Sunteți pe pagina 1din 35
CAPITOLUL IV EXECUTAREA HOTARARILOR PENALE Sectiunea I Consideratii generale privind executarea hotérérilor Penale 1, Punerea in executare a hotararilor penale - ultima faz a procesului penal Pentru rezolvarea conflictului de drept penal niscut prin savarsirea unei infractiuni, este necesari declansarea procesului penal, deci nasterea unui raport juridic procesual penal. Dar, conflictul de drept penal substantial nu poate fi considerat rezolvat decat in uma desfasurarii procesului penal, prin restabilirea ordinii de drept incalcate, adica prin tragerea la raspundere penala a celor vinovati de sAvarsirea infractiunii. Pentru asigurarea finalitatii procesului penal si realizarea tragerii la rispundere penal a persoanelor vinovate, nu este suficientd pronunfarea hotdrdrii judec&toresti de condamnare, ci este necesara punerea in aplicare a dispozitiilor cuprinse in aceasti totirire. De aceea, dupa faza de judecata, a cArei limit finala o constituie rimanerea ‘kfinitiva a hotirarii judecditoresti penale, urmeazi faza de punere in executare a acestei hotiréri, {In legitura cu caracterul autonom al acestei faze a procesului penal si cu aparte- ena ei la ramura dreptului procesual penal, au existat unele controverse in literatura ‘tidied. Astfel, au fost autori! care au sustinut ci normele care reglementeazi on llr penale aparfin in intregime dreptului penal executiv. ‘ eae opinii, la care ne taliem, exprimata de Majoritatea autorilor 8tnoni a proceaninry in executare a hotararilor judecatoresti penale este 9 Sazi te clar delimitgg Mi care) organele judiciare desfisoara activitati specifice si ale este ep Prin dou’ momente distincte. Limita initial a acestei faze lita final o eae de momentul raménerii definitive a hotirarii penale, iar ‘i, Moment ea momentul punerii efective in executare a dispozifiilor din aga in cage fi determinat diferit in functie de felul pedepsei, fie prin i, fie prin Consemneazi data la care a inceput executarea pedepsei recipi i a ° ; ipisa de achitare a amenzii penale. in aceasta opinie s-a apreciat? h 2 L eg: 2 egg P. ct 3p ore > Ps 645-646, ‘ Lg rttee a 5 N. Vol it han ‘ Migs Oeeee Une de prove, dirt ponci ce pa SS: G. Antoniu, in V. Dongoroz si colectiv, a artea speciala, vol. II, op. cit., p. 294, Privire la dreptul penitenciar, in Analele Universitatii Bucuresti, 1971, Scanned with CamScanner DREPT PROCES! 154 VAL PENAL Vu) c& fac parte din faza punerii in executare a hotirarilor penale numai unele executare, si anume, numai acelea care declanseaza inceputul executari, deosebindu-se executarea pedepsei de activitatea de punere a ei in aplicare, in concluzie, punerea in executare a hotirarilor penale definitive este ultima procesuala, fara de care procesul penal, in ansamblul sau, nu ar avea finalitate, jag activitatea de executare a hotérdrilor continua dupa terminarea procesului Penal, intring sub incidenfa dreptului executional penal. Spre deosebire de sistematizarea Codului de procedura penal de la 1968, unde executarea hotirdrilor penale ficea obiectul Titlului IM al Partii speciale (nantes Titlului IV — ,Proceduri speciale”), in structura actualului Cod de procedura penal Aispozitile privind executarea hotardrilor sunt cuprinse in Titlul V (art. 550-60), dup, reglementarea procedurilor speciale. Este adevarat ca punerea in executare a hotiririlor reprezinta ultima faz a procesului penal, ins’, avand in vedere faptul cd si in cadrul procedurilor speciale sunt cuprinse norme derogatorii privind punerea in executare (de pilda, in privinfa procedurii privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice), mai fireascd era sistematizarea din Codul de procedura penala de la 1968, unde normele derogatorii erau plasate dupa normele de drept comun, inclusiv in materia executirii, Se observa ci modificarile aduse prin prevederile actualului Cod de proceduri penala in privinta executarii hotararilor penale se coreleazi cu modificarile intervenite in materie penal, in urma adoptirii actualului Cod penal’. Astfel, s-a urmirit, pe deo Parte, introducerea in actualul Cod de procedura penal a unor dispozitii corespun- zatoare institufillor nou reglementate in actualul Cod penal (spre exemplu, pedeapst Complementaré a afigirii sau publicdrii hotirdrii de condamnare, aménarea apliciti Pedepsei, inlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate in folosul Comunitafii) iar pe de alta parte, eliminarea institutiilor care nu igi mai au corespondent in actualul Cod penal (spre exemplu, dispozitile referitoare la executarea pedepsi lt locul de muncd ori cele referitoare activity in acest “ au la executarea pedepsei de cAtre militari sau '@ inlocuirea rispunderii penale), = De asemenea, prin noua re; a a © chil jntre 4 ‘glementare s-a d echilibru i respectarea drepturilor penan lorit mentinerea unui . lor condamnate ori cu privire la care organele judiciar® ns ane privire re il — a ae ane misuri si necesitatea simplificarii si accelerarii procedurilo = hotiirile pronuntte ope tae specificd in materia execu — contest he tng, icra . in Prima instanta in materia executarii pot fi atacate cu contest elimina acle disponing coat 1 termen de 3 zile de Ia comunicare. Tot ath $4 mod ecg ti “are confereau competent alternativa mai multor inst c indu-se Competenta exclusiva a unor instante, in aga fel ine RU se impuna transpo je 1a ‘ rtul Perso; * " jeten instante aflate in alta circumserip Private de libertate de la locul de detent? eet | cl lie teitorials; de altfel, unele dintre aceste modifi” aoe Legea nr. 28672009 y7 ‘ comple a? "28672009 priv ies ‘tle uteriogre, Yi Codul penal, publicats ta M, Of ar, 510 din 24 ite 2009, on mosifet Perea de mitive la pry ive la proiectul noului Cod de ‘Procedura penala, www,just.ro Scanned with CamScanner pecutarea hotirérilor penale fost operate prin Legea nr. 202/20) edura penalas ‘cd inainte de intrarea in Vigoare a actual Totodata, sunt eliminate din actuala Jegislatie ., A acele dispoziti jgute in practic’, spre exemplu cele refertoare la ovice incidence 24 Provocat unele g.arenunfat, in acelasi timp, la unele dispozitii care nu mai eas ul in cursul executiti, cum sunt cele privind amanarea sau intreruperea executirii *Pund realitatilor practice, famille; sau avut in vedere, in acest sens, si schimbatile din organiam vn ‘Administrafiei Nationale a Penitenciarelor, care permit efectuarea unor activi eeu definfi in incinta locului de detentie, sau deplasarea acestora, printr-o age caitre sdministrativa, in afara locului de detentie, in situatii speciale!, spozitie au 2, Caracterul executoriu al hotararilor penale Spre deosebire de hotararile judecatoresti civile care trebuie investite cu titlu cxecutoriu, in materie penala hotararile judecatoresti definitive sunt executorii de drept, fiind puse in executare din oficiu de c&tre organele competente. Potrivit art. 550 alin. (1) C. pr. pen., hotarérile instanfelor penale devin executorii la kta cind au rmas definitive. Hotirarea penal definitiva are autoritate de lucru judecat, adica este consideraté ca find expresia adevarului in cauza care a facut obiectul judecafii (res iudicata pro veriate haberur) si nu mai este posibil un nou proces penal impotriva aceleiasi esoane si cu privire la aceeasi fapti (ne bis in idem). De altfel, unul dintre principiile nou introduse in cadrul reglementarii exprese a Mtcipiilor fundamentale ale procesului penal din actualul Cod de procedura penal ‘se principiul ne bis in idem, potrivit caruia ,,nicio persoand nu poate fi urmarita sau Pentru svargirea unei infracfiuni atunci cand fafé de acea persoani s-a Monunfat anterior o hotirare penala definitiva cu privire la aceeasi fapti, chiar $i sub es rare juridica” (art. 6 C. pr. pen.). 2 a bn juridica?, s-a apreciat c& principiul autoritafii de lucru judecat Penale definiti . - : itive are doua efecte: dispositioe fect pozitiv ft ibilitatea punerii in executare a Pts tn hoy ozitiv care consti in posibilitatea pi cn i - se wae ee egativ care consti in impiedicarea unui nou proces impotriva aceleiasi Cag UPtivite la aceeasi fapta, ; = x mitre aefetului negati al autortii de cr judecat, in at. 16 a xa fotinge Cauzele care impiedica punerea in miscare sau exercitarea ‘ excqyi Si existenta autoritiii de lucru judecat [lit. i]. . Seamrgc Tegula conform edireia hotdrarile penale devin executor Ja data — 50 alin. (2 ede ci si hotirarile finitive, in art. 550 alin. (2) C. pr. pen. Se previ Petts, 647, & Scanned with CamScanner 156 DREPT PROCESUAL PENAL ¢ vg), nh nedefinitive sunt executorii atunci cdnd legea dispune aceasta, Este vorba de anumite hotirari ce pot fi supuse unei cdi de atac, de pilda contestafia, care nu suspenda executarea [spre exemplu, incheierea data in prima instanta prin care sa dispus suspendarea judecdiii - art. 367 alin. (5) C. pr. pen. sau incheierea prin care, in curs judecatii, s-a dispus luarea sau menfinerea unei mésurt preventive ori prin care sq ‘constatat incetarea de drept a acesteia - art. 206 alin. (4) C. pr. pen.]. 3. Momentele la care hotararile judecatoresti penale raman definitive ‘Asa cum am ariitat, de reguld, hotirarile penale devin executorii de drept de la data raménerii definitive. De aceea, prezint& importanfi determinarea momentului la care aceste hotarari ramén definitive. Legea (in art, 551-552 C. pr. pen.) prevede momente diferite in functie de gradul de jurisdicfie, adic& dupa cum este vorba de hotirérea primei instante sau de hotirirea instantei de apel, respectiv de hotararea pronunfati in calea de atac a contestatiei. Hotardrile primei instante raman definitive (potrivit art. 551 C. pr. pen.): 1. la data pronuntirii, cdnd hotirdrea nu este supusa contestatiei sau apelului', 2. 1a data expirarii termenului de apel sau de introducere a contestatiei: a) cfind nu s-a declarat apel sau contestatie in termen; b) cAnd apelul sau, dupa caz, contestatia declaratd a fost retras induntrul termenului; 3. la data retragerii apelului sau, dupa caz, a contestafiei, dac& aceasta s-a produs dupi expirarea termenului de apel sau de introducere a contestatiei; 4. Ja data pronunfirii hotararii prin care s-a respins apelul sau, dupa caz, contestafia. Hotirérea instanjei de apel si hotardrea pronuntata in calea de atac a contestafiel “adn Getintive(Potivit at. $52 C. pr. pn. Ia data promunfii atk: ei de apel riméne definitiva la data pronuntirii acesteia, atunc) cand apelul a fost admis si procesul a luat sfarsit in fat instantei de apel: farsit in fata i Yala in calea de atac a contestatiei ramane definitiva la data Pronuntarii acesteia, atunci cind contestati a aici urace Sit in fningante aechan stafia a fost admisi si procesul a luat sfas 4. Instanta de executare Punerea in executare a hotararii Instanja compete ilor Penale este o atributie a i de judecatl. a petentis& pund in ex ributie a instantei de j iuza Tespectiva, ecutare hotirdrea este prima instanfa de judeom® * Spre exem iplu, hotirirea . e ware de dectinare de competent sau sentinfa prin care se sotusiones2& ce Scanned with CamScanner procul. hotérarilor penale 184 est sens, in art. 553 C. pr. pen. se prey tirdrea j : wu la prima instanfa de judecata, sau Hie na re acu Penale, ramasi deapel, se pune in executare de catre Prima instanta de judecata, Hotirarile pronunfate in prima instanta unin excoutare, dup caz, de Tribunalul Bucuresti sau de tribunalul militar. Cind hotirirea rimane definitiva in fata instanei de apel sau in fata instantei jgrarhic superioare, aceasta trimite Instanfei de executare un extras din acea hotirare, cu datele necesare puncrit in executare, in ziua pronunfarii hotirarii de cétre instanta de spel sau, dupa caz, de catre instanja ierarhic superioara. Aceste dispozitii sunt aplicabile si in cazul hotirdrilor nedefinitive, dar executorii, cu excepfia celor privind masurile de siguranfa, misurile asiguratorii si misurile peventive, care se pun in executare, dupa caz, de judecatorul de drepturi si libertati, judecitorul de camer preliminara sau de instanfa care le-a dispus. Cand hotirérea instanfei de apel a fost modificata prin hotdrdrea fnaltei Curti de Casfie si Justifie, pronunfata in recurs in casatie, inalta Curte de Casatie si Justitie timite instanfei de executare un extras din acea hotirdre, cu datele necesare punerii in xeculare, in ziua pronunfirii. fn cazul pedepselor si masurilor neprivative de libertate, judecdtorul delegat cu xecutarea din cadrul instanfei de executare poate delega unele atributii judecdtorului delegat cu executarea de la instanfa corespunzatoare in grad instanei de executare in sicumscripfia c&reia locuieste persoana aflat’ in executare. Asacum s-a subliniat in doctrin§,' pentru punerea in executare a hotirarilor penale, ‘wlanla de executare foloseste o cale grafioasi si numai incidentele de executare se "aolva pe cale contencioasa. Potrvit art 554 alin, (1) C. pr. pen., instanfa de executare deleagi unul sau mai ml ntre judecatorii sti pentru efectuarea punerii in executare. ine Situajia in care, la punerea in executare a hotdrérii sau in cursul executirii se Pie — nelimurire sau impiedicare la executare, Judecaitorul delegat cu executarea (ugg «°2 Instanta de executare, care va proceda potrivit dispozitiilor art. 597 si 598 isan, 4. *@°lva incidentele respective, potrivit dispozitiilor privind procedura la SY alin ou si contestatia la executare). Se observa ca, in textul de lege [art. Asesig 0°) C- PE. pen.] nu s-a prevazut obligatia, ci doar posibilitatea judecatorului de "nen de executare; in literatura de specialitate,? s-a apreciat c& prin aceasti "Sout gq, st Umit ca judecttorul delegat si poati rezolva personal asemenea ‘“impiedicari in activitatea de punere in executare a hotirarii. de catre fnalta Curte de Casatie si Justitie se Pee 9. At ‘sna It V. Dogar , 7 7 ice ale Codului de Bog Loy, ree Soles, Explicai teoretice ale Codhiui de procedur penal romén ML Scanned with CamScanner -___DREPT PROCESUA: 158 L PENAL Vy 5 Sectiunea a Il-a Punerea in executare a pedepselor principale! 1. Punerea in executare a pedepsei inchisorii sau a detentiuni; pe viata si a pedepsei accesorii 1.1. Procedura de punere in executare a pedepsei inchisorit sau q detentiunii pe viata fn art. 555 C. pr. pen. se prevede cd pedeapsa inchisorii si pedeapsa detentiuni pe viata se pun in executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de judecdtorul delegat cu executarea in zing raménerii definitive a hotirarii la instanfa de fond sau, dupa caz, in ziua primirii extrasului din hotirare, se intocmeste in 3 exemplare si cuprinde: denumirea instantej de executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, numérul si data hot&rarii care se executA si denumirea instanfei care a pronunfat-o, pedeapsa pronunfati si textul de lege aplicat, pedeapsa accesorie aplicata, timpul refinerii si arestii preventive ori al arestului la domiciliu, care s-a dedus din durata pedepsei, mentiunea daca cel condamnat este recidivist, precum si, dup’ caz, mentiunea prevazutd la art. 404 alin, (6) C. pr. pen2, ordinul de arestare si de detinere, semnatura judecatorului delegat, precum si stampila instantei de executare. in cazul in care cel condamnat se afli in stare de libertate, odati cu emiterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii sau a pedepsei detenfiunii pe via, judecitorul delegat cu executarea emite si un ordin prin care interzice condamnatului st piiriseascd tara. Ordinul se intocmeste in 3 exemplare si cuprinde: denumirea instanie de executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, pedeapst pronunfata impotriva acestuia, numarul si data hotirdrii de condamnare, denumiree instanjei care a pronunfat-o, numirul mandatului de executare a pedepsei emis P¢ numele condamnatului, dispozitia de interzicere a pArdsirii férii, semmétue judecatorului delegat, precum si stampila instantei de executare. a mmandeth, Prevede (in art. 556 C. pr. pen.) e& pentru ducerea la inden san fest pears se trimit doua exemplare organului de politie de la oe in Romania, on eealud da ui, iar in cazul in care acesta nu are domiciliul saul it : cand. conda et set a in raza teritoriala a caruia se afla instanta doce rely comandantulu la locul de define” dupa caz, cand condamnatul ¢ In situafia in care identifies identifies i‘ . ite si © mandatul de executare confine erori materiale, ins a fea persoanei in vederea punerii in executare, in raport cu date, are ale persoanei existente in evidenjele organelor de polifie si ho *Potrvit actualului Cod penal pea dete Pe vial) neous iy anal (ar 53), pedepsee principale apiabilepesoane fic su ®) a “ te vorba de ti . 2 i fn tod a condamnerngs Mentiunes 8 persoana vatimaté a soictat ingtinjarea ou privire la eliberares Scanned with CamScanner ‘precutared. hotdrdrilor penale jz 185 instanfei de judecata, organul de politic execut’ hotirdrea, solicitind, in acelasi timp, jnstanfei de judecatd indreptarea erorilor materiale sesizate, Pentru aducerea la indeplinire a ordinului de interzicere a pirasiriifirii se trimite de dati cdte un exemplar organului competent sa elibereze Pasaportul si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. Mandatul de executare sau ordinul de interzicere a parasirii {ari poate fi transmis organelor competente si prin fax, Posta electronica sau prin orice mijloc in masur& s& yoduci un document scris in condifii care s& permit autoritatilor destinatare s& fi stabileascd autenticitatea, fn cazul in care cel condamnat se afla in stare de libertate, organele de executare au cbligatia de a lua masurile prevazute de lege in vederea punerii in executare a mandatului de executare a pedepsei si a ordinului de interzicere a pirasirii farii in ziua primirii acestora. Deci, in activitatea de executare a mandatului si a ordinului de interzicere a pirisiri firii (art. 557 C. pr. pen.), alituri de judecdtorul delegat al instantei de executare, au atributii si alte organe: organele de politic, comandantul locului de detinere, organul competent sa elibereze pasaportul si Inspectoratul General al Polifiei de Frontiera. ¢ Astfel, pe baza mandatului de executare, organul de politie procedeazi la arstarea condamnatului. Celui arestat i se inmaneazi un exemplar al mandatului si este dus a locul de definere cel mai apropiat, unde organul de polifie preda celalalt exemplar almandatului de executare. In vederea punerii in executare a mandatului emis in executarea unei hotirdri definitive de condamnare, organul de polifie poate patrunde in domiciliul sau resedinta lei persoane fri invoirea acesteia, precum si in sediul unei persoane juridice fara MNvoirea, Teprezentantului legal al acesteia. ‘a Cand executarea mandatului se face fata de un condamnat in a carui ocrotire se afla Sean © persoan& pus sub interdicfie, o persoand cAreia i s-a instituit tutela sau Sint, onl o persoana care, datorita varstei, bolii sau altei cauze, are nevoie de ajutor, ul de politie are obligafia sd instiinfeze autoritatea competent’ in vederea luarii lor legale de ocrotire Pentru persoana respectiva. cong eae impotriva cdreia s-a emis mandatul nu este gisitd, organul de politie Peau dazea iy tun Proces-verbal si ia masuri pentru darea in urmérire, precum si exemp en la punctele de trecere a frontierei, De asemenea, legea prevede ct Se trimi ie pe Procesul-verbal impreund cu un exemplar al mandatului de Dac it instanfei care a emis mandatul. Fog pe 8084 Condamnati refiuz’ sx datului sau incearcit sa fu Poy la ‘sd se supund mandatului sau incearc& sa fuga, va dneeasta, Pe ween Se aflé in stare de detinere, comandantul locului de definere ti Sean onsen, con ral mandatului de executare. Totodati, comandantul locului de Se Dedensei «i mtr-un proces-verbal data de la care condamnatul a inceput 5! timite 0 copie de pe acest Proces-verbal instanfei de executare. a Scanned with CamScanner DREPT PROCESUAL PENAL + Vo, © Pe baza ordinului de interzicere a parasirii han onganele drept refuza Celuj condamnat eliberarea pasaportului sau, dupa caz, proces ioe fos ae si iay masuri pentru darea condamnatului in consemn la puncte fe de trecere a fe mtierei, ‘¢ in cazul in care s-a dispus amanarea aplicarii a sau suspendarea executigii pet sh gee Te ce supravegheati poate solicita motivat instanjei de exe eS ee a arisirea teritoriului Romaniei potrivit art. 85 alin. (2) lit i) sau art, 93 alin. (2) it. 4) C. pen, Instanta de executare solutioneazi cererea in camera de consiliu, dupa ascultarea persoanei supravegheate si a consilierului de probatiune, prin incheiere definitiva, jy cazul in care admite cererea, instanta stabileste perioada pentru care persoang sheati poate parisi teritoriul Roméniei. espe Geosbire "te Codul de proceduri penal de la 1968, actualul Cod de procedura penal confine dispoziii privind incunostintarea despre arestare in vederea executirii mandatului (art. 558). Astfel, imediat dupa arestarea in vederea executirii mandatului, condamnatul are dreptul de a incunostinta personal sau de a solicita administratiei locului de definere s& incunostinteze un membru al familiei sale ori o alts persoan desemnati de acesta despre arestare si despre locul unde este detinut. Daca persoana condamnat& nu este cetZifean roman, aceasta are si dreptul de a incunostinfa sau de a solicita incunostintarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al c&rui cetitean este sau, dupa caz, a unei organizafii internationale umanitare, dacd nu doreste si beneficieze de asistenta autoritatilor din fara sa de origine, ori a reprezentantei organizatiei internationale competente, daca este refugiat sau, din orice alt motiv, se afla sub protectia unei astfel de organizatii. 160 1.2, Alte dispozitii privind executarea pedepsei inchisorii sau 4 detentiunii pe viata 1.2.1. Am4narea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata A. Cazurile in care detentiunii pe viata De regula, pentru asigurarea realizarii " i i a eficienel ‘ a scopului procesului penal si a eficienfe! ak bey penale definitive se pun in executare de indata. De la aceasti keg ca a instituit unele cazuri de i A ai executarea Pedepe incisor sata detenjunii pe “ae cand poate fi amanaté Pet art, $89 alin. (1) C. pr. pen,, aceste cazuri sunt: suferd de 0 boals stati, pe baza unei expertize medico-legale, c persoana condamnatt Penitencig ora coe nu poate fi trata in reteaua sanitara a Administafei Noionl boli mu permite tease imPosibild executarea imediaté a pedepsei, dack specifics Ministerufui Santen 2 32eS'*ia cu asigurarea pazei permanente in rejeaua sai liberate nu presi ,3 4 instanaapreciazs e& amnarea executri si ist Pedepsei se amana parapets ue ordinea publica. fn aceasta situatie, exe° ) cana ee ets © condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an. Poate fi dispusd aménarea executarii pedepsei inchisorii sau a Scanned with CamScanner sxecutarea hotirGrilor penale 161 jn aceste cazuri, executarea Pedepsei se amén& pana la i i Se pani la incetarea cauzei care a in primul dintre cazurile prevazute de lege [lit. a) alin. (1 al 58 aminatea executirii pedepsei nu poate fi dispust dact col Conia eee singur starea de boalé, prin tefuzul tratamentului medical, al interver in actiuni de autoagresiune sau prin alte actiuni vatdmatoare, sau in situatia in care se sustrage efectuarii expertizei medico-legale, B, Procedura amdndrii executéiri pedepsei inchisorit sau a detenfiunit pe viafit Cererea de aménare a executirii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viaja poate fi ficuti de procuror si de condamnat. Cererea poate fi retrasi de persoana care a formulat-o. Hotararile prin care se dispune amanarea executarii pedepsei sunt executorii de la cata pronuntarii. In cazul in care in timpul amanirii executarii pedepsei pe numele condamnatului este emis un alt mandat de executare a pedepsei inchisorii, acesta nu poate fi executat pind la expirarea termenului de amAnare stabilit de instanfa sau, dupa caz, pani la incetarea cauzei care a determinat amanarea. Hotirdrea prin care instanta se pronunfa asupra cererii de amanare a executirii Pedepsei poate fi atacata cu contestatie la instanfa ierarhic superioara, in termen de 3 | ilede la comunicare. 'n cazul amanarii executarii pedepsei, condamnatului ii revin anumite obligati, Prevazute in art, 590 C. pr. pen.; aceste obligatii pot fi impartite in dou’ categorii: unele care ii revin condamnatului ope Jegis, iar altele care ii pot fi impuse de instanfai. Astfel, pe durata améndrii executirii pedepsei, condamnatul trebuie si respecte ‘umitoarele obligatii: a)sinu depaseasca limita teritoriala fixata decat in conditiile stabilite de instanfa; ») sia legatura, in termenul stabil de instant, cu organul de politie desemnat de hoe cuprinsul hotararii de amanare a executirii pedepsei inchisorii pentru a fi luat ncvidenté si a stabili mijlocul de comunicare permanent cu organul de supraveghere, 3 : Sdse ‘Prezinte Ja instanfa ori de cate ori este chemat; ‘ ings isi schimbe locuinfa fri informarea prealabilé a instanfei care a dispus ® sinu det; 3 0 i dein, s8 ma foloseascd si si nu poartenicio categorie de arme; Sita Ja Cazul prevazut Ia art. 589 alin. (1) lit. a, s& se prezinte de indati la unitatea in 1) i Care urmeaz4 si facd tratamentul, iar pentru cazul prevazut la art. 589 ¥e dusee inerjeasca copilul mai mic de un an Una san nati executirii pedepsei, instanta poate impune condamnatului si bag?) Sm ay iii multe dintre urmitoarele obligatii: ee ‘ me Gnvinite locuri sau la anumite manifestiri sportive, culturale oti nu ce, stabilite de instan{a; tele cu cant? cu persoana vatémata sau cu membri de familie ai acesteia, cu jePie de acesgonn'® Iffactiunea sau cu alte persoane, stabilite de instant’, ori sa Sn conduce nic niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite. Scanned with CamScanner DREPT PROCESUAL PENaL, 162 TPR uc Instanta competent sh se pronunfe asupra acordarii amanarii execut Dede avit art. 591 C. pr. pen., instanta de executare. ‘ este, Son ine Pr te de amanare prevazute de lege (la art. 589 alin. (1) tit, de amanare a executarii pedepsei se depune la judecatorul delegat a ecutarea, insofita de inscrisuri medicale. Judecdtorul delegat cu executarea verify ean enta instanfei si dispune, dupa caz, prin incheiere, declinarea competent de ipe' efectuarea expertizei medico-legale. Dupa primirea raportyly solutionare a cauzei sau € li ¢ de Cpatizk medico-legali cauza se solufioneazd de instanta de executare, potty, dispozitiilor prezentului capitol. - ; ; i ei de executare comunica hotararea prin care s-a dispus aménarea executiri, pedepsei, in ziua pronuntaci, organului de politie desemnat in cuprinsul hotirérii de faminare a executarii pedepsei inchisorii pentru a lua in evident persoang, jandarmeriei, unitatii de politie in a carei circumscriptie locuieste condamnatul, organelor competente si elibereze pasaportul, organelor de frontier, precum $i altor institutii, in vederea asigurarii respectirii obligatiilor impuse. Organele in drept refuzi eliberarea pasaportului sau, dupa caz, ridicd provizoriu pasaportul pe durata amanarii, fin caz de incalcare cu rea-credinti a obligatiilor condamnatului, instanja de executare revocS aménarea si dispune punerea in executare a pedepsei privative de libertate. Organul de politic desemnat de instanti in cuprinsul hot&ririi supravegherea celui faté de care s-a dispus aménarea executirii pedepsei verifict periodic respectarea obligatiilor de citre condamnat si intocmeste lunar un raport in acest sens cétre instanta de executare. in cazul in care constati incilcari ale obligatiilor stabilite potrivit art. 50 C. pr. pen., organul de politie sesizeaza, de indata, instanta de executare. . __Instanja de executare fine evidenfa aménirilor acordate si, la expirarea termenuli, ia msuri Pentru emiterea mandatului de executare, iar dact mandatul a fost emis, fa judectonl deen Pain acne Dac nu s-a stabilit un termen de amin instana de exeontare tn vede ea al instanfei de executare este obligat i ost constatS ch acestea au tear ee subzistentei temeiurilor amanarii, iar or i pentru aducerea lui la indeplinie. suri pentru emiterea mandatului de exec’ pr. pen.], cererea 1.22. intren ta = 7 Cine iperea executérii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe vial? . Cazurile in mae a deteniunl pe vag poate fi dispusi intreruperea executarii pedepsel inchisor* Spre deosebi : inceperea se satea fnarea executirii pedepsei, care poate fi acordaté ini inceput, » intteruperea executirii pedepsei presupune ca execu In doctrina! s-a ars ici cu Ii - aritat ci i . ; re nicl cu liberarea conditionats aa executirii pedepsei nu poate fi confiun jo tim? Cu suspendarea executirii pedepsei. ‘Astfel, in tr 1 Neagu, op. cit, p.657, Scanned with CamScanner prectarea, hotararilor penale oar - 163 cazul liberirii condifionate, pedeay ‘ ce del iberare si pin la im lines david ao executata dacdt in intervalul de fin aon o infractiune, in cazul intreruperii execute peje nn Oe 8 Sava jntrerupere, et i va isha pedepsei, dupi perioada de ‘De asemenea, pana la solutionarea unei cai is is gspuniaca execu pedepsc care, tn cazal in earecueerone a inveruperea acestei executari;diferenta consti, ins, in faptul of suspendorea exeentari apsei este intemeiata pe presupusa nelegalitate sau netemeinicie a hotirarii atacate. Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viafS poate fi intrerupt, potrivit at 592 C. pr. pen., in aceleasi cazuri in care poate fi dispusi aménarea executitii sei. “Totodat, condifiile in care poate fi acordata intreruperea executirii pedepsei sunt accleasica cele prevazute de lege pentru aménarea executarii pedepsei. B. Procedura intreruperii executéirii pedepsei inchisorit sau a detengiunii pe viatt Cererea pentru intreruperea executirii pedepsei poate fi ficut de aceleasi persoane «a si in cazul améndrii executirii pedepsei, cu precizarea ci pentru primul dintre camrile prevazute de lege (cand se constati, pe baza unei expertize medico-legale, c& | persoana condamnat’ sufera de o boala care nu poate fi tratata in refeaua sanitard a Adninistrajiei Nationale a Penitenciarelor si care face imposibila executarea imediati a podepsei, daci specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei pemanente in refeaua sanitard a Ministerului Sanatafii si dac& instanta apreciaza c& interuperea executirii i lésarea in libertate nu prezinti un pericol pentru ordinea iblic) executarea poate fi intrerupta si la cererea administratiei penitenciarului. Si in cazul intreruperii executirii pedepsei, condamnatului fi revin obligatiile Revizute in art, 590 C. pr. pen. (unele care fi revin ope legis, iar altele care fi pot fi ‘Mpuse de instant), x, tna competent si dispunt asupraintreruperi exeeutti pedepsei este, potrivit 3 C. pr. pen, instanfa in a cirei circumscripfie se afla locul de definere, Poutoare in grad instanfei de executare. . ; ; agi rape de solutionare a cererii de intrerupere a executitii pedepsei este aceeasi Blcdaduse a cererii de aménare, dispoziiile art. 591 alin. (2)-(5) C. pr. pen. rete, 7 mod corespunzaitor. . . a dspus fa Prelungire a intreruperii anterior acordate se solutioneaza de instanta Hoararen eTuPetea exeentirii pedepsei. a . Prin care instanta se pronunfa asupra cererii de intrerupere a executarii hic superioara, in termen de 3 ‘ede eg® fi atacati cu contestatie Ia instanfa ierar Ch priv tore. | Rieu) 7 evidenta intreruperii executirii pedepsei, legea prevede (art. 594 C. | Stage care a dispus intreruperea executirii pedepsei comunic& de indata | tanfei de executare, locului de definere si organului de polifie. | | Insta inst a " ze * 3 Set Dag eeutare si administratia locului de definere {in evidenfa intreruperilor ©xpirarea termenului de intrerupere persoana condamnaté la pedeapsa Scanned with CamScanner DREPT PROCESUAL PENAL «yy u 164 ce de definere, administrafiatrimite de indat o capi inchisorii nu se prezintd la Tocul dl itie, in vederea executirii, Pe il de executare organului de polifie, in P tld ‘executare se menfioneaza $1 cat a mai ramas de executat din rag Petar cian locului de detinere comunicd instanfei de executare data la care g z sdepsei. . ee Ee eeuaree afl jntrerupta nu se socoteste in executarea Pedepse De asemene®, Jegea prevede ci, si Pe durata intepett EXECU pedepes snchisorii sau a detenfiunii pe viatd, pedeapsa accesorie se executl, 1.2.3. inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata pen, in cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiuni pe Fim ma va de 65 de ani in timpul executarii pedepsei, pedeapsa detentiuni pe viati poate fi inlocuiti cu pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima, daca a avut o buna conduiti pe toati durata executarii pedepsei, a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afar de cazul cand dovedeste c& nu a avut nicio posibilitate s& le indeplineasct, si a ficut progrese constante si evidente in vederea reintegriti sociale inlocuirea pedepsei detentiunii pe viaté cu pedeapsa inchisorii se dispune, la cererea procurorului ori a persoanei condamnate, de catre instanta de executare, iar dack persoana condamnati se afla in stare de detinere, de ctre instanta corespunzatoare ina cirei circumscriptie se afla locul de detinere. (art. 584 C. pr. pen.). ___ Competenta apartine, deci, fie instanfei de executare, fie instanfei corespunzitoare 7 fe carei circumscripfie se afl locul de definere, daca cel condamnat se aflé in stare de ere, depen = one a hotirarii de inlocuire ramasa definitiva se face conform inonet O ft, 555-557 C. pr. pen, aplicabile Ia punerea in executare a pedepst! a detentiunii pe viata. viata a implinit 2. Punerea in executare a Pedepsei amenzii 2.1, Proced: P ey ‘ura de punere in executare a amenzit penale : a Legea proved ant aus executd prin plata acesteia de citre persoana condemns obligaté sa depund recigige Pet) °& Persoana condamnati la pedeapsa amen", executrea, in ermen de oi Plat integral a amenzii la judecstorul dle fn acelasi sens, in art Bu ge la rimanerea definitiva a hotararii. " Condamaté la pedeapsa amenciy <> Legea nr. 253/2013! se prevede CA PO» 3 enzii este obligata s& achite integral amenda in terme Ley a nr, 253/9 ant libertate di 013 privind paprivatve suse re uilatea pedepselor, a masurilor educative sia ator msi vent de organele judiciare tn judie ‘tein cursul procesului pena, publicatd in M, Of nt 513 din !4 Scanned with CamScanner srecutarea hotirdrilor penale j dela rimnerea definitiva a hotariri de condamnare ae a 165 eg cu executarea dovada platii, in termen de 15 ile a comunice judecstorului situafia in care cel condamnat se afli in efectuarea acesteia, enda in termen de 3 luni de la raménerea de! jdecttorul delegat cu executarea poate dispune ‘ni, in rate lunare. finitiva a hotararii, la cererea acestuia, esalonarea platii amenzii pe cel mult 2 2.2, inlocuirea pedepsei amenzit Corespunzator introducerii in actualul Cod penal a dispozifiilor privind executarea jepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunititii (art. 64), si in actualul Cod de procedura penala a fost reglementat4 procedura inlocuirii pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii. Astfel, potrivit art. 64 alin. (1) C. pen., in cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executatd in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimfimAntul acesteia, instanta inlocuieste obligatia de plata a amenzii neexecutate cu bligatia de a presta 0 munca neremunerati in folosul comunitafii, afari de cazul in care, din cauza stiri de sinatate, persoana nu poate presta aceasti munca. Unei aile-amenda ii corespunde o zi de muncd in folosul comunititii. in conformitate cu dispozifiile art. 560 C. pr. pen., instanja competent’ si dispuna fnlocuirea obligatiei de plati a amenzii neexecutate cu obligafia de a presta muncd neremunerati in folosul comunitatii este instanfa de executare. Sesizarea instantei se face din oficiu sau de c&tre organul care, potrivit legii, executi amenda ori de citre persoana condamnat. Cénd dispune inlocuirea pedepsei ‘menzii cu prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, instanfa va tenfiona in dispozitiv dou’ entitafi din comunitate unde urmeazi a se executa munca probafiune, pe baza evaluarii ‘remunerati in folosul comunitifii. Consilierul de f : itijale, va decide in care din cele dou’ institufii din comunitate mentionate in hotérarea loreasci urmeaz a se executa obligafia si tipul de activitate, = : Obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitafil se pune in © prin trimiterea unei copii de pe hotarare serviciului de probafiune, ; Potivit art. 64 alin, (5) C. pen., instanfa inlocuieste zilele-amenda neexecutate prin in folosul comunitayii cu un numiir corespunzitor de zile cu inchisoare, dacd: cing) P80ana condamnati nu executé obligafia de munci in folosul comunitafii in ile tabilite de instangd; equ, *t80ana condamnatd savarseste o now! Wecutate esta a obligatiei de munca in Yow pute Prin munca in folosul comunitatii la Mtge HM nlocuite cu inchisoarea, Se 4 infractiune descoperits inainte de folosul comunitatii. Zilele-amenda data condamnarii definitive pentru daugi la pedeapsa pentru noua fn Hoey cores it en, este reglementati procedura inc i spunzitor, in art. 561 C. pr. pen. ele Teeth wi muneit neremumerate in folosul comunititii cu inchisoarea. Astfel, Sompetenta si dispuna, potrivit art. 64 alin. (5) lit. a) C. pen, inlocuirea muncii Scanned with CamScanner DREPT PROCESUAL PENA, 166 “ALY area este instanta de executare, iar in cazul prey an 64 alin, (3) bib) C. pen instana care judd in prim instant iniuigs sivarsita inainte de executarea integrala a muncil In fo'6 fii. Sesizarea instanfei se face din oficiu sau de catre organul care, potriy executi amenda ori la sesizarea serviciului de probatiune, = Punerea in executare a hotararii se face potrivit dispozitiilor privind procedura ‘ {in executare a pedepsei inchisorii. pot art. 63 alin, a) C. pen, daca persoana condamnata, cu rea-creding; ny executé pedeapsa amenzii, in tot sau in parte, aumarul zilelor-amenda neexecutaje se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare. 7 Daca amenda neexecutati a insotit pedeapsa inchisorii, numarul zilelor-amengg neexecutate se inlocuieste cu un numér corespunzator de zile cu inchisoare, care se adaugi la pedeapsa inchisorii, pedeapsa astfel rezultata fiind considerati o singu pedeapsa [art. 63 alin. (2) C. pen.]. Corespunzitor acestor dispozitii din Codul penal, in Codul de procedura penal (art. $86) se regisesc dispozitii privind procedura inlocuirii pedepsei amenzii ex pedeapsa inchisorii, Astfel, competenfa inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii revine instanfei de executare. Sesizarea instanfei se face din oficiu sau de catre organul care, potrivit legii, executa amenda. Condamnatul este citat la judecarea sesizarii, iar dacd nu are avocat instanfa numeste unul din oficiu, Condamnatul privat de libertate va fi adus la judecati. __Hotirdrea de inlocuire, ramasa definitiva, se pune in executare pottivit dispozitilor privind punerea in executare a pedepsei inchisorii. in situatia in care amenda a insoit pedeapsa inchisorii, se va emite un nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultatt potrivit art. 63 alin, (2) C. pen. _Dacd persoana condamnati achiti sesizarea va fi respins& ca neintemeiata. in concluzie, asa cum reiese si din conti r \relese si din continutul art. 23 din Legea nr. 253/2013, incaz de neexecutare a amenzii, judecdtorul delegat cu executarea sesizeazi instania 4 executare, ae Procedeaza dup& cum urmeaza: * cénd- consta ste i " i, di a, ca Reexecutarea nu este imputabild condamnatului, disput {n folosul comunitatii cu inchiso it lepi, amenda pe parcursul solutionarii cauzei, na la presta ais toate amenda cu nehisens, wei Muni neremunerate in folosul comnil sy cand constaty inchisoarea, neexecutarea cy Tea-credini& a amenzii, inlocuieste amend® = Pentru stabili solicita date co®* Motivelor ce au dus j ‘ ii, instant i Privind situa ‘ '@ Neexecutarea pedepsei amenzil, MS Publice locale de ia materials ; 5 jnistratie? la domicili @ condamnatul tea admin! Organelor fiscale din omic Acestuia gi dae td Ce 8 autoritates i ig uli AUtOTIEAt; gay ss ete apreciazi necesar, angajatO™ or condan SY institut Dubligg snl®i Nationale de Administrare Fiscal, precu™ Oe a damnatului, © care dein informatii cu privine la sitatia pati Scanned with CamScanner entre totrrilor penle 167 . Sectiunea a Ill-a Punerea in executare a pedepselor complementare' },Punerea in executare a pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi 2 ae, a uri ivit setoan (1) C. pe Ininterzcerea exerci, pe opeioad def nals $a a ja sau mai mulfora dintre urmatoarele drepturi: ko 4) dreptul de a fi ales in autorititile publice sau in orice alte functii publice; r public {ii publice; b)dreptul dea ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; ¢)ceptul strdinului de a se afla pe teritoriul Romaniei; ¢) dreptul de a alege; ¢) drepturile parintesti; f) dreptul de a fi tutore sau curator; 4) depul dea ocupa funcfia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfisura atvtatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii; 1) dreptul de a define, purta si folosi orice categorie de arme; |) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instant; )dreptul de a parasi teritoriul Roméniei; ) dreptul de a ocupa o funcfie de conduct x public; Ddeptul de ase afla in anumite localititi stabilite win pt de a se afla in anumite locuri sau eed alte adundri publice, stabilite de instant’; a de a comunica cu victima sau cu mem cu care a comis infractiunea sau CU alte persoane, a de acestea; "aa dey dea se apropia de locuinta, hay activitafi sociale, in condi Polentan Cod penal au fost introduse si ne a interzicerii exercitarii unor drepturi. Neely Paia interzicerii exercitirii unor drepturi inc Yay renetea definitiva a hotirar de condamnare teem definitiv’ a hotararii de condamn upg es i pedepseij sub supraveghere; | - alti apg gut edepsei inchisoi, dupa atic oe aa dnd emg ae termenului de prescripfie 4 executarii pedepsei sau dupa le supraveghere a liberarii condifionate. ere in cadrul unei persoane juridice de de instanta; la anumite manifestari sportive, ‘bri de familie ai acesteia, cu ee stabilite de instant’, ori de Jocul de munca, scoala sau alte locuri unde Ie stabilite de instanfa de judecata. dispozifii privind executarea pedepsei Astfel, potrivit art. 68 C. pen., epe: . Ja pedeapsa amenzil; are prin care s-4 dispus 9 fff, at $5 lta) papi Pedepsele complementare sunt: a) imterzicerea exeritirii unor drepturi icarea hotararii de condamnare. Scanned with CamScanner DREPT PROCESUAL PENAL 168 “Yay anaes icerea dreptulu sta fn cazul in care Sa dispus I 14, interzi sag de ase afla pe teritoriul Roméniet se executa la data liberarii. hi dirii executirii pedepsei sub supraye dispune revocarea suspen’ : cher . Dac vedere amenzii cu inchisoarea, pentru alte motive decat siva eas itera partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitiri = inal Recut ls data revoctsi sau Inlocuiit Se va executa dps ex mine aoa evede in art, 562 C. pr. pen., pedeapsa interzicerii exerts ng drepturi se pune in executare prin trimiterea de care judecdtorul delegat al instangei ie executare a unei copii de pe dispozitivul hotararii, in Sfunctie de drepturile a cir crercitare a fost interzisd, persoanei juridice de drept public sau de drept priv autorizate sé supravegheze exercitarea dreptului respectiv. O reglementare distinct exist’ in ceea ce priveste punerea in executare a interzicerii strdinului de a se afla pe teritoriul Romaniei (art. 563 C. pr. pen.). Asti, cind prin hotirérea de condamnare la pedeapsa inchisorii s-a aplicat pedeaps: complementari a interzicerii dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Roméniei, se face mentiune in mandatul de executare a pedepsei inchisorii ca la data liberari condamnatul sa fie predat organului de politie, care va proceda la indepartarea sa de pe teritoriul Romaniei. Daca pedeapsa complementara nu insofeste pedeapsa inchisorii, comunicarea se face organului de politie, imediat ce hot&rarea a ramas definitiva. _ {In vederea punerii in executare a pedepsei interzicerii strainului de a se afla pe teritoriul Roméniei, organul de politie poate patrunde in domiciliul sau regedinta ue persoane fara invoirea acesteia, precum si in sediul unei persoane juridice ‘fara invoirea Teprezentantului legal al acesteia. a ae pene fof de care s-a luat pedeapsa complementari a interzicerti dea proces-verbel fe manic! nu este gisita, organul de politie constatd aceasta Pret $1 1a masuri pentru darea in urmiarire, precum gi pentru darea in conse la punctele d ean «s instariel dene a ‘ trecere a frontierei. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instant 2. Pun ite erea in executare a Pedepsei degradarii militare . C. pen, in perder eMetd & degradatit militare consti, conform att. 69 ain definitive a hota eet Si @ dreptutui de a purta uniforma de la data : ii de condam: Aplicarea acest are. vital inrezena sau in re = Pepe este obligatorie pentru condamnatii militari in ei matt le 10 ani sau detente 1*°% Pedeapsa principala aplicatd este inchisoate® Min activitate, jn foanns Pe viata si este facultativa in cazul condamnatilO® "jus Pedeapsa principals ane Bere Pentru infracfiuni sivarsite ou iment, B pvalé este Inchisoarea de cel putin 5 ani si de cel mult 0% gin e 64 CP delegat cu executarea a unei copii de pe Timiterea de ee i militare catoryl Pune in executare, potrivit art. 5 Scanned with CamScanner \ precutarea hotardrilor penale \ 169 \ potirdrit comandantului unitdfii militare in a citei evi i i militar j C&rei evidenti este Iwata persoana condam- | gat respectiV centrului militar judefean sau zonal de la domiciliul con pel a : \ N 3, Punerea in executare a pedepsei publicarii hotararii de \ condamnare potrivit art. 70 C. pen., publicarea hotirarii definitive de condamnare se poate 1 gsqune cdind, tindind seama de natura si gravitatea infractiunii, imprejurdrile cauzei si 4 jesoana condamnatului, instanfa apreciaz& ci publicarea va contribui la prevenirea t) ivirgirii altor asemenea infractiuni. t Hotirarea de condamnare se publicd in extras, in forma stabiliti de instant, intr-un cotidian local sau national, o singura data. Publicarea hotirarii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei || oodamnate, fara a se dezvalui identitatea altor persoane. | Pedeapsa publicarii hotararii de condamnare se pune in executare, in conformitate cu dispozitiile art. 565 C. pr. pen., prin trimiterea extrasului, in forma stabilité de instant, unui cotidian local ce apare in circumscripfia instanfei care a pronunjat hotirirea de condamnare sau unui cotidian national, in vederea publicarii, pe cteluiala persoanei condamnate. Sectiunea a IV-a Punerea in executare a masurilor de siguranta' 1. Punerea in executare a obligarii la tratament medical Misura de siguranta a obligdrii 1a tratament medical se poate dispune daci {iru din euza une bol, inclusiv cea provocaté de consumul eronic de aloo! de ate substange psihoactive, prezinta pericol pentru societate, pani la insinatosire Cat Jk obfinerea unei amelioriri care s4 inlature starea de pericol [art. 109 alin. (1) | Wee Persoana obligati la tratament este condamnati la 0 pedeapsa privativa de | ‘ratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei. | igi siguranyé a obligiri Ja tratament medical Iuatd print hotirive me depo, Pune in executare, potrivit art. 566 C. pr. pen., Prin comunicarea copiei de ent 31 @ copiei de pe raportul de expertizat medico-legald autora de eg Public cin judequl pe teritoriul cdruia locuieste persoana fafa de care s-a luat ta he Autoritatea de stindtate publicd va comunica de indaté persoanei fat tram obligarii Ja tratament medical unitatea sanitari la care urmeazi ‘eze Yigg Maou ile ‘amass ranfi prevazute in Codul penal (art. 108) sunt: 2) obligarea la tratament medical; etna tzicerea ocuparii uneifunofi sau a exereitirii unei profes; d) confiscarea special a Scanned with CamScanner DREPT PROCESuay, 170 PENAL De asemenea, misura obligarii la tratam instanfa de executare comunicd persoanei fati de care ent medical ca este obi Sa se prezinte de indatg . Sa hy i 4 shi se efectueze tratamentul, atragdndu-i-se atentis os . oni & ae se va dispune internarea medicala. tentiacg Meany a care obligarea Ja tratament medical insofeste pedeapsa inchs detentiunii pe viata sau priveste 0 persoani aflata in stare de detinere, comunicaer : face administratiei locului de detinere. ee Unele obligafii in legaturi cu executarea obligarii la tratament medical revin unititii sanitare la care a fost repartizat faptuitorul pentru efectuarea tratamenty i Astfel, potrivit art. 567 alin. (1) C. pr. pen., unitatea sanitara este obligatd si com instantei: a) dac& persoana obligata la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul; b) dac& persoana obligata la tratament se sustrage de la efectuarea tratamentuy, dupa prezentare; ¢) daca, din cauza inrdutifirii st&rii de sanatate a persoanei fati de care s-a hat misura obligirii la tratament medical, este necesara internarea medical; d) dac&, datorit’ ameliordarii stirii de sandtate a persoanei fati de care s-a hat masura de siguranfa a obligirii la tratament medical, efectuarea tratamentului medical nu se mai impune. In cazul cénd unitatea sanitara nu se afla in circumscriptia instantei care a dispys executarea, comunicarea prevazuti la lit. b)-d) ale art. 567 alin. (1) C. pr. pen. se fice judectoriei in a carei circumscriptie se afla unitatea sanitara. : Instanja poate dispune inlocuirea sau incetarea obligdrii la tratament medica i condifille art. 568 C. pr. pen. Astfel, primind comunicarea, instanta de execulare st Judecdtoria in a cdrei circumscriptie se afl unitatea sanitara dispune infema medical’, in situatii f : . iar in ‘reac in situatiile prevazute la art. 567 alin, (1) lit. a) si b) C. pr. pets it situatiile prevazute la art. 567 alin, (1) li i i : . (1) lit. c) si d) C. pr. pen. efectuarea unei medico-legale cu privi it ee de sigur, © cu privire la starea de sindtate a persoanei fata de care este luaté mist hi, lice In cazurile preva: . ; gat tratament medion a at 567 alin, (1) lit ) gid) C. pr. pen, persoane obit desemnat de aceas| 7 ep tul de a cere s& fie examinati gi de un medic de spe" Dack pasoan ae carui concluzii sunt inaintate instanfei competent. re it Vederea efectuttii gee /@ tratament medical refuzi si se prezinte la exam (tivind emiterea or aplica dispozitiile art, 184 alin. (4) © Dupa primi at de aducere in scopul prezentarii). juli alate, ins Oulu de expertiza medicocegald si 8 > calor ee SH de care ete Publica, asculta coneluziile procurorulu, ale Pg Petula si medicuta: de siguranta si ale avocatului acesteia, PEs ® eeiaea masuri obligari et oe aceasta, atunci cénd considera neces rat Petoana fi de care camer" medical, fe intemarea medical. sot Un ay " Vocat din oficiy, “*° S-@ luat masura de siguranfa nu are avocd! masura de Scanned with CamScanner reitarea hottirdrilor penale 2 Pronunfat jude wu Cat unitatea sanitara care efectueaz’ tratamental dines 88 catei circumseript igstanfel de executare o copie de pe hotirarea definite Aceasti instanta va commun Mésura de siguranta a obligarii la tratam eT ae ent 5 vir, in cursul urmatirii penale sau al judecdtiy te poe, Wali, In moa jn exccutare se va face de c&tre judecitorul de drepturi ier ituatie, punerea jdevaté care a Iuat masura (art. 572 C. pr. pen.) 51 libertafi sau de instanja de 2, Punerea in executare a internarii medicale Miasura de siguran{4 a internarii intr-o unitate sanitari ‘ali conform art. 110 C. pen., cand fiptuitorul este bol 4 ratte onan a wise psihoactive sau sufera de o boala infectocontagioasé si prezintépericol pentru societate, pana la insdnatosire sau pana la obtinerea unei amelioriri care s& inlature starea de pericol. De asemenea, se poate dispune internarea medicala si atunci cind persoana cbligaté la tratament medical nu urmeazA tratamentul [art. 109 alin. (2) C. pen]. ‘Atunci cdnd internarea medicala este dispusi printr-o hotirare definitiva, se pune in executare, potrivit art. 569 C. pr. pen., prin comunicarea copiei de pe dispozitiv si a imei copii de pe raportul de expertiza medico-legala autoritafii de sénatate public din judetul pe teritoriul c&ruia locuieste persoana fata de care s-a luat aceasti masura. Judecdtorul delegat cu executarea care functioneazi Ia instanfa de executare comunica judeciitoriei in a c&rei circumscriptie se afl unitatea sanitara la care s-a facut inemarea data la care aceasta s-a efectuat, in vederea ludrii in supraveghere. : __ Dup& primirea comunic&rii, judecdtorul delegat cu executarea de la judecatoria in 3 Ai cicumscriptie se aflé unitatea sanitard verificd periodic, dar nu mai tarziu de 12 ‘ui acd internarea medical mai este necesara. In acest scop, judecdtorul delegat cy Secularea dispune efectuarea unei expertize medico-legale cu privire Ia starea - t¢ a persoanei fafa de care s-a Iuat mésura intemrii medicale ¢i, dups pants ‘tia, sesizeazi judeciitoria in a carei circumscriptie Se afld unitatea sanitara pe © asupra mentinerii, inlocuirii sau incetarii m&sum itatea de sinitate Pile, cum reiese din confinutul art. 570 C. pr. pen» at te bla Astfel, orig fen si unitatea sanitara la care s-a facut internarea @Y TIN ind despre tesa a publicd este obligata s& asigure intemnarea, nfa de executare. F ji medicale refuzd si in care persoana fafa de care s-a uat masur’ | ine “orpanelor de en Risers acestei vane vi cale, organul de polifie poate ecutarii masurii intet fara invoirea acesteia, precum si in * nnului legal al acesteia. _ ‘medicale nu este gisita, pentru darea in urmarire, Bg wie iis, fp, Siu) aj, fomicitial sau resedinta unei persoan sg: Deeg etS0ane juridice fird invoirea reprezentantulls “Wtigieg (OANA fat de care s-a Iuat masura internarit Sinitate publicd sesizeazd organele de polite Scanned with CamScanner os DREPT PROCESUAL PENAL, vay 1 in consemn la punetele de trecere a frontierei. Un exempia, Jor de politie se trimite instantei de executare, lar al Unitatea sanitara la care s-a facut internarea are obligatia, in cazul in care consi ci internarea nu mai este meee si incunostinfeze judecitoria in g hei ircumscriptie se gaseste unitatea sanitara. nie ooo mt 51 c pr. pen., judecdtoria, dup primirea incunostintirii din car reiese c& internarea nu mai este necesaré, dispune efectuarea unei. experiza medico-legale. os . noe Tnstanfa se pronunf& asupra sesizérii privind menfinerea, inlocuirea sau incetares misurii intemdrii medicale, dup ascultarea concluziilor procurorului, ale persoanei fa de care este Iuati masura internirii, atunci cénd aducerea acesteia in fafa instanfei este posibila, ale avocatului siu, precum si ale expertului care a intocmit expeniza medico-legal8, atunci cdind considera necesar, si dispune, dupa caz, mentinerea infemati medicale, incetarea acesteia sau inlocuirea cu misura obligrii la tratament medical, incetarea sau inlocuirea masurii internarii poate fi ceruta si de persoana intemats sau de procuror. in acest caz, judecatoria dispune efectuarea expertizei medico-legale, ‘Daca persoana internat nu are avocat, i se asigura un avocat din oficiu. O copie de pe hotirérea definitiva prin care s-a dispus mentinerea, inlocuirea sau incetarea intemarii medicale se comunica instanfei de executare. Atunci cénd masura de siguranti a internarii medicale a fost Iuat& provizori cursul urméririi penale sau al judecatii, punerea in executare se va face de cite judecitorul de drepturi si libertati sau de instanfa de judecat& care a luat misure (art. 572 C. pr. pen.), precum si pentru darei sesizari adresate organ in executare a interzicerii ocuparii unei functii sau a ii unei profesii Misura de siguranfé a interzceri exeritiriidreptului de a ocupa o funcie ov de exercita ° profesie, meserie sau activitate se poate dispune, conform art. 111 alin. (1) e Ben, nd fiptuitorl a sivas fpta datorité ineapacitaii, nepregitri sau ator ae fee inapt pentru ocuparea unei anumite funcfi, pentraexercitarea nei profs! i ori pentru desfisurarea unei alte activitii Punerea in executare a acestei misuti se thee 5 connie, xecutare a acestei misuti se face, potrivit art. $73 C. pt Pe Fre niayltcarea unei copii de pe dispozitiv organului in drept sa aduci la inden wast 8d supravegheze respectarea ei. u medic, ‘autora dec fi, spre exemplu, atunci cénd mésura de siguranti vine in care medicul igi Soe Publicd in a edtei raz tertoriala se afla unitatea S*™ Orgerah tl destisoar activitatca ie organul de mane indatorrea st asigure executarea misurii uate sis! a Misura de Penali in caz de sustragere de la executarea masurii de sigue gi profi poate amit a interzicerii ocuparii unei functii sau a exerci ae Se const tomer Cee UPA trecerea unui termen de cel putt? * age urile care au impus luarea ei au incetat, O noua cerere m2 5° 4 Scanned with CamScanner hotdrdrilor penale area a dup trecerea unui te i 4 tui termen de cel pufi : vente (art. 111 alin. (2). pen Putin un an de la data respingeri cerri Pentru aceasta, persoana cu privire la care s. executare revocarea acesteia, Solutionarea cererij fee luati masura, dup ascultarea concluziilor av a luat misura poate cere instanfei de Se face cu citarea persoanei fata de care /ocatului acesteia si ale procurorului. 4, Executarea confiscarii speciale si a confiscarii extinse Conform art. 112 alin. (1) C. pen., sunt supuse confiscarii speciale: a) bunurile produse prin savarsirea faptei prevazute de legea penala; b) bunurile care au fost folosite, in orice mod, sau destinate a fi folosite la sivirsirea unei fapte prevazute de legea penal, daci sunt ale fiptuitorului sau daci, sparjinind altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; c) bunurile folosite, imediat dupa sivarsirea faptei, pentru a asigura sciparea fiptuitorului sau pastrarea folosului ori a produsului obtinut, daca sunt ale fiptuitorutui sau dacd, aparfindnd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; d) bunurile care au fost date pentru a determina savarsirea unei fapte prevazute de ‘egea penal sau pentru a rasplati pe fiptuitor; ¢) bunurile dobandite prin sAvarsirea faptei prevazute de legea penal, daci nu sunt restituite persoanei vatdmate gi in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia; {) bunurile a cAror deinere este interzist de legea penal. De asemenea, potrivit art. 112! C. pen., sunt supuse confiscarii si alte bunuri (decat cele prevazute in art. 112 C. pen.), in cazul in care persoana este condamnat pentru Comiterea uneia dintre urmétoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa fi procure 1 folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai mare: a) infractiuni privind traficul de droguri si de precursori; »)inffactiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile; °) inftactiuni privind frontiera de stat a Roméniei; 4) infractiunea de spailare a banilor; . ©) infractiuni din legislafia privind prevenirea $i combaterea pomnografiei; 4 infactiuni din legislatia privind combaterea terorismului; £) constituirea unui grup infractional organizat; )) infactiuni erp ren Drerespeer conta Patrimonius i Jeare i al materiilor Spleiye Peetatea regimului armelor, munifiilor, materialelor nucleare sia jsitcaea de monede, timbre sau de alte valor; —— Diving go w8area secretului economic, concurenfa neloiala, nerespectarea dispozitiilor rectal de import sau export, deturnarea de fonduri, infractiuni privind regimul "Riduit 3 @l exportului, precum si al introducerii si scoaterii din yard de deseuri si Dingracts + te 1) gait privind jocurile de noroes “ie iva pein de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum si infractiunile a intereseloy a ee financiare ale Uniunii Europene; & Scanned with CamScanner 174 DREPT PROCESUAL PENAL Vo 1 n) infractiuni de evaziune fiscala; 0) infraciuni privind regimul vamal; p) infractiuni de fraud comise prin sisteme informatice si mijloace de plag electronice; 4g) traficul de organe, fesuturi sau celule de origine umand. Confiscarea extinsa se dispune daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condi: 2) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnati, int-o perioad8 de 5 ay inainte si, dac& este cazul, dup momentul sivarsirii infractiunii, pan ta data emiteri actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit; ') instanfa are convingerea c& bunurile respective provin din activitaiinftactionle de natura celor prevazute la alin, (1) al art. art. 112! C. pen. Masura de siguranti a confiscarii speciale sau a confiscirii extinse, Iuati prin hotirarea instanfei de judecat, se executl, in condifille art. 574 C. pr. pen., dupa cum urmeaza: 2) lucrurile confiscate se predau organelor in drept a le prelua sau valorifiea potrivit legit; ’) daca Tucrurile confiscate se aflé in plstrarea organelor de polifie sau a ator institutii, judecdtorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotarari organului la care se afld. Dupa primirea copiei de pe dispozitiv, lucrurile confiscate se predau organelor in drept a le prelua sau valorifica potrivit dispozitilor legit; 6) atunci cénd confiscarea priveste sume de bani ce nu au fost consemnate la uni bancare, judecitorul delegat cu executarea trimite 0 copie de pe dispozitivul hotar organelor fiscale, in vederea executirii confiscirii potrivit dispozifilor privind creantele bugetare; 4) cand s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, aceasta se face in prezenta judecatorului delegat cu executarea, intocmindu-se proces-verbal care se depune la dosarul cauzei. . Sectiunea a V-a Punerea in executare a dispozitiilor privind avertismental sia celor privind mdsurile si obligatiile impuse de instanta 1, Funerea in executare a dispozitiilor privind avertismentul Potrivit art. 80 alin. (1) C. pen., instanta poate dispune remunfarea la apliat®® pedepsei dacd sunt intrunite urmatoarele conditii: a) inffacfiunea sivarsité. prezi ’ j intinderea urmailor eine Prezinté 0 gravitate redusi, avand in vedere nature Ss i vede " oe eae Spel a lloacelefolosite, modul si imprejuraile tn cH* an in °, fusitil info, abet Pestana ‘afactori, de condita av anterior SEE, lepuse de acesta pentru inliturarea sau diminuarea consi" Scanned with CamScanner worea hotdrdrilor penale eee naaelil recum $i de posi i a infativnt, P : tatile sale de indreptare, j ity pedepse at fi inoportuni din cauza cian Instanta apreciazi c& aplicarea woul acestua. Helor pe care le-ar avea asupra Cand dispune renunfarea la aplicarea spertsment (art 81 C- pen). ‘Avertismentul const in prezentarea motivel l rezK lord i a la aplicarea pedepsei si atentionarea infacon ag ete viitoare $i @ consecinfelor la Care se expune daca va mai comite inet onda sale xecutarea avertismentului are loc, in conformitate eu dispoztile art. 575 C. pf, de indata, in sedinta in care s-a pronunfat hotardrea. . : Dacd avertismentul nu poate fi executat indati dup’ pronunfare, punerea in executare a acestuia se face la ramanerea definitiva a hotararii, prin comunicarea unei copii de pe aceasta persoanei cdireia i se aplica. Pedepsei, instanta aplica infractorului un 2, Punerea in executare a masurilor si obligatiilor impuse de instanta {n condifiile prevazute in Codul penal (art. 83), instanfa poate dispune amnarea aplicirii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere. Potrvit art, 85 alin, (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, persoana fii de care s-a dispus aménarea aplicarii pedepsei trebuie sf respecte urmitoarele misuri de supraveghere: 2) si se prezinte la serviciul de probafiune, la datele fixate de acesta; 5) si primeasca vizitele consilierului de probafiune desemnat cu supravegherea 82; depiiseste 5 _ si anunfe, im prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care ile precum si intoarcerea; 4) si comunice schimbarea locului de munca; wie} comunice informafii si documente de na existenga. : scar pedensei i Instanta poate impune persoanei fafi de care s-@ dispus aménarea plc pe ep tous sau med mule dintre obligaie prevazate in art. 8° alin. (2) C. pen: , Siurmeze un curs de pregiitire scolard ori de calificare profesionalés ees ‘ate : % presteze o muncd neremunerati in folosul comunitatii, pe 0 pen aii, 0 $160 de zile. in conditile stabilite de i afari de cazul in care, 5160 de zile, in conditiile stabilite i inc Numanal zilnic de OTe Se tur a permite controlul mijloacelor gett, persoana nu poate pres egea de executare a pedepselO® 4. seintegrare social derulate de sa ‘feeventeze unul sau mai multe program institufii din comunitate; jire medicala; dat! de probatiune sau organizate in colaborare ito i ent sau - medica mu caainiiee be oon med de familie ai acesteia, cu persoanele Moni gOS infractiunea sau cu alte persoane stabilite de instanfa, ori si nu se eacesten & Scanned with CamScanner 16 DREPT PROCESUAL PENAL «yy f) s& nu se afl ite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori alte adunari publice, stabilite de instanta; : 3 la g) si nu conduc anumite vehicule stabilite de instanga, hh) s& nu defina, s& nu foloseasca si si nu poarte nicio categorie de arme; ;) sa mu pariseascd teritoriul Romédniei fara acordul instangei; j) sa nu ocupe sau si nu exercite functia, profesia, meseria ori activitatea de cate sq folosit pentru sivarsirea infractiu ee , ‘Actualul Cod penal (art. 87) confine $i dispozitii privind modificarea sau 4 acestor obligafii. Astfel, dacd pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justificd fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuar, conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor jy mod corespunzitor, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de indreptare. Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, atunci cdnd apreciazi ci menfinerea acestora nu mai este necesara. in cazul in care instanfa dispune suspendarea executirii pedepsei sub supraveghere, pe durata termenului de supraveghere, in conformitate cu dispozitile art. 93 alin. (1) C. pen., condamnatul trebuie si respecte urmatoarele mésuri de supraveghere: a) s se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; b) sé primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea se; c) s& anunfe, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; d) si comunice schimbarea locului de munca; €) sé comunice informafii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existent. De asemenea, instanfa impune condamnatului, in cazul suspendarii executit pedepsei sub supraveghere, si execute una sau mai multe dintre obligagiile previzute it art. 93 alin. (2) C. pen.: a) sd urmeze un curs de pregaitire scolara ori de calificare profesionala; ,...0) Si fieeventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social deruate Sodan de probafiune sau organizate in colaborare cu institufii din comunitale de “ ae misurilor de control, tratament sau ingrijire medical; Instanta ah a teritoriul Roméniei, fra acordul instantei. - ae casi ippeatien ne diem modificarea sau incetarea acestor obligatil c gC en. Astfel, dact ne ped°PSei sub supraveghere), in conditile prevazute 12 justificd fie in a Parcursul termenului de supraveghere au intervenit i riot cai neu crea unor noi obligafii, fie sporirea sau diminuarea CO i of corespunzator, peaturanee instanfa_dispune modificarea obligatillor 12 dispune i ura condamnatului ganse mai mari de Lape aca a ip cand apreciaza cs toenfnerea enn lunora dintre obligafiile pe care ‘a acestora nu mai este necesara. r Scanned with CamScanner srequaren hotirdrilor penale on De asemenea, daca s-a dispus libera iti segete anumite-mAsUri de supraveghere nie ‘epee condamnatul trebuie si rit at. 101 alin. (1) C. pen, dacd restul de pedeapet rine sceueati. Aste, Priest de 2 ani sau mai mare, condamatl leaps rdmas neexecuat la data uri de supraveghere: rebuie s& respecte urmitoarele a) si se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; b) si primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; 6) si anunfe, in prealabil, orice schimbare a locuinei si orice deplasare care depiseste 5 zile; dst comunice schimbarea locului de munca; ¢) si comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existent’. in aceeasi situatie (daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de2 ani sau mai mare) instanta poate impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre obligatiile prevazute in art. 101 alin. (2) C. pen.: a) si urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala; b) si frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de citre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate; c) si nu paraseasca teritoriul Rominiei; . 4) si nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori lealte adundri publice, stabilite de instanta; of ¢)si nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantit lsivésiea infracfiunii sau cu alte persoane, stablite de instant, ori SX nu se apropie Ae acestea: _ nu condued anumite vehicule stabilite de instant; tegorie de arme. 8) sa nu defi loseasca si sA nu poarte nicto cal -gorie de e. Asa cum son ‘in ‘oernut art 103 C. pen, in cazul liberirii condifionate, daci ® durata supravegherii au intervenit motive care justificd fie impunerea unor nol ‘hen, fe sporirea sau diminuarea condifllor de executats 2 celor existent, instanfa “pune modificarea obligatiilor in mod corespunzitor, pentru a asigura condamnatului "ai mari de reintegrare social. bt , ng ‘tanta dispune incetarea executdrii unora dintre obligafiile pe care le-a impus, *Pteciaza c& ment tora nu mai este necesara. . 5 Beta fn eects & heer acestor masuri $i obligatii se face in conditiile art. 45 gj, Pt Pen. Astfel, punerea in executare a misurilor si obligatiilor prevazute la art, 105 ¢)Si@)C. pen, a dispozitilor art. 87, 93, 95: ar. 101 alin. (1) si @) si ale art “meten Se face prin trimiterea unei copii de pe hotardre serviciului de probatiune fay ar obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. e)<), la art. 93 alin. (2) lit. d) si amy; alin, (2) lit. c)-g) C. pen., un extras de pe dispozitivul hotardrii se trimite Sau autoritéifii competente sa verifice respectarea acestora. Scanned with CamScanner 178 DREPT PROCESUAL PENAL + Vo, 1, Sectiunea a V-a | Punerea in executare a amenzil | judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat 1. Punerea in executare a amenzii judiciare Cand in cursul desfésurarii procesului penal se saivirsese uncle abateri,dinre exe previizute in art. 283 C. pr. pen., cei vinovati sunt sancfionafi cu amend judiciara, ‘Amenda judiciara poate fi aplicata de organul de urmarire penal prin ordonang sau de judecdtorul de drepturi si libertiti, judecdtorul de camera preliminard sau de instanfa de judecati prin incheiere. | F Potrivit art, 557 C. pr. pen., amenda judiciara se pune in executare de catre organul judiciar care a aplicat-o. Punerea in executare se face prin frimiterea unui extras de pe ‘acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea amenzii judiciare organului care, ppotrivit legil, execuldi amenda penalé. e Fxocatarea amenzii judiciare se efectueazi de organul care, potrivit legii, execu amenda penal, 2, Punerea in executare a dispozitiilor privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat Obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se dispune prin hotirire penal sau prin ordonanta procurorului. Punerea in executare a dispozitiilor privind plata acestor cheltuieli judiciare se face potrivit art. 578 C. pr. pen. Astfel, dispozifia din hotarérea penala sau din ordonanfe procurorului privind obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat se pune in executare prin trimiterea unui extras de pe acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea cheltuielilor judiciare organului care, potrivit legii, executé amenda, penal. In situatia in care persoana obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat mu depune recipisa de plata integrala a acestora la instanfa de executare sau Ja unitatea de parchet, in termen de 3 luni de Ja ramanerea definitiva a hotirdrii sau @ ordonantel procurorului, executarea cheltuielilor judiciare se face de organul care, potivt le executi amenda penala. P Sectiunea a VIl-a unerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare 1. Restit Mi tuirea lucrurilor si valorificarea celor neridicate ; lisura restituirii lucrurilor se execut&, in functie de organul judiciar cate dispus-o, de instanga . 4 sau de organul de urmari Executarea restituiria a urmirire penal. snap hotirarea aid ac tuirii lucrurilor se face potrivit art. $79 C. pr. pet. Atel ey I S-a dispus restituirea unor lucruri care se aflé in past" a Scanned with CamScanner urarea hotardrilor penale 719 Y ; directorul adjunct pentru educafie si asistent psihosociala si un consilier de probatiune din cadrul serviciului i stems cnn sea pein, meron Pek SL S langerile priv de liber °) Scanned with CamScanner area totdrdrilor penale 183 iberarea condifionaté. se acordi potrivit procedurii prevazute in Codul de god urd penald, 1a cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru ree conditional (art. 97 alin. (1) din Legea nr. 254/2013]. ioe 1a de a dispune liberarea condifionata revine, potrvit art. $87 C. pr. pen» cArei circumscriptie se afla locul de definere. find instanfa constatd cA nu sunt indeplinite condifiile pentru acordarea liberirii in hotararea de respingere fixeazi termenul dupa expirarea caruia itionate, Prt ping’ % 2 rerea sau cererea va putea fi reinnoiti. Termenul nu poate fi mai mare de un an $i carge d€ Ja rimfnerea definitiva a hotararii. Tiotiirea judecitoriei poate fi atacati cu contestafie la tribunalul in a c&rei cqeumscripfi¢ se aflé locul de dejinere, in termen de 3 zile de la comunicare. Contestatia formulata de procuror este suspensiva de executare. De asemenea, legea prevede c& 0 copie de pe hotirdrea rimasa definitiva se municd serviciului de probatiune competent, precum si unitatii de politic in a carei circumscriptie locuieste cel eliberat. Daci pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ci persoana condamnati mai sAvarsise o infractiune pana la acordarea liberarii, pentru care i s-a apizat pedeapsa inchisorii chiar dup’ expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicindu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infracfiuni, recidiva sau pluralitate intermediara (art. 105 C. pen.). fn acest caz, potrivit art. 588 alin. (1) C. pr. pen., asupra anularii liberdrii conitionate se pronunta, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de pobatiune, instanta care judec& ori a judecat in prima instanta infractiunea care atrage anularea ° Dac dupa acordarea liberirii cel condamnat a sivarsit 0 nou’ infracfiune, care a Pitcescoperita fn termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare Pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanfa revoca liberarea si ome executarea restului de pedeapsd. Pedeapsa pentru noua infractiune se stabileste faecal, dupa caz, potrivit dispozitiilor de la recidiva sau pluralitate intermediara [0 alin. 2) C. pen. in wis ce caz, potrivit art, 588 alin. (2) C. pr. pen., instanfa care judecd ori a judecat hind instanfa infractiunea care atrage revocarea se pronunfi si asupra revocdrii ' conditionate, a = durata supravegherii persoana condamnat, cu rea-credinfa, nu respect pings SUPraveghere sau nu execu obligatiile impuse, instanta revocd liberarea si Tn swutatea restului de pedeapst (art. 104 alin. (1) C. pen]. i asta situatie, potrivit art. 588 alin. (3) C. pr. pen., judecdtoria in a carei Cigna, 5° aft Tocul de definere se pronunta si asupra revoc&rii liberarii aeacte sesizarea serviciului de probafiune. De asemenea, in cazul in care oct lib ea judecat pe condamnat pentru 0 alti infractiune nu s-a pronunfat asupra etine irii conditionate, judec&toria in a carei circumscriptie se afl Te se va ? - ipt aflé locul de Pronunfa in aceasta privinfa. Competent jadectoriel ina Scanned with CamScanner 184 DREPT PROCESUAL PENAL + Vq irarea a rimas definitiva este obligata si comunice logy batiune, atunci cind este cazul, 0 copie de hi carea liberarii condifionate. Instanta in fata careia hot de detinere si serviciului de pro dispozitivul prin care s-a dispus evo 3, inléturarea sau modificarea pedepsel 3.1. Intervenirea unei legi, ‘penale noi Conform art, 595 C. pr. pen, cdnd dupa riménerea definitiva a hotirtit de condamnare sau a hotdrarii prin care s-a aplicat o mésurd educativa intervine 0 lege ce nu mai prevede ca infractiune fapta pentru care sa pronuntat condamnarea ori o lege care prevede 0 pedeapsa sau 0 masura educativa mai usoara decat cea care se executy ori urmeazi a se executa, instanfa ia mésuri pentru aducerea la indeplinire, dup’ caz, a dispozitiilor art. 4 si 6 C. pen fa ort 4 C. pen. (aplicarea legii penale de dezincriminare) se prevede cl lege penal nu se aplicd faptelor sivarsite sub legea veche, daca nu mai sunt previzute de legea noua. in acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative gi a masurilor de sigurant§, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecinfele penale ale hotirdrilor judecdtoresti privitoare la aceste fapte inceteaz& prin intrarea in vigoare 3 legii noi. "Art. 6 C. pen. confine dispozitii privind aplicarea legii penale mai favorable dupt judecarea definitiva a cauzei, Astfel, cfnd dupa rimanerea definitivé a hotirari de condamnare si pand Ja executarea complet a pedepsei inchisorii sau amenzii # intervenit 0 lege care prevede 0 pedeapsi mai usoara, sanctiunea aplicaté, dati depaseste maximul special prevazut de legea nou& pentru infracfiunea slivarsits, 5 reduce la acest maxim. Dacé dupa riménerea definitiva a hotararii de condamnare la detengiune Pe vials pani la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi faplt Lae pedeapsa inchisorii, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu ‘maxim! inchiso™ prevazut pentru acea infractiune. - a legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pelea iezea me inlouiegte cu amenda, iri a se putea depasi maximul special previa tegea nou, Tindndu-se seama de partea executaté din pedeapsa inchisors itura in totul sau in part ‘i in conchuzie, i Parte executarea amenzii. ‘gcarte pedepse Gn sorcal ont 202s situa, instanja va dispune inlaturarea S20 modifi Comm educerii sau inlocuirii cu o pedeaps& mai usoara). ae gach ipetenta aplicdrii a ee iat persoana condamnata se ea dispozitii revine instangei de executar® educa instanfei corespunzitoare 2 la in executarea pedepsei sau a unei masunl © esa in grad in a carei circumscriptie se afla locul 4° dupa y " Instn fae i ori centrul de detentie. ort i area di ae ori a persoanei oie lor respective din oficiu sau la cerere™ pron! A Scanned with CamScanner recutarea hottirérilor penale 185 3.2. Aplicarea amnistiet si a gratierit $i prin intervenirea amnistiei sau a modificarea pedepsei. Potrivit art. 596 C. pr. pen., aplicarea amnistiei si i, i itivé a $1 4 gratierii, atunci cand intervi dupa riménerea definitiva a hotararii, se face de catre judecatorul delegat cu execs dela instanta de executare, iar dac cel condamnat se afl in executarea pedepsei, de citre judecatorul delegat cu executarea de la instanta corespunzitoare in a carei circumscripfie se afla locul de definere. Judectorul se pronunfi prin incheiere executorie, dati in camera de consiliu, cu participarea procurorului. Impotriva acestei incheieri se poate declara contestatie de citre procuror, in termen de 3 zile de la pronuntare. Contestatia este suspensiva de executare. Stafierii se poate produce inlaturarea sau Sectiunea a IX-a Dispozitii comune privind procedura la instanta de executare gi contestatia la executare 1, Procedura la instanta de executare in cadrul procedurii de punere in executare a hotarérii definitive, precum si in cursul executarii propriu-zise a dispozitiilor hotararii, instanfei de executare fi revine ‘oll principal in rezolvarea incidentelor care ar putea surveni'. ; in art. 597 C. pr. pen. sunt cuprinse unele dispozifii comune privind procedura ‘plcati de instanta de executare la rezolvarea situafiilor ce privesc punerea in executare ‘hotirrilor penale definitive. : . primul rand, daca mu sunt contrare dispozitiilor privind punerea in executare, in ‘Sceasti faza se aplicdi, in mod corespunzator, toate dispozitiile referitoare la judecati. Presedintele completului de judecat& dispune citarea parfilor interesate si, in Staite de asistenta juridica obligatorie ia mAsuri pentru desemnarea unui avocat din Stich. La judecarea cazurilor de intrerupere a executirii pedepsei inchisorii sau a cuttiunii pe viaté se citeaza si administrafia penitenciarului in care executi pedeapsa "damnatul, _ Condamnatul aflat in stare de detengie sau internat intr-un centru educativ este adus ly Mat. Participarea procurorului este obligatorie. Seating, ascultarea concluziilor procurorului si a partilor, tone i ine instanfei in a carei ®si procedura se aplicd si atunci cand competenfa revine instante! 3 sateen se aflé Jocul de detinere. fn acest caz, solutia se comunica instanfei de instanfa se pronunfa prin Antoni a seis ~— i nV, Dongoroz gi eoletiv, Explicattearetice ale Codi de procedurd penal romén, Vol.M, op. cit, p. 354, Scanned with CamScanner 186 DREPT PROCESUAL PENAL ¢ Vol, 1 Hotirarile pronunfate in prim: instant in materia exeoutarii pot fi atacate oy contestatie la instanta ierarhic superioara, in termen de 3 zile de la comunicare. “Judecarea contestatiei la hotérdrea primel instanfe se face in sedinf& publics, oy citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat in stare de detenfie sau intemat jntr-un centru educativ este adus la judecata. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instantei prin care se solutioneazi contestatia este definitiva. 2. Contestatia la executare Contestatia Ia executare a fost de jurisdictional de rezolvare a cererilor sau 2 hotirarilor penale. Conform art, 598 alin, (1) C. pr. pen., contestatia jmpotriva executirii hotararii penale se poate face in urmatoarele cazuri: a) cind s-a pus in exeeutare o hotirare care nu era definitiva; b) cand executarea este indreptata impotriva altei persoane decat cea prevazuti in hot&rarea de condamnare; c) cdnd se iveste vreo nelimurire cu privire la hotarérea care impiedicare la executare; 4) cfind se invoc’ amnistia, prescriptia, de micsorare a pedepsei. Pentru a fi admisibila contestafia la executare intemeiatd pe cazul prevéizut in ar 598 alin. (1) lit. d) C. pr. pen., situafiile la care se referd acest caz (amnistia, prescriptia, arafierea etc.) trebuie si survind in cursul executirii pedepsei. Astfel jn. practica judiciard? a fost respinsé contestafia la executare invocati pentru aplicarea gresiti, 2 cite instanfa care a rezolvat fondul cauzei, a dispozitiilor legii de gratiere. Instanfa competent si rezolve contestatia la executare este pentru cazurile previzute la lit. a. b si d ale art. 598 alin. (1) C. pr. pen., instanfa de executare Sat insta n cite circumscriptie se afl locul de definere, iar pentru cazul previzut I it. . instanfa care a pronunfat hotdrérea ce se executd. In cazul in care nelBmuri® priveste o dispozitie dintr-o hot&rére pronuntaté i 1 i in casatie, compete evn, osha certs toate ar san itil Potivt ar 599 Cpr fon apel sau fnaltei Curti de Casatie si Just cea previzuta in art, 397, a -» procedura de rezolvare a contestatiei la executare Insituiaprevru in ar S98 che (tee execute cai . $98 alin. (I) lit. d) C. pr. pen., dac& din hotarireé P finitd, in literatura juridica', ca un procedeu plangerilor ocazionate de punerea in executare se executd sau vreo gratierea sau orice alta cauzi de stingere of in executare nu ie contestatei, mee pe si situafiile de existenta cdrora depinde soln et contestatia, westora se face de citre instanta competenti s! ! > idem p 379, “ Curtea de Apel Pitesti i literatura arid tet, dee, fl craturd jridica 1997-2090, aia Angee T23IRVI99B, in $4. Crigu, E.D. Crigu, Repertori dé prob essis, Curtea de Arges, 2000, p. 311-313. Scanned with CamScanner F arérilor penale proctar@e hotare Pi 187 cererea poate fi retrasa de condamnat sau de procuror, end este formulaté de ane pronunfarea solutiei definitive ca urmare a admiterii contestafiei la executare, face o noua punere in executare conform procedurii prevazute de lege. : Cererile ulterioare de contestafie la executare sunt inadmisibile dacd exist identitate de persoand, de temei legal, de motive si de aparari. Atunci cand contestafia se referd la executarea dispozitiilor civile ale hotirarii, va fi ‘ficuti fie la instanta de executare sau la instanta in a cdrei raza teritoriald se afl locul dedefinere sau unitatea unde condamnatul executi pedeapsa [pentru cazurile prevazute | jnart, 598 alin. (1) lit. a) sib) C. pr. pen.], fie la instanta care a pronuntat hotirdrea ce | seexecut [pentru cazul prevazut la art. 598 alin. (1) lit. c) C. pr. pen.]. Contestafia | fpotriva actelor de executare se solutioneazi de citre instanfa civil, potrivit disporitilor legii civile (art. 600 C. pr. pen.). Cand contestatia este indreptatd impotriva executirii amenzilor judiciare, va fi solutionat’, potrivit art. 601 C. pr. pen., de catre instanfa care a pus in executare aceste amenzi. Scanned with CamScanner