Sunteți pe pagina 1din 35

Lect univ dr Mădălina Gîrbină

Cine aplică IFRS 1?

Potrivit IAS 1. 16 ¨o entitate ale cărei situaŃii financiare sunt conforme


cu IFRS trebuie să prezinte în note o declaraŃie explicită şi fără rezerve
privind această conformitate. O entitate nu va descrie situaŃiile
financiare drept conforme cu IFRS decât dacă acestea respectă toate
prevederile IFRS¨.

IFRS 1 se aplică pentru primele situaŃii financiare întocmite în


conformitate cu IFRS.
Cine aplică IFRS 1?

O entitate prezintă primele situaŃii financiare în conformitate cu IFRS


(şi implicit, aplică IFRS 1, dacă a prezentat cele mai recente situaŃii
financiare:
-în conformitate cu reglementările naŃionale care nu sunt conforme cu
IFRS în toate aspectele,
-în conformitate cu IFRS ( dar acestea nu conŃin o declaraŃie explicită şi
fără rezerve de conformitate cu IFRS),
-care conŃin o declaraŃie de conformitate cu anumite standarde IFRS
-în conformitate cu dispoziŃiile naŃionale şi cu anumite standarde IFRS
în situaŃiile în care acestea nu conŃin prevederi,
-în conformitate cu dispoziŃiile naŃionale cu o reconciliere a anumitor
valori cu valorile determinate conform IFRS,
-a întocmit situaŃii financiare conform cu IFRS doar pentru uz intern
fără a le pune la dispoziŃia proprietarilor sau utilizatorilor externi,
-a întocmit un pachet de raportare în conformitate cu IFRS în scopuri
de consolidare.
NU se aplică IFRS 1 dacă:
- entitatea a prezentat anterior situaii financiare care
au coninut o declaraie explicită i fără rezerve de
conformitate cu IFRS chiar dacă auditorii i-au exprimat o
opinie cu rezerve,
- entitatea încetează să mai întocmească situaii
financiare în conformitate cu dispoziiile naionale care au
fost prezentate alături de situaiile financiare care au coninut
o declaraie explicită i fără rezerve de conformitate cu IFRS.

NU se aplică IFRS 1 pentru schimbările de politici contabile


după trecerea la IFRS. Pentru aceste situaii se aplică IAS 8 sau
dispoziiile tranzitorii ale standardelor.
BilanŃul de deschidere în conformitate cu IFRS

Entităile vor trebui să întocmească un bilanŃ de deschidere la data


trecerii la IFRS, bilanŃ ce reprezintă punctul de plecare pentru
contabilizarea ulterioară în conformitate cu IFRS.
Data trecerii la IFRS reprezintă începutul primei perioade pentru
care se prezintă informaŃii comparative în conformitate cu IFRS.
Exemplu

Pentru o entitate care întocmeşte primele situaŃii financiare în


conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2012 şi valori comparative
pentru un an, data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2011. Entitatea
va aplica versiunea standardelor în vigoare la 31 decembrie
2012, pentru întocmirea bilanŃului de deschidere la 1 ianuarie
2011 şi pentru întocmirea şi prezentarea situaŃiilor financiare la
31 decembrie 2012 (inclusiv sumele comparative). Entitatea va
prezenta o reconciliere a capitalurilor proprii la 1 ianuarie 2011
i 31.12.2011 precum i o reconciliere a rezultatului global
pentru anul 2011.
În vederea întocmirii bilanŃului de deschidere:

-activele şi datoriile nerecunoscute potrivit referenŃialului


aplicat anterior, dar care îndeplinesc condiŃiile de recunoaştere
precizate de normele IAS/IFRS vor trebui incluse în bilanŃul de
deschidere;

-activele şi datoriile recunoscute anterior dar care nu


îndeplinesc criteriile de recunoaştere trebuie să fie
derecunoscute (eliminate din bilanŃ);

-activele, datoriile şi capitalurile proprii trebuie să fie


clasificate, evaluate şi prezentate potrivit cerinŃelor IFRS;

-retratările efectuate vor afecta, cu unele excepŃii (spre


exemplu, cele legate de reclasificarea între imobilizări
necorporale şi fondul comercial), capitalurile proprii –rezultatul
reportat (sau, dacă este adecvat, într-o altă categorie de
capitaluri proprii).
Politicile contabile

Primele situaŃii financiare în conformitate cu IFRS sunt întocmite


folosind politici contabile în conformitate cu standardele în
vigoare la data de raportare (data de închidere a bilanŃului),
politici ce sunt aplicate retrospectiv pentru bilanŃul de deschidere
şi toate perioadele prezentate în situaŃiile financiare.

Principiul de bază al IFRS 1 vizează aplicarea retrospectivă a


standardelor internaŃionale în vigoare la data bilanŃului de
închidere de la care sunt permise anumite excepŃii opŃionale şi
obligatorii..
sunt impuse câteva obligatorii
Politicile contabile

Primele situaŃii financiare în conformitate cu IFRS sunt întocmite


folosind politici contabile în conformitate cu standardele IFRS adoptate
de UE în vigoare la data de raportare (31.12.2012), politici ce sunt
aplicate retrospectiv pentru bilanŃul de deschidere şi toate perioadele
prezentate în situaŃiile financiare.

O serie de standarde permit entităŃilor să aleagă între politici contabile


alternative. Prin urmare, entităŃile vor trebui să selecteze politicile
contabile în conformitate IFRS care vor fi aplicate în bilanŃul de
deschidere, în urma unei analize a implicaŃiilor acestora asupra
bilanŃului de deschidere, cât şi a situaŃiilor financiare în perioadele
următoare.
Excepţii opţionale de la aplicarea retrospectivă

Combinările de întreprinderi

Potrivit principiului general stipulat de IFRS 1, entitățile ar trebui să


aplice retrospectiv prevederile IFRS 3 „Combinări de întreprinderi”.
Prin aplicarea excepţiei, informaţiile referitoare la combinările de
întreprinderi care au avut loc înainte de data trecerii la IFRS nu
trebuie să fie retratate conform IFRS 3.
Aplicarea excepiei opionale de la aplicarea retrospectivă a IFRS 3
Dacă entităile aleg să retrateze informaŃiile referitoare la o grupare
de întreprinderi anterioară trecerii la IFRS, toate grupările care au
avut loc ulterior sunt retratate.
Exemplu
Societatea Alfa prezintă primele situaŃii financiare în conformitate
cu IFRS la 31 decembrie 2012. Data trecerii la IFRS va fi 1 ianuarie
2011, dată la care va fi întocmit bilanŃul de deschidere. Alfa a
absorbit câte o entitate în fiecare an începând cu anul 2006
(fuziune). Managementul doreşte să retrateze informaŃiile
referitoare la o fuziune din 2008, fără a retrata fuziunile
ulterioare. Un astfel de tratament nu este permis, chiar dacă se
aplică excepŃia opŃională prevăzută de IFRS 1.
Managementul poate:
- aplica IFRS 3 pentru toate fuziunile care au avut loc înainte de
data trecerii la IFRS
- Poate aplica IFRS pentru toate fuziunile ce au avut loc după un
anumit moment –înainte de data trecerii la IFRS
- Poate utiliza excepia opională din IFRS 1
Aplicarea excepiei opionale de la aplicarea retrospectivă a IFRS 3
Recunoaşterea activelor şi datoriilor

Toate activele şi datoriile ce rezultă dintr-o combinare de


întreprinderi şi îndeplinesc criteriile de recunoaştere prevăzute de
normele internaŃionale vor fi recunoscute la data trecerii la IFRS, cu
excepŃia activelor şi datoriilor financiare ce au fost derecunoscute
prin aplicarea referenŃialului contabil anterior. Totuşi, prin aplicarea
excepŃiei opŃionale, proiectele de cercetare şi datoriile contingente
existente la data grupării nu vor fi recunoscute (cum s-ar face dacă
IFRS 3 ar fi aplicat retrospectiv). Similar, activele şi datoriile ce nu
îndeplinesc criteriile de recunoaştere vor fi derecunoscute (eliminate
din bilanŃ).
Ajustările ocazionate de recunoşterea sau derecunoaşterea activelor şi
datoriilor vor fi imputate rezultatului reportat, cu excepŃia celor
legate de imobilizările necorporale pentru care este afectat fondul
comercial.
.
Aplicarea excepiei opionale de la aplicarea retrospectivă a IFRS 3

Evaluarea activelor şi datoriilor

Pentru activele şi datoriile evaluate la cost, valorile contabile la data


combinării reprezintă costul prezumat, care stă la baza tratamentelor
contabile ulterioare potrivit IFRS(ex imobilizări evaluate la cost cf ias
16,stocuri, active financiare evaluate la cost amortizat). Activele şi
datoriile evaluate potrivit IFRS la altă valoare decât costul sunt
evaluate la data trecerii la IFRS (ex active financiare, imobilizări
corporale dacă se utilizează tratamentul alternativ din ias 16 16,,
provizioane). Activele i datoriile care nu au fost recunoscute de
entitatea achiziionată vor fi recunoscute i evaluate la valoarea la
care ar fi evaluate conform IFRS în situaiile individuale ale entităii
achiziionate.
Ajustarea fondului comercial

Prin aplicarea excepŃiei opŃionale, fondul comercial este ajustat


pentru imobilizările necorporale recunoscute sau derecunoscute şi
pentru pierderea din depreciere rezultată prin efectuarea testului la
data trecerii la IFRS.
Fondul comercial este testat pentru depreciere potrivit IAS 36, la data
Aplicarea excepiei opionale de la aplicarea retrospectivă a IFRS 3

Fondul comercial negativ


Prin aplicarea excepŃiei opŃionale, fondul comercial negativ este
derecunoscut prin afectarea rezultatului reportat la data trecerii la IFRS.

Exemplu
Societatea M va prezenta primele situaŃii financiare în conformitate cu IFRS,
la 31 decembrie 2012. La data trecerii la IFRS, în bilanŃul său există un sold
al fondului comercial negativ de 32.000 lei. În vederea întocmirii bilanŃului
consolidat de deschidere, societatea M efectuează următoarea înregistrare:

32.000 2075 = 1177 32.000


Fond commercial negativ Rezultatul reportat
provenit din trecerea la
aplicarea IFRS, mai puŃin
IAS 29
Aplicarea excepiei opionale de la aplicarea retrospectivă a IFRS
3

Exemplu
Societatea M a absorbit societatea F, la 1 ianuarie 2010. În 2009,
societatea F a realizat vânzări pentru care a oferit dreptul de
returnare pe perioada de garanŃie. Deşi, potrivit IAS 37,
societatea F ar fi trebuit să recunoască un provizion pentru
garanŃii de 30.000 u.m., acesta nu a fost recunoscut. La 1
ianuarie 2011 (data trecerii la IFRS), suma necesară pentru
decontarea datoriei este estimată la 26.000 u.m. Cum sunt
afectate situaiile societăii M la data trecerii la IFRS, dacă se
aplică excepŃia facultativă?
Aplicarea excepiei opionale de la aplicarea retrospectivă a IFRS
3

Exemplu
Societatea M a fuzionat cu societatea F (absorbită), la 1 ianuarie
2008. Societatea M va întocmi primele situaŃii financiare în
conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2012, cu data trecerii la
IFRS la 1 ianuarie 2011. La 1 ianuarie 2006, F a achiziŃionat un
program informatic la un cost de 300.000 u.m., pe care îl
amortizează în 3 ani. La 31 decembrie 2008, activul este complet
amortizat.
Valoarea contabilă la data combinării (100.000 u.m.) este costul
prezumat care stă la baza determinării amortizării ulterioare,
potrivit IAS 38. Durata de viaŃă utilă la data combinării este de 4
ani. Amortizarea până la data trecerii la IFRS este de 75.000
u.m. Societatea M alege să aplice excepŃia facultativă referitoare
la combinările de întreprinderi. Ce sunt afectate situaiile
financiare ale societăii M la 1 ianuarie 2011?
Valoarea justă considerată drept cost prezumat

Prin aplicarea acestei excepŃii, entităile nu trebuie să reconstituie


informaŃii din trecut pentru determinarea costului. Valoarea justă la
data trecerii la IFRS este considerată cost prezumat şi reprezintă
punctul de plecare pentru determinarea amortizărilor şi pierderilor
din depreciere viitoare. Entităile care aplică această excepŃie nu
sunt obligate să aplice tratamentul alternativ al IAS 16.
Exemplu

Societatea ALFA întocmeşte primele situaŃii financiare în


conformitate cu IFRS, la 31 decembrie 2012 şi prezintă sume
comparative pentru un an. Societatea Alfa deŃine imobilizări
corporale pentru care nu a utilizat politici conforme cu IAS 16 şi IAS
36. Alfa poate aplica retrospectiv IAS 16 şi IAS 36 sau poate să
aplice excepŃia opŃională potrivit căreia, orice imobilizare corporală
poate fi evaluată la valoarea justă la 1 ianuarie 2011, data trecerii la
IFRS. Prin aplicarea excepŃiei facultative este comparată valoarea
contabilă a echipamentelor cu valoarea lor justă la data trecerii la
IFRS, iar ajustarea necesară este imputată rezultatului reportat.
Valoarea justă este considerată cost prezumat şi serveşte ca punct
de plecare pentru determinarea amortizărilor şi deprecierilor
viitoare.
Exemplu
Data trecerii la IFRS, pentru societatea BETA, este 1 ianuarie 2011.
Valoarea netă contabilă a unor terenuri a fost determinată, potrivit
reglementărilor contabile naŃionale, după reguli coerente cu cele
prevăzute de IAS 16. Valoarea lor justă la data trecerii la IFRS este
semnificativ mai mică decât costul, iar managementul doreşte să
reflecte această valoare în bilanŃul de deschidere. Aplicarea
excepŃiei permite managementului să retrateze doar anumite
imobilizări corporale la valoarea justă, la data trecerii la IFRS, chiar
dacă politica aplicată anterior era conformă cu IFRS.
Dacă o entitate a procedat la evaluarea activelor şi datoriilor la
valoarea justă, cu ocazia unui eveniment anterior, poate
considera aceste valori drept costuri prezumate la data evaluării.
Dacă valoarea recunoscută potrivit referenŃialului anterior este
semnificativ diferită de valoarea ce ar fi recunoscută potrivit IFRS,
se înregistrează o ajustare prin afectarea capitalurilor proprii.

Exemplu
Data trecerii la IFRS, pentru societatea Y, este 1 ianuarie 2011. La
31 decembrie 2009, societatea Y a reevaluat clădirile la valoarea
justă determinată de evaluatori independenŃi. Prin aplicarea
excepŃiei facultative, societatea Y poate considera valoarea justă a
clădirilor, la 31 decembrie 2009, drept cost prezumat la
respectiva dată, pe baza căruia se determină amortizările şi
deprecierile ulterioare conform IAS 16 i respectiv IAS 36. Deşi
aplică excepŃia opŃională, societatea Y nu este obligată să aplice
tratamentul alternativ al IAS 16 (reevaluarea) ca politică după
IFRS.
Exemplu
Data trecerii la IFRS, pentru societatea A, este 1 ianuarie 2011.
Managementul societăŃii A doreşte să adopte tratamentul
alternativ al IAS 16, pentru imobilizările corporale. Potrivit
referenŃialului anterior, imobilizările corporale au fost
evaluate la cost după reguli coerente cu cele prevăzute de IAS
16. Dacă A alege să aplice excepŃia facultativă, atunci
determină valoarea justă la 1 ianuarie 2011, valoare ce va fi
considerată drept cost prezumat, iar ajustarea necesară este
imputată rezultatului reportat. Dacă societatea A nu aplică
excepŃia opŃională, atunci va evalua imobilizările la valoarea
justă, iar ajustările de valoare necesare vor fi imputate
rezervei din reevaluare (prin aplicarea retrospectivă a
tratamentului alternativ din IAS 16).
Această opiune este disponibilă pentru:
(a) investiii imobiliare, dacă o entitate alege să folosească modelul
bazat pe cost din IAS 40 Investiii imobiliare; i
(b) imobilizările necorporale care îndeplinesc:
(i) criteriile de recunoatere din IAS 38 Imobilizări necorporale
(inclusiv evaluarea fiabilă a costului iniial); i
(ii) criteriile pentru reevaluare din IAS 38 (inclusiv existena unei
piee active).

.
Instrumentele financiare compuse

Potrivit IAS 32, instrumentele financiare compuse (de ex


obligaiunile convertibile în aciuni) sunt scindate în componenta de
datorie şi de capitaluri proprii, pe baza condiŃiilor existente la
recunoaşterea iniŃială (componenta de capitaluri proprii se reflectă
cu ajutorul contului 1032. Componenta de capitaluri proprii a
instrumentelor financiare compuse (P)). IFRS 1 permite
întreprinderilor să nu identifice separat cele două elemente dacă
elementul de datorie nu mai există la data trecerii la IFRS (deoarece
aplicarea retrospectivă ar însemna practic identificarea a două
elemente de capitaluri proprii).
Desemnarea instrumentelor financiare recunoscute anterior

IAS 39 permite ca un instrument financiar să fie desemnat la


recunoaşterea iniŃială ca datorie sau activ financiar evaluat la valoarea
justă, cu recunoaşterea variaŃiilor de valoare în contul de profit şi
pierdere. IFRS 1 permite ca această desemnare să poată fi făcută la
data trecerii la IFRS. De asemenea, activele financiare pot fi clasificate
ca disponibile pentru vânzare la data trecerii la IFRS. Dacă unei entităŃi
îi este imposibil să aplice retrospectiv metoda costului amortizat şi să
calculeze ajustările (provizioanele) pentru deprecierea activelor
financiare după metodologia descrisă de IAS 39, atunci va determina
valoarea justă a activelor financiare care reprezintă noul cost amortizat
la data trecerii la IFRS.

InvestiŃiile în filiale societăŃi asociate şi entităŃi controlate în comun

O entitate poate evalua în situaŃiile individuale aceste investiŃii:


- la cost conform IAS 27,sau
- la cost prezumat (valoarea justă la data trecerii la IFRS sau valoarea
conform reglementărilor anterioare).
Activele şi datoriile filialelor, întreprinderilor asociate şi
întreprinderilor de tip „joint
„joint venture”
venture”

O societate mamă poate adopta IFRS la o dată diferită de filialele


sale. Când societatea mamă aplică IFRS înaintea unei filiale, filiala
poate evalua activele şi datoriile fie la valorile incluse în situaŃiile
consolidate, fie la valori determinate în conformitate cu IFRS 1 la
data trecerii la IFRS. O opŃiune similară este disponibilă şi
întreprinderilor asociate sau asocierilor în participaŃie care aplică
pentru prima dată IFRS la o dată anterioară sau ulterioară societăŃii
mamă.
Contracte de leasing

O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS poate aplica dispoziiile
tranzitorii din IFRIC 4 Determinarea măsurii în care un angajament
conine un contract de leasing. Prin urmare, o entitate care adoptă pentru
prima dată IFRS poate determina dacă un angajament existent la data
trecerii la IFRS conine un contract de leasing, pe baza faptelor i
circumstanelor existente la acea dată.

Beneficiile angajailor
O entitate poate alege să recunoască toate câtigurile i pierderile
cumulate chiar dacă aplică abordare coridor potrivit IAS 19.
Modificările în valoarea provizionului pentru dezafectare
inclus în costul imobilizărilor corporale.

O entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să


aplice retrospectiv prevederile IFRIC 1 pentru modificările în
valoarea provizionului pentru dezafectare care au avut loc
înainte de data trecerii la IFRS.
Alte opiuni facultative

Pot fi utilizate dispoziiile tranzitorii pentru:


- Activele financiare i necorporale contabilizate conform
IFRIC 12,
- Transferurile de active de la clieni conform IFRIC 18,
- Stingerea datoriilor financiare cu instrumentele de capital
conform IFRIC 19,
-Costurile îndatorării conform IAS 23 revizuit (costul
îndatorării poate fi capitalizat ulterior datei trecerii la IFRS
sau ulterior oricărei date anterioare datei de trecere la IFRS
dar ulterioară 1 ianuarie 2009) .

Utilizarea valorii juste la data trecerii la IFRS în cazul


entităilor care operează în economii cu hiperinflaie severă.
Exemplu
Contract de concesiune
Societatea X trece la IFRS la 1 ianuarie 2011. Domeniul de aplicare al IFRIC 12 în
cazul societăii cuprinde: infrastructura existentă la momentul semnării
contractului de concesiune şi, de asemenea, modernizările şi îmbunătăŃirile aduse
sistemului de conducte, care sunt transferate autorităŃii de reglementare la
sfârşitul contractului de concesiune. Societatea are dreptul de a taxa utilizatorii
serviciului public, şi, în consecinŃă, un activ necorporal trebuie recunoscut pentru
acest drept. Dacă este imposibil să se aplice IFRIC 12 retroactiv, în conformitate cu
cerinŃele de tranziŃie, înainte de prima perioadă prezentată societatea poate
recunoate activele necorporale existente la începutul primei perioade prezentate
şi utiliza valorile contabile respective ale activelor necorporale (anterior clasificate
ca active corporale) la valorile lor contabile de la data respectivă. Societatea
trebuie să testeze pentru depreciere activele necorporale recunoscute la acea dată.
Activele necorporale sunt evaluate ulterior în conformitate cu IAS 38.
ExcepŃii obligatorii

Derecunoaşterea instrumentelor financiare

O entitate aplică IAS 39 prospectiv de la 1 ianuarie 2004 cu


excepia cazului în care alege să aplice regulile de derecunoatere
de la o anumită dată.
Dacă entitatea a derecunoscut un activ sau datorie financiară
nederivată printr-o tranzacie înainte de 1 ianuarie 2004 acestea
nu vor fi recunoscute ulterior în bilan.
Contabilitatea de acoperire
Entitatea care adoptă pentru prima dată IFRS trebuie să analizeze
dacă relaŃiile de acoperire îndeplinesc criteriile IAS 39 (legate în
principal de desemnare, documentaŃie şi eficienŃă) pentru aplicarea
regulilor specifice contabilităŃii de acoperire. Dacă aceste condiŃii
nu sunt îndeplinite, atunci se aplică prevederile IAS 39 referitoare
la întreruperea contabilităŃii de acoperire. Desemnarea unei relaŃii
de acoperire nu se poate face retrospectiv.
Estimări

IFRS 1 interzice utilizarea înŃelegerii ulterioare a unui eveniment


pentru corectarea estimărilor, decât în cazul unei erori. Estimările
anterioare sunt corectate doar dacă nu au fost făcute în
conformitate cu IFRS şi trebuie să reflecte condiŃiile existente la
data trecerii la IFRS.
Se utilizează estimările efectuate conform OMFP 3055/2009 dacă
acestea sunt în conformitate cu IAS/ IFRS sau pot fi efectuate
ajustări.
Exemplu
Societatea ALFA va întocmi primele situaŃii financiare în
conformitate cu IFRS la 31 decembrie 2012 (data trecerii la IFRS
fiind 1 ianuarie 2011). În bilanŃul întocmit la 31 decembrie
2010, societatea ALFA are un provizion pentru garanŃii în
valoare de 40.000 u.m. Valoarea provizionului este determinată
după reguli coerente cu cele exprimate de IAS 37. În acest caz,
societatea ALFA nu trebuie să efectueze ajustări în vederea
întocmirii bilanŃului de deschidere.
În vederea întocmirii bilanŃului de deschidere:
deschidere
-activele şi datoriile nerecunoscute potrivit referenŃialului aplicat
anterior, dar care îndeplinesc condiŃiile de recunoaştere precizate de
IAS/IFRS vor trebui incluse în bilanŃul de deschidere;
-activele şi datoriile recunoscute anterior dar care nu îndeplinesc
criteriile de recunoaştere trebuie să fie derecunoscute (eliminate din
bilanŃ);
-activele, datoriile şi capitalurile proprii trebuie să fie clasificate,
evaluate şi prezentate potrivit cerinŃelor IFRS;
-retratările efectuate vor afecta, cu unele excepŃii, capitalurile
proprii(sau, dacă este adecvat, într-o altă categorie de capitaluri
proprii).
Exemple
Deprecierile sunt recunoscute la data trecerii la IFRS conform IAS 36
IAS 29 este aplicat retrospectiv până la 31.12.2003.
IAS 12 in bilanul de deschidere sunt recunoscute impozite amânate
conform IAS 12.
Exemple
Recunoastere
Impozite amanate
Derivate
Provizioane care nu au fost recunoscute anterior
Contracte de leasing nerecunoscute

Derecunoastere
Necorporale care nu îndeplinesc criteriile de recunoastere
Reclasificari
Activele financiare încadrate in categoriile IAS 39
Datoriile financiare (clasificare componenta de datorie si
capital propriu)
Necorporale care nu ar trebui recunoscute cf IAS 38 in cazul
unei combinări sunt reclasificate la fond comercial
Evaluare
Valoare justa sau cost amortizat cf IAS 39
Depreciere cf IAS 36
Valoare justă minus cheltuieli de vanzare cf IAS 41 etc
Cerine de prezentare
Pentru primele situaŃii financiare în conformitate cu IFRS,
entităŃile trebuie să respecte toate cerinŃele de divulgare a
informaŃiilor solicitate de IFRS (cu excepŃia unor derogări
menŃionate de IFRS 1) şi, în plus, cerinŃele de prezentarea
informaŃiilor solicitate de IFRS 1.

O entitate va aplica IFRS la 31.12.2012. Data trecerii la IFRS


este 1 ianuarie 2011. Entitatea va prezenta:
- Bilanul (situaia poziiei financiare) la 31.12.2012 cu sume
comparative ---pentru 31.12.2011
- Situaia rezultatului global, situaia variaiei capitalurilor
proprii i tabloul fluxurilor pentru 2011 i 2012
- Prezentări de informaii
- Reconcilieri solicitate de IFRS 1