6 (,
256 PRAHOVA 1b POlqraru Potigratu satPotiqratu, @muna Gonqota nr.354, iudetul PrahoE 107275 4,000 4 U

251 PRAHOVA 6 Valenl Valenii De Munte oras valenii de Munte, sf. stetan @l Mare nr.2, Judetul Praho€ 106400 4,rJrJ0 4 U

PRAHOVA 13 Piafa Arsa Bustenl orasul Busteni, B'dul lndependentei nr. 98, judetul PranoE 1055Ut) 3,UUU b 0
259 PRAHOVA 28 Bai@i Bai6i orasul Bai@i, str.Republicii nr. 85, judehtl Prahow 1U52U0 3,UUU 4 0
z6u PRAHOVA 51 Cina Ploiesti Ploiesti, str. Andrei lvluresanu nr.59,,udetul PrahoE 1 UUJ/9 2,UUU U 0

ConfidentialC
261 SALA' ZALAU Zalau Municapul Zalau, Sf. Mi hai Vitea4l 1 07-1 09, judet Salaj 450099 4,000 6 0
262 3 Simleu SilEniea samleu sil€niei cu nr. 455300 3.000 8 U

263 4 Jibou JIbOU nr. 4552UU 3,000 b 0


2b4 2 Zalau Lalau wnrcrprut zatau, sr Horcrssum nr 1J /4, luoeut Satal 45UUb/ 2,O00 0
2b5 / urasna urasna c0muna urasna, saturasna nf /b/, tudeul Salal 45/ U6b l,UUU 4 U

266 b ileanoa lleanda Comuna lleanda, sat lleanda, sb. Simion Bamutiu nr.26, iudetul S 4bl 1 YU 1,000 12 0
2bt SALAJ 5 Cehu SilEniei Cehu SilEniei Oras Cehu SilEniei, str Garii nr. 6, judetul Salaj 4551 00 1,000 4 0
za6 SATU [4ARE '12 Pelea Petea Comuna Dorclf satPetea nr. 68, judelul Satu Mare 447133 5,000 8 0
269 SATU I\4ARE 2 Negresti Oas Negrestj Oas oras Negresti Oas, Str. Victoriei Nr.2, iudetul Satu Mare 445200 4,000 6 0
270 SATU MARE N4PP Satu Ma.e Careiului sau Mare lvlunicipiul Satu Mare, sU. Careiulul nr. 57/A-5714, iUdetul Satu lvlaft 440',151 4,000 6 0
271 SATU MARE 1 Satu Mare satu mre Municipiul satu Mare, sr. Bot4lui nr. 20, judetul satu Mare 440101 3,000 6 0
272 SATU IV]ARE 4 Satu Mare satu lilare Muniqpiul sau llare, Prata George Boitor nr. 1 4, judetul Satu Mare 440217 2,000 4 0
273 SAI U IVIARE 16 Li€da LiEdA Uras Likda, str. SaU mre UN 19 km 199+42U (UN 1U ), tudelul Si 44t140 2,000 4 U

274 SAIU ffiE 1 5 I asnad I asnad orasul lasnao,str. lntralru nt 1u2. tuoetui sau wre N4530U 2,UUO 6 0
215 SAIU ffiE g Satu Mare Satu Mre vunrcrprul 5au wre, tsraE Nr@lae lrulescu Nr. JJ, luoelul satu ft t4uub1 z,0u0 0
216 3 sau Wre Satu wre Vunicipiul Satu Mare, Piala Georqe Calinescu nr. '13, iudetul Satu I t4uu/5 l,UUU 0
27t SIEIU 1Z Vestem vestem ,muna selmDar, saut veslem, rnG6eda uNl Km z9b + Juu q 55/ZbJ 5,UUU U I
216 5ttslu 3 5r0ru StDru Vunicipiul Sibiu, Soseaua AIba lulia nr 49, iudetul Sibiu )buucz 5,UUU 0 8
2t9 SIBIU 2 Sibiu Sibiu Wnicipiul Sibiu, Calea Surii t'4ari nr. 168, judetul Sibiu 550089 5,000 6 0
260 SIBIU l,4edias I Medias Inicipiul i?bdias, Soseaua Sibiului nr. 98, judetul Sibiu 551118 4,000 0 4
261 SIBIU MPP Sibiu 2 Compa Sibiu \4unicipiul Sibiu, Soseaua Alba lulia nr. 42-D, judetul Sibiu 550018 2,000 12 0
262 SIBIU 9 Copsa Mi€ Copsa Mi€ Oras Copsa Mi€, Soseaua Sibiului nr. 57, judet!l Sibiu 555400 '1,000 8 0
z6a SIBIU 7 Agnita A0nita Oras Aonita, str. Avam lancu nr. 143, iudetul Sibiu 555100 1,000 2 0
284 SUCEAVA Radauli
1O Radauli Vunicipiul Radauti, Calea Bu@Vn9i nr.49P, judetul SuceaE 725400 5,000 6 0
285 SUCEAVA 4 Gura Humorului oras Gura Humorului, B-dul Etu@Mna nr. 1oobis, Judetul su@aE 725300 5,000 6 o
246 SUCEAVA I Vatra Dornei vara Domei lvlunicipiul vatra lJornei, str. Argestru Nr. 4, judetul sucea€ t25700 5,000 8 0
247 SUCEAVA 2 Su@a€ SU€AE l\4unicipiul suceaw, str. L;emauf nr. 112F, judet!l su@aw I 2U021 5,000 tt 0
288 SUCEAVA SUCEAVA SuceaE lllunicipiul SuceaE, Calea Unirii 22, judetul Su@aE 720018 3,000 I 0
269 TELEORMAN 14 Alepndria AleEndaia MunlciplulAenndria, sf. Bucuresti nr. 184, judelul Teleoman 140073 5,000 6 0
z9v TELEORI/AN 7 \4dele Videle Oras Videle, str. Pebolului nr. 2 bis, judetul Teleom an 145300 3,000 4 0
29'l TELEORMAN Rosiori de Vede
3 Rosiori De Vede Municipiul Rosiori de vede, str. Mahail Kogalni@anu nr. 50, Judetul 145100 2,000 4 0
292 TELEORMAN 10 Porcschia Porcschia com una Porcschia, sat Poroschia, judetul I eleoman 14t2aO 2,000 4 0
293 TIIVIIS sag sag @m una sag, sat sag, DN 59, km. 1 3, judetul I im is 307395 5,000 I 0
294 TIMIS MPP Timisoara Sagului Timasoam Municipaul lamasoara,caleasagului nr. 138-140, iudetul limis 30051tt 5,OUU I 0
295 TIMIS Lugoj Ring Road I imis Municioiul Luqoi. @ntura Luqoi km tj+950 tudetul I imis 305500 5,0tJ{J a U

296 TIMIS 3 Lugoj Luaoi Municioiul Luqo sr. uarans ebe$ulur N r. 4, ludeul I rm rs
L JU55OU 4,UUU U 0
29t I IMIS lrmrsoara wnlqotul llmtsoara. ualea lorcnElulutnr. /1, tuoetul llmts JUUbb6 4,UUU 4 0
294 ] IMIS lvlPP I imisoam Iorcnl,al lrmrsoara Munldorul lrmtsoara,Str.Mrreset nr. 1, tuoeill ltmts 3UUb42 4,UUU 6 0
299 I IMIS 2 Sinni6lau Mare JUSbUU 4,UUU U 0
30tJ IIMIS l Jimbota JtmDoila uEs JtmDoxa, uatea rmrsonr vb, tuoeut rmrs
nr. ,U54UU Z,UUU 4 0
3U1 I IMIS lrmrsoara Vunicipiul Timisoara, Slr. Mures nr.41, iudetul Timis too772 2,000 0 8
3U2 ltmts Faqet { Faqet ert Luqot) raqet )rasul Faeet str. Calea Lugoiului nr.84, judetul Timis 305300 2,000 0
3UJ I rMlS TIMISOARA lalea Aradului DN69 Timisoara,jud.Timis
KM3, l 2,000 6 0
JU4 I tMtS 1 5rnnr@tau wre Sanni@lau Mare Jrasul Sanni@lau - Mare, str. Drumul Sara€le Nr. 1/A, judetulTim 305600 2,000 2 0
I tMt5 Comesti Comesti 3om una Ortisoara, sat Comes ti, DN 69 km 1 8, judetul Tim is 307307 2,000 8 0
306 ilMt5 Dumbra!ita Dumbravila sat Dumbra\,ita, @muna Dum b€\,ita, sf. Conac nr. 4, judetil Tim il 3071 60 1,000 4 0
307 TIMIS 1€ Tinrisoara Tinrisoara \4unicipiul Timisoara, Str. Lunei, Nr.20, judetul Timis 3001 09 1,000 I {J

308 TULCEA l Tul@a Tulcea vunicipiul Tul@a, s tr. Babadag nr. 1 60, Judeul I ulcea 820126 6,0u0 12 U

309 TULCEA lsa@i Tulcea lluniciplul I ul@a, s tr. ls a@ei nr. 1 27, judetul I ulcea 82t)22b z,UrJ{J 6 U

310 TULCEA Macin Macin oras Maqn, str. Bmilei nr. 1 , iudetul I ul@a 825300 z,uu{J 6 U

311 TULCEA Babadag Babadag oras Babagad, str. Mrhai vtea4 nr. 24, judetul I ul@a E251UU 1,UUU 4 u
312 VALCEA 14 RM. Valcea Rm.Val@a Munici9iul Ramniil valea, sr. LlbeMtr nr.36, tudelul val@a 24u451 5,UUU b 0
313 VICEA Rm Valea Ringroad Hm.Valea z4ub3b 4,UUU ts 0
314 VALCEA 1 6 Iatarani MUntent uomuna Mnarest,satMuntgnt nr. /5, tuoeul val@a 4,UUU 4 0
315 VALCEA 9 IJragasani ura0asanl MUntqprul uraqasant, str. I uoor vlaorm rres cu nr. /uJ, lu0eul valc( 245t UU 4,UUU 6 0
316 tsre4i 3 BTEDT uras tsre4t, sn Emilor nL u, luoeul vatea 245500 4,000 0
31t RNNIUU VruUEA 1 xamnrcu val@a l\,lunlciplul Ramnicu Val@a, Calea lui Traian 53, iudetulValcea 240011 2,000 8 0
1 / Ka@UE tuules! Comuna Ra@!ita, satTutulesti, judetul Val@a 247 530 1,000 6 0
319 / KM. Vat@a Rm.Val@a lvlunicipiul Ramnio Val@a, B-dul Tudor Madim iresa nr. 40, judetr 240307 2,000 4 0
320 VASLUI 'l Badad Barlad irunlcipiul Bariad, Soseaua Teruciului nr.3, judetul vaslui 731199 5,000 0 I
321 VASLUI Husl Husi iltJnicipiul Husl, Calea Basarabiei nr. 64B,judetul vaslui 7351 00 4,000 6 (,

VASLUI Zorleni Zorleni Com una Zorleni, sat Sim ila nr. 393, judetul vaslui 737635 3,U00 4 U

323 VASLUI Neqresti Neqresli oES Negresti, stf. De@bal nr. E, judetul vaslui 735200 1,000 4 U

324 VA.SLUI Albila Rasesli comuna Dmncenl, sat Rasesti, str. Basarabiei nr. 3, judeul vaslui t3 1224 1,UOU 6 U

VRANCEA l Fo6ani FocSanr Municipaul l-o6ani, str. cua voda nr. 5EA judeul vEncea 62UU34 5,UUU 1U 0
326 VRANCEA 2 Fo6ani Foc9ani MunlclDlul Fo6ani, E,-dul tsucuresti nr. 1 54, iudetul vran@a b2Q144 4,UUU 6 U

321 VRANCEA I Panciu Panciu oras Panciu, str. Ni@lae litrrlescu nr. 31, judetul vranea bz54uu l,UUU 4 0
324 VRANCEA 30 Marasest NIaEI et U orasul Ntamsest. soseaua Bucurest - Ba€u, nr. zA. Km zu3 - zt iz5zu0 l,UUU b 0

Confidential C