Sunteți pe pagina 1din 4

Examen la disciplina Experiză contabilă

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU


FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Program de studii: Contabilitatea și Auditul Entităților Economice
Disciplina:EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Melus Emilia
CAEE, IF
Anul II, grupa 1

LUCRARE SCRISĂ

Se cunosc următoarele informații referitoare la expertiza contabilă:

Dna Ionescu Adriana a fost numită prin încheierea de şedinţă din data de 25.03.2019 a
Judecătoriei Rm. Vâlcea expert contabil în dosarul nr. 222/2525/2019, părţile implicate în proces
fiind:
1. SC ALFA SRL, cu sediul în strada Clucerului nr. 55, în calitate de reclamantă;
2. SC BETA SRL, cu sediul în strada Dreptății nr. 125 – 127, în calitate de pârâtă.
Reclamanta cheamă în judecată pârâta pentru plata debitului de 43.185,02 lei şi penalităţi
în valoare de 2.567,39 lei.
Pentru a verifica realitatea creanței cu evidențele contabile ale reclamantei și pârâtei,
expertul contabil, prin scrisorile recomandate nr. 55/12.04.2019 - Sc ALFA SRL și
56/12.04.2019 – Sc Beta SRL, a convocat partile pentru data de 24.04.2019, la sediul
profesional solicitându-le punerea la dispoziția sa a unor copii conforme cu originalul după
anumite documente.
(de menționat care sunt documentele la răspunsul cerinței 2)
Conform procesului verbal al întâlnirii, părțile au răspuns convocării expertului și au pus
la dispoziție materialul documentar solicitat.
În urma documentării preliminare asupra obiectivului expertizei şi a analizei generale a
documentelor contabile prezentate de părți, expertul a constat că: s-a încheiat contractul de
prestări servicii cu nr. 73/15.01. 2018 între cele două societăți în baza căruia ALFA SRL a emis
următoarele facturi 111/25.03.2018 în valoare de 14.526,30 lei, 222/25.06.2018 în valoare de
12.766,82 lei, factura nr 333/25.09.2018 în valoare totală de 15.892,36 lei și factura
444/23.12.2018 în valoare de 2.567,39 care reprezintă penalități.
Cerințe:
1. Stabiliți obiectivul cauzei;
2. Enumerați documentele/ actele normative ce constituie materialul documentar;
3. Întocmiti capitolul II Desfășurarea expertizei la raportul de expertiză conform modelului
de mai jos știind că expertul a constatat în baza documentelor doveditoare a plății
Examen la disciplina Experiză contabilă

(enumerați care sunt) că unele facturi au fost achitate parțial, iar reclamanta a determinat
atât debitul solicitat, cât și penalitățile corect .
4. Întocmiti capitolul III Concluzii la raportul de expertiză

Nota:Spațiile libere vor fi completate de fiecare student cu propriile informații, respectiv valori,
cu mențiunea de a NU fi alese sume rotunde ( spre exemplu 200 lei, 1000 lei etc), ci sume care
să asigure originalitatea lucrării (spre exemplu 3259 lei, 275 lei etc).

Model Capitol II și III la raportul de expertiza

Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. I (i=1,n).

Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea nr. i) s-au examinat următoarele documente şi


acte: ____________________________   (descriere detaliată dacă este cazul)

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulăm, la obiectivul nr. I,


următorul răspuns:________________ (se redactează răspunsul clar, concis şi fără ambiguităţi
cu precizări privind articolele din legile şi reglementările în domeniu pe baza cărora se
fundamentează concluziile)

Capitolul III CONCLUZII

În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi


cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă formulăm următoarele concluzii (răspunsuri)
la obiectivele (întrebările) fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1 _______________________________ 
La obiectivul nr. 2 _______________________________ 
La obiectivul nr. n _______________________________  (Se vor relua răspunsurile din
capitolul II, Desfăşurarea expertizei contabile)

REZOLVARE

1. Stabilirea realitatii debitului solicitat de reclamanta, precum si a eventualelor penalitati


din cauza neachitarii facturilor la termenul scadent de catre parata.

2. Actele normative in vederea constituirii materialul documentar sunt urmatoarele:


-dosarul cauzei aflat pe rol;
-copia contractului de prestari servicii nr 73/15-01-2018;
Examen la disciplina Experiză contabilă

-copii dupa facturile emise catre Alfa in baza contractului cu nr 73/15-01-2018;


-extrasele de trezorerie din perioada ianuarie-decembrie 2018;
-extrasele de la banci din perioada ianuarie-decembrie 2018;
-fisele de cont de la ambele societati ;
-ordinele de plata;
- copii dupa documentele de plata a facturilor emise de catre SC ALFA SRL conform
contractului 73/15-01-2018;
-OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglemtarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

3.Pentru stabilirea realitatii debitului solicitat de reclamanta, precum si a eventualelor


penalitati din cauza neachitarii facturilor la termenul scadent de catre parata s-au
examinat următoarele documente:
-dosarul cauzei aflat pe rol;
-copia contractului de prestari servicii nr 73/15-01-2018;
-copii dupa facturile emise catre Alfa in baza contractului cu nr 73/15-01-2018;
-extrasele de trezorerie in perioada ianuarie-decembrie 2018;
-extrasele de la banci din perioada ianuarie-decembrie 2018;
-fisele de cont;
-ordinele de plata;
- copii dupa documentele de plata a facturilor emise de catre SC ALFA SRL conform
contractului 73/15-01-2018;
-OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglemtarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulăm, la obiectivul nr. I,


următorul răspuns :
Din analiza acestora am constatat ca in baza contractului 73/15-01-2018, reclamanta a
emis paratei, urmatoarele facturi: factura 111/25-03-2018 in valoare de 14.526,30 lei;
factura 222/25.06.2018 în valoare de 12.766,82 lei, factura cu nr 333/25-03-2018 in
valoare de 15.892,36 lei, factura cu nr 444/23-12-2018 in valoare de 2.567,39 lei
reprezentand contravaloarea prestarii serviciilor in perioada supusa expertizei.
Parata a achitat contravaloarea facturii 111/25-03-2018 si plata partiala 5622 lei a
facturii 222/25.06.2018, conform OP, a extraselor de trezorerie din data de 31.03.2018,
28.06.2018 si din data de de 03.10.2018.
Astfel, din totalul de 43.185,02, facturat de reclamanta, parata a achitat 18.388,82,
ramanand un debit de 24.796,2
In concluzie, din totalul de 43.185,02 lei facturat de reclamanta in perioada supusa
expertizei, parata a achitat 18.388,82 lei, ramanand un debit de 24.796,2 lei si penalitati
de intarziere de plata a facturilor in cuantum de 2.567,39 lei.
Examen la disciplina Experiză contabilă

Capitolul III CONCLUZII

În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul


prezentului raport de expertiză contabilă formulăm următoarele răspunsuri la obiectivele
întrebările adresate acesteia :

La obiectivul nr. I (Stabilirea realitatii debitului solicitat de reclamanta, precum si a eventualelor


penalitati din cauza neachitarii facturilor la termenul scadent de catre parata), din totalul de
43.185,02 lei facturat de reclamanta in perioada supusa expertizei, parata a achitat 18.388,82 lei,
ramanand un debit de 24.796,2 lei si penalitati de intarziere de plata a facturilor de 2.567,39 lei.

Prezentul RAPORT de expertiza contabila a fost incheiat astazi 09.05.2019, in 4 exemplare a 2


file, la care se adauga 3 anexe. Trei exemplare se depun la dosar, iar un exemplar se retine.

DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE CA AM INTOCMIT PERSONAL ACEASTA


LUCRARE !