Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Președinte,

Subsemnatul/a ................................................................... î n calitate


de proprietar/chiriaș al apartamentului nr. ..............., din Bloc ....................
scara ........., situat în Str. ..........................................................., nr.
..............,

vă rog să binevoiți a scoate / introduce un număr de ............ persoane de la


cotele de întreținere pe o perioadă de ........................................................
(*) începând cu data de ......./......./.............

Menționez că î n această perioadă, î n apartament vor rămâne un număr


de................ persoane din totalul de ................. persoane.

Mă oblig să anunț administratorul în momentul în care vor interveni


modificări față de această cerere.

Data depunerii cererii Semnătura


…………./….…../……….. ………………………………

(*) se va trece: numarul de luni sau nedeterminata

conform H.G. Nr. 1588 /2007 Art 17 lit r),


proprietarii, respectiv chiriașii, pot solicita în scris scutirea de la plata
cheltuielilor pe persoană și care trebuie să fie de cel puțin 15 zile pe lună
, conform hotărârii adunării generale

Președinte Asociație de Proprietari

Se aprobă scoaterea / introducerea la întreținere a …..…


persoane, pe o perioadă de .……………………………. luni, începând cu
lista la întreținere pe luna ………..…………………… anul ……………

Semnătură Președinte
…………………………