Sunteți pe pagina 1din 3

Trec de la sistemul în care învățătoarea/învățătorul reprezintă elementul central la un sistem în care

fiecare materie este predată de un alt profesor corelat cu trecerea de la sistemul calificativelor la
sistemul notelor. O situație nouă pe care o vor traversa elevii o reprezintă intrarea în clasa a IX-a
unde, pe lângă alt nivel de cerințe și exigențe intervine și problema schimbării unui colectiv (în
general de 8 ani) și integrarea în unul nou.

- activități școlare extracurriculare, activități care au ca scop principal creșterea atractivității


școlii pentru elevi, practic o altă fațetă a ceea ce poate oferi includerea copiilor în sistemul de
învățământ. La aceasta se adaugă și faptul că ideea de tabără și competiție sportivă are la baza
valorizarea principiului de grup, de echipă, consolidarea relațiilor dintre elevi și a prieteniei
dezvoltate și într-un alt mediu în afara școlii;
- activitatea de înființare și funcționare a unui centru pentru activități de mediere școlară și
activități cu părinții, activitate care se va derula într-un spațiu adecvat pus la dispoziție de
școală. Mediatorul școlar are un rol deosebit de important în aceasta activitate în special
pentru unitățile de învățământ din mediul rural, printre atribuțiile lui regăsindu-se facilitarea
dialogului școala – familie – comunitate și menținerea și dezvoltarea încrederii și a
respectului față de școală în comunitate și a respectului școlii față de comunitate;
- activitatea de informare și conștientizare în rândul părinților, activitate în cadrul căreia un rol
deosebit de important îl va avea mediatorul școlar, întâlnirile se vor desfășura la centrul
înființat în școală iar intâlnirile vor fi interactive și vor avea rolul de a consolida relațiile în
cadrul comunității și de a realiza schimburi de experiență.
Proiectul beneficiază de o valoarea adăugată prin implementarea unor activități moderne de educare
și predare, conceptul de grădiniță prietenoasă și școala după școală fiind unele de bază în cadrul
proiectului. Acestea au rolul de a sădi și dezvolta apetența pentru educație și cunoaștere a copiilor și
elevilor, aceștia având ocazia să descopere că actul învățării poate fi unul distractiv, relaxant și
totodată aplicat nevoilor din viața extrașcolară. Setul de măsuri integrate propus prin proiect
reprezinta un instrument care, într-o perioadă de 30 de luni, timp de 5 semestre școlare, contribuie
semnificativ la creșterea rezultatelor școlare ale elevilor, participarea lor la viața școlară, iar pe
termen lung conduce la îmbunătățirea nivelului de pregătire a capitalului uman, ce va duce mai
departe la creșterea ratei de participare pe piața forței de muncă și, implicit, a ratei de ocupare, acesta
fiind un obiectiv major și al Strategiei de la Lisabona.

Grup țintă

Grupul țină al proiectului este format din de234 preșcolari, 113 elevi din ciclul primar și 78elevi din
ciclul gimnazial toți provenind din grădinițele și școala din comuna Dumbrăvița județul Brașov. În
ceea ce privește identificarea și selecția grupului țintă aceasta va fi realizată relativ ușor având în
vederea faptul ca unul dintre partenerii în proiect este o autoritate publică locală iar școala din
comuna Sanpetru este partener asociat în cadrul proiectului. Având în vedere faptul că la nivel local
unitățile de învățământ (școli, grădinițe) sunt în subordinea Primăriei, respectiva autoritate locală
deține statistici clare, exacte referitoare la numărul de preșcolar și elevi, organizate pe categorii de
vârsta, cicluri de învățământ și grupe/clase după caz. Autoritatea locală deține și statistici (în baza
Recensământului și al atribuțiilor pe care le are) cu toți ante-preșcolarii putându-se astfel stabili
numărul celor care vor deveni preșcolari în anii de implementare a proiectului. Criteriile de selecție
sunt cele referitoare la faptul că respectivii copii trebuie să aibă calitatea după caz, de preșcolari sau
elevi. În selecția Grupului țintă nuse va face nici un gen de discriminare pe nici un criteriu (gen,
religie, etnie, situație materială etc.). Înregistrarea preșcolarilor și elevilor se va face de către P 1,
ținându-se cont de toate prevederile legale în vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter
personal precum și de faptul că toți cei 439 membri ai GT sunt minori.
Identificarea nevoilor principale ale Grupului Țintă s-a realizat în baza Planului de dezvoltare
Instituțională 2014 – 2018 precum și în urma unor focus-grupuri realizate cu participarea cadrelor
didactice ale școlii și grădiniței (toate acestea se regăsesc și în Analiza de nevoi, parte integrantă din
prezentul proiect). O problemă majora identificată la nivelul elevilor este numărul mare de absențe
școlare (10.000 absențe la nivelul anului trecut, dintre care 6.000 de absențe la nivel gimnazial) fapt
îngrijorător raportat la numărul de elevi, știut fiind faptul că absenteismul școlar este pasul
premergător abandonului.
Rata absenteismului se reflectă în mod direct și evident în situația școlară deloc bună a elevilor, astfel
procentul elevilor de a VIII-a care nu au dat evaluarea națională în 2015 este îngrijorător 42 % din
elevi și de asemenea, în anul școlar 2014 – 2015 există un procent de 15 % din elevi cu situația
școlară neâncheiată. Acest lucru denotă o altă problemă confirmată și în cadrul acelor focus – grupuri
și anume lipsa de interes și motivație din partea elevilor, faptul că aceștia nu înțeleg importanța
educației, a integrării în sistemul de învățământ
Conform Proiectului de dezvoltare instituțională a Școlii gimnaziale Dumbrăvița pentru perioada
2014–2018, toți elevii provin din mediul rural și dintr-un mediu social defavorizat: venituri mici,
șomaj, condiții sărăcăcioase de trai (familii numeroase în spații locative mult prea mici pentru
nevoile lor, condiții igieno-sanitare precare), părinți cu nivel scăzut de educație și cultură, părinți care
muncesc în străinătate. Acest lucru este din păcate un factor ,,agravant” pentru tot ceea ce a fost
prezentat mai sus, în condițiile în care familia nu este parte din acel triunghi (școală-familie-
comunitate) foarte puțin probabil ca elevii să poată fi convinși și motivați de importanța școlii pentru
evoluția lor personală, de viitor.
Alte probleme extrem de importante identificate sunt probleme cu disciplina în special pentru elevii
de gimnaziu, probleme legate de comunicarea profesor-elev precum și lipsa implicării părinților.
În aceste condiții se poate considera că principalele nevoi ale grupului țintă sunt legate de reducerea
absenteismului școlar care duce la fenomenul de părăsire timpurie a școlii/abandon, motivarea
elevilor și acțiuni care să-i facă pe aceștia să conștientizeze importanța școlii, angrenarea constantă în
activități extracurriculare, rezolvarea problemelor de disciplină și implicarea activă, permanentă a
părinților în fenomenul ,,școală”.
Prin obiective și pachețele de activități propuse proiectul intenționează să vină în întâmpinaea acestor
probleme, să ofere soluții și rezolvări concrete.
De aceea, proiectul ,,Școala e frumoasă – Învață pentru tine își propune prin activitățile sala să
reducă rata părăsirii timpurii a școlii și începe această misiune încă din grădiniță, educând copiii de
mici în spiritul atracției pentru învățare prin activități de tip grădiniță prietenoasă (ateliere de creație,
de educație a protejării mediului natural, a protecției și grijii față de animale, module de educație
civică, ateliere de ABC al sănătății, sportul și igienei).
Prin Activitatea 2 se continuă dezvoltarea și întreținerea interesului pentru studiu și educație printr-o
abordare interactivă și aplicată a activităților școlare și extracurriculare.
Astfel se urmărește că elevii cu decalaj în învățare sau care au nevoie de suport în efectuarea temelor
vor fi sprijiniți în cadrul proiectului prin programe de tip ,,Școala după școală”. În același timp, elevii
cu interes crescut pentru literatură vor fi sprijiniți prin organizarea de cercuri de lectura sub forma de
dezbatere. Activitățile extracurriculare sunt menite să atragă cât mai mult elevii către școala și să-și
dorească să aibă această calitate, de ELEV, cât mai mult timp. Cursul de competențe lingvistice va
avea menirea să deschidă practice ale orizonturi să îi facă pe preșcolari și elevi să înțeleagă
importanța învățării unei limbi străine (exemplu: se mizează pe faptul că elevii vor conștientiza
importanța competențelor lingvistice în momentul utilizării internetului).
Toți elevii vor beneficia de module de consiliere și orientare școlară/profesională în vederea
corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar și a orientării în carieră pentru
elevii clasei a VIII-a în cadrul A 3. Ședințele de consiliere vor fi organiate atât individual cât și în
grup, și își propun ca la finalul acestora copii să capete o mai mare încredere în sine și să poată să își
aleagă un drum în viață bazat pe dorințele, așteptările și abilitățile lor. Scopul general al consilierii
este de a-i face pe copii să conștientizeze, prin metode didactice și psihologice specific vârstei,
importanța învățământului și educație.
În cadrul proiectului vor fi realizate și activități care vor sprijini acomodarea copiilor/elevilor în moul
ciclu de învățământ (Actaivitatea 4). Prin vizite în școală/liceu și participarea directă la ore se
urmărește motivarea și creșterea interesului copiilor în mod practic nu doar la nivel teoretic. Tot un
caracter motivaținal o are și participarea elevilor, în cadrul A 5 la tabăra școlară și competiții
sportive. Astfel elevii participanți la tabără vor trebui să îndeplinească anumite criterii legate de
numărul de absențe, rezultate la învățătură și disciplină,